Arkiv

Arkiverade nyheter

Här kommer nyheter från sep 2020 och framåt att arkiveras (från startsidan)

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -160530 Varning för vildsvin
Vildsvinen har i helgen blivit sedda när de var på soptunnor nära korsningen Kvarntorpsvägen/Sandtagsvägen. De sågs senare springa mot Sandtagsvägens slut mot "gamla sandtaget". Så var lite extra uppmärksam när du är ute och går, med eller utan hund.

160530 Return of the cows
Korna är, enligt uppgift från kommunen, på väg tillbaka till "vår" sida av Lissmasjön. Det är dock inte Highland cattle denna gång utan samma typ av ras som går på södra sidan av sjön. Föreningen har bett om att kontaktuppgifter till djurhållaren finns tillgängliga för boende/besökare i området ifall något skulle hända. Vi har dock inte erhållit någon uppgift ännu.

160522 En ocensurerad insändare
Igår arbetsmöte 21 maj!!! Vilka ställde upp och kom dit? - Jo. den vanliga klicken av boende och, tack och lov, några av de nya fastighetsägarna. Men var är resten av ni nya boende?! Och det gäller även många av gamla boende i området!
- Min fråga är; ska vi behålla trivseln av och ett välskött område i Lissma-Kvarntorp?
...då gäller det att alla ställer upp! Själv börjar jag tröttna när jag endast ser egoism och självförverkligande hos många av mina grannar.
Tror Ni ladan sköts av sig själv? Tror Ni vägarna sköts av sig själv? Det är människor, dina grannar, som ställer upp ideellt som ser till att det fungerar!
Och nu förlorar vi en väldigt duglig ordförande, som inte eventuellt inte orkar längre p.g.a. bristande intresse från många medlemmar i föreningen.
Bengt Svedhammer, Sädesvägen 6."


Kommentar – Tack, Bengt, för din support. Jag slutar pga att jag fått en extra utmaning i mitt civila jobb vilket gör att min tid inte räcker för att ta ansvar för de ideella föreningar vi driver tillsammans. Jag har trivts hela tiden, med fantastiska styrelsekamrater, även om det varit lite mer komplexa omvärldsfrågor senaste åren som tagit mycket tid. Dock innebär ett ordförandeskap ett åtagande och ansvar vilket jag nu helt enkelt inte hinner med. Den styrelse som valberedningen nu föreslår kommer hantera vidare arbeta på utmärkt sätt. Och föreningsverksamhet är något man kan jobba med till och från – så för min del hoppas jag kunna hjälpa till igen om några år när det civila jobbet tar mindre tid. Avseende att hjälpa till så går det nog i omgångar – ibland få – ibland många – har tid att stötta vår verksamhet. Tycker att det finns positiv växtkraft och vilja från många nya och etablerade tomtägare om vi ser på snittet de senaste dagsverken/årsmöten som varit. Kanske var det just denna dag detta år som passade sämre än de senaste gångerna? Oavsett orsak, Bengt, du har en mycket viktig poäng, vårt område blir vad vi gemensamt gör det till / Ordf TÖ

160522 Dagsverke
I bra väder genomfördes dagsverket. Vägar och dikeskanter rensades på skräp, försvunnet brunnslock ersattes med nytt, vägarna fick grus på utsatta ställen, farthindren monterades, visst avverkat skräp kördes in med traktorn, ladans gavlar målade inkl lekstugorna, lekplatsen skrapades för ny markduk och ny sand för ökad säkerhet, ny rutschkana med trappa och räcka påbörjades, rabatterna rensades samt fortsatta elarbeten i ladan. God lunch med kaffe serverades av Pyret, Ulla och Eva. Bra framförhållning av Danne och Tobias som skissat upp och beställt hem material tillsammans med målarmästare Lotta. Loffe och Kurre samarbetade med grävare och flytt av överblivna massor hela dagen. Snickar-Anders (glada snickaren!) med Kleve och Hasse slet hårt med stolpfundament och staket. Nu har jag missat flera av er men säger stort tack till alla er som kom och hjälpte till // Ordf

160405 Information
För närvarande är det ett heltidsarbete att försöka följa alla projekt som berör oss. Nedan en summering av vad som pågår:

Gräsvreten, utbyggnad till industriområde:
En sammanställning av alla remissvar har gjorts. Dagvattenfrågan som vi torgfört har uppmärksammats av fler instanser vilket är positivt. Förhoppningsvis leder det till en uppdimensionering av Lissmaåns utlopp vid Länna köpcenter. Gräsvretenprojektet vill avgränsa dagvattenfrågan bara till själva utbyggnadsområdet vilket är en praktisk omöjlighet (såvida inte allt vatten inom industriområdet ska dunsta bort). Fortsättning följer, läs mer här http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/skogaslanna/grasvreten/
Utbyggnad Södertörnsleden:
Trafikverket har gått vidare med tre av de sex korridorer som var huvudalternativ. För stunden glädjande att inget av de tre är i Lissmadalgången utan håller sig kring den befintliga Haningeleden. Framförallt området mellan Gladö - Flemingsberg ses över. Även en ny korsning Haningeleden - Lissmavägen nära Beijers ses över. Läs mer här
Utbyggnad VA i Huddinge;
En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i många delar av Huddinge. I senaste information rankas dock Lissma-Kvarntorp som lägst prioriterat för en utbyggnad. Detta är ett fortsatt bra besked då en kostnadsestimering pekar på ca 70 miljoner för våra 70 hus, dvs ca en miljon per hus, Kostnaden är helt enkelt för hög per fastighet. Där av bra att vårt område prioriteras lägst av alla. Dessutom känns det som att senaste årens åtgärder på de enskilda avlopp som behövt rustas upp i vårt område nu också genomförts. Läs mer här och här
Deponiprojektet
F.n inget nytt
Vattenfalls ombyggnad 70/140 kV
F.n inget nytt
Samordnad sophämtning
Dialog på gång.
Å-mätning med GPS
Dialog på gång med Kommunens Lantmäteri
Farthinder
Kommer monteras i andra halvan av april. Tyvärr kör några få för fort ........ kanske dags att hålla vägen i betydligt sämre skick för att få ner farten......

160301 Extra årsmötet
Det extra årsmötet som hölls 160228 biföll styrelsens rekommendation att få mandat att effektuera samordnade hämtningsplatser för områdets sopor. Utfallet blev 40 för, 2 emot samt 5 som valde att inte rösta. Totalt representerade mötet 47 tomtägare. Protokoll kommer att anslås här på hemsidan samt på tavlan vid brevlådorna.

160211 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrev från Polisen avseende anmälda inbrott etc i Huddinge.

160131 VARNING - var extra vaksam
En äldre manlig person har setts titta i samtliga brevlådor. Orsaken varför är oklar. Vi har ju tidigare varit utsatta för ID-kapningar varför "otillåtet" tjuvtittande i andras brevlådor känns obehagligt. Var därför lite extra vaksam och observera bilar och människor som rör sig i vårt område. Tycker du något känns misstänkt, tag kontakt med polisen och riskera inget för din egen säkerhet. Kontakta även styrelsen om möjligt. Se hur du kontaktar Polisen i vänsterkolumnen på denna hemsida.

160131 Dialog med kommunen
I veckan träffades representanter för Huddinge kommun och fastighetsägare i Lissmadalgången. Syftet var informationsutbyte då många projekt och förstudier pågår i vårt område. Dialogen var mycket givande och ger förhoppningsvis oss möjligheter att tycka till när det så är möjligt. T.ex i april kommer det bli ett nytt samråd avseende Trafikverkets olika lösningsförslag för Södertörnsleden vilket berör oss i allra högsta grad. Styrelsen är aktiv och tar gärna emot tips om något nytt dyker upp.

160121 Extra årsmöte 28 feb, kl 1300, Ladan
Nu kallas du som tomtägare i Lissma tomtförening till ett extra årsmöte avseende ett förslag till en mer samordnad sophantering. Även fastighetsägare i Persbergs- och Lillbergavägens förlängning är välkomna. Läs kallelse
klicka här. Om du ej kan vatra med på årsmötet kan du utse ett omnud, se i skriftlig kallelse som kommer skickas ut närmaste veckan.

160110 God fortsättning till er alla
Det har varit lite ledigt med skrivandet på hemsidan men inte i aktiviteterna. Här en aktuell sammanfattning av nuläget:

- TRAKTORGRUPPEN behöver fler FRIVILLIGA för SNÖRÖJNINGEN. Våra trotjänare som skämt bort oss med ett fantastiskt jobb under vintrarna behöver avlösning då det är ett tufft jobb att ploga. Just nu har vi hjälp av Martin, Jens och Loffe när de har tid - vi behöver helt enkelt fler som vill lära upp sig för att kunna dela bördan att ploga. Anmäl dig till ordförande via epost till thomas@zmw.se alternativt ring 070-4501757

- Tomtmedlemmarna kommer att bli kallade till ett extra årsmöte avseende sophanteringen. Handlingarna ska först sammanställas och kommer sedan skickas ut till alla tomtmedlemmar i rimlig tid inför det extra årsmötet

- De igensatta trummorna bakom Bauhaus drive-in, som är en orsak av flera avseende de dåliga utflödet i Lissmaån, grävdes upp av kommunen och ersattes med en rejäl 3000 mm trumma. På en månad har vattennivån sjunkit 63 cm i Lissmaån vid Kvarntorpsvägen (se bild ovan innan åtgärd - vattnet stod då över trummorna)

- En handlingsgrupp bestående av representanter från våra föreningar, fastighetsägare och kommunen kommer att arbeta fram ett förslag till plan för hur Lissmaåns utflöde ska beredas ha tillräcklig kapacitet för att minska de långvariga översvämningarna. Vid ett extra årsmöte inom sjösänkningsföretaget togs ett enhälligt beslut om en budget att börja med, bl.a för att köpa viss verktygsutrustning för vassrensning.

- Lissmaföreningarna (väg-, tomt- och sjösänkningsföretaget) har anmält sig som remisspart när projekteringen av den nya Haningeleden diskuteras. Bl.a är ett av förslagen en rejäl utbyggnad av Lissmavägen alternativt i tunnlar under naturreservatet. Därav angeläget att vi försöker få med vår synpunkt i det arbetet.

- I höstas lämnade fastighetsägarna i Lissmadalgången ett gemensamt yttrande om utbyggnaden av Gräsvretens industriområde. Ingen återkoppling har skett ännu från arkitektgruppen som leder arbetet på kommunen.

- Inget ny information har inkommit om Vattenfalls planer för en ombyggnad av 70 och 140 kV ledningarna som bl.a annat har ett förslag till dragning över Lissmasjön.

151031 Snökäppar ut och farthinder in
En lyckad övning med nya verktyg gjorde att farthindren kunde demonteras och snökäpparna sättas upp. Till våren blir det fler farthinder då det kvarstår ett fåtal bilister som vägrar hålla nere farten i området.

151021 Nya lås
Ladans gemensamhetsutrymmen och förrådsytterdörrar har fått nya lås. Om du hyr förråd eller är funktionär, och inte fått information om gällande kod, så kontakta någon i styrelsen.

151019 Ny kalenderfunktion
Vi har nu fått till en kalenderfunktion som bl.a är tänkt att visa aktiviteter, styrelsemöten och dagar när samlingslokalen är upptagen. Viss redigering kommer att pågå närmaste veckorna. De´du, Bettan, till slut får vi nog till det du önskat i åratal.......

151015 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrev. Vill verkligen uppmana er alla att även läsa sista sidan, så att ni vet var och hur ni vänder er till polisen om ni vill lämna tips eller om ni uppmärksammar pågående brott!

151013 Dialog med kommunen
Företrädare för tomt, väg och sjösänkningsföretag träffade idag kommunen för dialog om dagvattenavledningen från Lissmadalgången för att minska översvämningsproblematiken. Blev ett konstruktivt möte som ska följas av flera.

151009 Snökäppar och farthinder
Lördagen den 31 oktober kommer farthindren tas bort inför vintern och snökäppar sättas ut. Vi ber dig köra extra försiktigt denna dag då ett flertal kommer arbeta längs vägen. Frivilliga att hjälpa till kan kontakta Danne på Sädesvägen eller Tobias på Drängstigen.

151009 Samråd
Berörda fastighetsägare i Lissma och styrelsen får en extrainsatt dragning av Gräsvretens utbyggnad under oktober för att sedan kunna lämna in ett yttrande.

151004 Samråd om utbyggnad av Gräsvreten - utan medverkan från boende i Lissma
Huddinge kommun har under september genomfört samråd av en utbyggnad av Gräsvretens industriområde. Vare sig Lissma samfällighetsförening eller Lissma sjösänkningsföretag finns med på remisslistan trots att vi runt Lissmasjön drabbas hårt av de översvämningar som åstadkoms genom otillräcklig vattenavrinning nedströms mot Lännaområdet.

I en utbyggnad med 50% av Gräsvretens industriområde kommer än mer hårdjorda ytor koncentrera dagvattnet ner i Lissmaån som är långt ifrån dimensionerad att hantera dessa dagvattenvolymer. Här har sjösänkningsföretaget skötselansvar men har ändå inte blivit kallat till samråd. Både samfällighetens vägkropp och ett flertal fastighetsägare har betydande skador av de höga vattennivåerna. En överklagan (klicka på länken) att de två föreningarna och fastighetsägarna uppströms ej givits möjlighet att delta på samrådet och kunna ge synpunkter har skrivits och skickats till berörda myndigheter.

Samrådet "upptäcktes" då inbjudan till möte 3 september ankom först 2 oktober till sjösänkningsföretagets sekreterare (poststämpel 150930), dvs 2 dagar efter att remisstiden var slut, och ca 2 månader efter när en kallelse rimligtvis skickas ut för att få berörda att kunna planera in sin närvaro. Mycket "demokratiskt" samråd, eller hur....

Läs mer om detaljplaneprogrammet http://huddinge.se/grasvreten150917 Sophämtning / slamsugning

Sophämtning - De nya arbetsmiljöreglerna som trädde i kraft för ett par år sedan, och som informerades här på hemsidan 2013, börjar nu få konsekvenser i vårt område. Arbetsmiljöreglerna har införts i hela landet och vi är inget undantag. Dialog har idag förts med SRV och det finns möjligheter att få till detta på ett långsiktigt bra sätt, både för oss tomtägareg och SRV:s personal. Ett förslag ska nu arbetas fram och kommer sedan dras för tomtföreningens styrelse. Därefter kommer vi förmodligen utlysa ett extra årsmöte för att alla ska kunna ge sin syn på framarbetat förslag. Har dock gott hopp om att det ska vara en attraktiv och långsiktig lösning som tomtföreningens medlemmar kommer att få ta ställning till. Återkommer i frågan.

Slamsugning - Nya taxor är införda för slangdragning över 10 meter där varje påbörjad 10 m kostar ca 250 kr extra. Kan lätt bli en femhundringhundring extra vid de ordinarie tömningarna. Ett sätt att minska den kostnaden är att ha en egen sugslang för att komma under 10 m slangdragning (vem vet när det blir under 5 meter?). Jag har skickat offertfrågan till några ställen för att se vad kostnaden är för att köpa en komplett sugslang på 10-30 meter. Priset indikerar på 5-10000 kr för en komplett slang beroende på längd men vi kan säkerligen förhandla ner priset om vi kan lägga en gemensam order för er som ev är intresserade. Anmäl gärna ditt intress (är ej bindande) till thomas@zmw.se så får jag ändå en indikation på hur stort intresset kan vara.

