Arkiv

Arkiverade nyheter

Här kommer nyheter från maj 2022 och tidigare att arkiveras (från startsidan)

23-04-14 / Väg / Tomt /
DAGSVERKESDAG - planerad till lördagen den 13/5. Samling vid ladan kl 09.00.

STÄNGSLING LISSMASJÖN - Huddinge kommun avser fräscha upp stängslingen på föreningens sida av Lissmasjön för att bereda plats för ytterligare 4 (?) vattenbufflar. I samband med detta har vi dialog om den stängsling som sitter på Kvarntorpsvägens vägkropp och förhindrar maskinell dikesrensning samt hur avlastningszonerna för djuren vid "bron" ska utformas.

VATTENFALL 140 kV - den inställda ledningsdragningen av nya elkablar är nu åter aktuell och dialogen har återigen tagits upp avseende tomtföreningens gemensamma mark. Berörda enskilda fastighetsägare får brev direkt från Vattenfall.

ÅRLIGA VÄGAVGIFTEN - Flaggar redan nu för att styrelsen avser föreslå höjning av den årliga vägavgiften då kostnadsläget kraftigt förändrats det senaste åren samtidigt som ingen höjning skett på många år. Inför årsmötet kommer vi skicka ut förslaget med motivering så att vägföreningens medlemmar hinner ta ställning till förslaget inför årsmötet.

23-01-14 / Väg / Tomt / Sjösänkftg /

JAKT - enligt sent inkommen uppgift är det jakt idag i Lännaområdet

HÖGT VATTENSTÅND - senaste 14 dagarna har det varit hög vattentillrinning till Lissmasjön och mer är på väg. Kan stiga så högt som till Kvarntorpsvägens vägbana. Efter en enklare kontroll av Lissmaån har vi inte sett några stopp utan det är helt enkelt mycket vatten och vi får hoppas att tillrinningen avtar så snart som möjligt. Kör gärna lite extra lugnt då vägen blir mjukare och slits mer då vägkroppen utsätts för högt vattenstånd.

22-12-23 / Väg / Tomt / Sjösänkftg /
Lite summerad information om vad som händer i våra föreningar dagen före julafton. En hel del händer som inte alltid syns.

VÄG / MASKINER - mycket jobb har lagts på att anpassa den nya vikplogen och sandspridaren till vår traktor. Nu kan vikplogen ställas om helt efter önskemål och skapa betydligt mer flexibilitet. Sandspridaren är av typen "baklastare" vilket innebär att traktorföraren kan sitta kvar i hytten vid lastning av sandspridaren istället för att kämpa med lastluckan på tidigare "månlandare". Betydlig enklare och bekvämare då traktorföraren oftast är själv. Första sandningen skedde i veckan som var och behöver tränas in då det är lite annorlunda lägen mot föregående sandaggregat för att uppnå bästa täckyta med sanden. En genomgång och reviderad plan för plogning har också genomförts.

VÄG / TOMT / PARKERING - styrelsen har haft kontakt med bla skridsko- och sportfiskarförbundet och informerat om att de trafikfarliga parkeringarna runt Ansgarstugans närhet måste upphöra då säkerheten för de boende äventyras. Föreningen har bemötts på ett bra sätt och det verkar som att flertalet besökare nåtts av parkeringsinformationen och nu i större grad nyttjar kommunens parkeringar. Föreningen har också satt upp tilläggsskyltar vid bommarna vid Ansgarstugan och Sädesvägens slut som visar var kommunens parkeringar finns. Styrelsen har också ansökt om en s.k lokal föreskrift för förbud att parkera för att kunna skylta på sträckor som är extra trånga att passera.

TOMT / JAKTLAGET - vårt jaktlag meddelar att de sett en sugga med fem kultingar och de kommer att sitta på pass nu under helgerna. För en vecka sedan sköts en kulting på grannmark till oss.

SJÖSÄNKFTG / ÖVERKLAGAT DELEGATIONSBESLUT - Kommunen driver ett ärende som syftar till att sjösänkningsföretaget, där tomtföreningen ingår, skall hållas ansvariga för alla utsläpp som hamnar i Lissmaån. Ingen skillnad på varifrån som vägtrafik, industri eller privata hushåll. Sjäsänkningsföretaget har äverklagat till Länsstyrelsen då det är kommunens ansvar att ha en fungerande dagvattenhantering i Lissmadalen. En dom i Miljödomstolen i Växjö kom i veckan vars utfall stöder de argument som sjösänkninghsföretaget framfört ska gälla vid rensning av Lissmaån. Som jag nämnt förut, kommunen låter dagvatten som klassas som avloppsvatten, rinna orenat ner i Lissmaån vid t.ex Gräsvretens upplagsområde trots många påstötningar från oss. Trots det anför kommunen att ett av föroreningsproblemen i ån är gifter från privata altaner (ja, du läser rätt.....). Kommunen anför även att viss övergödning sker från privata hästar som betar 50 m från åfåran men att ingen påverkan sker från de kommunala bufflarna/kor som betar i direkt i å-fåran(!?). Utöver detta anför kommunen att sjösänkningsföretaget ska ta ansvar för alla gifter som kommer via dagvattnet från vägtrafiken. Det hela är mycket ologiskt och mycket tid går åt till överklagandeprocessen. I botten ligger en kostnad på ca 1-1,5 mSEK om bortforsling krävs av rensmassor vid årensning till deponi istället för att spridas längs ån som är vedertaget förfarande i övriga Sverige. Tomtföreningens andel är ca 2,5 % av sjösänkningsföretaget så vi jobbar för att inte behöva betala 25-35000 kr ur tomtkassan för att kommunen inte vill ta ansvar för de utsläpp de själva åstadkommer. Årensningen är nödvändig då vi annars inte har en farbar väg året runt till vårt område då vattnet vid stopp går över Kvarntorpsvägens vägbana.
Återkommer med mer info när sådan finns.

TOMT / VÄG / AVGIFTER 2023-2024 - stora kostnadsökningar sker vilket säkert inte undgått någon. Stundvis har dieseln varit dubbelt så dyr som vanligt efter att Ryssland anföll Ukraina i februari. Det påverkar självfallet föreningens kostnader och styrelsen kommer titta över och troligen föreslå väsentliga avgiftshöjningar vid kommande årsmöte i juni. Dock kommer medlemmarna få ta del av ett sådant förslag i god tid innan årsmötet för att bilda sig en uppfattning. Mer om det senare i vår.

God jul och gott nytt år
önskar
Styrelsen22-11-24 / Väg / Tomt /
FARTHINDER - igår togs en del av farthindren på Ollonvägen och Kvarntorpsvägen bort vilket inte hunnits med innan snön kom. Resterande tas bort så snart som möjligt men vi avvaktar då tövädret verkar hålla i sig några dagar.

PLOGNING - så snart ett par dåliga hydraulkablar är bytta på traktorn kommer snövallarna på framförallt Kvarntorpsvägen att tryckas ut mot dikeskanterna och ge mer plats. Förhoppningsvis kan vi göra det närmaste dagarna.

SANDNING - när samma ovanstående byte av hydraulkablar är klart har vi beredskap att sanda när så erfordras.

LEDNINGSPROBLEM - träd har rasat på ledningskablar på Lillbergavägen, Sädesv, Kvarntorpsv samt Vattenvägen. De två förstnämnda är åtgärdade medan de sistnämnda är anmälda till Telia då det är fast telefonkabel. Förhoppningsvis åtgärdas de närmaste dagarna.

22-11-17 / Väg / Tomt /
TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN - planen nu fastställd. Läs mer ....
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/nyheter-for-vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/vagplanen-ar-faststalld-for-vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/

SNÖKÄPPAR / FARTHINDER - vi avser sätta upp käppar och ta in farthinder närmaste 2 vekorna. Frivillig att hjälpa till får gärna höra av sig till thomas@zmw.se

PLOGNING & SANDNING - arbetet utförs av frivilliga funktionärer inom vägsamfälligheten. Därav är vägavgiften så låg som den är. Servicenivån är att vi börjar ploga när ca 7 cm fallit. Sandning görs vid behov och grad av halka. Samfällighetens sandlådor är fyllda om akut sandning erfordras för att komma upp vid de backar de står i. Parkera inte längs vägnätet så att plogning/sandning hindras.

22-10-23 / Väg / Tomt /
TRAKTORPLANEN - igår jämnades delar av traktorplanen av för att få en jämn yta att placera kommande betongblock som ska bilda sandfickor för flera olika sand- och gruskvaliteter. Samtidigt eldades rishögen efter dagsverkesdagen i september. Till våren är tanken att få draget sommarvatten ned till traktorgaraget.

RESPEKTERA PARKERINGSANMODAN - påminnelse om att ställa bilen på egen tomt eller överenskommen plats- Detta för de boendes och besökandes säkerhet ifall att utrycknings- eller andra servicefordon behöver komma fram snabbt utan hinder i vägen. Inte heller på vändplaner eller mötesplatser är det tillåtet att parkera. Max 30 km/h gäller i hela området på vägföreningens enskilda vägnät.

BOMMEN ANSGARSTUGAN - någon har avlägsnat låset vid bommen vilket omgående kommer ersättas med nytt lås. Om behov av tillträde med fordon, vänligen kontakta ordf Thomas eller ledamot Lasse G.

22-09-30 / Väg /
FARTHINDER OLLONVÄGEN - har tillfälligtvis flyttats på Ollonvägen då det går lite för fort när en pågående entreprenad jobbar med att borra ner fiberkabel under sjöområdet.

22-09-25 / Tomt / Väg / TÖ
NYINFLYTTAD? - välkommen på informationsmöte den 18/10 kl 19 i ladan. Om frågor, kontakta thomas@zmw.se.

DAGSVERKET - genomfördes igår av ca 30 personer som representerade 18 (av totalt 76) tomtägare & vägmedlemmar. Vädret var bra och mycket blev gjort. Förutom ordinarie gräsklippning fotbollsplanen, ogräsborttag och slyrensning vid ladan / brevlådor så blev även en mötesplats på Ollonvägen uppmärkt samtidigt som sikten förbättrades i kurvan vilket gav mycket ris att forsla bort. Även sikten vid utfarten på Lissmavägen har förbättrats något. Skräp plockades längs hela vägnätet och var glädjande betydligt mindre efter en bra insats i våras. Vägskyltar tvättades och snyggades till. Ladans fönster blev drevat och fick nytt foder så det ska målas till våren. Till lunch bjöd mästerchefen Sofia på hemlagad gulaschsoppa med hembakt bröd assisterad av familjen Agerstig. Mycket uppskattat och gott enligt matrecensioner som hördes runt bordet. Stort tack till allt jobb med lunch och medverkandes insatser under dagen som gör snyggt och håller fin ordning på vårt område

22-09-15 / Tomt / Väg / Sjösänkftg / TÖ

GRANNSAMVERKAN (tomt) - Läs infobladet från augusti under fliken "Grannsamverkan". Enligt den har det varit lugnt i vårt område. Men som tidigare kommer input med jämna mellanrum om möjlig "spaning" i vårt område. Bra då att ge sig till känna eller visa att man ser de som kör runt i området....

LADAN / TRAKTORGARAGE (tomt / väg) - vi kommer att öka uppsikten av traktorgaraget i förebyggande syfte då framförallt diesel är stöldbegärligt pga fortsatt högt pris.

PUMPHUSET (tomt) - vi kommer inte att ha pumphuset igång i vinter då det kräver mycket ström till frostvakt och värmekablar. Med tanke på aktuella elpriser avvaktar vi igångsättningen av pumpen till våren och hoppas då att elpriserna sjunkit till mer rimliga nivåer.

PLOG & SANDSPRIDARE (väg) - vi har köpt begagnat för att få mer justerbar plog och jämnare sandspridning i vinter. Viss justering återstår innan helt klart.

SANDFICKAN / "MÅNLANDAREN" (väg) - vi har sagt upp avtalet på sandfickan och den kommer att hämtas av uthyraren inom några veckor. Den nya sandspridaren är baklastad vilket ger oss möjlighet till annan lösning.

ÅRSMÖTE (sjösnkftg) - årsmötet genomfördes 14/9. Enstaka förändringar, i övrigt samma styrelse.22-08-29 / Tomt / Väg / Sjösänkftg
DAGSVERKESDAG Väg/Tomt - samling vid ladan 09.00 den 24/9. (Obs dagen framflyttad från tidigare plan 17/9)

PARKERING (Väg/Tomt) - påminner att egna och besökandes bilar ska parkeras på egen tomt eller i enlighet med överenskommelse med styrelsen. Inte i vägkanten eller på mötesplatser eller på föreningens gemensamma mark (såvida inte särskild överenskommelse finns med styrelsen). Detta för att det alltid ska finnas framkomlighet för utrycknings- / servicefordon och leveranser.

VÄGUNDERHÅLL (Väg) - dammbindning/saltning har genomförts för att minska damm och stärka vägkroppen. Skymmande kvistar som hänger ut över vägbanan kommer åtgärdas på dagsverkesdagen. Lagning av backen Sädesvägen på gång. Dikningsarbetet kommer fortsätta i höst.

MÖTESPLATSER (Väg) - mötesplatser på Ollonvägen och Sädesvägen kommer skyltas upp för att tydligare markera var de finns. Bägge mötesplatserna ligger på sträcka där det är trångt att mötas och skyltarna ger en tydligare anvisning var de ligger. Parkering är ej tillåten på mötesplats.

FIBERKABEL (Tomt/Väg/Sjösänkftg) - grävningen nu klar fram till vårt område. Kabeln kommer nu att borras ner på 5-10 m djup under föreningens mark, Kvarntorpsvägen samt Lissmaån. Detta för att vägunderhåll och dikesrensning ska kunna göras utan risk för att skada kabeln. Arbetet pågår på sträckan Ollonvägen till Wiklunds Åkeri vid Lissmavägen och beräknas klar i mitten september. Arbetsfordon ska ställas upp på kommunens mark och endast nyttja föreningens mark och vägar vid nödvändiga passager.

LISSMAÅN (Sjösänkftg) - under sommaren har nivån i ån varit låg. Dels pga av dikesrensning i nov -21 men också pga det torra vädret. De fixpunkter (höjder) som reglerar gällande vattendom för Lissmasjön och ån kommer att kontrollmätas denna vecka för att stämma av faktisk landhöjning sedan 1917. Viktigt att veta för att ån ska erhålla rätt djup vid årensningarna och därmed ge maximal avrinning under blöta väderperioder.

22-06-21 / Tomt / TÖ
HAR DU MÅNGA STRÖMABROTT? - Det är olika ledningar i vårt område och vi drabbas uppenbarligen olika mycket av ovälkomna strömavbrott. Efter dialog med Vattenfall så efterlyser de mer input om händelser, observationer etc när strömavbrotten inträffat. Du kanske har noterat hur många det varit eller sett något specifikt då? Utifrån vår dialog det senaste halvåret har Vattenfall startat upp ett projekt för att stabilisera det lokala nätet i vårt område med omnejd. Därav vill de ha så mycket input som möjligt även om du muntligt pratat med kundservice tidigare. Du kan maila några enkla rader till mig på thomas@zmw.se så sammanställer jag och skickar in till Vattenfall fvb till projektledaren.

22-06-15 / Tomt & Väg / TÖ
VATTENFALL - besökte igår ladan och redogjorde för förseningen av kabeldragningen av de två nya 145 kV ledningarna för styrelsen och berörda tomtägare. Oklart när det blir av, ev under 2024. Jobbet måste synkroniseras med att Svenska kraftnäts 400 kV ledningar, som sitter på samma stolpar, samtidigt underhålls och är avstängda. Positivt är att ett projekt startats för att stabilisera och modernisera upp det lokala elnätet i vårt tomtområde. Även det oklart när men vi/föreningen kommer att ligga på.....

22-06-13 / Tomt & Väg / TÖ
ÅRSMÖTEN - genomfördes igår i ladan. 26 medlemmar representerades. De nya/omvalda styrelserna finner du under fliken tomt respektive väg. När respektive årsmötesprotokoll är justerat kommer det anslås på respektive föreningssida. Ett stort tack till alla funktionärer som på olika sätt hjälpt till under avslutat verksamhetsår 2021-2022.

22-05-25 / Tomt & Väg / TÖ
NYA KABLAR 145 kV / VATTENFALL - sedan förra året har styrelsen haft dialog med Vattenfall för att få en så bra lösning som möjligt för berörda tomtägare och föreningens gemensamma mark/vägar när arbetet med de nya kablarna ska utföras. Fram till nu har planeringen varit att det skulle ske under 2023.

Det visar sig nu att för Vattenfall har de tekniska utredningarna för regionnätsledningen dragit ut på tiden och de kommer därför inte kunna anlägga den nya ledningen nästa år som planerat. Vattenfall kommer därför gå ut med information till alla berörda tomtägare om att man kan bortse från de markupplåtelseavtal Vattenfall har skickat ut och istället skriva nya när ledningen väl ska byggas (inom några år).

Tomtstyrelsen har legat på för att få ökad dialog mellan Vattenfall och berörda tomtägare längs kabelgatans sträckning genom vårt område. Dröjsmålet är bra för att kunna reda ut ett antal oklara frågor. Vattenfall kommer nu till vår samlingslokal i mitten av juni för att svara på frågor om bl.a förseningen, vilken kabelbredd som gäller, utmärkning av bredden, rensning efter röjning, avtalets omfattning samt påverkan i vårt område när väl arbetet ska göras. Kallelse till detta möte kommer via post till berörda fastighetsägare. Har du frågor så kontakta gärna mig thomas@zmw.se

22-05-25 / Tomt /
JAKTLAGET - meddelar att det just nu är ytterst få vildsvin i vårt område.

22-05-25 / Väg / TÖ
FARTHINDER - vi kommer placera ut fler krukor nästa vecka då ett fåtal tyvärr gasar lite för mycket.22-05-21 / Tomt & Väg / TÖ
PÅMINNELSE ÅRSMÖTE - 12 juni, start kl 13. Ladan

PUMPHUSET - ny pump beställd. Installation påbörjad. Mål som tidigare att ha möjlighet hämta vatten året om vid utkastare pumphuset. Sommarvatten ner till ladan med 1 eller 2 utkastare på gavel och traktorplan. Ev lösning för köksavlopp i senare skede.

VATTENFALL - fortfarande oklart hur bred tillgängligheten för kabelgatan skall vara i samband med utökning av de två 145 kV ledningarna (28, 32, 36 eller 46 meter). Skriftväxling pågår.

DAMMBINDNING - så snart som det är praktiskt möjligt. Förhoppningsvis under nästa vecka. Saltet minskar dammet men binder också ihop vägkroppen så den blir mer hållbar.

TRAKTORERNA - det klarnar mer och mer om vilken utrustning vi behöver uppgradera till för att klara framtida vägunderhåll. Offerter har inhämtats och kommer diskuteras i veckan.

FOTBOLLSPLAN - uppgrävd jord och rötter längs dikeskanten får torka någon vecka /10 dagar till för att lättare kunna skiljas åt. Därefter planar vi kanterna vid diket så att det ska vara möjligt att nå ända ut till kanten vid kommande gräsklippning.

22-05-14 / Tomt & Väg / TÖ
DAGSVERKESDAG - 30 representerade tomtägare deltog med mycket energi. Väldigt mycket blev gjort i form av städning i många utrymmen, skräpplockning, trumrensning, gräsklippning, dikesrensning, sladdning av vägen, uppsättning farthinder, grenklippning, pumphusgenomgång, uppstyckning fallna träd m.m samt till köket som bjöd på ärtsoppa/gulasch/goda mackor/kaffe med kakor. Tack till alla för en strålande insats.

PÅMINNELSE - DAGSVERKESDAG LÖRD 14/5, SAMLING VID LADAN 09.00

22-05-11 / Tomt / TÖ
NEDSKRÄPNING/DUMPNING - tidigare har föreningen uppmanat att anmäla detta till Miljötillsyn, Huddinge kommun. Vill bara informera att du som anmälare kan belastas med en avgift från Bygglovs/Miljötillsynsavdelningen då det avgörs från fall till fall. Jo, det är faktiskt sant.......
Avseende Dumpningen den 21/4 har ingen återkoppling skett från Miljötillsyn i detta ärende.

VÄGBOM ANSGARSTUGAN . Den är nu uppsatt och parkering hänvisas till kommunens parkering för naturreservaten vid Lissmavägen och Kastellet. Avsikten är att på sikt tillgängliggöra tillträde för fordon vid aktiviteter som hålls av Huddinge Pastorat, kontrakterat jaktlag samt för betalande medlemmar i Lissma Tomtägarförening (t.ex hundträning m.m). Ev frågor, hör av dig till thomas@zmw.se

VATTENFALL - pågår fortsatt dialog om att erhålla befintligt kontrakt för kabelgatan som går genom området. Anledningen är att det anges bredder från 28 till 46 m beroende på vem man frågar- Bredden har stor påverkan på angränsande tomtmark. Kopia av befintligt avtal är beställd hos Svenska kraftnät.

VATTENFALL 2 - de upprepade strömavbrotten i övre delen av tomtområdet är påtalat igen och feedback kommit att det ska åtgärdas. Dock ingen uppgift om när ännu.

22-05-11 / väg / TÖ - Dikningsarbetet kommer fortsätta. Ny skyltning försenad men snart på gång. Mycket mekande med maskinparken. Traktorplanen nu i princip utjämnad och iordningställd. Ska kompletteras med "cementblock" som ska hålla ihop grusmaterialet och lättare kunna lastas vid aktivitet.

22-05-11 / sjösnkftg / TÖ
Prover på uppgrävda högar längs Lissmaån, efter årensningen fram till Länna köpcenter i november förra året, är nu inlämnade för analys. Har betydelse för att veta om jorden kan spridas på plats eller behöver skickas på destruktion.22-04-21 / Tomt / TÖ
DUMPNING? - idag observerade 2 boende att en entreprenörsbil tömde vätska via en slang vid parkeringen infart/utfart Lissmavägen. En anmälan skickades till Miljötillsyn Huddinge med cc till entreprenörsfirman. Anledningen till att anmälan gjordes är att om fel typ av vätska dumpas så kan det resultera i stora skador i hela Lissmadalen. Än värre om det i närtid också regnar och/eller blir översvämning. Kort efter anmälan skickats ringde firmans ägare och meddelade att det bara var vanligt kranvatten som tömts pga att bilen blev onödigt tung att köra (?). Oavsett är det inte ett ställe att tömma en tank då det i princip rinner in i naturreservatet. Tack till de två boende som flaggade upp detta och dessutom tog bilder. Ingen feedback har ännu inkommit från Miljötillsyn Huddinge.

22-04-13 / Tomt & Väg / TÖ
ÅRSMÖTEN - vi avser nu återgå till "normalt" verksamhetsår med årsmöten i juni. Därmed nu en kallelse till årsmöte den 12 juni med start kl 13.00 i Ladan. Son vanligt inleder vi med vägsamfälligheten, därefter tomtföreningen. Senaste dag för inlämnande av skriftlig motion är den 8 maj ( skickas till thomas@zmw.se ). Årsmöteshandlingar skickas ut i mitten på maj.

22-04-13 / Tomt / TÖ
ELAVBROTT - Ett flertal (10-12) tomtägare längs övre delen av Kvarntorpsvägen och Sädesvägen har haft problem med elavbrott under flera år. Gemensam nämnare verkar var hård blåst. En projektansvarig har nu börjat undersöka just denna elkabel så får vi hoppas att det blir en åtgärd som gör denna sträcka mer stabil och färre elavbrott.

22-04-13 / Väg / TÖ
HASTIGHETSBEGRÄNSNINGEN - Nu anges även 30 Km/h på GPS:en (Google maps) när man kör på vårt vägnät.

22-04-13 / Väg-Tomt / TÖ
TRAKTORPLAN - maskingruppen jobbar med att snygga till och jämna ut själva traktorplanen. Det ska bli bättre cirkulationsmöjlighet samt fmer ordning på olika grusmaterial som används för vägunderhållet.

22-04-13 / Sjösnkftg / TÖ
AVRINNING LISSMAÅN - så här långt har höstens årensning givit mycket gott resultat. Avrinningen är ca dubbelt så snabb som tidigare vilket bör minska ev översvämningsperioder väsentligt. Bra för Kvarntorpsvägen och boende nära ån.

22-04-13 / TÖ - i övrigt GLAD PÅSK

22-04-05 / Väg / TÖ
SNÖKÄPPAR - om snön har smält bort imorgon avser vi ta in snökäpparna. Många av dem ligger redan på marken. Ta hänsyn till funktionärerna.

SANDSOPNING - Chrille med dotter gjorde ett jättefint jobb med att borsta tillbaka mycket grus till vägbanan på de avsnitt det varit möjligt. Av missförstånd plogades en del vägar med den defekta plogen idag varför vi tyvärr behöver upprepa sandsopningen så snart det är möjligt.

SKRÄP - dumpades vid infarten från Lissmavägen. Boende anmälde och miljotillsyn@huddinge.se har nu tagit bort det. Ser du något dumpat skräp så ta gärna en bild och skicka in.

DIKNING - Kjelle har hjälpt till att dika ut sista delen av Kvarntorpsvägen för att få bättre avrinning från vägen. På sikt ska vi bombera alla vägar som går att nå med maskin så att det blir bättre avrinning från vägbanan. Ni som har trummor under era infarter får gärna kolla och rensa så att vattnet passera så smidigt som möjligt. Gäller oavsett var du bor i området. Med bra avrinning i dikena så spar vi på vägkroppen och får därmed minskade kostnader för vägunderhållet.

22-04-05 / Tomt / TÖ
BELYSNING BREVLÅDOR - efter många försök och kontakt med leverantören har nu apparaturen både börjat ladda och lysa. För att spara på batteriet kommer vi imorgon montera en rörelsesensor så att belysningen går på vid själva besöket till brevlådorna. Sen hoppas vi det ska fungera fullt ut.

VATTENFALL - får dåligt med återkoppling från Vattenfall om elavbrotten och dålig strömstyrka. Svårt att nå fram senaste veckan. Fortsätter att jaga info/åtgärder.

22-03-29 / Väg / TÖ
Under året kommer vi fortsätta med vägförbättringar och fokusera en hel del på diken. Vi kommer redan nu att börja dikningsförbättra från vändplanen Kvarntorpsvägen fram till "Kvarntorpsvägsbacken" (sandlådan). Syftet är att få bättre vattenavrinning till dikena och därmed spara på vägen samt också få upp en del grusmaterial på vägen. Iakttag försiktighet och ha ögonkontakt med grävarchauffören när du avser passera.

22-03-17 / Sjösnkftg / TÖ
"Dämmet" vid Kvarntorpsvägen togs igår planenligt bort. Mycket stök och bök innan ramen kunnat skäras av och lyftas upp. Dämmet är i strid mot den markavattningsdom som gäller i Lissmadalgången. Syftet med domen är att kunna markavattna för att kunna bruka marken för rekreation, djurhållning eller för att helt enkelt kunna gå torrskodd på sin tomt. Lissmasjön är ett historiskt tillrinningsområde och kommer fortsätta vara det men med höstens årensning och borttag av dämmet har förutsättningarna för brukande av marken/tomten avsevärt förbättrats.

22-03-15 / Väg / TÖ
NU OFFICIELLT 30 KM/H - äntligen har vårt tillstånd för hastighetsbegränsning blivit "officiellt" genom att kommunen (som huvudman för tillståndet) satt upp en gulröd 30-skylt vid infarten från Lissmavägen. Vi kommer komplettera med skyltar under våren. Så nu är det max 30 som gäller och inte längre som "rekommenderad" hastighet.

MASKINPARKEN - vår maskinutrustning är mycket sliten och vi ser nu över hela parken. Många reparationer och vi behöver förnya utrustningen och kanske även traktorparken. Senast reparerades traktorsladden där Kjelle upptäckte en spricka i dragbalken som Pelle sedan förtjänstfullt svetsat ihop. Tack för det.

KVARNTORPSVÄGEN ("bron") - imorgon förmiddag kommer det jobbas vid "bron". Ska inte vara några problem men ta det lite extra lungt vid passage.....

220304 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - läs Polisens info brev https://drive.google.com/file/d/1JSlPhvTeMhc3U_g52mdyAmh27-wsdSIe/view
Finns inget om ID-kapning i Lissma. Har du blivit utsatt för det nyligen så tipsa gärna Polisen på Grannsamverkan

220304 / TÖ
LADAN / TOA / KÖK - Föreningen har ett föreläggande från kommunen om att ordna godkänt diskavlopp och toalett. Kravet innehåller också godkänd reningsbrunn/tvåkammarbrunn och ev infiltrationsbädd. Styrelsen ska ta fram offert för en helhetslösning så får vi ta en dialog på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte för att avgöra om det är rimliga pengar för föreningen att investera. Alternativet är att plugga allt och inte ha dessa faciliteter. Just nu är ingendera funktion igång. Återkommer i frågan.

ELBESPARING - med tanke på ovanframtida kostnader är elbesparingen i ladan sedan 2dec nu uppe i 2245 kwh jämfört föregående år vilket är mer än 80% lägre.

HEMSIDAN - Efter förfrågan från sjösänkningsföretaget kommer de att få en flik på hemsidan för att beskriva sin verksamhet. Innebär att sjösänkningsföretaget också tar en 1/3 av kostnaden för hemsidan. På så vis blir det mer samlad information, enklare administrativt samt kostnadseffektivare för alla tre föreningarna. Anpassning kommer ske successivt under våren.

DÄMMET - Det finns en plan på att ta bort det ej legala dämmet vid Kvarntorpsvägens vägtrummor under v11. Om det går i lås kommer vattentrycket och undermineringen av vägsträckan längs sjön att minska. Arbetet ska inte innebära något problem för in- eller utfart.

INMÄTNING FELAKTIG VÄGTRUMMA - I nästa vecka kommer Trafikverket kontrollmäta Lissmavägens trumma i förhållande till fastställd vattendom. Sjäsänkningsföretaget har klagat på att trumman ligger ca 50 cm för högt vilket har stor påverkan på att markavvattna arealerna runt Lissmasjöns båtnadsområde.

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN - nästa vecka kommer Trafikverket att redovisa styrelserna väg/tomt/sjösnkftg om byggplanerna för Trafikplats Lissma och hur den kommer påverka buller och dagvattentillflöden till Lissmasjön.

EFTERSKÖRD PLOGNING - spåren efter en defekt och felinställd plog syns nu tydligare när snön smälter. Mycket av gruset i kanterna vid sidan av vägen. Just nu har vi ingen plan på hur vi kan få tillbaka gruset ut på vägen. Tar gärna emot tips. Vi tittar också på möjliga alternativ att byta vår traktorpark mot mer lämplig maskin som passar vår verksamhet. Återkommer om det.

220223 / TÖ
HASTIGHETSBEGRÄNSNING TILL 30
Polisen och kommunen har godkänt vår ansökan om 30 km/h (gulröda skyltar) på vårt enskilda vägnät. Eftersom det är ett legalt godkännande/tillstånd så är det också kommunen som monterar upp skyltarna vilket är utlovat till om några veckor. Återkommer om när. I samband med de nya 30-skyltarna kommer vi också sätta upp en del nya skyltar som Enskild väg, Mötesplats, Återvändsgata m.m.

220215 / TÖ
TRAKTORERNA - det har fortsatt reparerats. Senast en renoverad startmotor. Den gamla sandspridaren verkar vara utom räddning. Finns flera uppslag på inköp av ny eller begagnad sandspridare för att vi ska vara vara rustade till nästa år. Tack för allt nedlagt reparationsarbete till Anders, Lasse och Markku samt Krille som hjälpte till att sanda när det var som mest halka.

DUMPNING - jordmassor har dumpats på parkeringsfickan vid infarten Lissmavägen. Är anmält till miljötillsyn, Huddinge kommun. De ska ta bort massorna, som kan vara kontaminerade, men kan i nuläget inte säga när.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING - ingen återkoppling ännu från Huddinge kommun på vår ansökan om att få skylta 30 med gul/röda skyltar inom området.

220124 / TÖ
PLOGNING / SANDNING
Vi har idag ett upplägg med frivilliga som utför detta, dvs vi har inga anställda eller specifik entreprenör för att utföra jobbet. Hitintills har det inneburit att vi kunnat hålla ner vägavgiften till ca 1/3 jämfört andra vägföreningar i Huddinge. Inför nästa säsong tar vi gärna emot uppslag som kan skapa alternativ till dagens upplägg och/eller frivilliga som vill vara med och dela på sysslan. Hör av dig till mig eller annan i styrelsen.

ELBESPARING
Åtgärderna före jul att tömma ur pumphus/vattensystemet samt varmvattenberedare i ladan samt att styra traktorförvärmningen via en app gör att föreningen sparar ca 900 kwh enbart i jan jämfört föregående år. Väl till pass i dessa trista elpristider.....

ANSGARSSTUGAN
Dialog upptagen med verksamhetsansvarig på Huddinge Pastorat som förvaltar stugan. Syftet är att kunna briefa varandra om större aktiviteter, ha lite grannsamverkan samt att se över vilket avtal som gäller oss emellan. Om inget avtal finns så kan det vara på plats att få ner något på pränt.

ANSÖKAN 30 km/h
Föreningen har inlämnat ansökan till kommunen om tillstånd att begränsa hastigheten till 30 km/h inom tomtområdet (innebär gulröda skyltar med definitiv angivelse istället för blåvita med rek hastighet). Idag oklart om det är 50 eller 70 km/h inom vårt område då kommunen som väghållarmyndighet för enskilda vägar inom kommunen inte har det riktigt klart för sig vid förfrågan. Enligt kommunens hemsida så kan föreningen bestämma hastigheten själv vilket Trafikverket å det kraftigaste dementerar. Fortsättning följer......

SÖDERTÖRNSLEDEN
Styrelsen kommer i mars att träffa Trafikverket för att få höra om de senaste planerna kring Trafikplats Lissma. Vi har i tidigare remissomgång påtalat vikten av bullerdämpning samt hantering av dagvatten så att inte utflödet i Lissmasjön/Lissmaån påverkas,

LISSMASJÖN
Kommunen har frivilligt anmält sig för att ta bort dämmet vid Kvarntorpsvägen när det är görligt. Innebär att vattentrycket (och undermineringen) minskar på vägsträckan samt att förutsättningarna för tillväxt av stickmyggan försämras vilket i så fall ger hopp om utomhusvistelse även i juni.

LISSMAÅN / LISSMAVÄGEN
Dialog i full gång med Trafikverket utifrån sjösänkningsföretagets begäran att vägtrumman behöver sänkas 63cm för att vattendomen ska uppfyllas. Trafikverket har konstaterat att verkligt läge inte överensstämmer med ritningens (som är enl vattendomen) och att vägtrumman därmed inte uppfyller förutsättningarna för utflödet från Lissmasjön. Fortsättning följer......

LISSMAÅN / LAGERVÄGEN
Huddinge kommun medger nu att det finns ett flertal felaktigheter med befintlig vägtrumma (som ligger 37 cm för högt och har för liten dimension). Kommunen har dock inte meddelat någon plan för tillmötesgå sjösänkningsföretagets krav på åtgärd senast 30/6 2022. Fortsättning följer......

OMVANDLING / UTBYGGNAD AV GRÄSVRETENS UPPLAGSOMRÅDE
Föreningen har i omgångar efterfrågat information om hur långt planerna kommit. Projektgruppen för utbyggnaden har hitintills sagt att de inte har något nu men återkommer senare i vår. Fortsättning följer.......

220105 / TÖ
GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET !

ENSKILD VÄG - sedan 1/1 2022 är även Kvarntorpsvägen att betrakta som enskild väg då statsbidraget är uppsagt enligt årsmötesbeslutet. Kompletterande skyltar kommer att sättas upp successivt under våren.

SNÖKÄPPAR - vissa rasar efter en tid. Vi försöker åtgärda när tid finns.

ÖVRIGA MYNDIGHETSDIALOGER - för dig som vill ta del del av pågående projekt i Lissmadalen. Myndigheterna skickar ofta ut remisser/svar/beslut etc strax före jul för senast svar runt trettonhelgen. Så även i år. Har sammanfattat lite vad som hamnat i lådan sen dagarna före julen och hur föreningarna jobbar med frågorna, se länk Sammanfattning pågående myndighetsdialoger
Tilläggsnotering - Sjösänkningsföretaget har via dialog med Jordbruksverket fått Länsstyrelsen att rätta sina egna kartor så att dessa överensstämmer med markavvattningsdomen från 1917 (t.o.m byggmax-skylten). Rättning genomförd 15/12 2021.

NYINFLYTTAD? - några nya har flyttat in senaste året. Vi kommer att kontakta er för att erbjuda en infoträff i ladan i början på februari. Skicka gärna ett mail till thomas@zmw.se om du läser detta och är intresserad så spar vi lite kontaktförsök.
Hälsningar
Thomas

211210 / TÖ
SANDNING - idag har M sandat i princip hela området då det blivit riktigt halt. Ta det försiktigt.

PUMPHUSET/ELFÖRBRUKNING - Tack till Jesper E som hjälpte till att tömma vattensystemet så att vi kunde stänga av värmekablar och beredare då pumpen ändå är trasig. Enligt efterkoll av elförbrukningen så sparar vi 5 kwh per dygn på det som översatt till dagens elpriser är en kostnad på ca 1500-2000 kr vi slipper närmaste vintermånader och istället kan använda till annat. Till nästa vår ska vi gå igenom ny pumpinstallation samt se över hur vi kan vintersäkra med lägre elförbrukning än den som varit hitintills. Även toalettfunktionen vid ladan ses då över.

GRANNSAMVERKAN - det finns en ny app framtagen för att få snabbare input när något händer. Det är som tidigare Polisen som håller i Grannsamverkan. Jag har lagt upp en grupp men behöver kolla igenom funktionerna innan den går att sjösätta den hos oss. Återkommer inom någon vecka.

LISSMA SJÖSÄNKNINGSFÖRETAG - omfattande dialog sker just nu med Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket och Huddinge kommun då vi efter inköpta gps-mätningar, och under hösten gjort en genomgång av vattendomen från 1917, har vi, efter ett antal frågor till Länsstyrelsen och Jordbruksverket, kunnat konstatera att Lissmavägens vägtrumma ligger ca 63 cm för högt och Lagervägens vägtrumma ca 37 cm likaledes. Lövbergavägens vägtrumma ligger något högt men ändå inom en acceptabel felmarginal. Det innebär att de felaktiga vägtrummorna skapar ett dämme då de är för högt placerade utifrån de angivelser som fallhöjden skall vara vilket Jordbruksverket verifierat 2005/2021. Vattendomen säger att fallhöjden på utflödet skall vara 5 promille, dvs 0,5m per 1000m men trummornas felaktiga placering gör att bara 2 promilles fallhöjd (0,2m på 1000m) uppnås vilket gör att området runt Lissmasjön är betydligt vattensjukare än det behöver vara om vattendomen efterlevs. Vattendomen är skriven för att kunna markavvattna runt Lissmasjön och att marken därmed ska kunna brukas för t.ex betesdjur, hästar eller helt enkelt för att tomtägare närmast ån ska ha en torrlagd tomt att kunna gå på under största delen av året. Att vissa periodvisa översvämningar sker är naturligt med den topografi som råder men utflödet ska ske betydligt snabbare och effektivare än det gjort hitintills. Denna fråga/funktion har blivit än mer viktig då både Södertörnsleden och Gräsvretens industriområde planeras och då blir ett bra utflöde till Drevviken än viktigare eftersom Trafikverke/Huddinge kommunt vill tillföra än mer koncentrerade dagvattenflöden till Lissmasjön/Lissmaån. Återkommer när mer info finns.

211128 / TÖ
INBETALNING - postgironummer finns nu angivet för respektive tomt & vägförening på startsidans vänstra kolumn.

INFO FRÅN JAKTLAGET - Vi har en grupp vildsvin som rört sig i området en längre tid. Sugga med 4 kultingar från början, nu är det suggan med en kulting kvar bara. Grannlaget Skråvensborg har skjutit 2 st. Johan sköt en galt från gruppen i går kväll rätt nära Liselotte Bogårdhs mark efter åtskilliga dagar o timmars pyrshande. Förmodligen håller de sig borta en längre tid nu, men vi har full koll. Hälsar Hasse, Johan, Illka

211126 / TÖ
ÅRENSNING- 2900 meter åfåra har nu rensats ner till Länna köpcenter vilket förhoppningsvis ska lätta på vattentrycket på Kvarntorpsvägen och att översvämningsperioderna blir betydligt kortare. Mer rörlig vattennivå runt Lissmasjön ger också mindre utrymme för stickmyggor, vanligtvis förekommande i juni. Lissma sjösänkningsföretag har hållit i planering och utförande i samverkan med Gräsvretens gård.

211122 / TÖ
LADAN - idag påbörjas elarbete i ladan. Bla blir det utebelysning och strålkastare på traktorplanen.
SNÖKÄPPAR - började sättas ut igår, fortsättning i veckan.
ÅRENSNING - Lissmaån får en välbehövlig rensning från Lissmaån mot Länna med början idag.

211109 / TÖ
PUMPHUSET - vi har ju varit utan vatten vid pumphuset och ladan. I förra veckan gjorde en auktoriserad VVS-firma en omfattande genomgång på plats. Tyvärr visar det sig att sänkpumpen är slut och måste bytas. Mig veterligen har den inte bytts någon gång och i så fall har den ändå hållit många år. Blir en dyr historia som kommer beredas i styrelsen vid nästa möte. Tidpunkten när det görs kan bli på vårsidan då nyttjandet av pumphuset är minimalt vintertid.

211109 / TÖ
SANDFICKAN - nu börjar kylan och halkan komma och snart behovet att sanda. Vi kommer pröva att hyra en sandficka istället för att köpa så får vi utvärdera nästa år. Den hyrda sandfickan levereras imorgon onsdag 10/11 vilket känns mycket bra inför vintern.

211109 / TÖ
LADAN - Om allt går i lås kommer en behörig elfirma göra ett omtag på både uttag och belysning i samlingslokalen och den bristfälliga utebelysningen. Målet är att få bättre belysning på traktorplanen för att skapa ett säkrare arbetsområde samt även ett visst inbrottsskydd då strålkastare kommer styras av rörelsedetektorer. Även vid samlingslokalen och gavlarna kommer utebelysning vilket bör göra det trevligare även för alla er som brukar ta kvällspromenader förbi (idag becksvart)

211109 / TÖ
JAKT - Styrelsen har haft en dialog med vårt jaktlag och igår träffade jag även Huddinge jaktlag som jagar på angränsande marker. Har framfört önskemål om att få info när det har större aktiviteter som t.ex i lördags då jakt pågick vid Beijer och Nybygget. Omvänt så hoppas jag få input från er om ni ser skadade djur så att jag snabbt kan kontakta vårt jaktlag vid behov av skyddsjakt.

211109 / TÖ
NYINFLYTTAD? - vi har sen förra året börjat med att anordna en introduktionskväll för nyinflyttad för att bekanta oss och berätta lite om området och föreningarna. Så om du flyttat in relativt nyligen så skicka gärna ett mail till thomas@zmw.se då det ev blir en introkväll före jul. Omvänt kommer vi också försöka söka upp er som vi vet är nya ägare.

211109 / TÖ
ELABONNEMANG - föreningen har två abonnemang varav vi nu avser avsluta det ena då inget eluttag längre går via den mätaren. Behöver dock ske en sista koll innan avslut. I så fall en besparing på fasta elkostnader för föreningen på ca 4500 kr/år.

211024 / TÖ
NYA ELKABLAR - Vattenfall var på besök i veckan för att se förutsättningarna vid dragning av 2 nya 130 kv kablar i befintlig kraftledningspassage. De har behov av 1-2 materialplatser samt att komma till de två kraftledningstorn som ligger inom tomtföreningens mark. Ni tomtägare har, eller kommer säkert att få, någon propå från Vattenfall om detta. Vattenfall kommer att återkomma med förslag och då avser jag inbjuda er tomtägare som gränsar till kraftgatan för att vi tillsammans kan diskutera helheten och påverkan av det jobb som kommer ske (troligen) Q4 2022 t.o.m Q2 2023. Tidsperioden hänger på hur övriga delar i eldragningsprojektet lyckas genomföras enligt tidplan utanför vår sträckning.

211016 / TÖ
DIKESRÖJNING - idag har en entreprenör dikesröjt runt vägtrummorna vid Kvarntorpsvägen för att förbättra utflödet från Lissmasjön. 3 högar finns vid vägkanten vilka kommunen skall ta bort under veckan.

SANDFICKAN - eller månlandaren som den ofta kallas. Vi har idag tömt ur och besiktigat den inför vintern. Tyvärr var benställning sönderrostad och det var bara en tidsfråga innan den rasat. Vi kommer nu att leta efter ny eller begagnad alternativt hyra en eftersom sandfickan är en förutsättning för att klara vinterunderhållet.

211012 / TÖ
FORTSATT DIKESRÖJNING - på lördag den 16/10 kommer Lissma sjösänkningsföretag att dikesröja framför trummorna ("bron") på Kvarntorpsvägen för att förbättra utflödet från Lissmasjön. Arbetet beräknas pågå mellan ca 08.00-14.00 beroende på hur väl grävaren når fram. Iakttag försiktighet vid passage.

210927 / TÖ
Dikesröjning
Med kort varsel har vi fått en entreprenör att dikesrensa Kvarntorpsvägen (Lissmavägen till Lillbergavägen / ladan). Planerat att ske nu på måndag 27/9 från ca kl 8 till ca 11. Starta tidigt om du vill undvika väntetid och respektera entreprenör och ev funktionärer.