150917 Dialog med kommunen
Lissma sjösänkningsföretag har bjudit in kommunstyrelsen, kommunledning och ansvariga avdelningschefer för att återigen försöka hitta en samarbetsform som ger en långsiktig lösning på dagvattenavrinngen från Lissmasjön/Lissmadalgången. Återkommer efter mötet, som är utlyst till slutet av oktober, med en sammanfattning.

150908 Brand på Ollonvägen
Sent igår kväll brann ett av husen på Ollonvägen ned. Enligt den information som inkommit är ägaren inte allvarligt skadad men är troligen både omskakad, omtumlad och chockad. Enligt information lyckades brandkåren rädda sidobyggnaderna och fordon på tomten och finns fortfarande på plats för eftersläckningsarbete.

Vi får alla hålla tummarna att ägaren mår så bra det går i en sådan här situation.... Mer information när sådan finns tillgänglig.

Var extra noga med att inte blockera vägar och vändplaner nu när uttryckningsfordon är i området.

150905 Målat, städat och klippt....
En mycket lyckad dagsverkesdag genomfördes. Ca 35 st anslöt med stor iver och ambition. Ladans långsidor och dörrar målades, baksidan städades från kvarliggande bråte, slyrensning och gräsklippning på gemensamhetsytor, ljusmontering i ladan, förstärkning av bärlagsbalk (för kommande discon...?), skräpplockning längs vägnätet samt sedvanlig upprättning av skyltar och stolpar. Väldigt mycket blev gjort. Stort tack till alla som ställde upp och jobbade - resultatet är som alltid ett lyft för hela området. Som vanligt kanonlunch från Eva och Margita till ett hungrigt gäng som fick ny energi....

150831 Påminnelse dagsverkesdag
På lördag är det dagsverkesdag. Vi hoppas på många deltagare och fint väder. Välkomna.

150831 Dikesklippning
Under veckan kommer dikesklippning att utföras på delar av vårt vägnät.

150831 Jakt
Jaktsäsongen har kommit igång och det jaktlag vi har skrivit avtal med kommer att sitta på pass till och från. De har skottlossningstillstånd och är godkända av Polisen.

150831 Årensning
I slutet av förra veckan utfördes en rensning av en "dikespropp" i Lissmaån nära Lövbergavägen.

150812 Återförankrade farthinder
Igår så återförankrades farthindren med gott resultat. Vi har mycket trafik, och en hel del tunga fordon, vilket gör att vi kommer med jämna mellanrum se över farthindren och följa hur väl infästningarna håller. Ser du något som verkar fel, hör av dig till styrelsen. I alla händelser, ta det lugnt över hindren, det spar på både farthinder, bil och vägbana. Farthindren kommer finnas fram till månadsskiftet okt/nov då de tas bort för att sedan åter monteras i månadsskiftet mars/april. Ett speciellt tack till Sölve, Tobias och Jens för gedigen arbetsinsats (+Tim som stod för underhållningen och musiken).

En påminnelse är att du som chaufför är ansvarig för framfarten av ditt fordon och eventuella skador som kan uppstå vid passagen över och/eller förbi våra fartbegränsade hinder (t.ex om du har för hög hastighet över ett farthinder, kör på någon av blomlådorna eller helt enkelt kör ner i ett potthål i vägbanan som orsakar skada på ditt fordon. Detta gäller även om annat, typ en nedfallen gren, ligger på vägbanan).

Därför bra om vi alla hjälps åt att vara observanta, och behjälpliga, så att inga olyckor eller skador sker på vare sig trafikanter eller fordon.

150811 Information om problemen vid tidigare deponier
Med tanke på den tillståndsprocess som pågår avseende en deponi i Lissmadalen kan man begrunda det saneringsarbete som Huddinge planerar för en tidigare deponi av förorenade schakt- och byggnadsmassor i Österhagen vid Drevviken. Bland annat säger man så här " Nu planeras för att marken ska saneras för att stoppa giftspridning i mark och angränsande vattendrag". Den problematiken verkar man nu vilja flytta till Lissmadakgången.

Läs mer här

150811 Farthinder monterade
Igår monterades 4 farthinder med tillhörande skyltar. Vi hade dock inte rätt monteringsutrustning varför hindren har tendens att släppa från underlaget så ta det lite extra lugnt under dagen. I eftermiddag görs en ny arbetsinsats för att få hindren att fästa bättre i underlaget.

150810 Farthinder
Från och med idag kommer ett flertal farthinder att monteras i syfte att få ned farten inom området. Även blomlådorna vid infarten kommer att tajtas till.
De allra flesta inom vårt område respekterar de 30 km/h som råder längs våra vägar men tyvärr finns det en och annan bilist som kör alldeles för fort vilket är tillräckligt för att skapa olustkänsla och osäkerhet för bl.a gående som drar barnvagn, rastar hunden eller bara ska gå till och från busshållplatsen. Hjälp gärna till att informera de besökare du har, och/eller de du observerar kör fort, om gällande max 30 km/h inom området.

150706 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrevet

150630 Farthinder, årensning, styrelseinformation, kalendarium m.m
- Under sommaren, troligtvis i början av augusti kommer 5 st vägbulor placeras ut. Orsaken till utplacerandet av dessa är den bristande respekten för att hålla hastigheten varför vi behöver höja säkerheten för övriga trafikanter, gående och lekande barn i området.

- En del nya vägskyltar kommer att sättas upp i syfte att få ned hastigheten

- En årensningsaktivitet vid kastellet planeras denna eller nästa vecka. Syftet är att förbättra avrinningen från Lissmasjön och därmed bl.a begränsa mygginvasionen.

- Styrelseinformationen i det närmaste uppdaterat

- Kalendarium med planerade aktiviteter och kommande styrelsmöten uppdaterat

150623 Christian Ottosson besökte Lissmadalgången
Igår besöktes Lissmadalgången av ordförande i Natur- och Byggnadsnämnden, Christian Ottosson (C). Han fick en beskrivning av översvämningsproblematiken i dalgången och dess konsekvenser för Tomtförening, vägsamfällighet och markägare, inkluderat resulterande mygginvasioner, pga av feldimensionerade vägtrummor och bristande underhåll av Lissmaåns sista del i utloppet vid Länna mot Drevviken. Lissma sjösänkningsföretag arbetar sedan flera år på att hitta konstruktiva lösningar som följer gällande vattendom och markavvattningsuppdrag. Dock hjälper inte åtgärder i sjösänkningsföretagets verksamhetsområde uppströms om inte utloppet fungerar nedströms.

Christian fick även synpunkt på att en helhetstrategi för Lissmadalgången saknas då Naturreservat, Industriell deponi, utbyggnad i Gräsvreten, ökad tung trafik och avsaknad av en enhetlig vattenmiljösamverkan blandas om vartannat beroende på vilken kommunavdelning som är involverad. Även dialog med intressenter som Vägverket och Stockholm Vatten är mycket viktig för att i slutändan hitta bra lösningar och långsiktiga upplägg för underhåll av markavvattningen från dalgången samt även att den miljöpåverkan som drabbar markägarna i området klargörs. Den dialogen är inte på plats vilket känns oroande inför kommande projekterings- och byggplaner i området. Lissmadalgången omnämns ofta som av "riksintresse" varför i så fall en viss omtanke bör läggas på hur framtiden ska se ut för området.

Mötet med Christian kändes mycket givande och gav en förhoppning om fortsatt konstruktiv dialog. Tack för ditt besök, Christian.

150620 Okoncentrerade bilförare undanbedes
På årsmötet hade vi en lång diskussion om hänsyn och försiktigt framförande av fordon inom området. Vi pratade om vikten av speciell hänsyn till gångtrafikanter och barn etc etc. En bil väger 1500-2000 kg och tar lätt ihjäl de som hamnar framför motorhuven om föraren inte har kontroll på framfarten. Respektera hastighetsbegränsningen och kör inte okoncentrerad. Vi har många med barnvagn och hund längs vårt vägnät.

150620 Protokoll från årsmöten anslås snart

150615 Årsmöten
Årsmöten för tomt- och vägsamfällighetsförening genomfördes igår. Protokoll anslås när det är färdigt. Successiv uppdatering sker på hemsidan avseende styrelsesammansättning, kommande möten etc.

150604 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrevet om vad som har hänt i vårt närområde. Vi närmar oss semestertider så prata ihop dig med dina grannar så ni kan hjälpas åt att ha lite extra koll under sommaren när fler av oss emellanåt är bortresta. I månadsbrevet finns även lite tips att tänka på.

150602 Vattenfall utreder utökad elkapacitet med bredare elgator
Vattenfall har idag och imorgon öppet hus på Patron Pehrs väg 3 i Huddinge där man redovisar flera olika alternativ hur man avser att stärka elöverföringskapaciteten till södra Stockholm. Kort sagt förvånar förslagen då hänsyn ej är tagen till det nya naturreservatet men kommunikationen från Huddinge kommun till Länsstyrelsen och Vattenfall verkar ha falerat. Ett av alternativen berör speciellt fastighetsägarna på Ollonvägen med utsikt mot Lissmasjön där ledningsgatan riskerar hamna betydligt närmare tomtgränsen. Ytterligare ett samråd kommer att genomföras innan en s.k slutlig MKB (miljökonsekvensbeskrivning) görs. Därför är det rätt tid att inkomma med frågor och synpunkter nu för att ha chans att få dem beaktade i Vattenfalls vidare projektering. Materialet är mycket omfattande och relativt detaljerat. Har tyvärr ingen länk till digitalt material. Kontaktpersoner för Vattenfalls elnätsprojekt är: inger.povedabjorklund@afconsult.se , tel 010-5053526 alternativt Sofia Miliander, tel 010-4845287

150601 Vägunderhåll
Igår så "vägbomberades" delar av Kvarntorpsvägen samt Lillbergavägen. Syftet med det är att skapa en vägbula som gör att vattnet rinner av vägen lättare och gör den mer hållbar. Inom närmaste veckorna kommer vi att dammbinda hela vägnätet vilket gör dels att dammet binds men även stärker vägkroppen. Till sist ska vi försöka få till dikesklippning. Det är dock inte helt enkelt att få tag på entreprenörer villiga att göra jobbet.

150523 Dagsverkesdag
Idag genomfördes en synnerligen lyckad arbetsdag. Mycket blev gjort med gott resultat. Från områdets "vattenman" kom följande budskap via mailen
"Mycket lyckat arbetsmöte. Och framförallt så många unga och relativt nya medlemmar i föreningen ställde upp idag. Och ett varmt tack till kökskommittén. Mycket smakfull och påkostad lunch. Tack från Benke"

Kan bara hålla med Benke. När så många kommer blir mycket gjort. Efter flera års fokuserat arbete känns det som vi nu börjat komma ifatt och framöver kan koncentrera oss på mera normalt underhåll. Förråden är nu på plats. belysning uppsatt på ladans baksida, lekplatsen rensad och uppsnyggad, mycket slyröjt, städat längs vägarna, uppsnyggat vid brevlådor, mycket skräp kastat, gräsklipp på fotbollsplan och vid ladan etc etc.
Så återigen; STORT TACK till alla som ställde upp idag.
// Thomas (ordf)

150509 Korna återvänder?
Enligt uppgift planerar kommunen att via kontrakterade djurägare att åter ha betesdjur runt Lissmasjön fån den 15 maj. Ny djurhållare för betesdjur är enligt uppgift. Om behov av kontakt med honom får man gå via Jenny Moberg,
Naturvårdsvakt, tel 08-535 30 423, epost Jenny.moberg@huddinge.se150416 Prospektering för deponi
Gräsvretens gård, tillsammans med Frentab AB, ansöker om tillstånd för deponi av 550.000 ton markmassor vid avsnittet längs Lissmavägen nedanför kraftsstationsvägen. En deponiverksamhet av den storleken innebär flera saker, bla än mer tung trafik på ett redan olycksdrabbat vägavsnitt. Då kännedom om ansökan framkom sent har ett yttrande från föreningarna skickats in omedelbart.

Läs samrådsunderlag samt se på översiktskarta

Läs föreningens yttrande sida 1 och sida 2

Eventuella synpunkter kan lämnas till ordförande på thomas@zmw.se

150416 Vattenflödet i Lissmadalgången
Ytterligare ett samrådsmöte har genomförts med Huddinge och Haninge kommun, Stockholm Vatten samt berörda fastighetsägare som drabbas av översvämningarna. Summa summarum så vill Huddinge kommun fortfarande inte vidta någon insats för att uppfylla gällande vattendom så att utflödet förbättras. Här gäller tydligen Huddinges lagar, inte Sveriges....
Den raserade övergången (huvudproppen) vid Bauhaus fungerar fortfarande inte. Huddinge har inte, trots många påstötningar, lyckats hitta någon ansvarig person internt med mandat att åtgärda

150305 Grannsamverkan
Månadsbrev avseende grannsamverkan i Huddinge.

141218 Information
- Vattenfall kommer att utföra elarbeten som startar efter helgerna. Syftet är att säkra upp elförsörjning för fastighetsägare i slutet av Kvarntorpsvägen. Kabel och grävningsarbeten kommer att ske och kommer beröra Kvarntorpsvägen, Drängstigen, Sädesvägen samt Sandtagsvägen. En ny transformatorstation kommer att sättas upp längs Kvarntorpsvägen. Se sträckning karta vilka sträckor som berörs. Byggbod (Abeka) är uppställd vid korsningen Kvarntorpsvägen/Persbergsvägen. Mer information kommer.

- Alla förråd utom ett är nu uthyrda. Intäkterna täcker i stort tomtföreningens försäkring samt föreningens egen förbrukning (pumphus etc) vilket nu ger ekonomiska möjligheter att förbättra underhållet av bl.a ladan.

- Nytt initiativ kommer att tas efter nyår för uppdatera dialogen med kommunen avseende skötsel och drift av naturreservatet samt röjning av Lissmaån.

141012 Eldningsvecka
Denna vecka 42 (inkl helgen som varit) är sanktionerad eldningsvecka inom Huddinge kommun.

141012 Jakträtten klar
Det är nu klart med jakträtten inom Lissma tomtförenings markområde. Tre jägare är kontrakterade att bedriva jakt enligt gängse föreskrifter och inom de lagar och regler som gäller. Kontaktperson i jaktlaget är Lennart Granstedt, mobil 070 – 627 68 41. Övriga frågor om jakträtten kontakta ordförande Thomas Ögren 070-4501757

140928 Dagsverkesdag
Igår genomfördes dagsverkesdagen. Glädjande många kom laddade med energi i det vackra vädret. Mycket blev utfört, bl.a städning längs vägen, gräsklippning vid lada och fotbollsplan, grästrimning längs Kvarntorpsvägen, ny gång till nya pumphuset, iordningsställande av nya förråd för uthyrning i ladan, städning vid lekparken, busk- och grennedtagning längs Ollonvägen, bortkörning av ris samt skräp till återvinningen. Även besiktning av å-utloppet där sjön stigit med 16 cm sedan senaste veckan regn. Och inte minst ny lucka för lättare tömning av toan vid ladan. Som vanligt ordnade festkommittén med kaffe och lunch på ett strålande sätt. Det fanns helt enkelt jobb för alla denna dag. Dagsverkarna fick även träffa två av tre jägare som vi nu skriver avtal med för ordinarie- och akut skyddsjakt.