210920 / TÖ
Vägskyltar - 14 st har monterats ner då de saknar erforderligt tillstånd eller har felaktig funktion (har inget med statsbidrag eller inte att göra). Vi avser pröva att ansöka om "30 km/h" och "Förbud att parkera". I nuläget ser vi över vilka skyltar med liknande budskap som är möjliga att sätta upp.

Sladdning - i mån av tid kommer sladdning att ske över i stort hela vägområdet fr.om nu och under oktober.

Maskinell dikesröjning - Dialog med entreprenör pågår. Målet är att röja sly i dikesdelen på samma vägsträckning vi brukar väghyvla. Ev kan det bli av nästa vecka. Därefter ska vi försöka få till kantklippning på övriga vägsträckor. Återkommer med mer info.

Tillsynsärende Länsstyrelsen - Dialog pågår mellan Lissma sjösänkningsföretag / Länsstyrelsen / Huddinge kommun om den undermåliga rensningen nedströms i Lissmaån som försvårar markavvattningen kring Lissmasjön. Många tillflöden av dagvatten har tillkommit under senaste decennier som gör att bl.a vattentrycket på Kvarntorpsvägen ibland är stort och bidrar till underminering som oftast resulterar i besvärande potthål. Den existerande vattendomen från 1917 som fortfarande gäller syftar till markavvattning för att kunna bruka jorden, djurhållning eller annat på ett så torrlagt område som möjligt. Stillastående vatten i maj/juni bidrar också till ett inbjudande klimat för den aggressiva s.k stickmyggan. Fortsättning följer.

210829 / TÖ
Tack till alla som deltog på lördagens dagsverke samt ni som deltog på söndagens årsmöten. Mycket att prata om denna gång. Protokollen från respektive årsmöte kommer att återfinnas här efter att de blivit skrivna och justerade samt skickas ut i samband med utdebitering av medlemsavgifterna. Kan ta någon eller några veckor. Den nya styrelsen kommer att samlas för ett konstituerande möte om ca 2-3 veckor. Styrelsejobbet och löpande åtgärder löper dock vidare enligt erforderligt underhållsbehov.

210825 / TÖ
Nu finns årsmöteshandlingar upplagda under fliken "Styrelser" https://www.lissmakvarntorp.se/lissmakvarntorp/extern/styrelser.htm

210809 / TÖ
Hej alla

1. Nu finns det ett infobrev avseende grannsamverkan Juli under fliken "grannsamverkan" på hemsidan (direktlänk https://www.lissmakvarntorp.se/lissmakvarntorp/extern/grannsamverkan.htm ). Peppar, peppar verkar vi ha klarat oss bra i Lissma-området. Bra jobbat alla, känns som om vi är observanta.
2. Det har regnat en hel del senaste dagarna (över 30 mm på min regnmätare). Tänkte därför ta en runda för att kolla ev vattenskador på gemensamma ytor/vägar/ladan. Om något sett något, vänligen hör av dig.
3. Påminner om dagsverkesdagen den 28/8 och årsmötet 29/8. Vi kommer göra eventen så covid-säkra vi kan utifrån föreningarnas möjligheter med lokalen i ladan. Återkommer med mer info.

210725 / TÖ
Idag är sista dag för inlämnande av motion till årsmöten den 29 augusti.

Nedan kan du läsa styrelsens motion om att att tillsvidare avstå från statsbidrag för Kvarntorpsvägen. Läs motionen via denna länk MOTION TILL VÄGSAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE 29 augusti 2021

Inför årsmötet kommer det finnas en blankett för röstning via ombudsförfarande om du avser att inte delta på årsmötet 29 augusti

210716 / TÖ
I veckan besökte Länsstyrelsen Lissmadalens sjösänkningsföretag (där Lissma tomtförening ingår) då den senare begärt att LS öppnar ett s.k tillsynsärende för att lösa översvämningsproblematiken i Lissmadalen.(översvämningarna har stor påverkan på bl.a översvämmade tomter, stickmyggor i maj/juni samt underminering av Kvarntorpsvägen vid bron). Denna dialog har pågått kontinuerligt från tomt- och vägförening, tillsammans med andra markägare i Lissmadalen, sedan 2008 mot Huddinge kommun, Länsstyrelsen, Stockholm vatten, Haninge kommun, Trafikverket m.fl men har så här långt inte gett något resultat. Förhoppningsvis kommer vi vi längre denna gång. Skam den som ger sig....
Vid besöket blev LS guidade längs Lissmaån från Kvarnsjön bort till Länna köpcenter. En första muntlig feedback är att man tog till sig synpunkterna om att en väsentligt bättre dagvattenhantering behövs längs sträckan där vårt optimala önskemål är ett bredare och djupare dike som är dimensionerat för bättre avrinning som resulterar i väsentligt kortare perioder med översvämningar. Nuvarande vattendom tillåter inte det. och behöver i så fall ändras. Fortsättning följer......

NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - har tidigare skrivit om en prejudicerande dom i Västra Götaland som går emot Huddinge kommuns beslut (som kan bli väldigt kostsamt för enskilda tomtägare). Nu kom uppgift om en annan dom från Norrland som istället stöder kommunens möjligheter till oskäliga kostnadsuttag vid ny detaljplan. Om detta stämmer är det ytterligare ett exempel på att du får olika förutsättningar beroende i vilken kommun du bor och även risk för olika beskaed av olika tjänstemän inom samma kommun. Precis som hanteringen av enskilda avlopp bedrivs just nu i Sverige. Vi medverkar fortsatt med andra föreningar i Huddinge för att bevaka nytt gatukostnadsreglemente. Fortsättning följer även här.

NEDRIVEN KONTAKTLEDNING? - en ledning, förmodligen telekabel/ev fiber, hittades nedriven på Gölvägen igår. Martin har koll. Om det finns fler som har störningar eller avbrott och inte har kontakt med operatören så vänligen hör av er till styrelsen. Annars förutsätter vi att allt fungerar eller reparation är på väg.

DIKESKLIPPNING - har utförts på vissa ställen. dock ej från Lissmavägen fram till Persbergsvägen. Beror på att där finns ett antal stubbar och märkesjärn som behöver märkas ut för att inte förstöra klippmaskinen. Det ska vi nog kunna ordna under augusti.

Ha en fortsatt bra sommar

210616 / TÖ
Informationsbrev Lissma Kvarntorp tomtförening och vägsamfällighet

210602 / TÖ
VATTENFALL - har meddelat att strömförsörjningen nu har åtgärdats och att rätt voltantal nu ska levereras till våra fastigheter. (kolla om pizzan blir klar snabbare....)

GÖLVÄGEN - en vägtrumma har rostat sönder och kommer bytas samtidigt som delar av vägkroppen kommer att dikas ut. Iakttag försiktighet vid passage. Arbetet påbörjas förmodligen imorgon 3/6.

GRUSNING - har idag skett på Vattenvägen, Drängstigen och övre delar av Sädesvägen. Kan finnas lite grusgupp pga det stora antal ledningar vi har i vårt område (flaket måste tippas upp och ner vid ledningsövergångarna vilket skapar mer grus vid start och stopp)

ÅRENSNING - vattennivån sjunker sakta vid "bron" på Kvarntorpsvägen. Eventuellt har vi nu hittat en entreprenör som kan rensa Lissmaån för ett snabbare utflöde av dagvatten. En lägre vattennivå sparar vägkroppen och minskar hålbildning i vägbanan

210601 / TÖ
KOMPLETTERING FARTHINDER - ett farthinder, typ vägbula, har idag monterats på toppen av krönet mellan ladan och Gölvägen där vägskyltar om farthinder finns sedan tidigare. Syftet är att som övriga farthinder (blomkrukorna), att få ned hastigheten. Vi prövar nu och ser hur det fungerar. En påminnelse är att det gäller samma som på allmän väg - du som bilförare är ansvarig för din framfart på föreningens vägar. Om du har synpunkter eller har någon observation att delge så kontakta gärna någon i styrelsen.

210530 / TÖ
REGN, REGN, REGN.... Äntligen upphörde regnandet till slut. Ca 60 mm på några få dygn ger blöta konsekvenser på många ställen. Tillrinningen till bl.a Lissmasjön släpar ju alltid efter ett par dygn men det ser ut som att Kvarntorpsvägen klarar sig med några centimeters marginal denna gång från att översvämmas vid "bron". Denna gång blev tajmingen rätt att vi hann "bombera", dvs väghyvla, delar av sträckan så att det mesta regnet snabbt hamnade i diken istället för att stanna på vägbanan. Bl.a på Gölvägen behövs det dikas ut et avsnitt då stora mängder vatten kommer från naturreservatet. Dialog pågår med närmaste tomtägare. Väghindren är utplacerade och kommer justeras vartefter i syfte att hålla ner farten för att skydda alla trafikanter där det tenderar gasas för mycket. I övrigt hoppas jag att solen nu får bestå en lång tid framåt och att myggkläckningsperioden blir så skonsam för oss som möjligt .... stickmyggan är ibland ganska ihärdig....

210509 / TÖ
RESPEKTERA TOMTGRÄNSER - styrelsen kommer fram till midsommar att se över att tomtgränser kontra föreningsgemensam mark respekteras. Bilar parkeras på egen tomt såvida inte skriftlig överenskommelse finns med styrelsen. Detta för att säkerställa att utryckningsfordon, sop- och slambilar mm ska kunna ta sig fram på när det väl behövs. Påminner även om att trädfällning på föreningsmark inte är tillåtet utan skriftlig bekräftelse av styrelsen.

210509 / TÖ
STYRELSEFÖRÄNDRING - Helene Blohme har bett att få lämna styrelserna för tomtförening och vägsamfällighet av personliga skäl. Styrelserna utlyser inget fyllnadsval utan driver verksamheten på återstående styrelsemedlemmar fram till årsmöten den 29 augusti.

210425 / TÖ FRAMSKJUTET DAGSVERKE och ÅRSMÖTE

Information till medlemmar i Lissma Kvarntorps Tomtförening och Lissma Kvarntorps (väg)samfällighetsförening

Pandemin orsakar stora problem och otäcka livsöden genom den fortsatt stora smittspridning som pågår i Sverige. För några dagar sen förlängde regeringen mötesrestriktionerna efter inrådan av Folkhälsomyndigheten (FHM). Enligt ny plan ska Sveriges vuxna befolkning vara vaccinerade i augusti.
Av det skälet har styrelserna för tomt och vägsamfällighet tagit gemensamma beslut enligt följande för att kunna genomföra kommande aktiviteter på ett mer smittsäkert sätt:
1. Dagsverkesdagen, planerad till den 8/5, flyttas fram till den 28/8.
2. Årsmötet planerat till den 13/6 flyttas fram (som förra året) till den 29/8
3. 25/7 blir sista dag för inlämnade av motion till årsmötet
4. Redovisningen för verksamheten fortsätter att ske enligt perioden 1/5 – 30/4. Delredovisning av nytt verksamhetsår 2021-2022 (1/5 – 28/9) kommer avrapporteras på årsmötet 29/8 och lämnas över till ny styrelse.
5. Sittande styrelse kvarstår under sommaren fram till årsmötet 29/8 och verksamheten fortlöper som ”normalt”
6. Valberedning aktiveras i början av maj inför styrelsevalen på årsmötet 29/8

Om frågor, kontakta ordförande Thomas eller annan i styrelsen

210418 / TÖ
GRUSNING PÅ GÅNG - dagens väghyvling gick utmärkt. Tack för visad hänsyn för hyvelentreprenören. Vi följer upp hyvlingen med att på tisdag 20/4 att grusa samma sträckor som hyvlades. Kommande dagar fortsätter vi uppåt i vägsystemet. När väl grusningen är klar kommer vi avslutningsvis salta för att binda vägytan hårdare och minska dammbildning. Därefter placerar vi ut farthindren.

210416 / TÖ
OBS - planerad väghyvling på söndag 10-12. Avser Kvarntorpsvägen upp till ladan samt Lillbergavägen fram till kurvan

210416 / TÖ
DAGSVERKESDAG 8 MAJ - samling vid ladan kl 09.00

210414 / TÖ
Nytt infobrev/sammanställning mars med dagens datum under fliken "Grannsamverkan"

210410 / TÖ
Uppdatering 1 - vägunderhåll/hyvling framskjutet pga hård vägbana och kalla nätter. Nytt försök kommande vecka, 12-16 april. Tag lite extra tid på dig vid in- och utfart

Uppdatering 2 - fiberdragningen som kommunicerades som beslutet gällde bara internt för kommunen(?). Samråd ska ske med berörda markägare längre fram innan beslut är definitivt. Oklara besked i kommunikationen, återkommer när mer info finns.

210331 / TÖ
En påminnelse att vi efter påsk kommer "bombera" Kvarntorpsvägen upp till ladan, dvs fasa till den för bättre vattenavrinning, samt fortsätta grusa vägarna uppåt i området, bl.a delar av Lillbergavägen, Ollonvägen, Gölvägen, Drängstigen, Sädesvägen och kvarvarande på Kvarntorpsvägen. Tillfälligt kan det därför vara temporära stopp vid infart/utfart så ta till lite extra tid när du ska lämna eller komma till området.

210331 / TÖ
Huddinge kommun avser bygga fiberkabel över delar av tomtföreningens mark. Det kom idag. Har bara som hastigast tittat på detta som kom idag. Berör framförallt du som bor längs Persbergsvägen (dragning vid sidan av vägkroppen) samt föreningens mark mellan Ollonvägen och Lissmasjön. Läs och kom gärna med input. Ev överklagan skall vara inne senast om 3 veckor..

Beslut - skrivelse - berörda fastigheter
Beslut - tillstånd - dispens
Beslut - ansökan - dispens
Beslut - situationsplan

210306 / TÖ
GRANNSAMVERKAN VACCINATIONSBEDRÄGERIER - extra infobrev under fliken "Grannsamverkan"

210306 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - nytt infobrev finns att läsa under fliken "Grannsamverkan"

210306 / TÖ
UPPDATERING VÄGUNDERHÅLL - just nu delvis frusen vägbana vilket begränsar effekt av t.ex sladdning. Vi planerar grusa flera vägavsnitt så snart vi har varmare temperaturer igen och därmed mjukare vägbana som gör att gruset sätter sig. Målet är att försöka grusa i princip alla vägar fram till midsommar. Vi får se hur vi lyckas. Väghyvling är beställd till efter påsk vilket innebär att Kvarntorpsvägen (Lissmavägen till ladan) samt Lillbergavägen (brevlådor till skarpa kurvan) kommer att fasas för att få bättre vattenavrinning och därmed minska antalet potthål en tid framöver. I alla händelser, kör lugnt, då håller vägen längre perioder.

210225 / TÖ
STATUS VÄGUNDERHÅLL - omslaget i vädret har skapat ett riktigt tvättbräde på Kvarntorpsvägen. Det blir försök till sladdning idag eller imorgon så får vi hoppas det blir lite bättre. Allt lite avhängigt hur mjuk vägbanan hunnit bli.

210225 / TÖ
DIALOG MED HUDDINGE KOMMUN - som representant i sjösänkningsföretaget deltog jag i går i ett möte med den nye chefen för Naturvårdsenheten i Huddinge. Översvämningarna och otydliga vandringsleder samt den väsentligt högre besöksfrekvensen till naturskyddsområdena diskuterades. Målet är att få en tydligare kommunikation om vårt område och vad vi kan göra i samarbete med kommunen.

210225 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN - synpunkter på Södertörnsleden (trafikplats Lissma) lämnades in i början på veckan. I utbyggnadsplanen förväntas ett ökat vattentryck på Lissmasjön och därmed Kvarntorpsvägen. Vi har därför begärt en plan för hela Lissmaåns utflöde för att kunna hantera framtida översvämningar bättre. Vi får se vad som händer, målet är att få en dialog om vattenproblematiken.

210208 / TÖ
NYTT INFOBREV JANUARI - se under fliken "Grannsamverkan"

210204 / TÖ
SYNPUNKTER SÖDERTÖRNSLEDEN - En påminnelse till dig som vill lämna synpunkter om förslaget på utbyggnad av Södertörnsleden. Vi planerar lämna in synpunkter från tomtförening och vägsamfälligheten avseende den ökade volymen av dagvatten som tillförs Lissmasjön/Lissmaån beroende på väsentligt mer hårdgjorda ytor och minskat upptag i mark. Den ökade ansamlingen av dagvatten höjer nivån i Lissmasjön/Lissmaån vilket direkt påverkar Kvarntorpsvägens vägkropp med ett ökat slitage och underminering. Den ökade volymen dagvatten påverkar också några av Tomtföreningens medlemmar längs Persbergsvägen. Vi kommer också trycka på vikten av bullerskyddsåtgärderna och dagvattenreningen som finns beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Lissma sjösänkningsföretag planerar också att ge synpunkter som avser dagvattenproblematiken längs hela Lissmadalgången (från Lissmasjön till utloppet till Östersjön vid Vega). Det är mindre än 1cm fallhöjd längs hela sträckan och varje tillflöde av nytt dagvatten gör situationen kring Lissmasjön än värre under nederbördsrika perioder. Det pågår även utbyggnadsplaner för Gräsvretens upplagsområde (dubbelt så stort, även omvandling till industriområde) som innebär stora riktade flöden av dagvatten ner till Lissmaån.

Du som är boende har också möjlighet att lämna synpunkter på utbyggnaden utifrån vad som känns angeläget för dig och som inte hanteras av föreningarna enligt ovan beskrivning. Du kan läsa om utbyggnaden på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/

Skicka dina synpunkter på vägplanen senast tisdagen den 23 februari 2021 via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2017/27.

210127 / TÖ
PLOGNING/SANDNING - omväxlande väder + kylan ger flera utmaningar i underhållet av vägarna. Vi har försökt få hem leverans av mer sand idag men det ser ut att bli tidigt imorgon bitti. Denna gång saltblandat, vilket vi egentligen inte vill ha, men för att kunna hantera situationen får det bli så. För akut behov i någon backe så finns sand i boxarna vid ollonvägen/lillbergavägen/drängstigen/sädesvägen/kvarntorpsvägen. Under dagen imorgon beräknas det kunna sandas på de mest utsatta vägavsnitten. Till våren/sommaren ska vi renovera månlandaren samt förse den med torkat halkstopp som inte ska frysa vid köldgrader, förutsatt att månlandaren blir tät.

210126 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN UPPDATERING - har skummat igenom planen och här en kort sammanfattning:
Det projekteras en 4-filig väg mellan väg 73 Jordbro till E4 Fittja. Delvis i tunnel under Flemingsberg. Trafikökning på Södertörnsleden beräknas med 500% till år 2045. På Lissmavägen beräknas en 50% ökning. Det blir en stor trafikplats vid Lissma, med centrum placerat något mer östlig riktning än nuvarande. Det kommer finnas bullerdämpning i form av 2,5 m plank för att dämpa ljudet över bl.a Lissmasjön. Föreslagen hastighet vid Lissma är 80 km/h, i övrigt 100 km/h. Undergångar/gångstråk för vandrare och djur planeras på några ställen. Positivt är, som Anna skrev, är att det också blir en cykelväg längs hela sträckan. I kombo med den cykelväg som utlovats i (10 år?) av Huddinge kommun längs Lissmavägen till Länna köpcenter så blir det väsentligt säkrare framfart.
Det som oroar är hanteringen av dagvatten vilket jag ställt omgående fråga till Trafikverket. En reningsanläggning är med på skissen, vilket är bra ur miljösynpunkt, men volymen dagvatten till Lissmasjön kommer att öka då de hårdgjorda ytorna (asfalt) ökar väsentligt. Ansamlingen av dagvatten vid regnperioder blir då mer omedelbar och mindre del absorberas i mark. Vi har ju problem i vissa tidsperioder med mycket högt vattenstånd i Lissmasjön som kommer förvärras om inte hela dalgångens vattenutflöde förbättras.
Återkommer när mer info inkommer.

210125 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN - se ny publicerad information https://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn
Söker mer information och återkommer med mer info.

210123 / TÖ
VÄGARNA - just nu värsta tänkbara väder för grusvägar. Mycket regn och töväder på en delvis frusen vägyta skapar många nya gropar då vägen undermineras av allt vatten. Att lägga mer grus just nu är verkningslöst. Vi kommer försöka sladda så fort det isskorpan är borta, framförallt på Kvarntorpsvägen. Förhoppningsvis imorgon eller mån/tisd då det indikerar kallgrader i mitten nästa vecka.

210123 / TÖ
ÖVERKLAGANDE NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Förvaltningsrätten avslog vår önskan om "inhibering", dvs fördröjande av beslutet tills dess dialog med föreningarna kunnat ske. Avslaget togs av Förvaltningsrätten på en dag (måste vara rekord av en myndighet - förvaltningsrätten går i stort sett aldrig emot ett kommunbeslut.... myndigheten betraktas ofta som väldigt kollegial med kommunerna). Ev görs ett försök att överklaga till Kammarrätten, som är nästa instans. Återkommer när mer info finns.

210111 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - se nytt infobrev från Polisen under fliken "Grannsamverkan"

210104 / TÖ
POTTHÅL - imorgon gör vi ett försök att laga en del av potthålen på Kvarntorpsvägen. Vägen slits av mycket regn men framförallt av för höga hastigheter. Därav är det mest och störst hål där vägen är som rakast och mest inbjudande till att gasa på. Imorgon funktionärer på vägen så TAG HÄNSYN, tack.

210104 / TÖ
DIALOG - det pågår försök att få till möten med ledande personer inom Huddinge Kommun och Trafikverket gällande skötsel av naturskyddsområden, dagvattenhanteringen i Lissmadalen samt utbyggnadsplanerna på Gräsvretens upplagsområde samt ny, breddad, Södertörnsled. Återkommer när mer info finns.

210104 / TÖ
HÖG VATTENNIVÅ - Mycket regn och därmed stora tillflöden har höjt vattennivån väsentligt i Lissmasjön och ån. Lissmadalens sjösänkningsföretag jobbar med att få tag på lämplig entreprenör för rensning nedströms så att kapaciteten i vattenutflödet kan höjas. Förhoppningsvis blir det en del åtgärder under våren.

210104 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - UPPDATERING
Just nu slutjusteringar av det sista innan överklagandet skickas in till Förvaltningsrätten. Fantastiskt jobb av några eldsjälar i grannföreningarna. Den som vill kan få slutversionen per mail senare, hör av dig i så fall på mailen till mig.

201230 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Huddinge kommun har precis före julhelgen beslutat om ett nytt gatukostnadsreglemente. Mycket kortfattat är det ett andelsförfarande som upprättas för gatukostnader i samband med ny stads- eller detaljplan som innebär mycket dryga kostnader per fastighetsägare. Andelsförfarandet innebär att fastighetsägaren får ta i stort sett alla kostnader utan att i förväg veta vad den kan bli i slutändan . Andelsförfarandet är en teoretisk beräkning som inte behöver följa ett verkligt utfall av andelarna i ett område. Eventuella VA-kostnader är inte inräknade utan tillkommer utöver andelen/andelarna av vägkostnaden. Läs mer om beslutet i de två dokument som jag precis fått ta del av och bilda din egen uppfattning. Inte helt enkelt att förstå vidden och hur hårt det kan slå ekonomiskt. Överklagan av nytt gatukostnadsförslag ska ske före 12 januari. Enligt den info jag har är ett 20-tal föreningar, likt vår, berörda och intresserade av att överklaga.