Ett riktigt stort TACK till alla som var med och fysiskt arbetade och/eller bidrog med glatt sällskap pga av onda ryggar etc. Dagsverkesdagen är ju även en dag att träffas och prata med varandra och även om man inte kan arbeta fysiskt så är man mycket välkommen att delta. Alla medverkande bidrog till en mycket bra dag.

Smolk i bägaren:

Visa RESPEKT och sänk farten när du passerar trafikanter/dagsverkare eller andra oskyddade trafikanter längs vägen. Höll själv på att bli påkörd av "Elitbygg eller Byggelit" som jag inte observerade pga av ljudnivån vid grästrimningen. Som bilist bör du alltid söka kontakt när du passerar oskyddade trafikanter längs vägen och för guds skull, SÄNK farten. Målet är som alltid, inga olyckor inom området, vare sig i trafiken eller vid arbetet på dagsverkesdagarna. Alternativet är att vi får stänga av vägen vid arbetet eller ha "arbetsvakter" - hur trist låter inte det men vad göra om inte skärpning sker?

Övrig information
Tomtkassan har förstärkts ytterligare med ersättning från Vattenfall för uppsättningen av en liten transformatorstation vid Kvarntorpsvägen. Även nya intäkter kommer att komma in för de nya förråden. Summa summarum finns det gott hopp om att få till en fräsch gräsklippare samt fortsatt restaurering av ladan (som även fått en ny spis i köket - strålande jobbat Danne). Det långsiktiga målet är att få en viss åretruntstandard på vatten och toamöjligheter så att lokalen blir mer tillgänglig och värmeeffektiv även på vintern.

140907 Aktuell information

Jakt
Efter många turer är vi nu nära en lösning för jakten inom vårt område. Problematiken har legat i att det erfordras specifikt skottlossningstillstånd då vi räknas in under detaljplanerat område. Då det åtminstone vid två tillfällen i sommaren hörts enstaka skott dagtid och ett flertal en lördag natt så har det känts angeläget att finna en lösning som även kommunens viltvårdsansvarige stöder. Vi hoppas kunna presentera den tänkta lösningen inom 14 dagar.

Transformatorstation
En liten transformatorstation kommer att uppföras vid ledningsgatan Kvarntorpsvägen - Gölvägen. Dagens transformator som sitter på själva ledningsstolpen klarar inte kapaciteten varför en transformatorbod på 5 kvm kommer uppföras i direkt anslutning till ledningsgatan. Föreningen får här en ersättning av Vattenfall.

Lissma naturreservat
Kommunen spikade beslutet om naturreservat under semestern. Vad vi kunnat tolka är hänsyn taget till föreningens synpunkter.

Lissmaån - Lissma sjösänkningsföretag
En inventering av vattennivåerna längs Kvarntorpsvägen - Bauhaus Länna genomfördes för 14 dagar sedan. Ytterligare några relativt enkla åtgärdspunkter noterades och om möjligt kan de genomföras i höst. Annars har den låga vattennivån gett en mycket myggfri sommar till de flestas förnöjsamhet. Dock är kommunens "fördämning" bakom Bauhaus lika igenkorkad som tidigare. Vid en av störtskurarna för tre veckor sedan så har delar av gångvägen vid motorvägsbron spolats bort pga av kraftig dagvattenflöde från köpcentret. Tidsfråga innan resterande av gångvägen åker med ner i Lissmaån.

Dikesklippning
Dikesklippning har genomförts. Det är dock viktigt att varje tomtägare som har tomtgräns mot våra vägar också kollar vid jämna tillfällen att inte vägrummor etc är igensatta. Om vattenavledningen tar andra vägar än tänkt blir det snabbt skador på våra grusade vägar.

Ekonomi
Både väg- och tomtföreningens känns nu stabila, känns bra.

Hemsidan
Ja,ja - den kommer att uppdateras.......ibland hinns inte allt med.....

// Ordf140620 Kan du tänka dig att jobba med föreningen? Vi behöver förstärkning för att hålla snyggt och ha framkomliga vägar.

1. Traktorgruppen behöver fler förare som kan dela på arbetsbördan, främst snöröjning. Just nu är snöröjningen inte säkrad för kommande vinter.
2. Vi har inte längre någon Vattenansvarig som kan hjälpa till med att hålla koll på vår gemensamma vattenanläggning samt tillhörande ledningar.
3. En ny gräsklippargrupp är på väg att organiseras och har plats för fler frivilliga. Om allt går i lås kan vi eventuellt köpa in en bättre maskin nästa vår.
4. Vi behöver hjälp av några snickerikunniga som kan hjälpa till med blandade uppgifter i ladan, bl.a uppsättande av nya förråd vilket direkt ger nya hyresintäkter till tomföreningen.
5. Även en lek/småbarnsgrupp är på gång och har behov av fler som kan hjälpa till med lekplatsen vid ladan.

Vid intresse, kontakta ordförande på thomas@zmw.se alternativt 070-4501757

140615 Årsmöten
Idag genomfördes årsmöten för tomt- och samfällighetsföreningen (väg). Bifogat finns verksamhetsberättelsen för Vägföreningen och Tomtföreningen.
Protokoll anslås så snart de är klara. Ekonomin är god i bägge föreningarna och årsmötena beviljade styrelserna ansvarsfrihet.

140525 Vårens tips till naturintresserad
Gick i går längs Lissmaån på sträckan från Kvarntorpsbron och ca 1 km åt Lännahållet. Dold under överväxande vegetation döljer sig en fantastisk å med av klassisk typ med bl.a näckrosor. En försiktig promenad längs sträckan är en större upplevelse än man tror när man vanligtvis bara ser "träskvegetationen" på avstånd. Gillar du natur kan ett besök längs sträckan vara väl värt mödan i den knöliga terrängen.

140525 Dagsverke + vårfest
Lördagen den 24 maj genomfördes dagsverke på tomtområdet. Mycket gräs-och slyklippning och rensning av lekplatsen runt ladan. Skyltar och stolpar rätades upp och mycket ris efter vattenfalls ledningsrensning samlades upp. Eva och Margita såg till att dagsverkarna fick en god lunch i vanlig ordning. Ca 20% av andelerna var representerade på dagsverket vilket var ovanligt lågt deltagande.

På kvällen anordnades en vårfest (även här arrangerat av Eva/Margita) dit även våra grannar blev inbjudna ( de som föreningen samverkar med i aktiviteterna runt sjösänkningsfföretaget som syftar till att förbättra utloppet längs Lissmaån och minska översvämningarnas omfattning). Här blev vi ca 20 unga och gamla som hade en mycket trevlig samvaro och fick lära känna nya ansikten......

140505 Sjunkande vattennivåer i Lissmasjön och ån
Sedan årensningen genomfördes har vattennivåerna sjunkit ca 45 cm. Förutom effekten av årensningen har också nederbörden varit återhållsam. I alla händelser är våtmarken torrare än normalt vilket förhoppningsvis ger mindre med stickmygg de närmaste veckorna

140417 Problem med sommarvattnet
Problem med vattenläckage på sommarvattenledningen vid Vattenvägen gör att vi inte kan öppna ledningen ut till dem som endast har sommarvatten. Som tidigare gäller tappkranen vid nya pumphuset vid Sädesvägen som erbjuder året-runt hämtning av vatten. Till Påskhelgen öppnas även tappkranen vid ladan. Just nu kan vi inte säga när läckaget vid Vattenvägen kan lagas.

140415 Årensning och vägförbättringar
I helgen genomfördes årensningsövning nedströms i syfte att förbättra utflödet längs Lissmaån och därmed bl.a minska myggtillväxten i området. 4 st medlemmar från Lissma tomtförening uppmärksammade önskan om dagsverkeshjälp. Tillsammans med fastighetsägarna nedströms arbetades det mellan 9-16.30 med mycket lyckat resultat. Tack till er som deltog och ett speciellt tack till Perre som gjorde ett fantastiskt jobb med grävmaskinen.

Samtidigt utförde "traktorgruppen" (Loffe & Sölve), för dagarna (lördag/söndag) förstärkta med Lasse G, ett gediget förbättringsarbete på Sädesvägen och Sandtagsvägen. Nya trummor lades ner för att leda bort dagvatten samt förberedande åtgärder för grusning (måndag)på de två vägavsnitten + backen på Kvarntorpsvägen. Totalt grusades nästan 200 ton för att förbättra bärlaget på vägarna, speciellt då för Sandtagsvägen. Fantastiskt jobbat grabbar (väntar på bild från arbetet).

Den 23 maj är det planerat för väghyvling (bombering) av Kvarntorpsvägen och veckorna därefter dammbindning.

140323 Extra årsmöte biföll styrelsens rekommendation
Lissma tomtförenings extra årsmöte biföll med stor majoritet styrelsens rekommendation att ge klartecken till Huddinge kommun om gränsdragning för nytt naturreservat längs befintligt kostaket nedanför Ollonvägen. 27 medlemmar, varav 8 även som ombud, deltog.

140318 Vattensituationen längs Lissmaån
I förra veckan kallade Lissma sjösänkningsföretag till ett möte med representanter för Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Gräsvretens Gård. Även Haninge kommun var kallade men kom ej. Syftet med mötet var att få till ett antal rensningsåtgärder i Länna området för att få en ökad kapacitet för de vattenmängder vi har uppströms. Som ett resultat av det har Stockholm Vatten utlovat rensning av en av sedimentöarna som bildats i ån från dagvatten som leds ner i ån från Länna köpcenter. Sedimentön har minskat flödesarean med ca 60%. En rensning kommer att väsentligt förbättra flödet på aktuell sträcka. Kvarstår besked från Huddinge gatuavdelning vars vägövergång bakom Bauhaus drive-in har i det närmaste helt igensatta trummor. När även den blir åtgärdad har förutsättningar för avrinning uppströms väsentligt förbättrats. En årensningsdag längs sträckan Kastellet till gångbron motorvägen är planerad till 12 april kl 09.00. Frivilliga är välkomna att ansluta vid Gräsvretens gård. Återkommer med mer information när sådan finns.

140307 Extra årsmöte 23 mars + information om övriga aktiviteter
Det har gått två månader utan information på hemsidan vilket jag beklagar men det har varit ett intensivt arbete som pågått så orken har inte räckt till att informera i alla led. Här kommer dock en sammanfattning

1. Nytt naturreservat - påverkan tomtföreningen
Under hösten och vintern har vi haft dialog och gett vårt yttrande om det föreslagna naturreservatet i Lissmadalgången vilket du kan läsa om i tidigare artiklar här på hemsidan. I kommunens ursprungliga förslag gick gränsen genom tomtföreningens mark längs Ollonvägen och Persbergsvägen. Kommunens motivering till det var att man ville säkra skötseln av Lissmasjön/våtmarken som är av riksintresse. Efter diskussioner har vi kommit fram till en möjlig kompromiss där naturreservatsgränsen istället dras längs "kostaketet" nedanför Ollonvägen och från Kvarntorpsvägen i en rak linje till Persbergsfastighetens yttre hörn, se karta ovan. Tomtföreningen, och berörda fastigheter, får då en en betydligt bättre buffertzon mot naturreservatet och den del av föreningens mark som ingår i naturreservatet är "träskmark". Tomtföreningen kommer fortsatt äga marken som ingår i naturreservatet.
Ett Extra årsmöte är utlyst till den 23 mars där årsmötet har att bifalla eller avvisa styrelsens förslag att anta det nya förslaget till gräns för naturreservatet. Kallelse till årsmötet skickas i helgen även brevledes. Ordentlig information kommer att ges på det extra årsmötet och det kommer finnas gott om tid att ställa frågor. Om du inte kan delta kan du kontakta mig (ordförande) för mer information. Du har möjlighet att utse ett ombud som för din talan på mötet, talongen finns på det brev du kommer att få per brev.

2 Nytt naturreservat - påverkan vägsamfälligheten
Efter diskussioner kommer aktuell vägsträcka på Kvarntorpsvägen bli helt friskriven från naturreservatet och gränserna kommer dras utanför diket på respektive sida av vägen. Det ger också ett mycket tydligare skötseluppdrag för vägen där vägsamfälligheten har full rätt till skötsel av t.ex ruttna träd närmast vägområdet. Då lösningen är både bättre och tydligare än tidigare halvdiffusa tolkningar i förvaltningsuppdraget för vägen så har vi inte utlyst något extra årsmöte för vägsamfälligheten

3. Nytt naturreservat - påverkan sjösänkningsföretaget
Sjösänkningsföretaget har som uppdrag att tillse att rensningsaktiviteter sker i Lissmaån som säkrar vattenavrinningen från Lissmasjön och därmed minskar risken för översvämningar. Företaget är under senaste året återaktiverats som juridisk enhet för att kunna agera och vidta åtgärder för att minska de översvämningar vi drabbats senaste 4 åren (läs mer längre ned). I diskussionen med kommunen om naturreservatet så friskrivs sjösänkningsföretagets aktiviteter helt från naturreservatets regler och skötselplan.

4. Övriga aktiviteter sjösänkningsföretaget
Sjösänkningsföretaget har kallat Huddinge och Haninge kommun, Stockholms Vatten, Gräsvretens industriområde samt Gräsvretens Gård till ett möte den 13 mars för att diskutera kort- och långsiktig planering av förbättrat underhåll av Lissmaån. I steg 1 är fokus enkla åtgärder för att förbättra flödet längs Länna köpcenter så att vi minskar risken för översvämningar.
En rensningsaktion längs sträckan kastellet - gångbron motorvägen är preliminärt planerad till lördagen den 12 april. En inbjudan till dagsverke går då även till tomt- och vägmedleemar eftersom vi drar nytta av av en bättre vattenavrinning i Lissmadalgången.

5. Övriga aktiviteter Vägsamfälligheten
Vi har en stark kassa då snöröjningen varit liten. Just nu mjuk vägbank vilket snabbt ger hål i vägen. Kör man lugnt så tar det lite längre tid för hålen att växa. Vi har stort behov av en vägbombering (fasa vägytan) men det har hitintills inte gått att hitta en entreprenör som varit villig att utföra uppdraget. Men vi fortsätter att leta men tar gärna emot konkreta tios (namn + telenr) till aktörer som kanske kan tänka sig utföra en vägbombering hos oss.6. Övriga aktiviteter Tomtföreningen
I nuläget har vi hopp om att ha vänt minusresultatet till ett plus i kassan. Arbetet pågår med elomdragning för minskat antal abonnemang och den fasta kostnaden har reducerats. Ladan har också varit på uthyrning några ggr vilket stärker tomtföreningens budget för kommande renoveringsbehov av bl.a ladans kök och tillgång till vatten året runt. Dagsverkesdag är planerad till 24 maj då vi bl.a ska försöka ordningställa nya förråd för uthyrning.

Det var allt för stunden. Återkommer med mer information // Thomas131228 Fortsatta identitetsstölder - håll koll på din brevlåda
Det är nu ett flertal permanentboende som blivit utsatta för identitetsstöld med tillhörande bedrägeri. Läs mer i nedanstående artikel från 131130. Om du är permanentboende är rekommendationen att du byter till en låsbar brevlåda. Även om den sådan är lätt att bryta upp så får du en omedelbar indikation på att kolla din kontokortstransaktioner lite extra inkluderat ev nya kreditupplysningsbesked som är okända för dig.