Förslag till nytt kostnadsreglemente

Tjänsteutlåtande201230 / TÖ
I mån av tid och möjlighet under helgerna kommer vi att lappa en del av hålen på Kvarntorpsvägen mellan Lissmavägen - Persbergsvägen. Bästa sättet att ha en jämn slät väg är att köra lugnt i lägre hastighet så pålagt material får sätta sig i groparna. Ju högre fart desto snabbare försvinner materialet ur lagade gropar.
Så kör lugnt så spar du både på bil och väg.

201209 / TÖ
VATTENFALL UNDERSÖKER - ny dragning av 140 kV ledning längs befintlig högspänningsledning, se karta. Kan bli en del trafik när de undersöker förhållandena inför ev dragning. Återkommer när jag får ev mer input.

201209 / TÖ
DAMMEN - nu åter normal vattennivå efter senaste veckornas regn. Porlar trevligt vid de nyrenoverade luckorna (tack Danne och Benke). Till våren ska vi städa gångstigen längs bäcken, vid dämmet samt upp mot Kvarnsjön. Också ev fixa till övergången under kraftledningen.

201209 / TÖ
BELYSNING BREVLÅDOR - delar för belysning äntligen beställda. Inte varit helt enkelt att hitta något som kan passa för vår del. Vi får pröva oss fram och se hur det fungerar. Om allt går väl kan det bli montage nästa vecka......

201126 / TÖ
VÄGARBETE - stora delar av Kvarntorpsvägen fram till ladan har nu fått en fast och hård yta inför vintern. Vi har dock ett antal hål som vi har försökt att reparera med jämna mellanrum, så också de närmaste dagarna. Du kan hjälpa till genom att hålla LÅG HASTIGHET för att det grova material som erfordras ska ha en chans att sätta sig i groparna. Hög hastighet gör att det grova materialet far ur gropen medan det finare materialet, som fungerar som bindemedel, blir kvar i gropen och försvinner vid kommande regn.
Låg hastighet innebär också säkrare tillvaro för de FUNKTIONÄRER som arbetar för att du ska ha en fin väg fram till din stuga. Ett alternativ är att stänga av vägen helt några timmar då vägarbete pågår för att skydda de föreningsmedlemmar som FRIVILLIGT JOBBAR med vårt gemensamma vägnät vilket är en lösning som kommer närmare och närmare om inte hastigheten på vårt vägnät sjunker. Ett annat alternativ är att låta groparna få vara kvar då det verkar vara mer effektfullt att skydda sin egen bil än oskyddade trafikanter. Ett tredje är placera ut ännu mer fartdämpande hinder vilket skapar mycket mer arbete vid vägunderhållsaktiviteter. Den övervägande majoriteten kör mycket hänsynsfullt men det räcker med en(1) fartdåre för att en funktionär, gående, hund, häst eller cyklist allvarligt kan skadas.
Antalet fordon på vårt vägnät har ökat väsentligt de senaste åren, även av fordonsägare utifrån som vill ut i skogen för att gå eller plocka svamp, så hjälp oss alla genom att fortsätta TA HÄNSYN när du framför ditt fordon. Har du tips på hur vi får ned hastigheten och ökad hänsyn mot oskyddade trafikanter så skicka gärna din idé till mig på thomas@zmw.se

201126 / TÖ
FYLLNADSVAL STYRELSEN - under hösten har styrelsen decimerats med en person. Valberedningen fick omgående uppdrag att hitta en ersättare. Normalt hade vi arrangerat ett extra årsmöte, då val till styrelsen är en årsmötesfråga, men med anledning av Corona och de restriktioner som råder så har styrelsen beslutat att hantera det digitalt denna gång. Valberedningen har tillfrågat Sofia Sandell som har tackat ja till att vara suppleant fram till ordinarie årsmöte juni 2021. Om det finns synpunkter på denna tillsättning meddela mig (ordförande) eller valberedningen inom 14 dagar.
Om du är intresserad att arbeta i styrelsen, kontakta valberedningen och lämna din intresseanmälan. Styrelsen ser gärna att fler tar möjligheten att vara med att utveckla vårt fina område.

201126 / TÖ
BREVLÅDOR - 3 brevlådor som helt saknade identifiering har plockats ned och finns hos mig för den som saknar sin låda. Lappar har satts upp med anmodan att meddela behov av brevlåda så att vi får koll på de lådor sätts upp i ett försök att mota olovligt utnyttjande. Dessutom är brevlådeplatsen föreningens varför en check säkerställer att medlemmar i tomtföreningen alltid har en plats.

201113 / TÖ
OBS!!!! FALSK BREVLÅDA - återigen har en falsk brevlåda upptäckts. Tacksam om alla kan ha en extra koll om ni ser någon ny låda eller adress som ser konstig ut. Kontakta i så fall gärna mig eller någon i styrelsen.

201111 / TÖ
UTSÄTTNING SNÖKÄPPAR - är planerat till kommande söndag 15/11. Kör lugnt och ta hänsyn till funktionärer och traktor. Arbetet beräknas pågå mellan ca. 9-13.

201024 / TÖ
SLADDNING AV VÄGARNA - planerat till imorgon söndag alternativt måndag

201021 / TÖ
FÅRSTÄNGSEL ÅTGÄRDAT - enligt återkoppling från Huddinge kommun är nu fårstängslet vid Kvarntorpsvägen/Lissmaån åtgärdat och förhoppningsvis "tätt".

201020 / TÖ
FÅR PÅ RYMMEN - enligt uppgift är staketet vid grinden vid bron Kvarntorpsvägen inte helt okej. Får har idag varit på rymmen. Meddelande är skickat till Huddinge kommun som ska kontakta ansvarig för åtgärd. Tillsvidare, var extra uppmärksam när du passerar.

201009 / TÖ
KONTAKTLEDNING LAGAD - enligt uppgift blev den nedrivna ledningen lagad igår kväll. Tack för snabbt agerande av involverade.

201008 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - idag grusades annonserad sträcka förutom sista biten till Gölvägen. Sladdat och avjämnat men lite gropigt en tid framöver tills materialet satt sig i vägbanan. Kör lugnt och försiktigt så sätter sig materialet ännu bättre i vägbanan och vi får bästa möjliga avkastning på vår "väginvestering".
Tyvärr blev en kontaktledning nedriven men det är anmält till Vattenfall och kommer åtgärdas relativt snabbt.
Om problem eller frågor, kontakta ordförande.

201007 / TÖ
GRUSNING AV KVARNTORPSVÄGEN - vi har med kort varsel fått möjlighet att imorgon, torsdagen den 8/10, grusa Kvarntorpsvägen från Lissmavägen upp till Gölvägen samt Lillbergavägen från brevlådor till kurvan. Start ca 07.00 och en bit in på förmiddagen. Varje grusningsmoment tar ca 10 min under vilket vägen ej är framkomlig. Ta därför till 10-15 extra imorgon om du ska till jobbet eller passa annan tid.
Anledningen att vi grusar nu och med ett grövre material är att vägbanan ständigt behöver fyllas på för att ha en bra bärkraft. Vi hoppas också att det ska ge lite mer bärighet vid årets svåraste period för vägen, dvs vid tjällossningen mars/april. Genom att göra det nu tror vi att det mesta av materialet kan sätta sig bra i vägbanan innan vinterns ankomst och kommande plogningsaktiviteter. Om frågor, hör av dig till ordförande som också avser vara på plats imorgon bitti.

201006 / TÖ
EJ TILLÅTET ATT DUMPA TRÄDGÅRDSAVFALL, SKROT ELLER ANNAT PÅ FÖRENINGENS GEMENSAMMA MARKOMRÅDEN
På förekommen anledning måste jag påminna om det som borde kännas självklart. Det är inte okej att slänga eller gräva ned skräp, skrot eller trädgårdsavfall på föreningens markområden. Inte heller löv eller annat organiskt material. Undantag om det är en gemensam aktivitet, tex dagsverke, som är beslutad via styrelsen och i så fall gäller med lika villkor för alla tomtägare. I Jordbro, ca 3 km dit, finns en utmärkt återvinningsanläggning som tar emot i princip alla typer av avfall, dessutom gratis för privatpersoner. Vill man elda sitt trädgårdsavfall så gör man det enligt de eldningsregler och tidsperioder som gäller för Huddinge kommun. I år v42 vilket innebär helgen före t.o.m helgen efter angiven vecka.

201006 / TÖ
MARKSKADOR PÅ FÖRENINGENS MARK - Fick igår uppgift att någon grävt på föreningens mark nära korsningen Persbergs- och Kvarntorpsvägen. Inget tillstånd har lämnats från styrelsen varför uppgifter om någon sett något är välkommet. Ska själv besiktiga på förmiddagen då foton indikerar på ganska rejäla markskador. Hör av dig gärna på sms eller epost om du sett någon maskin eller dylikt på platsen. Verkar ha hänt igår. Meddela helst via sms eller epost till mobil 070-4501757 eller epost thomas@zmw.se

200929 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - förmodligen en bredbandslina, vid toppen på sädesvägens backe sett från ladan. Skedde tyvärr i samband med grusning. Om problem, hör av dig till thomas@zmw.se

200929 / TÖ
GRUSNING GENOMFÖRD - på sädesvägen (just nu gropigt, ska jämnas till under dagen) samt på Persbergsvägens första del.

200927 / TÖ
HUNDBAJS - under dagsverkesdagen inkom flera klagomål på att det är hundbajshögar både på vägarna och traktorplanen. Det flesta hundägarna är duktiga och har plastpåse i beredskap men uppenbart missas det av någon. Visa hänsyn och ta upp efter din hund - det är ju så enkelt.....

200926 / TÖ
DAGSVERKESDAGEN - tack till alla dagsverkare, både fredag och lördag. På lördag morgon var känslan att bli själv vid ladan efter 10-12 mm regn under natten och morgontimmarna men kl 9.00 fanns det 30 härliga Lissmakvarntorpare på plats för att dagsverka. Detta skedde med bravur och mycket blev gjort, bl.a nya dammluckor, slyrensat runt ladan - traktorplatsen - vid brevlådor - bron, skräprensning längs diken, städat i gemensamma utrymmen, krokiga vägskyltar fick lodräta lägen, rensning av trummor för genomflöden, tvättning av brevlådor och farthinder, m.m. Till detta bjöds på lunch med superb varm korvsoppa, välspacklade mackor samt kaffe med goda tillbehör. Igen ett stort TACK till er som dagsverkade. Suveränt jobbat! Vårt område blir vad vi gör det till.....

200923 / TÖ
VÄGKANTSKLIPPNING - kommer att ske närmaste dagarna, kanske redan torsdag eller fredag. Kommer ske från ladan till Lissmavägen samt delar av Vatten-, Lillberga-, Persbergs- och Ollonvägen. Visa hänsyn och tålamod för entreprenören.

200922 / TÖ
GRUSNING - kommer att genomföras nästa vecka, troligen tisdag eller onsdag, på sädesvägen i backen ovanför ladan. Det kommer att bli grövre grusmaterial, blandat med finare, för att skapa bärighet, bindning och därmed högre hållbarhet mot höstregnen. När det grövre materialet väl har satt sig kommer det fyllas på med lite finare material. Det kan dock ta en tid innan dess.

200922 / TÖ
Styrelsemötet - första gången vi träffades. Vi pratade bl.a ekonomi, budgetplan med 3 års framförhållning, grusning, belysning brevlådor samt aktiviteter till dagsverkesdagen. Vi behöver också göra ett fyllnadsval senare i höst då en funktionär inte har möjlighet att delta. Återkommer om datum för det.

200921 / TÖ
Lissma sjösänkningsföretag, vilken Lissma tomtförening är andelsägare i, syftar till att upprätthålla en acceptabel markavvattning så att Kvarntorpsvägen och tomtägare närmast Lissmaån inte drabbas av långvariga översvämningar. Ett rörligt vattenflöde är också viktigt för att inte myggbeståndet ska bli för påtagligt i maj/juni. Just nu förs en dialog med Hudddinge kommun om den underdimensionerade vägtrumma som finns vid Lagervägen, Gräsvretens upplagsområde. Målet är att få en väsentligt bättre genomströmning där så att markavattningen kan ske snabbare uppströms vid större nederbördsmängder runt Lissmasjön.

200909 / TÖ
Kallelse till DAGSVERKESDAG den 26 september 2020. Start kl 9, samling vid ladan. Välkommen!

200909 / TÖ
Tack till avgående styrelse och de funktionärer/frivilliga som medverkat i gemensamma aktiviteter inom vårt område under det gångna verksamhetsåret. Den 22 sep träffas den nya styrelsen för första gången på det nya verksamhetsåret. Har du någon synpunkt, prata då gärna med någon i styrelsen eller skicka ett mail till thomas@zmw.se
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -160530 Varning för vildsvin
Vildsvinen har i helgen blivit sedda när de var på soptunnor nära korsningen Kvarntorpsvägen/Sandtagsvägen. De sågs senare springa mot Sandtagsvägens slut mot "gamla sandtaget". Så var lite extra uppmärksam när du är ute och går, med eller utan hund.

160530 Return of the cows
Korna är, enligt uppgift från kommunen, på väg tillbaka till "vår" sida av Lissmasjön. Det är dock inte Highland cattle denna gång utan samma typ av ras som går på södra sidan av sjön. Föreningen har bett om att kontaktuppgifter till djurhållaren finns tillgängliga för boende/besökare i området ifall något skulle hända. Vi har dock inte erhållit någon uppgift ännu.

160522 En ocensurerad insändare
Igår arbetsmöte 21 maj!!! Vilka ställde upp och kom dit? - Jo. den vanliga klicken av boende och, tack och lov, några av de nya fastighetsägarna. Men var är resten av ni nya boende?! Och det gäller även många av gamla boende i området!
- Min fråga är; ska vi behålla trivseln av och ett välskött område i Lissma-Kvarntorp?
...då gäller det att alla ställer upp! Själv börjar jag tröttna när jag endast ser egoism och självförverkligande hos många av mina grannar.
Tror Ni ladan sköts av sig själv? Tror Ni vägarna sköts av sig själv? Det är människor, dina grannar, som ställer upp ideellt som ser till att det fungerar!
Och nu förlorar vi en väldigt duglig ordförande, som inte eventuellt inte orkar längre p.g.a. bristande intresse från många medlemmar i föreningen.
Bengt Svedhammer, Sädesvägen 6."


Kommentar – Tack, Bengt, för din support. Jag slutar pga att jag fått en extra utmaning i mitt civila jobb vilket gör att min tid inte räcker för att ta ansvar för de ideella föreningar vi driver tillsammans. Jag har trivts hela tiden, med fantastiska styrelsekamrater, även om det varit lite mer komplexa omvärldsfrågor senaste åren som tagit mycket tid. Dock innebär ett ordförandeskap ett åtagande och ansvar vilket jag nu helt enkelt inte hinner med. Den styrelse som valberedningen nu föreslår kommer hantera vidare arbeta på utmärkt sätt. Och föreningsverksamhet är något man kan jobba med till och från – så för min del hoppas jag kunna hjälpa till igen om några år när det civila jobbet tar mindre tid. Avseende att hjälpa till så går det nog i omgångar – ibland få – ibland många – har tid att stötta vår verksamhet. Tycker att det finns positiv växtkraft och vilja från många nya och etablerade tomtägare om vi ser på snittet de senaste dagsverken/årsmöten som varit. Kanske var det just denna dag detta år som passade sämre än de senaste gångerna? Oavsett orsak, Bengt, du har en mycket viktig poäng, vårt område blir vad vi gemensamt gör det till / Ordf TÖ

160522 Dagsverke
I bra väder genomfördes dagsverket. Vägar och dikeskanter rensades på skräp, försvunnet brunnslock ersattes med nytt, vägarna fick grus på utsatta ställen, farthindren monterades, visst avverkat skräp kördes in med traktorn, ladans gavlar målade inkl lekstugorna, lekplatsen skrapades för ny markduk och ny sand för ökad säkerhet, ny rutschkana med trappa och räcka påbörjades, rabatterna rensades samt fortsatta elarbeten i ladan. God lunch med kaffe serverades av Pyret, Ulla och Eva. Bra framförhållning av Danne och Tobias som skissat upp och beställt hem material tillsammans med målarmästare Lotta. Loffe och Kurre samarbetade med grävare och flytt av överblivna massor hela dagen. Snickar-Anders (glada snickaren!) med Kleve och Hasse slet hårt med stolpfundament och staket. Nu har jag missat flera av er men säger stort tack till alla er som kom och hjälpte till // Ordf

160405 Information
För närvarande är det ett heltidsarbete att försöka följa alla projekt som berör oss. Nedan en summering av vad som pågår:

Gräsvreten, utbyggnad till industriområde:
En sammanställning av alla remissvar har gjorts. Dagvattenfrågan som vi torgfört har uppmärksammats av fler instanser vilket är positivt. Förhoppningsvis leder det till en uppdimensionering av Lissmaåns utlopp vid Länna köpcenter. Gräsvretenprojektet vill avgränsa dagvattenfrågan bara till själva utbyggnadsområdet vilket är en praktisk omöjlighet (såvida inte allt vatten inom industriområdet ska dunsta bort). Fortsättning följer, läs mer här http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/skogaslanna/grasvreten/
Utbyggnad Södertörnsleden:
Trafikverket har gått vidare med tre av de sex korridorer som var huvudalternativ. För stunden glädjande att inget av de tre är i Lissmadalgången utan håller sig kring den befintliga Haningeleden. Framförallt området mellan Gladö - Flemingsberg ses över. Även en ny korsning Haningeleden - Lissmavägen nära Beijers ses över. Läs mer här
Utbyggnad VA i Huddinge;
En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i många delar av Huddinge. I senaste information rankas dock Lissma-Kvarntorp som lägst prioriterat för en utbyggnad. Detta är ett fortsatt bra besked då en kostnadsestimering pekar på ca 70 miljoner för våra 70 hus, dvs ca en miljon per hus, Kostnaden är helt enkelt för hög per fastighet. Där av bra att vårt område prioriteras lägst av alla. Dessutom känns det som att senaste årens åtgärder på de enskilda avlopp som behövt rustas upp i vårt område nu också genomförts. Läs mer här och här
Deponiprojektet
F.n inget nytt
Vattenfalls ombyggnad 70/140 kV
F.n inget nytt
Samordnad sophämtning
Dialog på gång.
Å-mätning med GPS
Dialog på gång med Kommunens Lantmäteri
Farthinder
Kommer monteras i andra halvan av april. Tyvärr kör några få för fort ........ kanske dags att hålla vägen i betydligt sämre skick för att få ner farten......

160301 Extra årsmötet
Det extra årsmötet som hölls 160228 biföll styrelsens rekommendation att få mandat att effektuera samordnade hämtningsplatser för områdets sopor. Utfallet blev 40 för, 2 emot samt 5 som valde att inte rösta. Totalt representerade mötet 47 tomtägare. Protokoll kommer att anslås här på hemsidan samt på tavlan vid brevlådorna.

160211 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrev från Polisen avseende anmälda inbrott etc i Huddinge.

160131 VARNING - var extra vaksam
En äldre manlig person har setts titta i samtliga brevlådor. Orsaken varför är oklar. Vi har ju tidigare varit utsatta för ID-kapningar varför "otillåtet" tjuvtittande i andras brevlådor känns obehagligt. Var därför lite extra vaksam och observera bilar och människor som rör sig i vårt område. Tycker du något känns misstänkt, tag kontakt med polisen och riskera inget för din egen säkerhet. Kontakta även styrelsen om möjligt. Se hur du kontaktar Polisen i vänsterkolumnen på denna hemsida.

160131 Dialog med kommunen
I veckan träffades representanter för Huddinge kommun och fastighetsägare i Lissmadalgången. Syftet var informationsutbyte då många projekt och förstudier pågår i vårt område. Dialogen var mycket givande och ger förhoppningsvis oss möjligheter att tycka till när det så är möjligt. T.ex i april kommer det bli ett nytt samråd avseende Trafikverkets olika lösningsförslag för Södertörnsleden vilket berör oss i allra högsta grad. Styrelsen är aktiv och tar gärna emot tips om något nytt dyker upp.

160121 Extra årsmöte 28 feb, kl 1300, Ladan
Nu kallas du som tomtägare i Lissma tomtförening till ett extra årsmöte avseende ett förslag till en mer samordnad sophantering. Även fastighetsägare i Persbergs- och Lillbergavägens förlängning är välkomna. Läs kallelse
klicka här. Om du ej kan vatra med på årsmötet kan du utse ett omnud, se i skriftlig kallelse som kommer skickas ut närmaste veckan.

160110 God fortsättning till er alla
Det har varit lite ledigt med skrivandet på hemsidan men inte i aktiviteterna. Här en aktuell sammanfattning av nuläget:

- TRAKTORGRUPPEN behöver fler FRIVILLIGA för SNÖRÖJNINGEN. Våra trotjänare som skämt bort oss med ett fantastiskt jobb under vintrarna behöver avlösning då det är ett tufft jobb att ploga. Just nu har vi hjälp av Martin, Jens och Loffe när de har tid - vi behöver helt enkelt fler som vill lära upp sig för att kunna dela bördan att ploga. Anmäl dig till ordförande via epost till thomas@zmw.se alternativt ring 070-4501757

- Tomtmedlemmarna kommer att bli kallade till ett extra årsmöte avseende sophanteringen. Handlingarna ska först sammanställas och kommer sedan skickas ut till alla tomtmedlemmar i rimlig tid inför det extra årsmötet

- De igensatta trummorna bakom Bauhaus drive-in, som är en orsak av flera avseende de dåliga utflödet i Lissmaån, grävdes upp av kommunen och ersattes med en rejäl 3000 mm trumma. På en månad har vattennivån sjunkit 63 cm i Lissmaån vid Kvarntorpsvägen (se bild ovan innan åtgärd - vattnet stod då över trummorna)

- En handlingsgrupp bestående av representanter från våra föreningar, fastighetsägare och kommunen kommer att arbeta fram ett förslag till plan för hur Lissmaåns utflöde ska beredas ha tillräcklig kapacitet för att minska de långvariga översvämningarna. Vid ett extra årsmöte inom sjösänkningsföretaget togs ett enhälligt beslut om en budget att börja med, bl.a för att köpa viss verktygsutrustning för vassrensning.

- Lissmaföreningarna (väg-, tomt- och sjösänkningsföretaget) har anmält sig som remisspart när projekteringen av den nya Haningeleden diskuteras. Bl.a är ett av förslagen en rejäl utbyggnad av Lissmavägen alternativt i tunnlar under naturreservatet. Därav angeläget att vi försöker få med vår synpunkt i det arbetet.

- I höstas lämnade fastighetsägarna i Lissmadalgången ett gemensamt yttrande om utbyggnaden av Gräsvretens industriområde. Ingen återkoppling har skett ännu från arkitektgruppen som leder arbetet på kommunen.

- Inget ny information har inkommit om Vattenfalls planer för en ombyggnad av 70 och 140 kV ledningarna som bl.a annat har ett förslag till dragning över Lissmasjön.

151031 Snökäppar ut och farthinder in
En lyckad övning med nya verktyg gjorde att farthindren kunde demonteras och snökäpparna sättas upp. Till våren blir det fler farthinder då det kvarstår ett fåtal bilister som vägrar hålla nere farten i området.

151021 Nya lås
Ladans gemensamhetsutrymmen och förrådsytterdörrar har fått nya lås. Om du hyr förråd eller är funktionär, och inte fått information om gällande kod, så kontakta någon i styrelsen.

151019 Ny kalenderfunktion
Vi har nu fått till en kalenderfunktion som bl.a är tänkt att visa aktiviteter, styrelsemöten och dagar när samlingslokalen är upptagen. Viss redigering kommer att pågå närmaste veckorna. De´du, Bettan, till slut får vi nog till det du önskat i åratal.......

151015 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrev. Vill verkligen uppmana er alla att även läsa sista sidan, så att ni vet var och hur ni vänder er till polisen om ni vill lämna tips eller om ni uppmärksammar pågående brott!

151013 Dialog med kommunen
Företrädare för tomt, väg och sjösänkningsföretag träffade idag kommunen för dialog om dagvattenavledningen från Lissmadalgången för att minska översvämningsproblematiken. Blev ett konstruktivt möte som ska följas av flera.

151009 Snökäppar och farthinder
Lördagen den 31 oktober kommer farthindren tas bort inför vintern och snökäppar sättas ut. Vi ber dig köra extra försiktigt denna dag då ett flertal kommer arbeta längs vägen. Frivilliga att hjälpa till kan kontakta Danne på Sädesvägen eller Tobias på Drängstigen.

151009 Samråd
Berörda fastighetsägare i Lissma och styrelsen får en extrainsatt dragning av Gräsvretens utbyggnad under oktober för att sedan kunna lämna in ett yttrande.

151004 Samråd om utbyggnad av Gräsvreten - utan medverkan från boende i Lissma
Huddinge kommun har under september genomfört samråd av en utbyggnad av Gräsvretens industriområde. Vare sig Lissma samfällighetsförening eller Lissma sjösänkningsföretag finns med på remisslistan trots att vi runt Lissmasjön drabbas hårt av de översvämningar som åstadkoms genom otillräcklig vattenavrinning nedströms mot Lännaområdet.

I en utbyggnad med 50% av Gräsvretens industriområde kommer än mer hårdjorda ytor koncentrera dagvattnet ner i Lissmaån som är långt ifrån dimensionerad att hantera dessa dagvattenvolymer. Här har sjösänkningsföretaget skötselansvar men har ändå inte blivit kallat till samråd. Både samfällighetens vägkropp och ett flertal fastighetsägare har betydande skador av de höga vattennivåerna. En överklagan (klicka på länken) att de två föreningarna och fastighetsägarna uppströms ej givits möjlighet att delta på samrådet och kunna ge synpunkter har skrivits och skickats till berörda myndigheter.

Samrådet "upptäcktes" då inbjudan till möte 3 september ankom först 2 oktober till sjösänkningsföretagets sekreterare (poststämpel 150930), dvs 2 dagar efter att remisstiden var slut, och ca 2 månader efter när en kallelse rimligtvis skickas ut för att få berörda att kunna planera in sin närvaro. Mycket "demokratiskt" samråd, eller hur....

Läs mer om detaljplaneprogrammet http://huddinge.se/grasvreten150917 Sophämtning / slamsugning

Sophämtning - De nya arbetsmiljöreglerna som trädde i kraft för ett par år sedan, och som informerades här på hemsidan 2013, börjar nu få konsekvenser i vårt område. Arbetsmiljöreglerna har införts i hela landet och vi är inget undantag. Dialog har idag förts med SRV och det finns möjligheter att få till detta på ett långsiktigt bra sätt, både för oss tomtägareg och SRV:s personal. Ett förslag ska nu arbetas fram och kommer sedan dras för tomtföreningens styrelse. Därefter kommer vi förmodligen utlysa ett extra årsmöte för att alla ska kunna ge sin syn på framarbetat förslag. Har dock gott hopp om att det ska vara en attraktiv och långsiktig lösning som tomtföreningens medlemmar kommer att få ta ställning till. Återkommer i frågan.

Slamsugning - Nya taxor är införda för slangdragning över 10 meter där varje påbörjad 10 m kostar ca 250 kr extra. Kan lätt bli en femhundringhundring extra vid de ordinarie tömningarna. Ett sätt att minska den kostnaden är att ha en egen sugslang för att komma under 10 m slangdragning (vem vet när det blir under 5 meter?). Jag har skickat offertfrågan till några ställen för att se vad kostnaden är för att köpa en komplett sugslang på 10-30 meter. Priset indikerar på 5-10000 kr för en komplett slang beroende på längd men vi kan säkerligen förhandla ner priset om vi kan lägga en gemensam order för er som ev är intresserade. Anmäl gärna ditt intress (är ej bindande) till thomas@zmw.se så får jag ändå en indikation på hur stort intresset kan vara.

150917 Dialog med kommunen
Lissma sjösänkningsföretag har bjudit in kommunstyrelsen, kommunledning och ansvariga avdelningschefer för att återigen försöka hitta en samarbetsform som ger en långsiktig lösning på dagvattenavrinngen från Lissmasjön/Lissmadalgången. Återkommer efter mötet, som är utlyst till slutet av oktober, med en sammanfattning.

150908 Brand på Ollonvägen
Sent igår kväll brann ett av husen på Ollonvägen ned. Enligt den information som inkommit är ägaren inte allvarligt skadad men är troligen både omskakad, omtumlad och chockad. Enligt information lyckades brandkåren rädda sidobyggnaderna och fordon på tomten och finns fortfarande på plats för eftersläckningsarbete.

Vi får alla hålla tummarna att ägaren mår så bra det går i en sådan här situation.... Mer information när sådan finns tillgänglig.

Var extra noga med att inte blockera vägar och vändplaner nu när uttryckningsfordon är i området.

150905 Målat, städat och klippt....
En mycket lyckad dagsverkesdag genomfördes. Ca 35 st anslöt med stor iver och ambition. Ladans långsidor och dörrar målades, baksidan städades från kvarliggande bråte, slyrensning och gräsklippning på gemensamhetsytor, ljusmontering i ladan, förstärkning av bärlagsbalk (för kommande discon...?), skräpplockning längs vägnätet samt sedvanlig upprättning av skyltar och stolpar. Väldigt mycket blev gjort. Stort tack till alla som ställde upp och jobbade - resultatet är som alltid ett lyft för hela området. Som vanligt kanonlunch från Eva och Margita till ett hungrigt gäng som fick ny energi....

150831 Påminnelse dagsverkesdag
På lördag är det dagsverkesdag. Vi hoppas på många deltagare och fint väder. Välkomna.

150831 Dikesklippning
Under veckan kommer dikesklippning att utföras på delar av vårt vägnät.

150831 Jakt
Jaktsäsongen har kommit igång och det jaktlag vi har skrivit avtal med kommer att sitta på pass till och från. De har skottlossningstillstånd och är godkända av Polisen.

150831 Årensning
I slutet av förra veckan utfördes en rensning av en "dikespropp" i Lissmaån nära Lövbergavägen.

150812 Återförankrade farthinder
Igår så återförankrades farthindren med gott resultat. Vi har mycket trafik, och en hel del tunga fordon, vilket gör att vi kommer med jämna mellanrum se över farthindren och följa hur väl infästningarna håller. Ser du något som verkar fel, hör av dig till styrelsen. I alla händelser, ta det lugnt över hindren, det spar på både farthinder, bil och vägbana. Farthindren kommer finnas fram till månadsskiftet okt/nov då de tas bort för att sedan åter monteras i månadsskiftet mars/april. Ett speciellt tack till Sölve, Tobias och Jens för gedigen arbetsinsats (+Tim som stod för underhållningen och musiken).

En påminnelse är att du som chaufför är ansvarig för framfarten av ditt fordon och eventuella skador som kan uppstå vid passagen över och/eller förbi våra fartbegränsade hinder (t.ex om du har för hög hastighet över ett farthinder, kör på någon av blomlådorna eller helt enkelt kör ner i ett potthål i vägbanan som orsakar skada på ditt fordon. Detta gäller även om annat, typ en nedfallen gren, ligger på vägbanan).

Därför bra om vi alla hjälps åt att vara observanta, och behjälpliga, så att inga olyckor eller skador sker på vare sig trafikanter eller fordon.

150811 Information om problemen vid tidigare deponier
Med tanke på den tillståndsprocess som pågår avseende en deponi i Lissmadalen kan man begrunda det saneringsarbete som Huddinge planerar för en tidigare deponi av förorenade schakt- och byggnadsmassor i Österhagen vid Drevviken. Bland annat säger man så här " Nu planeras för att marken ska saneras för att stoppa giftspridning i mark och angränsande vattendrag". Den problematiken verkar man nu vilja flytta till Lissmadakgången.

Läs mer här

150811 Farthinder monterade
Igår monterades 4 farthinder med tillhörande skyltar. Vi hade dock inte rätt monteringsutrustning varför hindren har tendens att släppa från underlaget så ta det lite extra lugnt under dagen. I eftermiddag görs en ny arbetsinsats för att få hindren att fästa bättre i underlaget.

150810 Farthinder
Från och med idag kommer ett flertal farthinder att monteras i syfte att få ned farten inom området. Även blomlådorna vid infarten kommer att tajtas till.
De allra flesta inom vårt område respekterar de 30 km/h som råder längs våra vägar men tyvärr finns det en och annan bilist som kör alldeles för fort vilket är tillräckligt för att skapa olustkänsla och osäkerhet för bl.a gående som drar barnvagn, rastar hunden eller bara ska gå till och från busshållplatsen. Hjälp gärna till att informera de besökare du har, och/eller de du observerar kör fort, om gällande max 30 km/h inom området.

150706 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrevet

150630 Farthinder, årensning, styrelseinformation, kalendarium m.m
- Under sommaren, troligtvis i början av augusti kommer 5 st vägbulor placeras ut. Orsaken till utplacerandet av dessa är den bristande respekten för att hålla hastigheten varför vi behöver höja säkerheten för övriga trafikanter, gående och lekande barn i området.

- En del nya vägskyltar kommer att sättas upp i syfte att få ned hastigheten

- En årensningsaktivitet vid kastellet planeras denna eller nästa vecka. Syftet är att förbättra avrinningen från Lissmasjön och därmed bl.a begränsa mygginvasionen.

- Styrelseinformationen i det närmaste uppdaterat

- Kalendarium med planerade aktiviteter och kommande styrelsmöten uppdaterat

150623 Christian Ottosson besökte Lissmadalgången
Igår besöktes Lissmadalgången av ordförande i Natur- och Byggnadsnämnden, Christian Ottosson (C). Han fick en beskrivning av översvämningsproblematiken i dalgången och dess konsekvenser för Tomtförening, vägsamfällighet och markägare, inkluderat resulterande mygginvasioner, pga av feldimensionerade vägtrummor och bristande underhåll av Lissmaåns sista del i utloppet vid Länna mot Drevviken. Lissma sjösänkningsföretag arbetar sedan flera år på att hitta konstruktiva lösningar som följer gällande vattendom och markavvattningsuppdrag. Dock hjälper inte åtgärder i sjösänkningsföretagets verksamhetsområde uppströms om inte utloppet fungerar nedströms.

Christian fick även synpunkt på att en helhetstrategi för Lissmadalgången saknas då Naturreservat, Industriell deponi, utbyggnad i Gräsvreten, ökad tung trafik och avsaknad av en enhetlig vattenmiljösamverkan blandas om vartannat beroende på vilken kommunavdelning som är involverad. Även dialog med intressenter som Vägverket och Stockholm Vatten är mycket viktig för att i slutändan hitta bra lösningar och långsiktiga upplägg för underhåll av markavvattningen från dalgången samt även att den miljöpåverkan som drabbar markägarna i området klargörs. Den dialogen är inte på plats vilket känns oroande inför kommande projekterings- och byggplaner i området. Lissmadalgången omnämns ofta som av "riksintresse" varför i så fall en viss omtanke bör läggas på hur framtiden ska se ut för området.

Mötet med Christian kändes mycket givande och gav en förhoppning om fortsatt konstruktiv dialog. Tack för ditt besök, Christian.

150620 Okoncentrerade bilförare undanbedes
På årsmötet hade vi en lång diskussion om hänsyn och försiktigt framförande av fordon inom området. Vi pratade om vikten av speciell hänsyn till gångtrafikanter och barn etc etc. En bil väger 1500-2000 kg och tar lätt ihjäl de som hamnar framför motorhuven om föraren inte har kontroll på framfarten. Respektera hastighetsbegränsningen och kör inte okoncentrerad. Vi har många med barnvagn och hund längs vårt vägnät.

150620 Protokoll från årsmöten anslås snart

150615 Årsmöten
Årsmöten för tomt- och vägsamfällighetsförening genomfördes igår. Protokoll anslås när det är färdigt. Successiv uppdatering sker på hemsidan avseende styrelsesammansättning, kommande möten etc.

150604 Grannsamverkan
Läs senaste månadsbrevet om vad som har hänt i vårt närområde. Vi närmar oss semestertider så prata ihop dig med dina grannar så ni kan hjälpas åt att ha lite extra koll under sommaren när fler av oss emellanåt är bortresta. I månadsbrevet finns även lite tips att tänka på.

150602 Vattenfall utreder utökad elkapacitet med bredare elgator
Vattenfall har idag och imorgon öppet hus på Patron Pehrs väg 3 i Huddinge där man redovisar flera olika alternativ hur man avser att stärka elöverföringskapaciteten till södra Stockholm. Kort sagt förvånar förslagen då hänsyn ej är tagen till det nya naturreservatet men kommunikationen från Huddinge kommun till Länsstyrelsen och Vattenfall verkar ha falerat. Ett av alternativen berör speciellt fastighetsägarna på Ollonvägen med utsikt mot Lissmasjön där ledningsgatan riskerar hamna betydligt närmare tomtgränsen. Ytterligare ett samråd kommer att genomföras innan en s.k slutlig MKB (miljökonsekvensbeskrivning) görs. Därför är det rätt tid att inkomma med frågor och synpunkter nu för att ha chans att få dem beaktade i Vattenfalls vidare projektering. Materialet är mycket omfattande och relativt detaljerat. Har tyvärr ingen länk till digitalt material. Kontaktpersoner för Vattenfalls elnätsprojekt är: inger.povedabjorklund@afconsult.se , tel 010-5053526 alternativt Sofia Miliander, tel 010-4845287

150601 Vägunderhåll
Igår så "vägbomberades" delar av Kvarntorpsvägen samt Lillbergavägen. Syftet med det är att skapa en vägbula som gör att vattnet rinner av vägen lättare och gör den mer hållbar. Inom närmaste veckorna kommer vi att dammbinda hela vägnätet vilket gör dels att dammet binds men även stärker vägkroppen. Till sist ska vi försöka få till dikesklippning. Det är dock inte helt enkelt att få tag på entreprenörer villiga att göra jobbet.

150523 Dagsverkesdag
Idag genomfördes en synnerligen lyckad arbetsdag. Mycket blev gjort med gott resultat. Från områdets "vattenman" kom följande budskap via mailen
"Mycket lyckat arbetsmöte. Och framförallt så många unga och relativt nya medlemmar i föreningen ställde upp idag. Och ett varmt tack till kökskommittén. Mycket smakfull och påkostad lunch. Tack från Benke"

Kan bara hålla med Benke. När så många kommer blir mycket gjort. Efter flera års fokuserat arbete känns det som vi nu börjat komma ifatt och framöver kan koncentrera oss på mera normalt underhåll. Förråden är nu på plats. belysning uppsatt på ladans baksida, lekplatsen rensad och uppsnyggad, mycket slyröjt, städat längs vägarna, uppsnyggat vid brevlådor, mycket skräp kastat, gräsklipp på fotbollsplan och vid ladan etc etc.
Så återigen; STORT TACK till alla som ställde upp idag.
// Thomas (ordf)

150509 Korna återvänder?
Enligt uppgift planerar kommunen att via kontrakterade djurägare att åter ha betesdjur runt Lissmasjön fån den 15 maj. Ny djurhållare för betesdjur är enligt uppgift. Om behov av kontakt med honom får man gå via Jenny Moberg,
Naturvårdsvakt, tel 08-535 30 423, epost Jenny.moberg@huddinge.se150416 Prospektering för deponi
Gräsvretens gård, tillsammans med Frentab AB, ansöker om tillstånd för deponi av 550.000 ton markmassor vid avsnittet längs Lissmavägen nedanför kraftsstationsvägen. En deponiverksamhet av den storleken innebär flera saker, bla än mer tung trafik på ett redan olycksdrabbat vägavsnitt. Då kännedom om ansökan framkom sent har ett yttrande från föreningarna skickats in omedelbart.

Läs samrådsunderlag samt se på översiktskarta

Läs föreningens yttrande sida 1 och sida 2

Eventuella synpunkter kan lämnas till ordförande på thomas@zmw.se

150416 Vattenflödet i Lissmadalgången
Ytterligare ett samrådsmöte har genomförts med Huddinge och Haninge kommun, Stockholm Vatten samt berörda fastighetsägare som drabbas av översvämningarna. Summa summarum så vill Huddinge kommun fortfarande inte vidta någon insats för att uppfylla gällande vattendom så att utflödet förbättras. Här gäller tydligen Huddinges lagar, inte Sveriges....
Den raserade övergången (huvudproppen) vid Bauhaus fungerar fortfarande inte. Huddinge har inte, trots många påstötningar, lyckats hitta någon ansvarig person internt med mandat att åtgärda

150305 Grannsamverkan
Månadsbrev avseende grannsamverkan i Huddinge.

141218 Information
- Vattenfall kommer att utföra elarbeten som startar efter helgerna. Syftet är att säkra upp elförsörjning för fastighetsägare i slutet av Kvarntorpsvägen. Kabel och grävningsarbeten kommer att ske och kommer beröra Kvarntorpsvägen, Drängstigen, Sädesvägen samt Sandtagsvägen. En ny transformatorstation kommer att sättas upp längs Kvarntorpsvägen. Se sträckning karta vilka sträckor som berörs. Byggbod (Abeka) är uppställd vid korsningen Kvarntorpsvägen/Persbergsvägen. Mer information kommer.

- Alla förråd utom ett är nu uthyrda. Intäkterna täcker i stort tomtföreningens försäkring samt föreningens egen förbrukning (pumphus etc) vilket nu ger ekonomiska möjligheter att förbättra underhållet av bl.a ladan.

- Nytt initiativ kommer att tas efter nyår för uppdatera dialogen med kommunen avseende skötsel och drift av naturreservatet samt röjning av Lissmaån.

141012 Eldningsvecka
Denna vecka 42 (inkl helgen som varit) är sanktionerad eldningsvecka inom Huddinge kommun.

141012 Jakträtten klar
Det är nu klart med jakträtten inom Lissma tomtförenings markområde. Tre jägare är kontrakterade att bedriva jakt enligt gängse föreskrifter och inom de lagar och regler som gäller. Kontaktperson i jaktlaget är Lennart Granstedt, mobil 070 – 627 68 41. Övriga frågor om jakträtten kontakta ordförande Thomas Ögren 070-4501757

140928 Dagsverkesdag
Igår genomfördes dagsverkesdagen. Glädjande många kom laddade med energi i det vackra vädret. Mycket blev utfört, bl.a städning längs vägen, gräsklippning vid lada och fotbollsplan, grästrimning längs Kvarntorpsvägen, ny gång till nya pumphuset, iordningsställande av nya förråd för uthyrning i ladan, städning vid lekparken, busk- och grennedtagning längs Ollonvägen, bortkörning av ris samt skräp till återvinningen. Även besiktning av å-utloppet där sjön stigit med 16 cm sedan senaste veckan regn. Och inte minst ny lucka för lättare tömning av toan vid ladan. Som vanligt ordnade festkommittén med kaffe och lunch på ett strålande sätt. Det fanns helt enkelt jobb för alla denna dag. Dagsverkarna fick även träffa två av tre jägare som vi nu skriver avtal med för ordinarie- och akut skyddsjakt.

Ett riktigt stort TACK till alla som var med och fysiskt arbetade och/eller bidrog med glatt sällskap pga av onda ryggar etc. Dagsverkesdagen är ju även en dag att träffas och prata med varandra och även om man inte kan arbeta fysiskt så är man mycket välkommen att delta. Alla medverkande bidrog till en mycket bra dag.

Smolk i bägaren:

Visa RESPEKT och sänk farten när du passerar trafikanter/dagsverkare eller andra oskyddade trafikanter längs vägen. Höll själv på att bli påkörd av "Elitbygg eller Byggelit" som jag inte observerade pga av ljudnivån vid grästrimningen. Som bilist bör du alltid söka kontakt när du passerar oskyddade trafikanter längs vägen och för guds skull, SÄNK farten. Målet är som alltid, inga olyckor inom området, vare sig i trafiken eller vid arbetet på dagsverkesdagarna. Alternativet är att vi får stänga av vägen vid arbetet eller ha "arbetsvakter" - hur trist låter inte det men vad göra om inte skärpning sker?

Övrig information
Tomtkassan har förstärkts ytterligare med ersättning från Vattenfall för uppsättningen av en liten transformatorstation vid Kvarntorpsvägen. Även nya intäkter kommer att komma in för de nya förråden. Summa summarum finns det gott hopp om att få till en fräsch gräsklippare samt fortsatt restaurering av ladan (som även fått en ny spis i köket - strålande jobbat Danne). Det långsiktiga målet är att få en viss åretruntstandard på vatten och toamöjligheter så att lokalen blir mer tillgänglig och värmeeffektiv även på vintern.

140907 Aktuell information

Jakt
Efter många turer är vi nu nära en lösning för jakten inom vårt område. Problematiken har legat i att det erfordras specifikt skottlossningstillstånd då vi räknas in under detaljplanerat område. Då det åtminstone vid två tillfällen i sommaren hörts enstaka skott dagtid och ett flertal en lördag natt så har det känts angeläget att finna en lösning som även kommunens viltvårdsansvarige stöder. Vi hoppas kunna presentera den tänkta lösningen inom 14 dagar.

Transformatorstation
En liten transformatorstation kommer att uppföras vid ledningsgatan Kvarntorpsvägen - Gölvägen. Dagens transformator som sitter på själva ledningsstolpen klarar inte kapaciteten varför en transformatorbod på 5 kvm kommer uppföras i direkt anslutning till ledningsgatan. Föreningen får här en ersättning av Vattenfall.