131201 Inbrott - Närboende fått ovälkommet besök
En boende nära tomtområdet har fått ett ovälkommet besök av en manlig person som tog sig in i huset och bl.a hakade av fönsterkrokarna. Pengar saknas. Vid upptäckt försvann mannen skyndsamt. Han var klädd i keps och träningskläder. Personen färdades troligtvis i en mörk jeep-liknande bil. Enligt uppgift har det varit ett flertal inbrott i Granby.

131130 Identitetsstöld via obevakad brevlåda?
En boende i vårt område har blivit utsatt för identitetsstöld. Personen ifråga upptäckte det genom att det kom UC-upplysningar om nyupptagna lån. Vid kontakt med polisen så är en teori att en falsk låneförfrågan gjorts och att brevlådan sedan vittjats på låneunderlag/bekräftelse som skickats till mantalsskrivningsadressen. Oavsett om detta är förfaringssättet så är rekommendationen att vara extra noga att se över all post, speciellt kontoutdrag eller "okända" kreditförfrågningar via UC (Upplysningscentralen).

Ett råd är att byta sin brevlåda mot en låsbar. Inte för att det är så svårt att ta sig in i en låsbar brevlåda men om den är uppbruten så får man en signal att något brottsligt kan ha skett. I en olåsbar, obevakad, brevlåda vet man ju inte vilken post som funnits i lådan från brevbäraren levererat till dess brevlådeägaren tömt den. Hjälp därför varandra när du eller din granne är bortresta så att inte post samlas i lådan längre än nödvändigt.

131126 NEJ till naturreservat i Lissmadalgången
Översvämningarna löses inte genom att stora delar av Lissmadalgången blir ett naturreservat. Läs mer om fastighetsägarnas gemensamma nej som skickats i flera yttranden till miljöenheten och kommunstyrelsen i Huddinge , länk till arkiv

131125 Återigen översvämning
Lissmadalen börjar återigen översvämmas på grund av dåligt underhåll och bristande kapacitet i Lissmaån. Se bilder nedan

131125 Landshövdingen kontaktad
Landshövdingen och Länsöverdirektören har fått en begäran från föreningarna i Lissmadalgången att tillse att vi får svar på vår skrivelse om översvämningsproblemen som skickades till Länsstyrelsen i början på april. Inget svar har ännu inkommit.

2013-11-07 NEJ till naturreservat i Lissmadalgången
Under hösten har två öppna möten genomförts (29/8 och 23/10) för att ge information om kommunens planer på ett naturreservat där delar av föreningens mark är föreslagna att ingå. Mötet den 29/8 var av envägskaraktär där kommunens representant beskrev kommunens planer . Inget material som beskrev helheten hade skickats ut i förväg och fanns ej heller tillgängligt efteråt.

Ingen övrig dialog har funnits mellan kommunens tjänstemän eller föreningarnas styrelser i utformningen av naturreservatet. Föreningarnas styrelser, och medlemmarna, har först från 30/9 haft ett underlag som beskrivit helheten inklusive kommunens skötselåtaganden och fastighetsägarnas begränsningar. Beskrivningen har funnits tillgänglig på hemsidan sedan 1/10.

Utifrån perspektiven tomtförening, vägsamfällighet samt Lissma sjösänkningsföretag har tre separata yttranden skickats in före 11 nov då remisstiden upphör. Av de synpunkter som inkommit är i stort sett alla fastighetsägare i Lissmadalgången emot inrättandet av ett naturreservat. Samarbetet mellan berörda och närliggande fastighetsägare har varit mycket bra och givande. Många uppgifter om kommunens försumlighet och ointresse av skötsel har framkommit i samtalen med övriga fastighetsägare, speciellt i frågor som berör markägare som inte kunnat nyttja sin mark.

Motiveringarna är många men den mest framträdande är Kommunens ovilja att medverka till att lösa avrinningen från sjön så att översvämningarna minskas vilket ytterligare skulle försvåras med de restriktioner som gäller för mark som är klassade som naturreservat. Ett naturreservat innebär att man i princip måste begära tillstånd för allt. Ett sjösänkningsföretag får finnas och verka men verkar inte få praktiskt beträda mark med maskiner eller flytta behövlig jordmassor.

Ett annat skäl till avslag är att man helt sonika "beslagtagit" delar av tomtföreningens mark närmast sjön vilket är både förvånande och märkligt då området redan har ett starkt strandskydd. Det innebär att vi som förening har fullt miljöansvar men ingen rätt att bruka eller underhålla marken.

I det här skedet har vi valt att inte lägga ut skrivna remissyttrandet på hemsidan men du som medlem kan enkelt beställa en kopia via ett email till thomas@zmw.se.

2013-11-04 Ny kobrygga
Som tidigare beskrivits här på hemsidan så har nu kommunen startat upp med arbetet på en ny, stabilare kobrygga som kommer ligga parallellt med Kvarntorpsvägen. Den nya bryggan kommer ej hindra utflödet från sjön.

2013-11-01 Vattenfall röjer längs elledning
På tisdag 5/11 kommer Vattenfall service att röja längs elledningsgatan som passerar genom vårt tomtområde i syfte att minska antalet strömavbrott. Det kommer därmed även här bli tillfälliga störningar att passera när träd fälls nära våra vägar. Om du som berörd tomtägare har frågor angående röjningen/trädfällningen, kontakta Erik Schönning, Vattenfall Service, på mobil 0725-420111.

2013-10-30 Röjning längs Kvarntorpsvägen
För att minska risken att någon skadas vid förbifart på Kvarntorpsvägen kommer vi under nästa vecka, 4-8 nov, att rensa ruttna träd och kvistar som annars riskerar rasa på bilar, cyklister eller gångtrafikanter. Det gäller vid flera olika vägavsnitt vilka kommer att tillfälligt kunna vara blockerade när rensningen sker. Arbetet kommer att förläggas efter 08.00 och före 16.00. Håll dialog med utförarna så kommer de att underlätta förbifart så långt det går. Passera i LÅG fart så ingen skadas i onödan.

2013-10-30 Orienteringstävling på söndag 3/11
På söndag arrangerar Snättringe SK en orienteringstävling med start och mål vid Skogåsskolan. Ett mindre antal löpare kommer att passera runt Kvarnsjön. Ingen extra biltrafik kommer att ske på vårt vägnät pga tävlingen.KALLELSE TILL SAMRÅD 23 OKT AVSEENDE KOMMUNENS FÖRSLAG TILL NATURRESERVAT
(se bifogade dokumentlänkar längre ner i denna spalt)

BAKGRUND
Kommunens förslag till naturreservat i Lissmadalgången har nu skickats ut. En kallelse går därför ut här på hemsidan till ett gemensamt samråd för oss närmast berörda (i enlighet med mötet 29/8 där kommunens representant muntligt presenterat de grova dragen om reservatet). Remisstiden för kommunens förslag går ut den 11 november 2013 varför du, som tomtmedlem och närboende, ges möjlighet att ge dina synpunkter samt diskutera förslaget. Frågan är viktig för oss alla och en dialog med olika infallsvinklar och intressenter känns därför nödvändig.

Tomtföreningen avser att ha en preliminär rekommendation till beslut till den 23 okt som medlemmarna ges möjlighet att tycka till om. Om något väsentligt framkommer så kan naturligtvis rekommendationen ändras (remisstiden är kort varför vi försöker förarbeta men ändå ha en så bred beslutsförankring som möjligt).

INBJUDNA
Lissma Tomtförenings medlemmar samt närboende privata fastighetsägare som berörs

TID
23 OKTOBER, kl.18:30

PLATS
Lissma Tomförenings samlingslokal i ladan

DOKUMENTATION
Nedan har du länkar till kommunens utskickade dokument som beskriver förslaget.
Följebrev till sakägare (berörda fastighetsägare)

Förslag till Naturreservat - beskrivning

Beslutskarta

Skötselplan - beskrivning

SkötselplanekartaLäs och kom med kommentarer till thomas@zmw.seVÄLKOMMEN2013-10-08 Månadsbrev från REV
Läs senaste http://content.foreningshuset.se/KundMappar/5339/manadsbrev_oktober_2013.pdf">månadsbrevet från Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV)

2013-09-29 Kommande arbeten längs Kvarntorpsvägen
Kommande vecka sker en del arbeten, främst längs Kvarntorpsvägen mellan Lissmavägen och "bron". Framkomligheten kan därför stundvis vara delvis blockerad. Bl.a ska några döda träd avverkas så att inte dessa rasar när höststormarna sätter in på allvar. Även ovanför ladan vid korsningen sädesvägen/kvarntorpsvägen kommer ett par lågt hängande grenar att tas bort. Kommunen har även aviserat att den nya ko-bron förmodligen kommer att uppföras denna vecka.
Ha därför lite tålamod, ta hänsyn och kommunicera med arbetande personal om din förbipassering känns osäker eller om du inte vet om du ska vänta på klartecken

2013-09-26 Sommarvattnet avstängt
En gäckande läcka har gjort att vi tvingats stänga av sommarvattnet tidigare än beräknat. Det går att dock att hämta vatten med dunk vid nya pumphuset på Sädesvägen.

2013-09-24 Ny bro för korna
En ny och stadigare bro kommer att byggas för korna. Samma sträckning som sist men närmare våra brotrummor. Arbetet startar senare denna vecka om vädret håller i sig. De gamla brodelarna kommer att forslas bort.

2013-09-23 Staket
Som ni sett har Huddinge kommun påbörjat ett staket längs lissmaån, från Kvarntorpsvägen ut mot Lissmasjön. Syftet med staketet är att, nästa gång Highland cattle betar längs stränderna, förhindra att de går ut i mittfåran vilket tyvärr hände för två år sedan.

2013-09-14 Dagsverkesdag
Ett 20-tal medlemmar anslöt för dagsverkesdagen. Mycket, mycket blev utfört, bl.a klipptes gräset, lekplatsen snyggades till, gungorna justerades, skräp samlades upp längs vägarna, farthindren lagades och återställdes, slyröjning vid arbetsplanen ladan och brevlådor samt vid bron. Nya skyltar för mötesplats sattes upp inför vintern m.m. Även ladan röjdes ur med hjälp av idoga rensare och stor container. Pumphuset fick dörrar samt låsanordning och skräpet utanför bastun togs bort. Till lunch blev det ärtsoppa och punsch .... f,låt lättöl samt en fantastisk äppelpaj med vaniljsås till kaffet. Tack till alla er som slet hårt och säkerligen sover extra gott i natt.

2013-09-02 Månadsbrev från REV
Läs senaste månadsbrevet, klicka här

2013-08-30
Kalendariet med preliminära aktiviteter och styrelsemöten är nu uppdaterat för 2013/14

2013-08-30 OBS!! DAGSVERKESDAG
Lördagen den 14 september. Samling vid ladan 09.00.

2013-08-30 Kort referat från gårdagens informationsmöte
Thomas Strid beskrev igår kväll Huddinge kommuns förslag till nytt naturreservat i Lissmadalen.

- Kommunen beräknas växa till 130.000 invånare till år 2030 varför de styrande politikerna vill värna extra om speciellt viktiga naturområden, dit Lissmadalen räknas.

- Området som omfattas är ekbacken och ängarna väster om Ollonvägen, hela området runt Lissmasjön, Lissma gård samt skogen mot sågen samt fälten bort mot Lövbergavägen. Så snart kartan, och övrig dokumentation, finns tillgänglig kommer jag publicera den här på hemsidan.

- Ett naturreservat ska beskrivas hur det ska skötas och regleras samt ha tydliga mål. Det ska också ha stor tillgänglighet för besökare vilket gör att ytterligare parkering planeras längs södra stranden.

- Vägföreningens förvaltningsansvar berörs ej utan skall skötas som tidigare. Ej heller det vilande sjösänkningsföretaget, som har till uppgift att rensa ån så att vattendomen uppfylls (och minska risken för myggträsk), berörs av förslaget till naturreservat.

- Förslaget på nytt naturreservat kommer att skickas ut på en remissrunda till berörda fastighetsägare under hösten, dock i stunden oklart när. När dokumentationen väl finns styrelsen tillhanda kommer du delges informationen via hemsidan. Styrelsens avsikt är också att utlysa ett extrainsatt informationsmöte för diskutera kommunens förslag innan tomt- och vägföreningens styrelser lämnar sina remissvar. Detta för att informera så brett som möjligt samt ta in åsikter att beakta i remissvaret. En kort information kommer också att ges vid lunchtid på kommande dagsverkesdag den 14/9.

2013-08-29 Ikväll information från Huddinge kommun om tänkt naturreservat i Lissmadalgången. Möteslokalen i ladan, kl 18:00

2013-08-06 Information om Kommunens planer för Lissmadalgången
Kommunen har planer för Lissmadalgångens naturreservat. Representanter från Kommunen kommer till oss för att berätta om detta innan åtgärdsplanen skickas ut på remiss.
Preliminärt datum för informationsmötet är den 29 augusti, kl 18.00, samlingslokalen ladan. Mötet är öppet för alla intresserade. Håll dig uppdaterad via hemsidan om eventuell ändring av mötestiden.

2013-08-06 Stubbfräsning
Kommunen meddelade igår kväll att stubbfräsning kommer att ske längs vår del av Lissmasjöns strandängar. Det vill säga det jobb som påbörjades påbörjades för ett par år sedan men sedan aldrig gjordes klart på grund av den höga vattennivån. Maskinerna stod på plats redan imorse så arbetet lär påbörjas när som helst.

2013-08-06 Hemsidan åter igång efter sommarsemester

2013-06-27 Sommarvattnet
Nya grävningsarbeten genomfördes igår på Sädes- och Vattenvägen för att täta de läckor som upptäckts i syfte att få fram sommarvatten till de 5 som saknar annan vattenkälla. Om kapaciteten på sommarvattnet till de 5 blir för låg kan det bli aktuellt att avgränsa åtkomsten av sommarvatten för övriga fastighetsägare.

2013-06-17 Sommarvattnet
Sommarvattnet är nu igång i det nya pumphuset samt i ladan. För de sex som enbart har sommarvatten kan det dröja ytterligare någon vecka innan ledningarna är intakt hela vägen. Orsaken är att en läcka upptäcktes i lördags, vilken lagades med hjälp av grävmaskin. Dock uppstod senare ytterligare en läcka men då var inte grävaren tillgänglig varför arbetet får avvakta tills tid och maskin åter är synkade.

2013-06-17 Årsmöten genomförda
Årets årsmöten för tomt- och vägsamfällighet genomfördes igår. Mötena var välbesökta vilket var mycket glädjande. Styrelserna redogjorde för vad som hänt under året samt redovisade ekonomin vilka revisorerna tillstyrkte och respektive årsmöte godkände styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötesprotokoll kommer bifogas när breven med inbetalningskorten skickas ut senare i sommar.

2013-06-04 Månadsbrev från REV
Ännu ett månadsbrev från Riksförbundet Enskilda Vägar

2013-05-31 Påminnelse årsmöten 16 juni, kl 13.00, Ladan
Sjukdom har försenat den skriftliga kallelsen. För tomtföreningen ska även röstning nr 2 ske för att stadgarna ska ändras avseende sommarvatten och inbetalningsdatum årsavgift.

2013-05-31 Sommarvattnet
Slutjusteringar i elförsörjningen till pumphuset återstår. Därefter ska sommarvattnet kunna kopplas på till Ladan och de sex som saknar annan brunn.

2013-05-26 Du som känner att du vill och kan.....
Arbetet med att få till sommarvattnet och reduceringen av antal elabonnemang kostar intialt pengar som vi kommer spara in mångfalt i framtiden. Tomtkassan är f.n tom och nya pengar kommer normalt inte in förrän 31 augusti. Du som tycker att du kan och vill, betala gärna in årsavgiften (1000 kr) tidigare. Titta på ett gammalt inbetalningskort så har du (PlusGiro 25 99 96-7) vilka uppgifter som efterfrågas (tomtnr/fastighetsbeteckning). Ange på inbetalningen att inbet avser "årsavgift 13/14". Känner du dig osäker, kontakta Pyret Ericson som är vår kassör.

2013-05-26 Sommarvatten på gång
Igår genomfördes vårens dagsverkesdag. Prio 1 var pumphuset med rör och eldragning för att få igång den gemensamma vattenanläggningen. Vi har nu gott hopp om att få ut sommarvatten till de sex fastighetsägare som saknar annan vattenlösning (enl årsmötesbeslutet).

I övrigt klipptes det gräs, rensades runt ladan samt längs vägar och "bron" vid Lissmaån. Där är bryggan flyttad sidledes för att inte hejda vattenflödet.

Tack till alla ca 20 fastighetsägare som ställde upp med man- & kvinnokraft och bidrog till en trevlig dag.

Föreningens tomtägare längs Persbergsvägen har också glädjande återfått sina tomter, som nu grönskar, efter vårens översvämning.

2013-05-24 Dammbindning och städning
I onsdags sladdades vägen och igår utfördes dammbindning för att dels minska dammet men framförallt att binda vägkroppen och göra den mer hållfast.

En städoperation från kommunen genomfördes till slut längs Kvarntorpsvägen vid Lissmasjön så det ser nu något bättre ut längs sträckan. Dock ligger "Highland Cattle bridge" kvar men även den skall flyttas från läget framför vägtrummorna.

Väl mött på lördagens dagsverkesdag

2013-05-22 Trafikolyckan Lissmavägen
Den trafikolycka som skedde tidigare i veckan, strax före korsningen till Kvarntorpsvägen, har lett till att Vägföreningen tillsammans med Lissma gård återupptagit kontakten med Trafikverket för att än en gång försöka få till stånd en hastighetsbegränsning på aktuellt vägavsnitt.

2013-05-22 Ny status Sommarvatten och Lissmaån samt påminnelse om dagsverkesdag på lördag 25/5
Gruppen som jobbar med sommarvattnet kommer att till helgen utföra olika insatser för att flytta befintlig utrustning och få den på plats i nya pumphuset. När vattnet väl kommer i ledningen till de som endast har sommarvatten kan vi för dagen inte säga men återkommer så snart vi vet.

Rensningen av drivved längs Kvarntorpsvägen som utlovats av kommunen har ännu inte skett trots flera påstötningar från oss. Kommunen verkar inte ha någon uppföljning på att avropade arbeten också blir utförda. Det rekordlåga vattenståndet ger ju utmärkta förutsättningar för en rensningsaktion.

2013-05-11 Sommarvatten, Sophämtning och Lissmaån
Vi återupptar nu arbetet med sommarvattnet för att ordna vatten till de 7 som ej har annan tillgång på vattnet (enl årmötesbeslut 2012). Hur lång tid det tar att ordna det sista är svårt att säga då det helt beror på frivilliga insatser. Tomtkassan är dessutom i det närmaste slut.

Vårt område står under observation av SRV och ska besiktigas för ny lösning som följer arbetsmiljöverkets regler. Det innebär i så fall containrar vid Lissmavägen (enligt samma modell som Öran har fått). Enligt muntlig info från SRV har vi bl.a för små vändplaner, för smala vägar samt att det ska gå att möta en barnvagn varsomhelst i vägnätet. Något som gör det omöjligt med sophämtning vid tomtgränsen för områden likt vårt. Mer info kommer när vi får det mer dokumenterat.

I Lissmasjön är nu vattennivån snart nere vid trummornas botten vilket visar att inget hinder finns i fallhöjden sedan kommunen gjort rensningsinsats nedströms. Vi hoppas nu att normalstatus råder då sjön återigen kan fungera som ett vattenmagasin vid regnperioder men då ej behöver översvämmas direkt.

2013-05-08 Rensning längs Kvarntorpsvägen idag
Idag kommer ett manskap, med uppdrag från kommunen, att med kranbil rensa längs Kvarntorpsvägen jämte Lissmasjön. Iaktag försiktighet, det kan vara lite trångt att passera vissa stunder under dagen.

2013-05-06 Månadsbrev REV
Ännu ett månadsbrev från Riksförbundet Enskilda Vägar. Nu med en debattartikel om hastighetsbestämmelser på enskilda vägar. Läs brevet klicka här

2013-05-05 Goda nyheter om sänkt vattennivå i Lissmasjön/ån
Vattnet rinner nu undan i en takt vi inte kunnat se på 3 års tid. Sedan värsta läget så är vattennivån sänkt i storleksordningen 60-80 cm. Det är nu bara ca 35 cm kvar till "lägstanivån" för Lissmasjön vilket ger oss ett väsentligt bättre läge gentemot vårinvasionen av mygg. Får det nu vara hyggligt torrt bör vi kunna få en mer normal vår som gör det möjligt att vistas utomhus även kvällstid. Vad har då hänt som förändrat vattensituationen? När det var som värst gjorde kommunen en (obekräftad) rensning nerströms vid en av broarna där en ansamling av drived och skräp samlats vilket ledde till att "plötsligt" fick vattenflödet möjlighet att rinna ut i snabbare takt. Detta utan att vattendomen behövt ändras...... vilket kommunen ständigt hänvisar till när vattensituationen diskuteras. Tomt och Samfällighetsföreningar jobbar därför med övriga fastighetsägare för att få till en oberoende "professionellt genomförd" mätning av flödet för att få fakta att lita på. Vi hoppas där få hjälp av Länsstyrelsen.

Vi har som en förebyggande åtgärd grusat vid det mest utsatta vägavsnittet, som eroderade och sjönk ca 10 cm, för att höja vägnivån om ett nytt stopp nerströms uppkommer och därmed höjer Lissmasjöns vattennivå igen.

2013-05-02 Åtgärder vid Kvarntorpsvägen/Lissmaån
Efter dialog idag med kommunen kommer de göra en första, enkel, rensningsinsats omgående vid vägtrummorna. När sedan vattnet sjunkit ytterligare skall bl.a drivveden längs sjösidan, som nu ligger längs staketet, rensas och köras bort

2013-05-01 Lissmaån även i Mitt i Huddinge
Alla mottagare av Mitt i Huddinge kunde även de, likt SVT ABC:s tittare, få ta del av den omöjliga vattenavledningssituationen i Lissmadalgången. Vi har av kommunen fått höra att inget går att göra pga av en gammal vattendom men det begränsar ju inte möjligheterna till rensning av befintliga trummor längs Lissmaåns sträckning. Besökare till Lissma Kvarntorp kan beskåda hur Kommunens "Highland Cattle" bro slitit sig och nu när vattnet sjunkit ett 30-tal centimeter helt blockerar vägföreningens trummor avsedda för Lissmaån. Vägsamfällighetens styrelse kommer fortsätta att försöka påverka kommunen att ta ansvar för den usla vattenavledningen från Lissmasjön. Att frågan engagerar visar det rekordstora antalet nedladdningar av vår hemsida under april månad.

2013-04-30 Ingen nytt i vattenfrågan
En del enskilda kontakter har tagits med kommunen från olika fastighetsägare angående den otillfredställande situationen med dålig avrinning från Lissmadalgången. Dock inget nytt eller några kommunala initiativ till åtgärd som kan förmedlas i nuläget. Återkommer med information så snart sådan finns. Om du vill veta mer så finns information om bl.a den utredning som gjordes 2006 om det dåliga utflödet, se http://www.miljobarometern.huddinge.se/main.asp?mp=SJ1&mo=9

2013-04-24 Lissma pa SVT ABC
Idag har oversvamningarna i Lissmadalgangen varit huvudnyhet i TV pa ABC nyheterna. Se inslaget http://www.svtplay.se/klipp/1178292/oversvamning-i-lissma?tab=clips&sida=1
Observera speciellt kommunens ointresse och ovilja till fastighetsagarnas onskan att losa situationen. Vi far nu hoppas att Lansstyrelsen kan ta Huddinge kommun i orat och krava ansvarstagande. Kommunen har for ovrigt varken besvarat eller bekreftat mottagandet av det e-postbrev som skickades till dem for en vecka sedan.

2013-04-22 Vattennivan sjunkit nagot
Laeget stabiliserat sig nagot da vattennivan sjunkit nagot. OBS!! Iakta fortsatt forsiktighet pa aktuell vagstracka. Vi har dock fortfarande ingen respons fran kommunen om eventuella atgarder for att oka vattenutflodet fran Lissmadalgangen. Vi forsoker nu pa olika satt att fa Kommunen att agera, framforallt att ta ansvar for rensning i delvis igensatta trummor nedstroms anda bort till Bauhaus.

2013-04-20 Fortsatt mycket vatten
Fortsatt besvarligt hogt vattenstand. Vi har skickat information till kommunen men de har annu inte responderat pa nagot satt. Enligt uppgift skall en fotograf besokt oss igar men ingen ansvarig har hort av sig. Just nu kan vi bara avvakta och hoppas att vattnet sjunker. Vi har beredskap pa grusningsinsats for att hoja nivan och stabilisera vagen men den insatsen far vanta tills vattnet sjunker nagot. OBS!!! iakta forsiktighet nar du passerar oversvammat vagavsnitt.

2013-04-18 Mer nederbörd riskerar underminera Kvarntorpsvägen ytterligare
OBS!! iakta försiktighet när du passerar Kvarntorpsvägen vid Lissmasjön. Vägen riskerar att undermineras helt när vattennivån når över vägen. Vi har inga mer åtgärder vi själva kan sätta in i nuläget annat än att rekommendera att du parkerar utanför området om vattnet går över vägen. Media är också kontaktade för att försöka få dem intresserade att göra ett inslag om det bristande underhållet av utflödet i Lissmadalgången.

2013-04-16 OBS!! - Varning för hög vattennivå längs Kvarntorpsvägen vid Lissmasjön
Det är äntligen vår men då kommer också problematiken med den höga vattennivån som vi haft de senaste 3-4 åren. Mycket talar för att vattenivån når jäms med eller över vägen onsdag eftermiddag eller någon dag därefter. Enbart sedan i torsdags har vattennivån stigit ca 40 cm.

Under vintern har vi flera omgångar försökt få kommunen att ta tag i situationen. Kommunen har dock hitintills inte velat delta i något samråd för att lösa ett bättre vattenutflöde ur Lissmadalgången. Övriga fastighetsägare, inkl tomtförening och vägsamfälligheten, har därför gemensamt tillställt Länsstyrelsen en skrivelse för att få hjälp med att bryta det dödläge som råder.
Du kan läsa skrivelsen i sin helhet genom att klicka här. Skrivelsen skickades i helgen och Länsstyrelsen har idag bekräftat mottagandet. Vad sedan svaret blir ber jag att få återkomma om.

Tills vidare - skjut fram eventuell tung transport om du har det på gång. Om nivån stiger över vägen, undvik att köra över. Utnyttja hellre då parkeringsplatsen vid infarten alternativt parkera längs Kvarntorpsvägen tills dess vattennivån sjunkit och vägbanan åter blir synlig. När vattennivån blir så hög så undermineras bärigheten i vägen varför det är säkrats att vada över till fots även om det är långt hem till din tomt.

2013-03-05 Månadsbrev REV
Läs senaste månadsbrev från REV (Riksförbundet för enskilda vägar) Klicka här

2013-03-01 Trafikverket vill planera om Södertörnsleden
I ett pressmeddelande säger Trafikverket att de vill planera om Södertörnsleden. Vad eller vilka förändringar som är tänkta är än så länge oklart för undertecknad

Läs pressmeddelandet

Läs mer på Trafikverkets hemsida

2013-02-04 Grannsamverkan
Läs månadsbrev februari, klicka här

2013-02-04 Vattennivån Lissmadalgången
Ett arbete pågår för att försöka få till stånd ett bättre vattenutflöde från Lissmasjön och längs ån förbi Bauhaus. I slutet av januari träffades ett antal fastighetsägare för att diskutera och se på vilka möjligheter som finns för att få till stånd en lösning på den allt högre vattennivån. Även Huddinge kommun var inbjudna men valde att inte komma. Mer information om "sjösänkningsaktiviteten" kommer under våren.

2013-02-04 Månadsbrev REV
Klicka här

2013-01-19 Besvärligt med plogningen
Senaste veckan har det varit besvärligt med plogningen då vattenpumpen på vår traktor gick sönder. Vi har kontaktat flera entreprenörer men de har inte kunnat hjälpa oss pga likartade problem på utrustning. En temporär lösning med en traktorgrävare löste den mest akuta framkomligheten. Vår förhoppning är dock att vår traktor är igång imorgon söndag alternativt på måndag. Vi håller tummarna och hoppas på att ingen mer snö kommer närmaste dygnen.

2013-01-16 Plogning
Det har kommit en del snö senaste dygnen. Vi har för närvarande vår egen traktor på reparation vilket kan ta några dagar att fixa. Vi försöker lösa plogningen med annan hjälp. Tyvärr har några av backuperna inte haft möjlighet. Vi söker dock vidare och hoppas kunna lösa det temporära plogbehovet så snart som möjligt

2012-12-17 OBS!! ELAVBROTTEN
Pratade precis med Vattenfall. Om man haft mer än 5 strömavbrott inom 30 dagar måste man anmäla själv till Vattenfall för att eventuellt få mer ersättning för avbrotten. Själv har jag fått 8 sms anmälan om avbrott sedan 11/12. Om något frusit sönder pga elavbrotten, ta bilder och bifoga kvitton om du har.

2012-12-06 Grannsamverkan
Månadsbrev december => klicka här

2012-12-05 SNÖKAOS OCH TRAKTORPROBLEM !!!
Riktigt snökaos råder i Stockholm med omnejd. Plogningen i vårt område har skett delvis men under dagen körde traktorn fast. Flera försök har gjorts att dra loss traktorn men "lagen om all j-lighet" rådde idag. Nya försök att få loss traktorn görs imorgon för att kunna ploga vidare. Ollonvägen mot Lissmasjön är speciellt utsatt för drivbildning pga blåsten. Vägnätet är f.n prio ett, infarter prio två. Vi gör vad vi kan, så snart det är möjligt.

2012-12-03 Månadsbrev från REV
Klicka här

2012-12-03 Vattennivån i Lissmasjön
I veckan kommer en besiktning av vattennivån och flöde längs Lissmaån ske på plats med företrädare för Miljöenheten Huddinge Kommun. Målet är att få till en breddning och ökat utflöde då vattennivån tär hårt och underminerar Kvarntorpsvägen före och efter "broövergången". I januari skall fastighetsägare längs Lissmaån (inkl Huddinge Kommun) träffas för att diskutera det dåliga flödet.