Lissma naturreservat
Kommunen spikade beslutet om naturreservat under semestern. Vad vi kunnat tolka är hänsyn taget till föreningens synpunkter.

Lissmaån - Lissma sjösänkningsföretag
En inventering av vattennivåerna längs Kvarntorpsvägen - Bauhaus Länna genomfördes för 14 dagar sedan. Ytterligare några relativt enkla åtgärdspunkter noterades och om möjligt kan de genomföras i höst. Annars har den låga vattennivån gett en mycket myggfri sommar till de flestas förnöjsamhet. Dock är kommunens "fördämning" bakom Bauhaus lika igenkorkad som tidigare. Vid en av störtskurarna för tre veckor sedan så har delar av gångvägen vid motorvägsbron spolats bort pga av kraftig dagvattenflöde från köpcentret. Tidsfråga innan resterande av gångvägen åker med ner i Lissmaån.

Dikesklippning
Dikesklippning har genomförts. Det är dock viktigt att varje tomtägare som har tomtgräns mot våra vägar också kollar vid jämna tillfällen att inte vägrummor etc är igensatta. Om vattenavledningen tar andra vägar än tänkt blir det snabbt skador på våra grusade vägar.

Ekonomi
Både väg- och tomtföreningens känns nu stabila, känns bra.

Hemsidan
Ja,ja - den kommer att uppdateras.......ibland hinns inte allt med.....

// Ordf140620 Kan du tänka dig att jobba med föreningen? Vi behöver förstärkning för att hålla snyggt och ha framkomliga vägar.

1. Traktorgruppen behöver fler förare som kan dela på arbetsbördan, främst snöröjning. Just nu är snöröjningen inte säkrad för kommande vinter.
2. Vi har inte längre någon Vattenansvarig som kan hjälpa till med att hålla koll på vår gemensamma vattenanläggning samt tillhörande ledningar.
3. En ny gräsklippargrupp är på väg att organiseras och har plats för fler frivilliga. Om allt går i lås kan vi eventuellt köpa in en bättre maskin nästa vår.
4. Vi behöver hjälp av några snickerikunniga som kan hjälpa till med blandade uppgifter i ladan, bl.a uppsättande av nya förråd vilket direkt ger nya hyresintäkter till tomföreningen.
5. Även en lek/småbarnsgrupp är på gång och har behov av fler som kan hjälpa till med lekplatsen vid ladan.

Vid intresse, kontakta ordförande på thomas@zmw.se alternativt 070-4501757

140615 Årsmöten
Idag genomfördes årsmöten för tomt- och samfällighetsföreningen (väg). Bifogat finns verksamhetsberättelsen för Vägföreningen och Tomtföreningen.
Protokoll anslås så snart de är klara. Ekonomin är god i bägge föreningarna och årsmötena beviljade styrelserna ansvarsfrihet.

140525 Vårens tips till naturintresserad
Gick i går längs Lissmaån på sträckan från Kvarntorpsbron och ca 1 km åt Lännahållet. Dold under överväxande vegetation döljer sig en fantastisk å med av klassisk typ med bl.a näckrosor. En försiktig promenad längs sträckan är en större upplevelse än man tror när man vanligtvis bara ser "träskvegetationen" på avstånd. Gillar du natur kan ett besök längs sträckan vara väl värt mödan i den knöliga terrängen.

140525 Dagsverke + vårfest
Lördagen den 24 maj genomfördes dagsverke på tomtområdet. Mycket gräs-och slyklippning och rensning av lekplatsen runt ladan. Skyltar och stolpar rätades upp och mycket ris efter vattenfalls ledningsrensning samlades upp. Eva och Margita såg till att dagsverkarna fick en god lunch i vanlig ordning. Ca 20% av andelerna var representerade på dagsverket vilket var ovanligt lågt deltagande.

På kvällen anordnades en vårfest (även här arrangerat av Eva/Margita) dit även våra grannar blev inbjudna ( de som föreningen samverkar med i aktiviteterna runt sjösänkningsfföretaget som syftar till att förbättra utloppet längs Lissmaån och minska översvämningarnas omfattning). Här blev vi ca 20 unga och gamla som hade en mycket trevlig samvaro och fick lära känna nya ansikten......

140505 Sjunkande vattennivåer i Lissmasjön och ån
Sedan årensningen genomfördes har vattennivåerna sjunkit ca 45 cm. Förutom effekten av årensningen har också nederbörden varit återhållsam. I alla händelser är våtmarken torrare än normalt vilket förhoppningsvis ger mindre med stickmygg de närmaste veckorna

140417 Problem med sommarvattnet
Problem med vattenläckage på sommarvattenledningen vid Vattenvägen gör att vi inte kan öppna ledningen ut till dem som endast har sommarvatten. Som tidigare gäller tappkranen vid nya pumphuset vid Sädesvägen som erbjuder året-runt hämtning av vatten. Till Påskhelgen öppnas även tappkranen vid ladan. Just nu kan vi inte säga när läckaget vid Vattenvägen kan lagas.

140415 Årensning och vägförbättringar
I helgen genomfördes årensningsövning nedströms i syfte att förbättra utflödet längs Lissmaån och därmed bl.a minska myggtillväxten i området. 4 st medlemmar från Lissma tomtförening uppmärksammade önskan om dagsverkeshjälp. Tillsammans med fastighetsägarna nedströms arbetades det mellan 9-16.30 med mycket lyckat resultat. Tack till er som deltog och ett speciellt tack till Perre som gjorde ett fantastiskt jobb med grävmaskinen.

Samtidigt utförde "traktorgruppen" (Loffe & Sölve), för dagarna (lördag/söndag) förstärkta med Lasse G, ett gediget förbättringsarbete på Sädesvägen och Sandtagsvägen. Nya trummor lades ner för att leda bort dagvatten samt förberedande åtgärder för grusning (måndag)på de två vägavsnitten + backen på Kvarntorpsvägen. Totalt grusades nästan 200 ton för att förbättra bärlaget på vägarna, speciellt då för Sandtagsvägen. Fantastiskt jobbat grabbar (väntar på bild från arbetet).

Den 23 maj är det planerat för väghyvling (bombering) av Kvarntorpsvägen och veckorna därefter dammbindning.

140323 Extra årsmöte biföll styrelsens rekommendation
Lissma tomtförenings extra årsmöte biföll med stor majoritet styrelsens rekommendation att ge klartecken till Huddinge kommun om gränsdragning för nytt naturreservat längs befintligt kostaket nedanför Ollonvägen. 27 medlemmar, varav 8 även som ombud, deltog.

140318 Vattensituationen längs Lissmaån
I förra veckan kallade Lissma sjösänkningsföretag till ett möte med representanter för Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Gräsvretens Gård. Även Haninge kommun var kallade men kom ej. Syftet med mötet var att få till ett antal rensningsåtgärder i Länna området för att få en ökad kapacitet för de vattenmängder vi har uppströms. Som ett resultat av det har Stockholm Vatten utlovat rensning av en av sedimentöarna som bildats i ån från dagvatten som leds ner i ån från Länna köpcenter. Sedimentön har minskat flödesarean med ca 60%. En rensning kommer att väsentligt förbättra flödet på aktuell sträcka. Kvarstår besked från Huddinge gatuavdelning vars vägövergång bakom Bauhaus drive-in har i det närmaste helt igensatta trummor. När även den blir åtgärdad har förutsättningar för avrinning uppströms väsentligt förbättrats. En årensningsdag längs sträckan Kastellet till gångbron motorvägen är planerad till 12 april kl 09.00. Frivilliga är välkomna att ansluta vid Gräsvretens gård. Återkommer med mer information när sådan finns.

140307 Extra årsmöte 23 mars + information om övriga aktiviteter
Det har gått två månader utan information på hemsidan vilket jag beklagar men det har varit ett intensivt arbete som pågått så orken har inte räckt till att informera i alla led. Här kommer dock en sammanfattning

1. Nytt naturreservat - påverkan tomtföreningen
Under hösten och vintern har vi haft dialog och gett vårt yttrande om det föreslagna naturreservatet i Lissmadalgången vilket du kan läsa om i tidigare artiklar här på hemsidan. I kommunens ursprungliga förslag gick gränsen genom tomtföreningens mark längs Ollonvägen och Persbergsvägen. Kommunens motivering till det var att man ville säkra skötseln av Lissmasjön/våtmarken som är av riksintresse. Efter diskussioner har vi kommit fram till en möjlig kompromiss där naturreservatsgränsen istället dras längs "kostaketet" nedanför Ollonvägen och från Kvarntorpsvägen i en rak linje till Persbergsfastighetens yttre hörn, se karta ovan. Tomtföreningen, och berörda fastigheter, får då en en betydligt bättre buffertzon mot naturreservatet och den del av föreningens mark som ingår i naturreservatet är "träskmark". Tomtföreningen kommer fortsatt äga marken som ingår i naturreservatet.
Ett Extra årsmöte är utlyst till den 23 mars där årsmötet har att bifalla eller avvisa styrelsens förslag att anta det nya förslaget till gräns för naturreservatet. Kallelse till årsmötet skickas i helgen även brevledes. Ordentlig information kommer att ges på det extra årsmötet och det kommer finnas gott om tid att ställa frågor. Om du inte kan delta kan du kontakta mig (ordförande) för mer information. Du har möjlighet att utse ett ombud som för din talan på mötet, talongen finns på det brev du kommer att få per brev.

2 Nytt naturreservat - påverkan vägsamfälligheten
Efter diskussioner kommer aktuell vägsträcka på Kvarntorpsvägen bli helt friskriven från naturreservatet och gränserna kommer dras utanför diket på respektive sida av vägen. Det ger också ett mycket tydligare skötseluppdrag för vägen där vägsamfälligheten har full rätt till skötsel av t.ex ruttna träd närmast vägområdet. Då lösningen är både bättre och tydligare än tidigare halvdiffusa tolkningar i förvaltningsuppdraget för vägen så har vi inte utlyst något extra årsmöte för vägsamfälligheten

3. Nytt naturreservat - påverkan sjösänkningsföretaget
Sjösänkningsföretaget har som uppdrag att tillse att rensningsaktiviteter sker i Lissmaån som säkrar vattenavrinningen från Lissmasjön och därmed minskar risken för översvämningar. Företaget är under senaste året återaktiverats som juridisk enhet för att kunna agera och vidta åtgärder för att minska de översvämningar vi drabbats senaste 4 åren (läs mer längre ned). I diskussionen med kommunen om naturreservatet så friskrivs sjösänkningsföretagets aktiviteter helt från naturreservatets regler och skötselplan.

4. Övriga aktiviteter sjösänkningsföretaget
Sjösänkningsföretaget har kallat Huddinge och Haninge kommun, Stockholms Vatten, Gräsvretens industriområde samt Gräsvretens Gård till ett möte den 13 mars för att diskutera kort- och långsiktig planering av förbättrat underhåll av Lissmaån. I steg 1 är fokus enkla åtgärder för att förbättra flödet längs Länna köpcenter så att vi minskar risken för översvämningar.
En rensningsaktion längs sträckan kastellet - gångbron motorvägen är preliminärt planerad till lördagen den 12 april. En inbjudan till dagsverke går då även till tomt- och vägmedleemar eftersom vi drar nytta av av en bättre vattenavrinning i Lissmadalgången.

5. Övriga aktiviteter Vägsamfälligheten
Vi har en stark kassa då snöröjningen varit liten. Just nu mjuk vägbank vilket snabbt ger hål i vägen. Kör man lugnt så tar det lite längre tid för hålen att växa. Vi har stort behov av en vägbombering (fasa vägytan) men det har hitintills inte gått att hitta en entreprenör som varit villig att utföra uppdraget. Men vi fortsätter att leta men tar gärna emot konkreta tios (namn + telenr) till aktörer som kanske kan tänka sig utföra en vägbombering hos oss.6. Övriga aktiviteter Tomtföreningen
I nuläget har vi hopp om att ha vänt minusresultatet till ett plus i kassan. Arbetet pågår med elomdragning för minskat antal abonnemang och den fasta kostnaden har reducerats. Ladan har också varit på uthyrning några ggr vilket stärker tomtföreningens budget för kommande renoveringsbehov av bl.a ladans kök och tillgång till vatten året runt. Dagsverkesdag är planerad till 24 maj då vi bl.a ska försöka ordningställa nya förråd för uthyrning.

Det var allt för stunden. Återkommer med mer information // Thomas131228 Fortsatta identitetsstölder - håll koll på din brevlåda
Det är nu ett flertal permanentboende som blivit utsatta för identitetsstöld med tillhörande bedrägeri. Läs mer i nedanstående artikel från 131130. Om du är permanentboende är rekommendationen att du byter till en låsbar brevlåda. Även om den sådan är lätt att bryta upp så får du en omedelbar indikation på att kolla din kontokortstransaktioner lite extra inkluderat ev nya kreditupplysningsbesked som är okända för dig.

131201 Inbrott - Närboende fått ovälkommet besök
En boende nära tomtområdet har fått ett ovälkommet besök av en manlig person som tog sig in i huset och bl.a hakade av fönsterkrokarna. Pengar saknas. Vid upptäckt försvann mannen skyndsamt. Han var klädd i keps och träningskläder. Personen färdades troligtvis i en mörk jeep-liknande bil. Enligt uppgift har det varit ett flertal inbrott i Granby.

131130 Identitetsstöld via obevakad brevlåda?
En boende i vårt område har blivit utsatt för identitetsstöld. Personen ifråga upptäckte det genom att det kom UC-upplysningar om nyupptagna lån. Vid kontakt med polisen så är en teori att en falsk låneförfrågan gjorts och att brevlådan sedan vittjats på låneunderlag/bekräftelse som skickats till mantalsskrivningsadressen. Oavsett om detta är förfaringssättet så är rekommendationen att vara extra noga att se över all post, speciellt kontoutdrag eller "okända" kreditförfrågningar via UC (Upplysningscentralen).

Ett råd är att byta sin brevlåda mot en låsbar. Inte för att det är så svårt att ta sig in i en låsbar brevlåda men om den är uppbruten så får man en signal att något brottsligt kan ha skett. I en olåsbar, obevakad, brevlåda vet man ju inte vilken post som funnits i lådan från brevbäraren levererat till dess brevlådeägaren tömt den. Hjälp därför varandra när du eller din granne är bortresta så att inte post samlas i lådan längre än nödvändigt.

131126 NEJ till naturreservat i Lissmadalgången
Översvämningarna löses inte genom att stora delar av Lissmadalgången blir ett naturreservat. Läs mer om fastighetsägarnas gemensamma nej som skickats i flera yttranden till miljöenheten och kommunstyrelsen i Huddinge , länk till arkiv

131125 Återigen översvämning
Lissmadalen börjar återigen översvämmas på grund av dåligt underhåll och bristande kapacitet i Lissmaån. Se bilder nedan

131125 Landshövdingen kontaktad
Landshövdingen och Länsöverdirektören har fått en begäran från föreningarna i Lissmadalgången att tillse att vi får svar på vår skrivelse om översvämningsproblemen som skickades till Länsstyrelsen i början på april. Inget svar har ännu inkommit.

2013-11-07 NEJ till naturreservat i Lissmadalgången
Under hösten har två öppna möten genomförts (29/8 och 23/10) för att ge information om kommunens planer på ett naturreservat där delar av föreningens mark är föreslagna att ingå. Mötet den 29/8 var av envägskaraktär där kommunens representant beskrev kommunens planer . Inget material som beskrev helheten hade skickats ut i förväg och fanns ej heller tillgängligt efteråt.

Ingen övrig dialog har funnits mellan kommunens tjänstemän eller föreningarnas styrelser i utformningen av naturreservatet. Föreningarnas styrelser, och medlemmarna, har först från 30/9 haft ett underlag som beskrivit helheten inklusive kommunens skötselåtaganden och fastighetsägarnas begränsningar. Beskrivningen har funnits tillgänglig på hemsidan sedan 1/10.

Utifrån perspektiven tomtförening, vägsamfällighet samt Lissma sjösänkningsföretag har tre separata yttranden skickats in före 11 nov då remisstiden upphör. Av de synpunkter som inkommit är i stort sett alla fastighetsägare i Lissmadalgången emot inrättandet av ett naturreservat. Samarbetet mellan berörda och närliggande fastighetsägare har varit mycket bra och givande. Många uppgifter om kommunens försumlighet och ointresse av skötsel har framkommit i samtalen med övriga fastighetsägare, speciellt i frågor som berör markägare som inte kunnat nyttja sin mark.

Motiveringarna är många men den mest framträdande är Kommunens ovilja att medverka till att lösa avrinningen från sjön så att översvämningarna minskas vilket ytterligare skulle försvåras med de restriktioner som gäller för mark som är klassade som naturreservat. Ett naturreservat innebär att man i princip måste begära tillstånd för allt. Ett sjösänkningsföretag får finnas och verka men verkar inte få praktiskt beträda mark med maskiner eller flytta behövlig jordmassor.

Ett annat skäl till avslag är att man helt sonika "beslagtagit" delar av tomtföreningens mark närmast sjön vilket är både förvånande och märkligt då området redan har ett starkt strandskydd. Det innebär att vi som förening har fullt miljöansvar men ingen rätt att bruka eller underhålla marken.

I det här skedet har vi valt att inte lägga ut skrivna remissyttrandet på hemsidan men du som medlem kan enkelt beställa en kopia via ett email till thomas@zmw.se.

2013-11-04 Ny kobrygga
Som tidigare beskrivits här på hemsidan så har nu kommunen startat upp med arbetet på en ny, stabilare kobrygga som kommer ligga parallellt med Kvarntorpsvägen. Den nya bryggan kommer ej hindra utflödet från sjön.

2013-11-01 Vattenfall röjer längs elledning
På tisdag 5/11 kommer Vattenfall service att röja längs elledningsgatan som passerar genom vårt tomtområde i syfte att minska antalet strömavbrott. Det kommer därmed även här bli tillfälliga störningar att passera när träd fälls nära våra vägar. Om du som berörd tomtägare har frågor angående röjningen/trädfällningen, kontakta Erik Schönning, Vattenfall Service, på mobil 0725-420111.

2013-10-30 Röjning längs Kvarntorpsvägen
För att minska risken att någon skadas vid förbifart på Kvarntorpsvägen kommer vi under nästa vecka, 4-8 nov, att rensa ruttna träd och kvistar som annars riskerar rasa på bilar, cyklister eller gångtrafikanter. Det gäller vid flera olika vägavsnitt vilka kommer att tillfälligt kunna vara blockerade när rensningen sker. Arbetet kommer att förläggas efter 08.00 och före 16.00. Håll dialog med utförarna så kommer de att underlätta förbifart så långt det går. Passera i LÅG fart så ingen skadas i onödan.

2013-10-30 Orienteringstävling på söndag 3/11
På söndag arrangerar Snättringe SK en orienteringstävling med start och mål vid Skogåsskolan. Ett mindre antal löpare kommer att passera runt Kvarnsjön. Ingen extra biltrafik kommer att ske på vårt vägnät pga tävlingen.KALLELSE TILL SAMRÅD 23 OKT AVSEENDE KOMMUNENS FÖRSLAG TILL NATURRESERVAT
(se bifogade dokumentlänkar längre ner i denna spalt)

BAKGRUND
Kommunens förslag till naturreservat i Lissmadalgången har nu skickats ut. En kallelse går därför ut här på hemsidan till ett gemensamt samråd för oss närmast berörda (i enlighet med mötet 29/8 där kommunens representant muntligt presenterat de grova dragen om reservatet). Remisstiden för kommunens förslag går ut den 11 november 2013 varför du, som tomtmedlem och närboende, ges möjlighet att ge dina synpunkter samt diskutera förslaget. Frågan är viktig för oss alla och en dialog med olika infallsvinklar och intressenter känns därför nödvändig.

Tomtföreningen avser att ha en preliminär rekommendation till beslut till den 23 okt som medlemmarna ges möjlighet att tycka till om. Om något väsentligt framkommer så kan naturligtvis rekommendationen ändras (remisstiden är kort varför vi försöker förarbeta men ändå ha en så bred beslutsförankring som möjligt).

INBJUDNA
Lissma Tomtförenings medlemmar samt närboende privata fastighetsägare som berörs

TID
23 OKTOBER, kl.18:30

PLATS
Lissma Tomförenings samlingslokal i ladan

DOKUMENTATION
Nedan har du länkar till kommunens utskickade dokument som beskriver förslaget.
Följebrev till sakägare (berörda fastighetsägare)

Förslag till Naturreservat - beskrivning

Beslutskarta

Skötselplan - beskrivning

SkötselplanekartaLäs och kom med kommentarer till thomas@zmw.seVÄLKOMMEN2013-10-08 Månadsbrev från REV
Läs senaste http://content.foreningshuset.se/KundMappar/5339/manadsbrev_oktober_2013.pdf">månadsbrevet från Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV)

2013-09-29 Kommande arbeten längs Kvarntorpsvägen
Kommande vecka sker en del arbeten, främst längs Kvarntorpsvägen mellan Lissmavägen och "bron". Framkomligheten kan därför stundvis vara delvis blockerad. Bl.a ska några döda träd avverkas så att inte dessa rasar när höststormarna sätter in på allvar. Även ovanför ladan vid korsningen sädesvägen/kvarntorpsvägen kommer ett par lågt hängande grenar att tas bort. Kommunen har även aviserat att den nya ko-bron förmodligen kommer att uppföras denna vecka.
Ha därför lite tålamod, ta hänsyn och kommunicera med arbetande personal om din förbipassering känns osäker eller om du inte vet om du ska vänta på klartecken

2013-09-26 Sommarvattnet avstängt
En gäckande läcka har gjort att vi tvingats stänga av sommarvattnet tidigare än beräknat. Det går att dock att hämta vatten med dunk vid nya pumphuset på Sädesvägen.

2013-09-24 Ny bro för korna
En ny och stadigare bro kommer att byggas för korna. Samma sträckning som sist men närmare våra brotrummor. Arbetet startar senare denna vecka om vädret håller i sig. De gamla brodelarna kommer att forslas bort.

2013-09-23 Staket
Som ni sett har Huddinge kommun påbörjat ett staket längs lissmaån, från Kvarntorpsvägen ut mot Lissmasjön. Syftet med staketet är att, nästa gång Highland cattle betar längs stränderna, förhindra att de går ut i mittfåran vilket tyvärr hände för två år sedan.

2013-09-14 Dagsverkesdag
Ett 20-tal medlemmar anslöt för dagsverkesdagen. Mycket, mycket blev utfört, bl.a klipptes gräset, lekplatsen snyggades till, gungorna justerades, skräp samlades upp längs vägarna, farthindren lagades och återställdes, slyröjning vid arbetsplanen ladan och brevlådor samt vid bron. Nya skyltar för mötesplats sattes upp inför vintern m.m. Även ladan röjdes ur med hjälp av idoga rensare och stor container. Pumphuset fick dörrar samt låsanordning och skräpet utanför bastun togs bort. Till lunch blev det ärtsoppa och punsch .... f,låt lättöl samt en fantastisk äppelpaj med vaniljsås till kaffet. Tack till alla er som slet hårt och säkerligen sover extra gott i natt.

2013-09-02 Månadsbrev från REV
Läs senaste månadsbrevet, klicka här

2013-08-30
Kalendariet med preliminära aktiviteter och styrelsemöten är nu uppdaterat för 2013/14

2013-08-30 OBS!! DAGSVERKESDAG
Lördagen den 14 september. Samling vid ladan 09.00.

2013-08-30 Kort referat från gårdagens informationsmöte
Thomas Strid beskrev igår kväll Huddinge kommuns förslag till nytt naturreservat i Lissmadalen.

- Kommunen beräknas växa till 130.000 invånare till år 2030 varför de styrande politikerna vill värna extra om speciellt viktiga naturområden, dit Lissmadalen räknas.

- Området som omfattas är ekbacken och ängarna väster om Ollonvägen, hela området runt Lissmasjön, Lissma gård samt skogen mot sågen samt fälten bort mot Lövbergavägen. Så snart kartan, och övrig dokumentation, finns tillgänglig kommer jag publicera den här på hemsidan.

- Ett naturreservat ska beskrivas hur det ska skötas och regleras samt ha tydliga mål. Det ska också ha stor tillgänglighet för besökare vilket gör att ytterligare parkering planeras längs södra stranden.

- Vägföreningens förvaltningsansvar berörs ej utan skall skötas som tidigare. Ej heller det vilande sjösänkningsföretaget, som har till uppgift att rensa ån så att vattendomen uppfylls (och minska risken för myggträsk), berörs av förslaget till naturreservat.

- Förslaget på nytt naturreservat kommer att skickas ut på en remissrunda till berörda fastighetsägare under hösten, dock i stunden oklart när. När dokumentationen väl finns styrelsen tillhanda kommer du delges informationen via hemsidan. Styrelsens avsikt är också att utlysa ett extrainsatt informationsmöte för diskutera kommunens förslag innan tomt- och vägföreningens styrelser lämnar sina remissvar. Detta för att informera så brett som möjligt samt ta in åsikter att beakta i remissvaret. En kort information kommer också att ges vid lunchtid på kommande dagsverkesdag den 14/9.

2013-08-29 Ikväll information från Huddinge kommun om tänkt naturreservat i Lissmadalgången. Möteslokalen i ladan, kl 18:00

2013-08-06 Information om Kommunens planer för Lissmadalgången
Kommunen har planer för Lissmadalgångens naturreservat. Representanter från Kommunen kommer till oss för att berätta om detta innan åtgärdsplanen skickas ut på remiss.
Preliminärt datum för informationsmötet är den 29 augusti, kl 18.00, samlingslokalen ladan. Mötet är öppet för alla intresserade. Håll dig uppdaterad via hemsidan om eventuell ändring av mötestiden.

2013-08-06 Stubbfräsning
Kommunen meddelade igår kväll att stubbfräsning kommer att ske längs vår del av Lissmasjöns strandängar. Det vill säga det jobb som påbörjades påbörjades för ett par år sedan men sedan aldrig gjordes klart på grund av den höga vattennivån. Maskinerna stod på plats redan imorse så arbetet lär påbörjas när som helst.

2013-08-06 Hemsidan åter igång efter sommarsemester

2013-06-27 Sommarvattnet
Nya grävningsarbeten genomfördes igår på Sädes- och Vattenvägen för att täta de läckor som upptäckts i syfte att få fram sommarvatten till de 5 som saknar annan vattenkälla. Om kapaciteten på sommarvattnet till de 5 blir för låg kan det bli aktuellt att avgränsa åtkomsten av sommarvatten för övriga fastighetsägare.

2013-06-17 Sommarvattnet
Sommarvattnet är nu igång i det nya pumphuset samt i ladan. För de sex som enbart har sommarvatten kan det dröja ytterligare någon vecka innan ledningarna är intakt hela vägen. Orsaken är att en läcka upptäcktes i lördags, vilken lagades med hjälp av grävmaskin. Dock uppstod senare ytterligare en läcka men då var inte grävaren tillgänglig varför arbetet får avvakta tills tid och maskin åter är synkade.

2013-06-17 Årsmöten genomförda
Årets årsmöten för tomt- och vägsamfällighet genomfördes igår. Mötena var välbesökta vilket var mycket glädjande. Styrelserna redogjorde för vad som hänt under året samt redovisade ekonomin vilka revisorerna tillstyrkte och respektive årsmöte godkände styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötesprotokoll kommer bifogas när breven med inbetalningskorten skickas ut senare i sommar.

2013-06-04 Månadsbrev från REV
Ännu ett månadsbrev från Riksförbundet Enskilda Vägar

2013-05-31 Påminnelse årsmöten 16 juni, kl 13.00, Ladan
Sjukdom har försenat den skriftliga kallelsen. För tomtföreningen ska även röstning nr 2 ske för att stadgarna ska ändras avseende sommarvatten och inbetalningsdatum årsavgift.

2013-05-31 Sommarvattnet
Slutjusteringar i elförsörjningen till pumphuset återstår. Därefter ska sommarvattnet kunna kopplas på till Ladan och de sex som saknar annan brunn.

2013-05-26 Du som känner att du vill och kan.....
Arbetet med att få till sommarvattnet och reduceringen av antal elabonnemang kostar intialt pengar som vi kommer spara in mångfalt i framtiden. Tomtkassan är f.n tom och nya pengar kommer normalt inte in förrän 31 augusti. Du som tycker att du kan och vill, betala gärna in årsavgiften (1000 kr) tidigare. Titta på ett gammalt inbetalningskort så har du (PlusGiro 25 99 96-7) vilka uppgifter som efterfrågas (tomtnr/fastighetsbeteckning). Ange på inbetalningen att inbet avser "årsavgift 13/14". Känner du dig osäker, kontakta Pyret Ericson som är vår kassör.

2013-05-26 Sommarvatten på gång
Igår genomfördes vårens dagsverkesdag. Prio 1 var pumphuset med rör och eldragning för att få igång den gemensamma vattenanläggningen. Vi har nu gott hopp om att få ut sommarvatten till de sex fastighetsägare som saknar annan vattenlösning (enl årsmötesbeslutet).

I övrigt klipptes det gräs, rensades runt ladan samt längs vägar och "bron" vid Lissmaån. Där är bryggan flyttad sidledes för att inte hejda vattenflödet.

Tack till alla ca 20 fastighetsägare som ställde upp med man- & kvinnokraft och bidrog till en trevlig dag.

Föreningens tomtägare längs Persbergsvägen har också glädjande återfått sina tomter, som nu grönskar, efter vårens översvämning.

2013-05-24 Dammbindning och städning
I onsdags sladdades vägen och igår utfördes dammbindning för att dels minska dammet men framförallt att binda vägkroppen och göra den mer hållfast.

En städoperation från kommunen genomfördes till slut längs Kvarntorpsvägen vid Lissmasjön så det ser nu något bättre ut längs sträckan. Dock ligger "Highland Cattle bridge" kvar men även den skall flyttas från läget framför vägtrummorna.

Väl mött på lördagens dagsverkesdag

2013-05-22 Trafikolyckan Lissmavägen
Den trafikolycka som skedde tidigare i veckan, strax före korsningen till Kvarntorpsvägen, har lett till att Vägföreningen tillsammans med Lissma gård återupptagit kontakten med Trafikverket för att än en gång försöka få till stånd en hastighetsbegränsning på aktuellt vägavsnitt.

2013-05-22 Ny status Sommarvatten och Lissmaån samt påminnelse om dagsverkesdag på lördag 25/5
Gruppen som jobbar med sommarvattnet kommer att till helgen utföra olika insatser för att flytta befintlig utrustning och få den på plats i nya pumphuset. När vattnet väl kommer i ledningen till de som endast har sommarvatten kan vi för dagen inte säga men återkommer så snart vi vet.

Rensningen av drivved längs Kvarntorpsvägen som utlovats av kommunen har ännu inte skett trots flera påstötningar från oss. Kommunen verkar inte ha någon uppföljning på att avropade arbeten också blir utförda. Det rekordlåga vattenståndet ger ju utmärkta förutsättningar för en rensningsaktion.

2013-05-11 Sommarvatten, Sophämtning och Lissmaån
Vi återupptar nu arbetet med sommarvattnet för att ordna vatten till de 7 som ej har annan tillgång på vattnet (enl årmötesbeslut 2012). Hur lång tid det tar att ordna det sista är svårt att säga då det helt beror på frivilliga insatser. Tomtkassan är dessutom i det närmaste slut.

Vårt område står under observation av SRV och ska besiktigas för ny lösning som följer arbetsmiljöverkets regler. Det innebär i så fall containrar vid Lissmavägen (enligt samma modell som Öran har fått). Enligt muntlig info från SRV har vi bl.a för små vändplaner, för smala vägar samt att det ska gå att möta en barnvagn varsomhelst i vägnätet. Något som gör det omöjligt med sophämtning vid tomtgränsen för områden likt vårt. Mer info kommer när vi får det mer dokumenterat.

I Lissmasjön är nu vattennivån snart nere vid trummornas botten vilket visar att inget hinder finns i fallhöjden sedan kommunen gjort rensningsinsats nedströms. Vi hoppas nu att normalstatus råder då sjön återigen kan fungera som ett vattenmagasin vid regnperioder men då ej behöver översvämmas direkt.

2013-05-08 Rensning längs Kvarntorpsvägen idag
Idag kommer ett manskap, med uppdrag från kommunen, att med kranbil rensa längs Kvarntorpsvägen jämte Lissmasjön. Iaktag försiktighet, det kan vara lite trångt att passera vissa stunder under dagen.

2013-05-06 Månadsbrev REV
Ännu ett månadsbrev från Riksförbundet Enskilda Vägar. Nu med en debattartikel om hastighetsbestämmelser på enskilda vägar. Läs brevet klicka här

2013-05-05 Goda nyheter om sänkt vattennivå i Lissmasjön/ån
Vattnet rinner nu undan i en takt vi inte kunnat se på 3 års tid. Sedan värsta läget så är vattennivån sänkt i storleksordningen 60-80 cm. Det är nu bara ca 35 cm kvar till "lägstanivån" för Lissmasjön vilket ger oss ett väsentligt bättre läge gentemot vårinvasionen av mygg. Får det nu vara hyggligt torrt bör vi kunna få en mer normal vår som gör det möjligt att vistas utomhus även kvällstid. Vad har då hänt som förändrat vattensituationen? När det var som värst gjorde kommunen en (obekräftad) rensning nerströms vid en av broarna där en ansamling av drived och skräp samlats vilket ledde till att "plötsligt" fick vattenflödet möjlighet att rinna ut i snabbare takt. Detta utan att vattendomen behövt ändras...... vilket kommunen ständigt hänvisar till när vattensituationen diskuteras. Tomt och Samfällighetsföreningar jobbar därför med övriga fastighetsägare för att få till en oberoende "professionellt genomförd" mätning av flödet för att få fakta att lita på. Vi hoppas där få hjälp av Länsstyrelsen.

Vi har som en förebyggande åtgärd grusat vid det mest utsatta vägavsnittet, som eroderade och sjönk ca 10 cm, för att höja vägnivån om ett nytt stopp nerströms uppkommer och därmed höjer Lissmasjöns vattennivå igen.

2013-05-02 Åtgärder vid Kvarntorpsvägen/Lissmaån
Efter dialog idag med kommunen kommer de göra en första, enkel, rensningsinsats omgående vid vägtrummorna. När sedan vattnet sjunkit ytterligare skall bl.a drivveden längs sjösidan, som nu ligger längs staketet, rensas och köras bort

2013-05-01 Lissmaån även i Mitt i Huddinge
Alla mottagare av Mitt i Huddinge kunde även de, likt SVT ABC:s tittare, få ta del av den omöjliga vattenavledningssituationen i Lissmadalgången. Vi har av kommunen fått höra att inget går att göra pga av en gammal vattendom men det begränsar ju inte möjligheterna till rensning av befintliga trummor längs Lissmaåns sträckning. Besökare till Lissma Kvarntorp kan beskåda hur Kommunens "Highland Cattle" bro slitit sig och nu när vattnet sjunkit ett 30-tal centimeter helt blockerar vägföreningens trummor avsedda för Lissmaån. Vägsamfällighetens styrelse kommer fortsätta att försöka påverka kommunen att ta ansvar för den usla vattenavledningen från Lissmasjön. Att frågan engagerar visar det rekordstora antalet nedladdningar av vår hemsida under april månad.

2013-04-30 Ingen nytt i vattenfrågan
En del enskilda kontakter har tagits med kommunen från olika fastighetsägare angående den otillfredställande situationen med dålig avrinning från Lissmadalgången. Dock inget nytt eller några kommunala initiativ till åtgärd som kan förmedlas i nuläget. Återkommer med information så snart sådan finns. Om du vill veta mer så finns information om bl.a den utredning som gjordes 2006 om det dåliga utflödet, se http://www.miljobarometern.huddinge.se/main.asp?mp=SJ1&mo=9

2013-04-24 Lissma pa SVT ABC
Idag har oversvamningarna i Lissmadalgangen varit huvudnyhet i TV pa ABC nyheterna. Se inslaget http://www.svtplay.se/klipp/1178292/oversvamning-i-lissma?tab=clips&sida=1
Observera speciellt kommunens ointresse och ovilja till fastighetsagarnas onskan att losa situationen. Vi far nu hoppas att Lansstyrelsen kan ta Huddinge kommun i orat och krava ansvarstagande. Kommunen har for ovrigt varken besvarat eller bekreftat mottagandet av det e-postbrev som skickades till dem for en vecka sedan.

2013-04-22 Vattennivan sjunkit nagot
Laeget stabiliserat sig nagot da vattennivan sjunkit nagot. OBS!! Iakta fortsatt forsiktighet pa aktuell vagstracka. Vi har dock fortfarande ingen respons fran kommunen om eventuella atgarder for att oka vattenutflodet fran Lissmadalgangen. Vi forsoker nu pa olika satt att fa Kommunen att agera, framforallt att ta ansvar for rensning i delvis igensatta trummor nedstroms anda bort till Bauhaus.

2013-04-20 Fortsatt mycket vatten
Fortsatt besvarligt hogt vattenstand. Vi har skickat information till kommunen men de har annu inte responderat pa nagot satt. Enligt uppgift skall en fotograf besokt oss igar men ingen ansvarig har hort av sig. Just nu kan vi bara avvakta och hoppas att vattnet sjunker. Vi har beredskap pa grusningsinsats for att hoja nivan och stabilisera vagen men den insatsen far vanta tills vattnet sjunker nagot. OBS!!! iakta forsiktighet nar du passerar oversvammat vagavsnitt.

2013-04-18 Mer nederbörd riskerar underminera Kvarntorpsvägen ytterligare
OBS!! iakta försiktighet när du passerar Kvarntorpsvägen vid Lissmasjön. Vägen riskerar att undermineras helt när vattennivån når över vägen. Vi har inga mer åtgärder vi själva kan sätta in i nuläget annat än att rekommendera att du parkerar utanför området om vattnet går över vägen. Media är också kontaktade för att försöka få dem intresserade att göra ett inslag om det bristande underhållet av utflödet i Lissmadalgången.

2013-04-16 OBS!! - Varning för hög vattennivå längs Kvarntorpsvägen vid Lissmasjön
Det är äntligen vår men då kommer också problematiken med den höga vattennivån som vi haft de senaste 3-4 åren. Mycket talar för att vattenivån når jäms med eller över vägen onsdag eftermiddag eller någon dag därefter. Enbart sedan i torsdags har vattennivån stigit ca 40 cm.

Under vintern har vi flera omgångar försökt få kommunen att ta tag i situationen. Kommunen har dock hitintills inte velat delta i något samråd för att lösa ett bättre vattenutflöde ur Lissmadalgången. Övriga fastighetsägare, inkl tomtförening och vägsamfälligheten, har därför gemensamt tillställt Länsstyrelsen en skrivelse för att få hjälp med att bryta det dödläge som råder.
Du kan läsa skrivelsen i sin helhet genom att klicka här. Skrivelsen skickades i helgen och Länsstyrelsen har idag bekräftat mottagandet. Vad sedan svaret blir ber jag att få återkomma om.

Tills vidare - skjut fram eventuell tung transport om du har det på gång. Om nivån stiger över vägen, undvik att köra över. Utnyttja hellre då parkeringsplatsen vid infarten alternativt parkera längs Kvarntorpsvägen tills dess vattennivån sjunkit och vägbanan åter blir synlig. När vattennivån blir så hög så undermineras bärigheten i vägen varför det är säkrats att vada över till fots även om det är långt hem till din tomt.

2013-03-05 Månadsbrev REV
Läs senaste månadsbrev från REV (Riksförbundet för enskilda vägar) Klicka här

2013-03-01 Trafikverket vill planera om Södertörnsleden
I ett pressmeddelande säger Trafikverket att de vill planera om Södertörnsleden. Vad eller vilka förändringar som är tänkta är än så länge oklart för undertecknad

Läs pressmeddelandet

Läs mer på Trafikverkets hemsida

2013-02-04 Grannsamverkan
Läs månadsbrev februari, klicka här

2013-02-04 Vattennivån Lissmadalgången
Ett arbete pågår för att försöka få till stånd ett bättre vattenutflöde från Lissmasjön och längs ån förbi Bauhaus. I slutet av januari träffades ett antal fastighetsägare för att diskutera och se på vilka möjligheter som finns för att få till stånd en lösning på den allt högre vattennivån. Även Huddinge kommun var inbjudna men valde att inte komma. Mer information om "sjösänkningsaktiviteten" kommer under våren.

2013-02-04 Månadsbrev REV
Klicka här

2013-01-19 Besvärligt med plogningen
Senaste veckan har det varit besvärligt med plogningen då vattenpumpen på vår traktor gick sönder. Vi har kontaktat flera entreprenörer men de har inte kunnat hjälpa oss pga likartade problem på utrustning. En temporär lösning med en traktorgrävare löste den mest akuta framkomligheten. Vår förhoppning är dock att vår traktor är igång imorgon söndag alternativt på måndag. Vi håller tummarna och hoppas på att ingen mer snö kommer närmaste dygnen.

2013-01-16 Plogning
Det har kommit en del snö senaste dygnen. Vi har för närvarande vår egen traktor på reparation vilket kan ta några dagar att fixa. Vi försöker lösa plogningen med annan hjälp. Tyvärr har några av backuperna inte haft möjlighet. Vi söker dock vidare och hoppas kunna lösa det temporära plogbehovet så snart som möjligt

2012-12-17 OBS!! ELAVBROTTEN
Pratade precis med Vattenfall. Om man haft mer än 5 strömavbrott inom 30 dagar måste man anmäla själv till Vattenfall för att eventuellt få mer ersättning för avbrotten. Själv har jag fått 8 sms anmälan om avbrott sedan 11/12. Om något frusit sönder pga elavbrotten, ta bilder och bifoga kvitton om du har.

2012-12-06 Grannsamverkan
Månadsbrev december => klicka här

2012-12-05 SNÖKAOS OCH TRAKTORPROBLEM !!!
Riktigt snökaos råder i Stockholm med omnejd. Plogningen i vårt område har skett delvis men under dagen körde traktorn fast. Flera försök har gjorts att dra loss traktorn men "lagen om all j-lighet" rådde idag. Nya försök att få loss traktorn görs imorgon för att kunna ploga vidare. Ollonvägen mot Lissmasjön är speciellt utsatt för drivbildning pga blåsten. Vägnätet är f.n prio ett, infarter prio två. Vi gör vad vi kan, så snart det är möjligt.

2012-12-03 Månadsbrev från REV
Klicka här

2012-12-03 Vattennivån i Lissmasjön
I veckan kommer en besiktning av vattennivån och flöde längs Lissmaån ske på plats med företrädare för Miljöenheten Huddinge Kommun. Målet är att få till en breddning och ökat utflöde då vattennivån tär hårt och underminerar Kvarntorpsvägen före och efter "broövergången". I januari skall fastighetsägare längs Lissmaån (inkl Huddinge Kommun) träffas för att diskutera det dåliga flödet.

2012-12-03 Sparsamt med nyheter?
Ibland är det perioder med färre nyheter här på hemsidan. Det kan dels bero på brist av tid men vanligtvis att det inte finns något nytt aktuellt att berätta om. Har du något tips på nyhet eller önskan om mer info om något speciellt, så maila mig på thomas@zmw.se

2012-11-08 Månadsbrev från REV
Klicka här

2012-11-05 Invigning stödboendet 29 nov
Närboende är inbjudna till invigningen av stödboendet i Gula Villan vid vid Lissma Gåd. Invigningen går av stapeln den 29 nov mellan kl 13-16. Läs hela inbjudan,klicka här

2012-11-05 Grannsamverkan
Läs senaste nytt klicka här

2012-10-01 Månadsbrev från REV
Läs senaste måndadsbrevet från REV => klicka här

2012-10-01 Pågående aktiviteter
Arbetet med det nya pumphuset fortgår. I helgen fick det tak och vi har ambitionen att under hösten föra över de "friska" el- och vattenkomponenterna från det gamla brunnshuset samt återfylla materialet i diket när rörledningen är isolerad. Vår ambition är att försöka få igång pumphus och vatten till vårstarten april 2013. Vid ladan har vi dragit in el- och vattenkabel samt fyllt igen hålet framför långväggen. Strålkastaren för stämningsljus i eken är monterad och klar. Lite finjustering kan komma att behöva göras för att strålkasteran ska tändas "rätt" i förhållande till skymning/gryning.

Stort TACK till Lasse, Danne och Sölve som kämpade med el, kabeldragning, snickerier och grävare under större delen av söndagen.

2012-10-01 Gula villan
Idag startar verksamheten i full skala vid Gula Villan. Vid ärenden där personalen behöver kontaktas är jortelefonnumret 0706-535366.

2012-09-21 Stödboendet i Gula Villan
Idag kan man besöka gula villan (kl 15.00) och träffa personalen samt få en beskrivning av verksamheten.

2012-09-16 Extra årsmötet
Extra årsmötet antog styrelsens förslag angående ändring av stadgarna gällande sommarvattnet. 24 för och 4 emot. För ändringen ska bli helt giltigt kommer det även röstas en andra gång, dvs vid nästa ordinarie årsmöte i juni 2013.

2012-09-16 Dagsverkesdagen
Dagen genomfördes med något färre antal medlemmar än normalt, ca 25 st. Bl.a murades det nya pumphuset, slänterna vid sidan om ladan skrapades med grävmaskin, ett slyrensningsarbete längs Lillberga- och Kvarntorpsvägen (ni var fantastiskt idoga, mycket bra jobbat), kontroll av trummor och diken, rensning av ladans hängrännor, oljning av de nya innerdörrarna, grästrimning vid ladan och vid fotbollsplanen. Det bjöds på god gulaschsoppa till lunch i ett för övrigt härligt väder. Stort TACK till alla som ställde upp och hjälpte till.