2012-12-03 Sparsamt med nyheter?
Ibland är det perioder med färre nyheter här på hemsidan. Det kan dels bero på brist av tid men vanligtvis att det inte finns något nytt aktuellt att berätta om. Har du något tips på nyhet eller önskan om mer info om något speciellt, så maila mig på thomas@zmw.se

2012-11-08 Månadsbrev från REV
Klicka här

2012-11-05 Invigning stödboendet 29 nov
Närboende är inbjudna till invigningen av stödboendet i Gula Villan vid vid Lissma Gåd. Invigningen går av stapeln den 29 nov mellan kl 13-16. Läs hela inbjudan,klicka här

2012-11-05 Grannsamverkan
Läs senaste nytt klicka här

2012-10-01 Månadsbrev från REV
Läs senaste måndadsbrevet från REV => klicka här

2012-10-01 Pågående aktiviteter
Arbetet med det nya pumphuset fortgår. I helgen fick det tak och vi har ambitionen att under hösten föra över de "friska" el- och vattenkomponenterna från det gamla brunnshuset samt återfylla materialet i diket när rörledningen är isolerad. Vår ambition är att försöka få igång pumphus och vatten till vårstarten april 2013. Vid ladan har vi dragit in el- och vattenkabel samt fyllt igen hålet framför långväggen. Strålkastaren för stämningsljus i eken är monterad och klar. Lite finjustering kan komma att behöva göras för att strålkasteran ska tändas "rätt" i förhållande till skymning/gryning.

Stort TACK till Lasse, Danne och Sölve som kämpade med el, kabeldragning, snickerier och grävare under större delen av söndagen.

2012-10-01 Gula villan
Idag startar verksamheten i full skala vid Gula Villan. Vid ärenden där personalen behöver kontaktas är jortelefonnumret 0706-535366.

2012-09-21 Stödboendet i Gula Villan
Idag kan man besöka gula villan (kl 15.00) och träffa personalen samt få en beskrivning av verksamheten.

2012-09-16 Extra årsmötet
Extra årsmötet antog styrelsens förslag angående ändring av stadgarna gällande sommarvattnet. 24 för och 4 emot. För ändringen ska bli helt giltigt kommer det även röstas en andra gång, dvs vid nästa ordinarie årsmöte i juni 2013.

2012-09-16 Dagsverkesdagen
Dagen genomfördes med något färre antal medlemmar än normalt, ca 25 st. Bl.a murades det nya pumphuset, slänterna vid sidan om ladan skrapades med grävmaskin, ett slyrensningsarbete längs Lillberga- och Kvarntorpsvägen (ni var fantastiskt idoga, mycket bra jobbat), kontroll av trummor och diken, rensning av ladans hängrännor, oljning av de nya innerdörrarna, grästrimning vid ladan och vid fotbollsplanen. Det bjöds på god gulaschsoppa till lunch i ett för övrigt härligt väder. Stort TACK till alla som ställde upp och hjälpte till.

2012-09-16 Återkoppling från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har återkommit med ett utlåtande om besöket den 4/9. Dock är svaret lite otydligt om vem som egentligen ska ta ansvar för att rensningen längs Lissmaån så att rimligt utflöde erhålls. Bl.a pratas om ett "sjösänkningsföretag" som historiskt har funnits men ingen verkar veta något om. Ber att få återkomma i frågan när ett tydligare svar har erhållits.

2012-09-04 Länsstyrelsen på besök
Länsstyrelsen besökte Lissma förra veckan. Mötet var initierat av Lissmadalgångens markarrendatorer. Orsaken till mötet är det dåliga utflödet från Lissmasjön längs Lissmaån till Drevviken. Delar av Lissma tomtförenings styrelse följde i somras utflödet hela vägen och kunde konstatera att flödet finns men att diket är alldeles för smalt för att föra bort tillräcklig volym vatten. Lissma tomtförening och Samfällighet (väg) har därför till Länsstyrelsens representanter skriftligen påtalat olägenheterna med de långvariga perioderna med högt vattenstånd i Lissmasjön. Dels för slitaget/fösvagningen av vägkroppen men även för djurhållningen och de "goda" förutsättningarna för myggtillväxten när vatten står alltför stilla under långa perioder.

2012-09-04 Månadsbrev från REV
Läs senaste månadsbrevet från REV => klicka här

2012-08-25 Grannsamverkan
Läs månadsbrev Juli =>klicka här

2012-08-09 Senaste nytt
Efter en månads semesteruppehåll ska du nu åter kunna få aktuell information via hemsidan.
- Under sommaren har vatten och traktorgruppen i stort färdigställt kabeldiket med el och vattenledning mellan pumphus och lada. Nu ska vi kontakta Vattenfall för att planera överföringen av elförsörjningen till endast ett elabonnemang så att vi kan bli av med den fasta kostnaden för de två abonnemangen vi vill bli av med. Beroende på tidsplaneringen får vi se hur mycket vi kan börja med anpassningen och byggandet av det "nya" pumphuset.

- Kalendariet om våra preliminära aktiviteter och styrelsemöten är uppdaterat. Har du något du vill ta upp så passa på i god tid för nästkommande styrelsemöte.

- Enligt kassören har många betalt in avgifterna tidigare vilket vi i styrelsen är mycket tacksamma för då det ökar våra möjligheter att agera och åtgärda det som finns på aktivitetslistan. Tack för ert stöd.

2012-07-13 Grannsamverkan
Läs månadsbrev Juli =>klicka här

Inbjudan till möte grannsamverkan hos Polisen =>
klicka här

2012-07-11 Full fart på traktorgruppen
Traktorgruppen kompletterat med ett flertal frivilliga har jobbat hårt med kabeldragningen mellan ladan och pumphuset. När detta skrivs sent på onsdag kväll så kanske arbetet till och med är färdigt vid övergångarna på Kvarntorps- och Sädesvägen. I alla händelser stort tack till er som jobbat - nu kommer vi snart ha förutsättningarna att avsluta två av tre elabonnemang och därmed kunna minimera de fasta elkostnaderna för tomtföreningen.

2012-06-28 Grävning startat - kan bli kortvariga stopp för förbifart
Vi har nu börjat gräva mellan pumphus och ladan. Just nu försöker vi få identifikation på de kablar som kan tänkas finnas i korsningen Kvarntorpsvägen/Sädesvägen. Inom några dagar kommer vi att gräva över vägarna varför det kan bli tillfälliga, men kortvariga, stopp för förbifart. Vi ber dig ha lite tålamod så släpper vi fram dig så fort som möjligt.

2012-06-21 Betala årsavgiften tidigare?
Nästa vecka avser vi börja arbetet för att reducera våra tre elabonnemang till ett för att minska föreningens kostnader. Det innebär bl.a att vi kommer att gräva från Ladan längs Sädesvägen upp till pumphuset för att ge plats för el och vattenkabel. Eftersom kassan är tom så är vi tacksamma för alla tomtägare som kan tänkas betala årsavgiften tidigare än 31/8. Några inbetalningar har redan kommit in vilket vi tackar för. Eftersom inbetalningskorten inte är utskickade än kan du, om du vill betala tidigare, betala till Lissma Tomtförening, pg 25 99 96-7. Glöm inte att ange ditt tomtnr eller fastighetsbeteckning i meddelande till betalningsmottagare.

2012-06-20 Informationsmötet för stödboendet
Den 15 juni hölls informationsmötet om stödboendet. Vid starten i oktober kommer det finnas ett mobilnr att ringa ifall det finns akuta frågor eller händelser som berör boendet eller påverkar vårt område. Personalgruppen kommer att finnas på plats i september, en tid före starten. Det kommer också skapas en hemsida som ger information och kontaktdata om boendet.

2012-06-12 Besök stödboendet på fredag
På fredag den 15 juni kl. 15.00 är det information om stödboendet för alkoholister uppe vid Gula Villan på Lissma Gård. Hoppas att många tomtägare tar tillfället i akt att gå dit och lyssna.

2012-06-11 Kort sammandrag från årsmötena med Väg & Tomt
Samfällighetsföreningens (väg) årsmöte klarades av på 30 min. God ekonomi efter en mild vinter. Ansvarsfrihet för styrelsen. Upprustningen fortsätter. Väghyvling och dammbindning kommer att göras under sommaren så snart vi får tag på ny entreprenör för hyvlingen. Årsmötesprotokoll skickas ut senare i sommar tillsammans med inbetalningskorten.

Tomtföreningens möte var däremot betydligt längre eftersom det varit ett stökigt år att reda ut ekonomin. Extraordinära kostnader för bl.a pumputrustning och elförbrukning från tidigare år har tömt kassan. Årsmötet gav ansvarsfrihet för styrelsen efter en grundlig ekonomisk redovisning. Årsmötet biföll styrelsens förslag till höjning av avgiften från 500 kr/år till 1000 kr/år. Utbetalningskort skickas ut senare i sommar men du som känner för att betala tidigare för att hjälpa upp ekonomin snabbare får gärna betala in tidigare än 31/8. Ange bara ditt tomtnr på inbetalningskortet. Årsmötesprotokoll skickas ut senare i sommar tillsammans med inbetalningskorten.

2012-06-09 Grannsamverkan, månadsbrev juni
Klicka här

2012-06-05 Månadsbrev Juni från REV
Läs senaste månadsbrevet från REV Klicka här

2012-06-04 Nytt informationsmöte om Stödboendet vid Lissma Gård
Kommunen har bjudit in till nytt informationsmöte om stödboendet den 15 juni. Oklart vilken tid som gäller samt hur många som bereds att komma. Du som är intresserad att delta på informationsmötet kan höra av dig till Ordförande Thomas Ögren så ska jag försöka bereda plats för så många som möjligt från föreningen.

2012-05-25 Rensning längs Lissmasjön
Kommunen kommer under nästa vecka (28/5-1/6) rensa drivveden som ligger längs lissmasjön mot kvarntorpsvägen. Även delar av de träd som rasade efter vinterns storm. Veckan därpå (4/6-8/6) kommer kranbilar att lasta det som samlats ihop. Under den tiden kommer det att vara tillfälligt avstängt. Återkommer när närmare tid för avstängning kan komma att ske.

2012-05-22 Timmerbortforsling
Fr.o.m torsdag denna vecka kommer timmer bortforslas från Sandtagsvägen och Lillbergavägen/Ekbacken. Efter bortforslingen kommer vi se över ev skador på vägarna.

2012-05-22 Highland cattle återvänt
Nu har våra långhåriga kompisar återvänt för sommarens bete vid Lissmasjön. Ni som hörde Richard Vestins beskrivning på dagsverkesdagen vet att de gillar miljön som hagarna runt sjön erbjuder.

2012-05-17 Kommande aktiviteter
1) De gemensamma ängsområdena inom området kommer att klippas inom närmaste veckan.
2) Dikesklippning kommer utföras, förmodligen vid nästa helg. Syftet är att kontinuerligt hålla efter så det inte växer till.
3) Vi kommer försöka få igång belysningen på eken vid ladan till månadsskiftet maj-juni

2012-05-15 REV månadsbrev maj
Läs mer, klicka här

2012-05-13 Tack till alla dagsverkare......
Lördagens dagsverke genomfördes med bravur trots en trist start med duggregn. Som mest var vi nära 40 st som städade av längs vägar, diken och gemensamma ytor. Två nya trummor på kvarntorpsvägen och drängstigen grävdes ned för att förbättra genomflödet av dagvatten. I pausen fick vi en mycket uppskattad beskrivning av Huddinge Kommuns miljöarbete av naturvårdsinformatören Richard Vestin (STORT TACK till dig). Oavsett om man är "naturmupp" eller inte så har vi vårt tomtområde i en mycket spännande miljö som vi ska vara rädda om. Tack till alla som hjälpte till under dagen....

2012-05-11 Missa inte morgondagens (lördagens) dagsverke.....
I lunchpausen 12.30-13.00 berättar Huddinge Kommuns naturinformatör om Djurlivet runt Lissmasjön.

2012-05-08 Champagne vid bastun?
Ett icke bekräftat rykte säger att det eventuellt bjuds på skumpa vid bastun efter lördagens dagsverke.......?? Kanske är det mousserande eller klassisk Champis? I alla händelser är tipset är att ta vägen förbi dammen efter dagsverkets slut på lördag.....

2012-05-08 Kallelser till dagsverke och årsmöten
I helgen skickades kallelser och underlag ut inför våra årsmöten 10 juni i ladan. Observera att om du vill ge synpunkter på underlaget att du lämnar in ett enkel skriftligt underlag på din invändning eller synpunkt senast den 1 juni. Om du av någon anledning inte erhållit årsmöteskallelsen och underlaget, kontakta sekreterare Eva.

2012-05-02 Grannsamverkan mot brott ger effekt
Enligt meddelande från Huddinge Polisen ger Grannsamverkan effekt. Läs mer under fliken Grannsamverkan.

2012-04-22 Missa inte dagsverksdagen 12 maj
Vi har mycket som behöver fixas. I lunchpausen får vi besök av Huddinges informatör som ger oss ett 30 minuters föredrag om djurlivet runt Lissmasjön.

2012-04-22 Inget sommarvatten
Påminner om att sommarvattnet till respektive tomt inte kommer att sättas på. Orsaken är att miljön i pumphuset är direkt farlig och har stort behov av renovering. Tomtföreningen har dessvärre inga pengar i kassan varför sommarvatten tillsvidare endast är tillgängligt i tappkranen vid pumphuset eller så länge inget nytt fel uppstår. Styrelsen kommer att ge förslag till årsmötet om hur sommarvattnet kan åtgärdas för framtiden.

2012-04-22 Eldning
Igår eldade vi upp rishögen vid ladan. Avsikten är nu att ingen ny rishög ska växa till. Riskerna vid eldningen av alltför stora högar är helt enkelt för stora. Styrelsen påminner därför att inget ris får läggas upp vid ladan. Planen vid ladan disponeras av tomt- och vägförening. Har du frågor så kontakta styrelsen.

2012-04-12 Eldningsvecka, vad gäller?
Från och med lördag den 14 april kan du under en vecka, till och med söndagen den 22 april, elda torrt vedartat trädgårdsavfall som grenar och kvistar. Du får inte elda om det stör dina grannar eller miljön. Kontrollera vindriktningen innan du börjar.

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida, klicka här

2012-04-10 Grannsamverkan, månadsbrev april 2012
Klicka här

2012-04-10 Kammarrätten avslog
Kammarrätten medgav ej prövningstillstånd av vår överklagan på Förvaltningsrättens och Huddinge kommuns hantering av vår överklagan på stödboendet vid Lissma gård. Det framgår inte i avslagets motivering varför prövningstillstånd inte medgivits trots att kommunens information om tidsintervallet för överklagan var uppenbart felaktig och dokumenterat redovisad. Ett tips för framtiden är att du, som kan tänkas vilja överklaga beslut i Huddinge kommun, inte ska lita på det datum kommunen uppger som sista dag för överklagan. Juridiskt gällande datum för att överklagan skall vara giltig är ca 1 vecka tidigare.

2012-04-09 Kommunens skogsavverkning försenad
Den avverkning som kommunen gör bla runt Ekbacken är försenad. Timmer har forslats ut till Sandtagsvägen men kommer ej köras bort förrän bärigheten på vårt vägnät blivit bättre. Just nu är vägen som känsligast när tjälen går ur marken. Förmodligen sker bortforslingen senare i maj. Kommunen kommer också göra en enklare rensning på skogsstigen för att underlätta för bl.a hundägare som vill nyttja stigen.

2012-03-29 Inbrott i scoutstugan
Enligt uppgift har det varit inbrott i scoutstugan. Är det någon som sett något som kan vara intressant för ägarna att känna till?

2012-03-22 Grannsamverkan, varningsutskick
Klicka här

2012-03-20 Breddning av väg 259 mellan Gladö och Jordbro
Samrådsmöte har genomförts för att informera om projektet.

Se inbjudan och var utställning finns att se => klicka här
-
Läs mer om utfallet på samrådsmötet 20120305 => klicka här
-
Övriga delen av vägprojektet kan du läsa här => klicka här

2012-03-20 Stökigt på busslinje vid stödboenden
Lokalnyheterna ABC / Rapport meddelar att det har varit mycket stökigt i flera år på busslinjen mellan Haninge och Dalarö. Enligt ABC hade Haninge kommun krismöte igår. Vi har nu ställt frågan till Huddinge kommunen hur de avser undvika samma problematik på vår busslinje om och i så fall när stödboendet vid Lissma Gård startar. Läs mer Klicka här

2012-03-19 Kammarrätten
Vår överklagan till kammarrätten, avseende Huddinge Kommuns information runt stödboendet för äldre alkoholister, är under behandling. Enligt Kammarrättens utsedde handläggare kommer vårt ärende förhoppningsvis tas upp den närmaste månaden. Det som då beslutas är om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Om så sker kommer Kammarrätten ta ställning till om Huddinge Kommun har agerat och informerat enligt kommunallagen.

2012-03-15 Har du sommarvatten?
Om du använder vatten från tomtföreningens sommarvattenbrunn så räkna med att det kommer att vara långvariga störningar eller helt avstängt under våren och i sommar. Orsakerna är flera. Det främsta skälet är att efter uppstädandet av ekonomin är nu tomtföreningens kassa tom. Nya pengar kommer inte in förrän tidigast i september och då får vattnet prioriteras med övriga angelägna åtgärder. En annan orsak är att arbets- och skötselmiljön i pumphuset är både nedgånget och i behov av väsentliga förbättringar. En tredje orsak är att vår "vattenman" Bengt väljer att lämna uppdraget vid årsmötet efter många års förtjänstfullt arbete med mycket små medel. Tack för din fina insats, Bengt.
Styrelsen kommer därför att börja leta efter ny Vattenansvarig, som kan tänka sig ta över ansvaret efter Bengt. Har du tips eller känner dig intresserad att göra en insats för föreningen, hör av dig till någon av oss i styrelsen. Till dig som enbart har sommarvatten till din stuga - sök alternativa lösningar redan nu, t.ex prata med grannar eller ordna så att du kan ta färskvatten med dig från din ordinarie bostad.

2012-03-11 Grannsamverkan, månadsbrev mars
Klicka här

2012-03-07 REV, månadsbrev mars
Klicka här

2012-03-07
Redaktionen varit på semester några veckor varför nyhetsflödet varit minimalt. Därav inaktivitet i nyhetsrapporteringen.

2012-02-10 Överklagan till Kammarrätten
Vi har idag överklagat till Kammarrätten då Förvaltningsrätten inte ens velat pröva våra invändningar mot stödboendet. Fortsättning följer.

2012-02-09 Förvaltningsrätten har avslagit vårt överklagande avseende stödboendet
Vi avser överklaga till Kammarrätten då Huddinges Socialnämnd givit oss felaktiga uppgifter om vilka giltiga datum som gällt för överklagande till förvaltningsrätten. Vi har med råge följt de tidsramar som Socialnämnden angivit, ändå påstår förvaltningsrätten att våra överklaganden varit för sent inkomna för att ha giltighet.

2012-02-09 Grannsamverkan, månadsbrev februari
Klicka här

2012-02-08 Kommunens beskrivning av stödboendet
Så här har kommunen tänkt att stödboendet ska fungera
Klicka här

2012-02-06 REV, månadsbrev jan/feb
Klicka här

2012-02-06 Lång väntan innan vårt överklagande tas upp i förvaltningsrätten?
Efter ett samtal med ansvarig handläggare på Förvaltningsrätten framkom det att det var ca 160 överklaganden före vårt. Dessutom var en domartjänst f.n vakant. De kunde därför inte svara på om det tar veckor, månader eller år innan vårt ärende behandlas. Vi får helt enkelt avvakta tills något mer precisa tidsangivelser går att inhämta.

2012-01-31 Möte med Socialnämnden angående stödboendet
På tisdagskvällen träffade närboende i Lissma de ledande politikerna i Socialnämnden samt några av enhetscheferna. Diskussionen blev stundvis intensiv. Oklart är om boendet kommer att ha personal dygnets alla timmar och hur tillsynen i så fall skall ske om personal inte finns på plats. Enhetschefen för stödboendet har lovat att senast nästa vecka komma med en skrivning om hur stödboendet är tänkt att fungera. Denna skrivning blir då publicerad här på hemsidan med Tomtföreningens kommentarer och synpunkter som vi framförde på mötet. Tack till alla närboende som slöt upp på mötet i Huddinges kommunhus.

2012-01-29 Stödboendet för missbrukare Lissma Gård
Enligt uppgift skall kommunen hålla en informationsträff kommande vecka i ärendet. Vi har av Socialnämnden begärt att få information om ovanstående möte samt den dokumentation som då avses presenteras. Vi avser också att tillse att vi kan vara representerade på plats. Återkommer med mer info så snart vi fått kontakt med ansvariga inom Socialnämnden.

2012-01-29 Intresserad av extraförråd?
Tomtägarföreningen inventerar de enkla förrådsutrymmen vi disponerar. Som det ser ut just nu kommer det finnas något eller några förråd som blir lediga till 1/5. Nya hyresregler är under bearbetande och blir klara i vår. Är du intresserad så hör av dig till ordförande. Uthyrningen är i första hand förbehållet medlem i tomtägarföreningen. Förrådsutrymmena är ouppvärmda och lämpar sig i första hand för oömma utemöbler och liknande.

2012-01-26 Aktuellt från Tomt & Väg
Genomgången av tomtföreningens trassliga ekonomi börjar nu närma sig sitt slut. Nästan alla av de odebiterade lokalhyror och årsavgifter från tidigare verksamhetsår (som identifierades i sin helhet under sommaren 2011) har nu reglerats. Trots det är tomtföreningens ekonomi mycket ansträngd, bl.a pga pumpreparationerna i höstas men även beroende på eftersläpande elfakturor. Styrelsen kommer under våren gå igenom tomtföreningens ekonomi ytterligare och mycket talar för att årsavgiften föreslås höjas vid kommande årsmöte i juni för att framöver klara erforderligt underhåll och nödvändiga aktiviteter.

Vägföreningen har tack vare den snöfria vintern en ekonomi i balans och vi hoppas därför kunna fortsätta med den fleråriga planen att sakta men säkert stärka upp underlaget på samtliga våra vägar. Vattenståndet har under höst och vinterperioden varit osedvanligt högt och det känns skönt att vi har broövergången på plats sedan augusti 2010. Vintern är dock inte över än men endast enstaka plogningar och sandningsinsatser har så här långt behövt utföras. I alla händelser så är det bra att traktorgruppen får lite återhämtning i år med tanke på de två senaste snörika vintrarna.

Vår hemsida besöks alltmer, av allt fler, och denna månad så når vi förhoppningsvis över 300 besök vilket i så fall är rekord sedan starten 2010.

2012-01-23 Hyresgäster överklagat
Hyresgäster vid Lissma gård har också överklagat det planerade stödboendet till förvaltningsrätten.

2012-01-18 Lissma Gård överklagar
Även Lissma Gård har nu överklagat socialnämndens beslut om ett stödboende för äldre, kroniska alkoholister.

2012-01-18 Tomtägarföreningen har överklagat
Tomtföreningen har överklagat socialnämndens beslut om ett stödboende för kroniska, äldre, alkoholister vid Lissma Gård. Ett av skälen är att kommunen inte lämnat någon form av information, eller invit till samråd, om hur verksamheten ska bedrivas och övervakas. Ett annat skäl är att vi initialt anser att platsen inte är lämplig för den här typen av verksamhet. Överklagandet tas upp i förvaltningsrätten, dock oklart när. Troligen kommer fler intressenter att överklaga det planerade alkoholistboendet.

2012-01-14 Mer info om kommunens planerade alkoholisthem vid Lissma Gård
Läs kommunens handlingar om hur man tänkt sig att verksamheten ska bedrivas: Klicka här 1 och
klicka här 2. Den som vill framföra synpunkter kan göra det till tomtägarföreningens styrelse. Överklagande skall göras senast 20 januari.

2012-01-13 Grannsamverkan, månadsbrev januari
Klicka här

2012-01-10 Kommunen planerar start av stödboende för äldre hemlösa alkoholister vid Lissma Gård
Ingen information om detta har delgivits till tomtägareföreningen eller arrendator för Lissma Gård varför ingen ytterligare info kan presenteras här. Eventuell överklagan på beslutet skall göras senast redan den 20/1. För mer information se sidan 9 i socialnämndens mötesprotokoll från den 14 dec 2011 => Klicka här.
Tomtägarföreningen skall försöka få mer information om omfattning och bedömning hur det påverkar vårt område.

2012-01-01 GOTT NYTT ÅR
.... och god fortsättning på 2012.
De träd som vi varnat för längs Kvarntorpsvägen har nu tagits ned. Farthindren kommer också återställas de närmaste dagarna.

2011-12-27 Farliga träden (kl 15.00)
Kommunen har inspekterat och kommer åtgärda så snart det är möjligt att få lämplig kranbil. Att fälla träden manuellt anses för farligt. När detta sker kommer vägen temporärt vara avstängd under en kortare stund.

2011-12-27 Farliga träden
Kommunen inspekterar vägavsnittet under eftermiddagen

2011-12-26 OBS!!! FARLIGA TRÄD EFTER STORMEN
Efter ovädret har ett mindre träd rasat över Kvarntorpsvägen igen (vid fågelbron). Trädet är tillsvidare lagt i diket så framfarten är fri. Det ser också ut som ett av de större träden(syns ej på bilden) på kommunens mark hänger mot vägen på grenarna på ett annat träd. VAR OBSERVANT NÄR DU PASSERAR AKTUELLT VÄGAVSNITT.
Vi har i flera omgångar påtalat för Kommunen att flera av träden på kommunens angränsande mark riskerar rasa över vägen men kommunens ansvariga har inte delat vägstyrelsens uppfattning och därför valt inte åtgärda dessa. Vi kommer påtala säkerhetsrisken igen för kommunens ansvariga och be dem omgående åtgärda de farliga träden.

2011-12-19 Vinterföre
Igår sattes snökäpparna ut. Väderläget osäkert, kan bli både kallt och halt som fortsatt milt. I alla händelser, kör försiktigt.

2011-12-06 REV, månadsbrev dec
Klicka här

2011-12-01 Checklista inför jul från Södertörns Brandförsvar
Klicka här

2011-12-01 Grannsamverkan, månadsbrev dec
Klicka här

2011-11-23 Tillfälligt virkesupplag Ollonvägen
På förfrågan från Huddinge kommun har Tomtföreningens styrelse, efter samråd med de närmast boende, givit accept på ett tillfälligt virkesupplag vid Ollonvägen (sträckan mot Lissmasjön) i samband med kommunens skogsvård vid Ekbacken. Virkesupplaget fraktas bort med timmerbil och städning utförs under mars månad då vägen normalt är som mest frusen och hård. Som vi berättat tidigare kommer även ett virkesupplag finnas längs Sandtagsvägen som även det kommer att fraktas bort senast mars.

2011-11-20 Grannsamverkan, varningsutskick
klicka här

2011-11-08 Grannsamverkan, månadsbrev nov
Klicka här

2011-11-07 REV, månadsbrev nov
Klicka här

2011-10-31 Aktuellt från Tomtföreningen
Informationsbrev från styrelsen om den löpande verksamheten

2011-10-14 REV, månadsbrev okt
Klicka här

2011-10-13 Grannsamverkan, varningsutskick från Polisen till boende i Östra Huddinge
Klicka här

2011-10-09 Sommarvattnet stängs av nästa helg
Nästa vecka, 15-16 okt, stängs ordinarie sommarvatten av.

2011-10-03 Riksförbundet Enskilda Vägars förbundsstämma (REV)
I helgen hade REV sin förbundstämma som genomförs vartannat år. Förbundet har nu över 10000 medlemmar. Vi är medlemmar och kan därmed få praktisk, teknisk och juridisk hjälp. I medlemskapet ingår också en försäkring som är specifikt riktad mot vår verksamhet. Tyvärr kunde det konstateras att politikerna mer eller mindre "glömt bort" Sveriges 43000 mil enskilda vägar. Det ser dåligt ut med stadsstöden och inget nytt är att förvänta förrän möjligtvis 2014. REV kommer dock göra vad de kan för att lyfta fram den tunga ekonomiska situation som många föreningar brottas med. De senaste vintrarna samt de vår- och höstfloder som förekommer har ställt till med stora skador. Utdikningar är en prioriterad aktivitet, så också i vår vägsamfällighet.

2011-10-01 Grannsamverkan - inbrottsförsök vid Ekudden
Ett inbrottsförsök vid Ekudden har polisanmälts. Polisen har bl.a observerat spår efter en 4-hjuling. Se mer info på anslagstavlan.

2011-10-01 Trädaverkning Kvarntorpsvägen
Avslutades igår. Dock oklart om Kommunen avser ta ner ytterligare några träd.

2011-09-29 Skogsvårdsavverkning
Fr.o.m 3 okt fram till jul kommer kommunen att, i skogsvårdande syfte, avverka skog på kommunens mark mellan Sandtagsvägen och Ekbacken. Timmer kommer att läggas upp vid Sandtagsvägen för att hämtas senare i vinter då vägkroppen är som mest frusen (feb-mars). Då kommer det rensas lite vid det gamla sandtaget så att timmerbilarna kan vända.

2011-09-28 Kvarntorpsvägen tidvis avstängd efter 09.00 torsdag 29/9
Det blir ingen avverkning av träden idag 28/9 enl tidigare meddelande. Avverkningen sker istället imorgon torsdag 29/9 från 09.00. Efter 09,00 kommer det tidvis vara avstängt kortare perioder under dagen. Planera därför din in/utresa under morgondagen utifrån ovanstående information.

2011-09-28 Kvarntorpsvägen ev tidvis avstängd under sena eftermiddagen idag
Under sena eftermiddagen kan det bli tidvis avstängt vid in/utfart mot Lissmavägen. Orsaken är att fällning och rensning ska kunna ske av de dåliga träd som identifierats mellan Lissma vägen och "bron" på Kvarntorpsvägen

2011-09-27 Träd rasat
På morgonen har ett av träden rasat över Kvarntorpsvägen. Rensning med bla traktor pågår för att lösa framkomligheten. Kommunen är vidtalad och vi trycker på för att påskynda avverkningen. Så snart vi vet när meddelas detta här på hemsidan.

2011-09-26 OBS!! OBS!! OBS!! Vägen bitvis avstängd torsdag/fredag
Kommunen har nu inspekterat och markerat de farliga träd som måste tas bort. Kommunen har anlitat LGA Transportservice för avverkning och bortforsling. Kvarntorpsvägen kommer då behövas spärras av under vissa delar av dagen för att kunna utföra arbetet. Inga bilar kan då komma till eller ifrån området. Vi avvaktar nu så exakta tidsangivelser som möjligt när arbetet ska ske. Ett tips är att du redan nu planerar din in eller utfart tidigt på morgon eller sent på förmiddagen kommande torsdag och fredag.

2011-09-26 Grannsamverkan: varningsutskick östra Huddinge
"Det verkar vara så att inbrotten är på uppgång nu igen efter att ha varit en hittills lugn månad i övrigt. Från fredag 16/9 till idag har det varit 7 st..."
Insp Anna Schelin, Närpolisen Huddinge, Brottsförebyggare, 010-56 465 12

2011-09-26 Stubbfräsen.....
När väl stubbfräsen var lagad och på gång så blev vattenståndet för högt. I fredags sågade man manuellt ner ett antal av de stubbar som sticker upp. Oklart om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas just nu när vattnet är högt.

2011-09-26 Inspektion av riskabla träd
Kommunen är kontaktad och de kommer att inspektera påtalade träd under dagen och därefter se vilka åtgärder som krävs.

2011-09-25 OBS!!! - var vaksam vid körning i Kvarntorpsvägens allé
Vi har idag observerat att några träd lutar betänkligt över vägen. Att träden varit dåliga tidigare är känt men något har hänt senaste dagarna som förvärrat läget. Huddinge Kommun kommer kontaktas imorgon, måndag, för att snarast hitta en lösning för att undanröja den risk för trädras som finns. Så fort ny info finns meddelas det här på webbsidan. Tillsvidare, var vaksam när du kör de första 100 metrarna på Kvarntorpsvägen från Lissmavägen och fram till bron. Observerar du något ytterligare, vänligen ring ordförande 070-4501757.

2011-09-20 Skogsavverkning
Huddinge kommun planerar att idka skogsvård med viss avverkning på kommunens mark, nordväst om Sandtagsvägen. I nästa vecka kommer kommunens entreprenör ge mer information om i vilken omfattning arbetet beräknas påverka vår samfällighets vägar (med maskiner, tunga fordon m.m).

2011-09-17 Dikesklippning
Maskinell dikesklippning kommer att genomföras över hela området där det är görligt (enligt samma modell som i våras).

2011-09-08 Stubbfräsen.....?
Enligt info från Huddinge Kommun har ansvarig för stubbfräsningen i dagarna besiktigat Lissmasjön och konstaterat att en kraftigare maskin än beräknat behövs. Fortfarande oklart när stubbfräsningen kan ske.

2011-09-07 Månadsbrev från REV
REV kommer att ha förbundsmöte i Örebro. Framförallt kommer stadsbidragen och stödet till Enskilda Vägföreningar diskuteras. Vår vägsamfällighet kommer ha representant på plats. Läs mer

2011-09-03 Lyckad kräftfest
Dagen avslutades med kräftor, tilltugg och dryck. Nubbevisor och allsång löste av varandra till stor förnöjsamhet hos de 30 festsugna. Om sångerna blev lika uppskattade hos de boende närmast ladan är i nuläget okänt. Stort tack till den eminenta festkommittén Eva och Margita samt övriga som assisterade.

2011-09-03 Extra årsmöte
Efter dagsverket genomfördes ett extra årsmöte gällande ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Tomtföreningens nye kassör rapporterade de aktiviteter som utförts för att fastställa det ekonomiska läget. Ett antal tomt- och hyresavgifter från den senaste 3-års perioden har identifierats som ej betalda. De som är berörda kommer de närmaste veckorna få inbetalningskort för snarast betalning. Revisorerna godkände den ekonomiska redovisningen och rekommenderade årsmötet att bifalla ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011 vilket årsmötet också gjorde. Ett speciellt varmt tack till Pyret som lagt ner åtskilliga timmar för att reda ut de frågetecken som funnits.

2011-09-03 Genomfört dagsverke
På lördagen genomfördes dagsverke med god anslutning. 22 olika aktiviteter genomfördes. Fint väder kompletterade den goda grillade lunchmaten. Tack till alla som på olika sätt medverkade och hjälpte till

2011-09-01 Ännu en rekordmånad för hemsidan
Antalet besökare till vår hemsida ökar stadigt. I augusti besöktes hemsidan 219 ggr av 135 unika besökare. Ett snitt på 7 besök per dag.

2011-08-26 Sommarvattnet återigen reparerat
Flera fel har kommit efter varandra med dyrbara reparationer till följd. Nu får vi hålla tummarna att den senaste insatsen är tillräcklig, åtminstone höstsäsongen ut.

2011-08-23 Väginspektion utförd
Trafikverkets vägingenjör har idag inspekterat och (med visst beröm)godkänt standarden på Kvarntorpsvägens sträckning vilken är den sträckning vi får statsbidrag för. Vi fick också flera värdefulla råd om ytterligare förbättringsmöjligheter, främst rörande dikning och avrinning. Statsbidraget motsvarar ca 135 kr per samfällighetsandel (eller 6,75 kr per meter).

2011-08-15 Väginspektion
Trafikverkets vägingenjör kommer inom kort göra en inspektion av våra vägar för att se hur vi sköter dem utifrån det stadsbidrag vi erhåller (för Kvarntorpsvägens sträckning)

2011-08-15 Inget nytt om stubbfräsen
Har vid några tillfällen sökt kommunen avseende den stubbfräsning vid Lissmasjön som var aviserad i sommar. Dock råder fortfarande semestertider och ingen aktuell status har varit möjlig att få.

2011-08-04 Sommarvattnet reparerat
Pumpen till sommarvattnet är reparerad och normal cirkulation fungerar åter sedan igår.

2011-07-25 Sommarvattnet
Vid en första sondering att få teknisk hjälp för att felsöka pumpen visar det sig att i rådande semestertid är ytterst få yrkeskunniga i gång. Dessa är dessutom fullbelamrade av jobb. Där av kan det ta längre tid, kanske 2-3 veckor innan felet kan åtgärdas.

2011-07-24 Problem med sommarvattnet
Vi har för närvarande problem med pumpen till sommarvattnet. Automatsäkringen utlöses av okänd anledning. Det går endast att ta ut små mängder vatten för tillfället annars utlöses automatsäkringen vid längre belastning. Felsökning har startat men kan ta flera dagar, kanske någon vecka. Om du behöver vatten är det bästa att hämta mindre mängder ur kranen vid pumphuset.

2011-07-12 Utskick av årsavgifter
I dagarna har utskick gjorts av årsavgifterna för tomt- och vägsamfälligheten. Om du inte erhållit dessa närmaste dagarna kan du kontakta sekreterare eller kassör. Sista betalningsdag för vägsamfälligheten är sista augusti och för tomföreningen sista september. Det går dock alldeles utmärkt att göra inbetalningarna tidigare för den som vill.

2011-07-03 Välbesökt hemsida
I juni besöktes vår hemsida 204 ggr av 132 unika besökare vilket är rekord sedan starten sept 2010. Mycket glädjande då hemsidan nu är huvudkanal för information från Tomt- och Samfällighetsföreningen(väg). Varför inte göra hemsidan till din startsida så att du inte missar något?

2011-07-01 Highland cattle på rymmen
Ett flertal Highland cattle har varit på rymmen under dagen. Alla utom en hade observerats vid 16-tiden. Kl 18 observerades förmodligen den sista av dem vid Ollonvägen. Djurägaren är underrättad och kommer under kvällen försöka få dem åter in på rätt område/inhägnad. Vi får hoppas att alla kor mår bra och att alla till slut hittar "hem".

2011-07-01 Svart bil med märkligt uppförande
En svart kombi med tre personer observerades på fredagen då bilen framfördes långsamt på ett lite märkligt sätt samtidigt som personerna i bilen tittade specifikt mot husen längs vattenvägen. Kanske är det inget konstigt men det skadar inte att vara lite extra uppmärksam. Polisen har fått tipset i fall att bilen observeras på likartat sätt i något annat område.

2011-06-26 Falsklarm?
Flera gånger senaste veckan har ett larm utlöst, inom eller nära vårt område, och sedan pågått i många timmar. Förhoppningsvis har inget inbrottsförsök skett utan att larmet förmodligen är utlöst av annan anledning. Om du har larm, kontrollera att funktionaliteten är rätt inställd så att det inte utlöser av felaktiga orsaker.

2011-06-26 Stubbfräs på gång?
Vid samtal med kommunen före midsommarhelgen framkom att en stubbfräs är beställd för att fortsätta jämna till strandarean efter avverkningen. Enligt info kommer stubbfräsmaskinen från ett uppdrag i Norrland och kan tänkas dyka upp hos oss denna eller nästkommande vecka.

2011-06-22 Midsommarstädning
Idag har maskinell dikesrensning utförts längs de vägavsnitt som varit möjliga. Gräsklippning och slyrensning har också gjorts runt ladan och brevlådor i syfte att snygga upp lite inför midsommarhelgen. Tack för arbetsinsatsen => Eva och Sölve, Danne och Åsa, Loffe, Mia och Pyret.

2011-06-21 Mer Highland cattle
Nu har även Lissma Gårds beteskor kommit. Det lär vara ca 15 st.

2011-06-20 Lissmadalgången blir naturreservat
Läs Huddinge Kommuns planer för Lissmadalgången, se
info på kommunens hemsida och om Huddinges övriga naturreservat

2011-06-17 inför midsommar
På onsdag den 22/6 kl 18-20 kör vi en 2 timmars uppfräschning runt ladan och brevlådor för att snygga upp lite inför helgen. Du som vill vara med är välkommen - aktiviteten är frivillig och vi tar gärna hjälp av den som har lust att vara med.

2011-06-16 Varningsutskick Grannsamverkan
Polisen varnar för ökat antal inbrott i Huddinge. Läs nyhetsbrevet under fliken "Grannsamverkan" eller klicka på länken varningsutskick juni-11

2011-06-16 Highland Cattle
Våra nya grannar, de trevliga Highland Cattle, har ju kommit åter till Lissmasjön sedan några dagar. Djurägaren har även träffat avtal med Lissma Gård om viss betesmark på andra sidan sjön samt delar av hagen mot Länna (och Lissmavägen).

2011-06-16 Hemsidan omarbetas
Hemsidan kommer under sommaren att omarbetas något för att även Tomtföreningens verksamhet skall finnas med.

2011-06-15 Årsmöten genomförda
Årsmöten för tomt och vägsamfälligheten genomfördes den 10/.6. De nya styrelserna träffades för första gången den 15/6 för att planera det kommande verksamhetsåret. När det blir mer konkret kommer information här på hemsidan.

2011-06-10 Dammbindning
Igår utfördes dammbindning på vägarna. Syftet är att minska dammet men också för att göra vägkroppen fastare. För att få bästa verkan försöker vi tajma en något fuktig vägkropp och en prognos på några dagars regnuppehåll.

2011-06-08 Årsmöte
Påminnelse om årsmötet som går av stapeln söndagen den 12/6, kl 13.00 i ladan. Kaffe och kaka serveras efter mötet.

2011-06-08 REV
Månadsbrev Juni från REV

2011-05-18 Aktiviteter
En påminnelse om dagsverksdagen på lördag den 28/5. Samling 09.00 vid ladan. Tomföreningen organisatör.
Dammbindning av vägarna kommer ske vid lämpligt tillfälle närmaste veckorna.

2011-04-10 Högt vattenstånd
Snösmältningen har nu gjort att vattenståndet i Lissmasjön och ån är mycket högt. Vägbanken har dock klarat sig bra och det känns skönt att vi har de nya brotrummorna på plats. De nya utdikningarna längs Kvarntorpsvägen har också förbättrat utflödet från området ner till Lissmasjön

2011-04-09 Grannsamverkan
Månadsbrev April Grannsamverkan Södertörn

2011-03-27 OBS!!! INBROTT
Vi har tyvärr haft ett inbrott inom området. Alla ombedes vara vaksamma på okända bilar och personer som rör sig i området. Om du tror dig ha uppgifter, kontakta samordnare grannsamverkan eller polisen direkt. Se kontaktuppgifter under fliken Grannsamverkan.

2011-03-09 Månadsbrev Mars från REV
Läs senaste informationen från Riksförbundet för Enskilda Vägar

2011-02-19 Grannsamverkan
I navigeringsraden ovan finner du en ny avdelning om Grannsamverkan mot brott inom Lissma Kvarntorp Tomtområde

2011-02-18 Sandning
Föreningens kassa är mycket ansträngd efter den tuffa vintern. Vi kommer därför inte sanda mer än där det är absolut nödvändigt.

2011-02-01
Den kalla och snörika vintern ger ansträngd ekonomi för enskilda vägföreningar. Läs Månadsbrev från REV

2010-12-19 Väderprognos
På startsidan hittar du en länk till en vädersajt med prognoser för Lissma

2010-12-01 Månadsbrev dec från REV
Läs mer

2010-11-04 Månadsbrev nov från REV
Läs mer

2010-11-01 Busshållplats projekteras denna vecka
Trafikverket har meddelat att entreprenören kommer att anlägga de nya busshållplatsfickorna denna vecka. Troligtvis sker arbeten vid Kvarntorpsvägen onsdag 3/11 och torsdag 4/11 vilket kan medföra ökad störning vid in och utfart mot Lissmavägen.

2010-10-31 Vinterförberedelser klara
Snökäppar är nu uppsatta, plogen reparerad, traktorn nyservad och traktorgruppen informerad. Förberedelserna inför vintern så klara som det går.

2010-10-28 Ny busshållplats
Trafikverket kommer att göra ett antal nya busshållplatser längs 709:ans nya sträckning fram till Länna ind.område. Vid korsningen Lissmavägen-Kvarntorpsvägen kommer busshållplatsen (709 från Länna) att placeras på "vår sida", mellan kommunens parkeringsficka och Lissmavägen. Motsvarande hållplats till Länna placeras vid uppfarten till Lissma Gård. Rent praktiskt innebär det att när bussen stannar till för att släppa av eller på passagerare kan det bli lite trångt för övriga bilister vid vår utfart. Dock innebär den nya hållplatsen en klar förbättring, bl.a ur säkerhetssynpunkt, för de som åker buss till och från vårt område varför några extra sekunders extra väntan någon gång då och då inte förväntas vara något problem. Arbetet med busshållplatsen, som innebär viss grusning och asfaltering, förväntas ske inom de närmaste två veckorna.

2010-10-21 Reflexer och skyltar
Ytterligare reflexer är nu uppsatta på broräcken samt farthindren längs Kvarntorpsvägen. Även ytterligare två 30-skyltar har satts upp då det fortfarande gasas för hårt på sträckan.

2010-10-13 Sommarens brobygge
Se bilder från sommarens brobygge

2010-10-11 Månadsbrev okt från REVriks
Månadsbrev från REVriks

2010-09-15
Arbetet med broövergången vid Kvarntorpsvägen är nu i det närmaste färdigt. Kvarstår uppsättning av del nya skyltar vilket kommer ske sep-okt.

2010-09-11
Dagsverkesdag genomförd med god anslutning. Mycket blev gjort under dagen. Tack till alla som medverkade. Dagen avslutades med kräftskiva i Ladan.

2010-08-18
Överfarten vid Lissmån öppnas ("Broinvigning")

2010-08-02
Ombyggnation av Kvarntorpsvägen vid Lissmaån påbörjas.