2012-09-16 Återkoppling från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har återkommit med ett utlåtande om besöket den 4/9. Dock är svaret lite otydligt om vem som egentligen ska ta ansvar för att rensningen längs Lissmaån så att rimligt utflöde erhålls. Bl.a pratas om ett "sjösänkningsföretag" som historiskt har funnits men ingen verkar veta något om. Ber att få återkomma i frågan när ett tydligare svar har erhållits.

2012-09-04 Länsstyrelsen på besök
Länsstyrelsen besökte Lissma förra veckan. Mötet var initierat av Lissmadalgångens markarrendatorer. Orsaken till mötet är det dåliga utflödet från Lissmasjön längs Lissmaån till Drevviken. Delar av Lissma tomtförenings styrelse följde i somras utflödet hela vägen och kunde konstatera att flödet finns men att diket är alldeles för smalt för att föra bort tillräcklig volym vatten. Lissma tomtförening och Samfällighet (väg) har därför till Länsstyrelsens representanter skriftligen påtalat olägenheterna med de långvariga perioderna med högt vattenstånd i Lissmasjön. Dels för slitaget/fösvagningen av vägkroppen men även för djurhållningen och de "goda" förutsättningarna för myggtillväxten när vatten står alltför stilla under långa perioder.

2012-09-04 Månadsbrev från REV
Läs senaste månadsbrevet från REV => klicka här

2012-08-25 Grannsamverkan
Läs månadsbrev Juli =>klicka här

2012-08-09 Senaste nytt
Efter en månads semesteruppehåll ska du nu åter kunna få aktuell information via hemsidan.
- Under sommaren har vatten och traktorgruppen i stort färdigställt kabeldiket med el och vattenledning mellan pumphus och lada. Nu ska vi kontakta Vattenfall för att planera överföringen av elförsörjningen till endast ett elabonnemang så att vi kan bli av med den fasta kostnaden för de två abonnemangen vi vill bli av med. Beroende på tidsplaneringen får vi se hur mycket vi kan börja med anpassningen och byggandet av det "nya" pumphuset.

- Kalendariet om våra preliminära aktiviteter och styrelsemöten är uppdaterat. Har du något du vill ta upp så passa på i god tid för nästkommande styrelsemöte.

- Enligt kassören har många betalt in avgifterna tidigare vilket vi i styrelsen är mycket tacksamma för då det ökar våra möjligheter att agera och åtgärda det som finns på aktivitetslistan. Tack för ert stöd.

2012-07-13 Grannsamverkan
Läs månadsbrev Juli =>klicka här

Inbjudan till möte grannsamverkan hos Polisen =>
klicka här

2012-07-11 Full fart på traktorgruppen
Traktorgruppen kompletterat med ett flertal frivilliga har jobbat hårt med kabeldragningen mellan ladan och pumphuset. När detta skrivs sent på onsdag kväll så kanske arbetet till och med är färdigt vid övergångarna på Kvarntorps- och Sädesvägen. I alla händelser stort tack till er som jobbat - nu kommer vi snart ha förutsättningarna att avsluta två av tre elabonnemang och därmed kunna minimera de fasta elkostnaderna för tomtföreningen.

2012-06-28 Grävning startat - kan bli kortvariga stopp för förbifart
Vi har nu börjat gräva mellan pumphus och ladan. Just nu försöker vi få identifikation på de kablar som kan tänkas finnas i korsningen Kvarntorpsvägen/Sädesvägen. Inom några dagar kommer vi att gräva över vägarna varför det kan bli tillfälliga, men kortvariga, stopp för förbifart. Vi ber dig ha lite tålamod så släpper vi fram dig så fort som möjligt.

2012-06-21 Betala årsavgiften tidigare?
Nästa vecka avser vi börja arbetet för att reducera våra tre elabonnemang till ett för att minska föreningens kostnader. Det innebär bl.a att vi kommer att gräva från Ladan längs Sädesvägen upp till pumphuset för att ge plats för el och vattenkabel. Eftersom kassan är tom så är vi tacksamma för alla tomtägare som kan tänkas betala årsavgiften tidigare än 31/8. Några inbetalningar har redan kommit in vilket vi tackar för. Eftersom inbetalningskorten inte är utskickade än kan du, om du vill betala tidigare, betala till Lissma Tomtförening, pg 25 99 96-7. Glöm inte att ange ditt tomtnr eller fastighetsbeteckning i meddelande till betalningsmottagare.

2012-06-20 Informationsmötet för stödboendet
Den 15 juni hölls informationsmötet om stödboendet. Vid starten i oktober kommer det finnas ett mobilnr att ringa ifall det finns akuta frågor eller händelser som berör boendet eller påverkar vårt område. Personalgruppen kommer att finnas på plats i september, en tid före starten. Det kommer också skapas en hemsida som ger information och kontaktdata om boendet.

2012-06-12 Besök stödboendet på fredag
På fredag den 15 juni kl. 15.00 är det information om stödboendet för alkoholister uppe vid Gula Villan på Lissma Gård. Hoppas att många tomtägare tar tillfället i akt att gå dit och lyssna.

2012-06-11 Kort sammandrag från årsmötena med Väg & Tomt
Samfällighetsföreningens (väg) årsmöte klarades av på 30 min. God ekonomi efter en mild vinter. Ansvarsfrihet för styrelsen. Upprustningen fortsätter. Väghyvling och dammbindning kommer att göras under sommaren så snart vi får tag på ny entreprenör för hyvlingen. Årsmötesprotokoll skickas ut senare i sommar tillsammans med inbetalningskorten.

Tomtföreningens möte var däremot betydligt längre eftersom det varit ett stökigt år att reda ut ekonomin. Extraordinära kostnader för bl.a pumputrustning och elförbrukning från tidigare år har tömt kassan. Årsmötet gav ansvarsfrihet för styrelsen efter en grundlig ekonomisk redovisning. Årsmötet biföll styrelsens förslag till höjning av avgiften från 500 kr/år till 1000 kr/år. Utbetalningskort skickas ut senare i sommar men du som känner för att betala tidigare för att hjälpa upp ekonomin snabbare får gärna betala in tidigare än 31/8. Ange bara ditt tomtnr på inbetalningskortet. Årsmötesprotokoll skickas ut senare i sommar tillsammans med inbetalningskorten.

2012-06-09 Grannsamverkan, månadsbrev juni
Klicka här

2012-06-05 Månadsbrev Juni från REV
Läs senaste månadsbrevet från REV Klicka här

2012-06-04 Nytt informationsmöte om Stödboendet vid Lissma Gård
Kommunen har bjudit in till nytt informationsmöte om stödboendet den 15 juni. Oklart vilken tid som gäller samt hur många som bereds att komma. Du som är intresserad att delta på informationsmötet kan höra av dig till Ordförande Thomas Ögren så ska jag försöka bereda plats för så många som möjligt från föreningen.

2012-05-25 Rensning längs Lissmasjön
Kommunen kommer under nästa vecka (28/5-1/6) rensa drivveden som ligger längs lissmasjön mot kvarntorpsvägen. Även delar av de träd som rasade efter vinterns storm. Veckan därpå (4/6-8/6) kommer kranbilar att lasta det som samlats ihop. Under den tiden kommer det att vara tillfälligt avstängt. Återkommer när närmare tid för avstängning kan komma att ske.

2012-05-22 Timmerbortforsling
Fr.o.m torsdag denna vecka kommer timmer bortforslas från Sandtagsvägen och Lillbergavägen/Ekbacken. Efter bortforslingen kommer vi se över ev skador på vägarna.

2012-05-22 Highland cattle återvänt
Nu har våra långhåriga kompisar återvänt för sommarens bete vid Lissmasjön. Ni som hörde Richard Vestins beskrivning på dagsverkesdagen vet att de gillar miljön som hagarna runt sjön erbjuder.

2012-05-17 Kommande aktiviteter
1) De gemensamma ängsområdena inom området kommer att klippas inom närmaste veckan.
2) Dikesklippning kommer utföras, förmodligen vid nästa helg. Syftet är att kontinuerligt hålla efter så det inte växer till.
3) Vi kommer försöka få igång belysningen på eken vid ladan till månadsskiftet maj-juni

2012-05-15 REV månadsbrev maj
Läs mer, klicka här

2012-05-13 Tack till alla dagsverkare......
Lördagens dagsverke genomfördes med bravur trots en trist start med duggregn. Som mest var vi nära 40 st som städade av längs vägar, diken och gemensamma ytor. Två nya trummor på kvarntorpsvägen och drängstigen grävdes ned för att förbättra genomflödet av dagvatten. I pausen fick vi en mycket uppskattad beskrivning av Huddinge Kommuns miljöarbete av naturvårdsinformatören Richard Vestin (STORT TACK till dig). Oavsett om man är "naturmupp" eller inte så har vi vårt tomtområde i en mycket spännande miljö som vi ska vara rädda om. Tack till alla som hjälpte till under dagen....

2012-05-11 Missa inte morgondagens (lördagens) dagsverke.....
I lunchpausen 12.30-13.00 berättar Huddinge Kommuns naturinformatör om Djurlivet runt Lissmasjön.

2012-05-08 Champagne vid bastun?
Ett icke bekräftat rykte säger att det eventuellt bjuds på skumpa vid bastun efter lördagens dagsverke.......?? Kanske är det mousserande eller klassisk Champis? I alla händelser är tipset är att ta vägen förbi dammen efter dagsverkets slut på lördag.....

2012-05-08 Kallelser till dagsverke och årsmöten
I helgen skickades kallelser och underlag ut inför våra årsmöten 10 juni i ladan. Observera att om du vill ge synpunkter på underlaget att du lämnar in ett enkel skriftligt underlag på din invändning eller synpunkt senast den 1 juni. Om du av någon anledning inte erhållit årsmöteskallelsen och underlaget, kontakta sekreterare Eva.

2012-05-02 Grannsamverkan mot brott ger effekt
Enligt meddelande från Huddinge Polisen ger Grannsamverkan effekt. Läs mer under fliken Grannsamverkan.

2012-04-22 Missa inte dagsverksdagen 12 maj
Vi har mycket som behöver fixas. I lunchpausen får vi besök av Huddinges informatör som ger oss ett 30 minuters föredrag om djurlivet runt Lissmasjön.

2012-04-22 Inget sommarvatten
Påminner om att sommarvattnet till respektive tomt inte kommer att sättas på. Orsaken är att miljön i pumphuset är direkt farlig och har stort behov av renovering. Tomtföreningen har dessvärre inga pengar i kassan varför sommarvatten tillsvidare endast är tillgängligt i tappkranen vid pumphuset eller så länge inget nytt fel uppstår. Styrelsen kommer att ge förslag till årsmötet om hur sommarvattnet kan åtgärdas för framtiden.

2012-04-22 Eldning
Igår eldade vi upp rishögen vid ladan. Avsikten är nu att ingen ny rishög ska växa till. Riskerna vid eldningen av alltför stora högar är helt enkelt för stora. Styrelsen påminner därför att inget ris får läggas upp vid ladan. Planen vid ladan disponeras av tomt- och vägförening. Har du frågor så kontakta styrelsen.

2012-04-12 Eldningsvecka, vad gäller?
Från och med lördag den 14 april kan du under en vecka, till och med söndagen den 22 april, elda torrt vedartat trädgårdsavfall som grenar och kvistar. Du får inte elda om det stör dina grannar eller miljön. Kontrollera vindriktningen innan du börjar.

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida, klicka här

2012-04-10 Grannsamverkan, månadsbrev april 2012
Klicka här

2012-04-10 Kammarrätten avslog
Kammarrätten medgav ej prövningstillstånd av vår överklagan på Förvaltningsrättens och Huddinge kommuns hantering av vår överklagan på stödboendet vid Lissma gård. Det framgår inte i avslagets motivering varför prövningstillstånd inte medgivits trots att kommunens information om tidsintervallet för överklagan var uppenbart felaktig och dokumenterat redovisad. Ett tips för framtiden är att du, som kan tänkas vilja överklaga beslut i Huddinge kommun, inte ska lita på det datum kommunen uppger som sista dag för överklagan. Juridiskt gällande datum för att överklagan skall vara giltig är ca 1 vecka tidigare.

2012-04-09 Kommunens skogsavverkning försenad
Den avverkning som kommunen gör bla runt Ekbacken är försenad. Timmer har forslats ut till Sandtagsvägen men kommer ej köras bort förrän bärigheten på vårt vägnät blivit bättre. Just nu är vägen som känsligast när tjälen går ur marken. Förmodligen sker bortforslingen senare i maj. Kommunen kommer också göra en enklare rensning på skogsstigen för att underlätta för bl.a hundägare som vill nyttja stigen.

2012-03-29 Inbrott i scoutstugan
Enligt uppgift har det varit inbrott i scoutstugan. Är det någon som sett något som kan vara intressant för ägarna att känna till?

2012-03-22 Grannsamverkan, varningsutskick
Klicka här

2012-03-20 Breddning av väg 259 mellan Gladö och Jordbro
Samrådsmöte har genomförts för att informera om projektet.

Se inbjudan och var utställning finns att se => klicka här
-
Läs mer om utfallet på samrådsmötet 20120305 => klicka här
-
Övriga delen av vägprojektet kan du läsa här => klicka här

2012-03-20 Stökigt på busslinje vid stödboenden
Lokalnyheterna ABC / Rapport meddelar att det har varit mycket stökigt i flera år på busslinjen mellan Haninge och Dalarö. Enligt ABC hade Haninge kommun krismöte igår. Vi har nu ställt frågan till Huddinge kommunen hur de avser undvika samma problematik på vår busslinje om och i så fall när stödboendet vid Lissma Gård startar. Läs mer Klicka här

2012-03-19 Kammarrätten
Vår överklagan till kammarrätten, avseende Huddinge Kommuns information runt stödboendet för äldre alkoholister, är under behandling. Enligt Kammarrättens utsedde handläggare kommer vårt ärende förhoppningsvis tas upp den närmaste månaden. Det som då beslutas är om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Om så sker kommer Kammarrätten ta ställning till om Huddinge Kommun har agerat och informerat enligt kommunallagen.

2012-03-15 Har du sommarvatten?
Om du använder vatten från tomtföreningens sommarvattenbrunn så räkna med att det kommer att vara långvariga störningar eller helt avstängt under våren och i sommar. Orsakerna är flera. Det främsta skälet är att efter uppstädandet av ekonomin är nu tomtföreningens kassa tom. Nya pengar kommer inte in förrän tidigast i september och då får vattnet prioriteras med övriga angelägna åtgärder. En annan orsak är att arbets- och skötselmiljön i pumphuset är både nedgånget och i behov av väsentliga förbättringar. En tredje orsak är att vår "vattenman" Bengt väljer att lämna uppdraget vid årsmötet efter många års förtjänstfullt arbete med mycket små medel. Tack för din fina insats, Bengt.
Styrelsen kommer därför att börja leta efter ny Vattenansvarig, som kan tänka sig ta över ansvaret efter Bengt. Har du tips eller känner dig intresserad att göra en insats för föreningen, hör av dig till någon av oss i styrelsen. Till dig som enbart har sommarvatten till din stuga - sök alternativa lösningar redan nu, t.ex prata med grannar eller ordna så att du kan ta färskvatten med dig från din ordinarie bostad.

2012-03-11 Grannsamverkan, månadsbrev mars
Klicka här

2012-03-07 REV, månadsbrev mars
Klicka här

2012-03-07
Redaktionen varit på semester några veckor varför nyhetsflödet varit minimalt. Därav inaktivitet i nyhetsrapporteringen.

2012-02-10 Överklagan till Kammarrätten
Vi har idag överklagat till Kammarrätten då Förvaltningsrätten inte ens velat pröva våra invändningar mot stödboendet. Fortsättning följer.

2012-02-09 Förvaltningsrätten har avslagit vårt överklagande avseende stödboendet
Vi avser överklaga till Kammarrätten då Huddinges Socialnämnd givit oss felaktiga uppgifter om vilka giltiga datum som gällt för överklagande till förvaltningsrätten. Vi har med råge följt de tidsramar som Socialnämnden angivit, ändå påstår förvaltningsrätten att våra överklaganden varit för sent inkomna för att ha giltighet.

2012-02-09 Grannsamverkan, månadsbrev februari
Klicka här

2012-02-08 Kommunens beskrivning av stödboendet
Så här har kommunen tänkt att stödboendet ska fungera
Klicka här

2012-02-06 REV, månadsbrev jan/feb
Klicka här

2012-02-06 Lång väntan innan vårt överklagande tas upp i förvaltningsrätten?
Efter ett samtal med ansvarig handläggare på Förvaltningsrätten framkom det att det var ca 160 överklaganden före vårt. Dessutom var en domartjänst f.n vakant. De kunde därför inte svara på om det tar veckor, månader eller år innan vårt ärende behandlas. Vi får helt enkelt avvakta tills något mer precisa tidsangivelser går att inhämta.

2012-01-31 Möte med Socialnämnden angående stödboendet
På tisdagskvällen träffade närboende i Lissma de ledande politikerna i Socialnämnden samt några av enhetscheferna. Diskussionen blev stundvis intensiv. Oklart är om boendet kommer att ha personal dygnets alla timmar och hur tillsynen i så fall skall ske om personal inte finns på plats. Enhetschefen för stödboendet har lovat att senast nästa vecka komma med en skrivning om hur stödboendet är tänkt att fungera. Denna skrivning blir då publicerad här på hemsidan med Tomtföreningens kommentarer och synpunkter som vi framförde på mötet. Tack till alla närboende som slöt upp på mötet i Huddinges kommunhus.

2012-01-29 Stödboendet för missbrukare Lissma Gård
Enligt uppgift skall kommunen hålla en informationsträff kommande vecka i ärendet. Vi har av Socialnämnden begärt att få information om ovanstående möte samt den dokumentation som då avses presenteras. Vi avser också att tillse att vi kan vara representerade på plats. Återkommer med mer info så snart vi fått kontakt med ansvariga inom Socialnämnden.

2012-01-29 Intresserad av extraförråd?
Tomtägarföreningen inventerar de enkla förrådsutrymmen vi disponerar. Som det ser ut just nu kommer det finnas något eller några förråd som blir lediga till 1/5. Nya hyresregler är under bearbetande och blir klara i vår. Är du intresserad så hör av dig till ordförande. Uthyrningen är i första hand förbehållet medlem i tomtägarföreningen. Förrådsutrymmena är ouppvärmda och lämpar sig i första hand för oömma utemöbler och liknande.

2012-01-26 Aktuellt från Tomt & Väg
Genomgången av tomtföreningens trassliga ekonomi börjar nu närma sig sitt slut. Nästan alla av de odebiterade lokalhyror och årsavgifter från tidigare verksamhetsår (som identifierades i sin helhet under sommaren 2011) har nu reglerats. Trots det är tomtföreningens ekonomi mycket ansträngd, bl.a pga pumpreparationerna i höstas men även beroende på eftersläpande elfakturor. Styrelsen kommer under våren gå igenom tomtföreningens ekonomi ytterligare och mycket talar för att årsavgiften föreslås höjas vid kommande årsmöte i juni för att framöver klara erforderligt underhåll och nödvändiga aktiviteter.

Vägföreningen har tack vare den snöfria vintern en ekonomi i balans och vi hoppas därför kunna fortsätta med den fleråriga planen att sakta men säkert stärka upp underlaget på samtliga våra vägar. Vattenståndet har under höst och vinterperioden varit osedvanligt högt och det känns skönt att vi har broövergången på plats sedan augusti 2010. Vintern är dock inte över än men endast enstaka plogningar och sandningsinsatser har så här långt behövt utföras. I alla händelser så är det bra att traktorgruppen får lite återhämtning i år med tanke på de två senaste snörika vintrarna.

Vår hemsida besöks alltmer, av allt fler, och denna månad så når vi förhoppningsvis över 300 besök vilket i så fall är rekord sedan starten 2010.

2012-01-23 Hyresgäster överklagat
Hyresgäster vid Lissma gård har också överklagat det planerade stödboendet till förvaltningsrätten.

2012-01-18 Lissma Gård överklagar
Även Lissma Gård har nu överklagat socialnämndens beslut om ett stödboende för äldre, kroniska alkoholister.

2012-01-18 Tomtägarföreningen har överklagat
Tomtföreningen har överklagat socialnämndens beslut om ett stödboende för kroniska, äldre, alkoholister vid Lissma Gård. Ett av skälen är att kommunen inte lämnat någon form av information, eller invit till samråd, om hur verksamheten ska bedrivas och övervakas. Ett annat skäl är att vi initialt anser att platsen inte är lämplig för den här typen av verksamhet. Överklagandet tas upp i förvaltningsrätten, dock oklart när. Troligen kommer fler intressenter att överklaga det planerade alkoholistboendet.

2012-01-14 Mer info om kommunens planerade alkoholisthem vid Lissma Gård
Läs kommunens handlingar om hur man tänkt sig att verksamheten ska bedrivas: Klicka här 1 och
klicka här 2. Den som vill framföra synpunkter kan göra det till tomtägarföreningens styrelse. Överklagande skall göras senast 20 januari.

2012-01-13 Grannsamverkan, månadsbrev januari
Klicka här

2012-01-10 Kommunen planerar start av stödboende för äldre hemlösa alkoholister vid Lissma Gård
Ingen information om detta har delgivits till tomtägareföreningen eller arrendator för Lissma Gård varför ingen ytterligare info kan presenteras här. Eventuell överklagan på beslutet skall göras senast redan den 20/1. För mer information se sidan 9 i socialnämndens mötesprotokoll från den 14 dec 2011 => Klicka här.
Tomtägarföreningen skall försöka få mer information om omfattning och bedömning hur det påverkar vårt område.

2012-01-01 GOTT NYTT ÅR
.... och god fortsättning på 2012.
De träd som vi varnat för längs Kvarntorpsvägen har nu tagits ned. Farthindren kommer också återställas de närmaste dagarna.

2011-12-27 Farliga träden (kl 15.00)
Kommunen har inspekterat och kommer åtgärda så snart det är möjligt att få lämplig kranbil. Att fälla träden manuellt anses för farligt. När detta sker kommer vägen temporärt vara avstängd under en kortare stund.

2011-12-27 Farliga träden
Kommunen inspekterar vägavsnittet under eftermiddagen

2011-12-26 OBS!!! FARLIGA TRÄD EFTER STORMEN
Efter ovädret har ett mindre träd rasat över Kvarntorpsvägen igen (vid fågelbron). Trädet är tillsvidare lagt i diket så framfarten är fri. Det ser också ut som ett av de större träden(syns ej på bilden) på kommunens mark hänger mot vägen på grenarna på ett annat träd. VAR OBSERVANT NÄR DU PASSERAR AKTUELLT VÄGAVSNITT.
Vi har i flera omgångar påtalat för Kommunen att flera av träden på kommunens angränsande mark riskerar rasa över vägen men kommunens ansvariga har inte delat vägstyrelsens uppfattning och därför valt inte åtgärda dessa. Vi kommer påtala säkerhetsrisken igen för kommunens ansvariga och be dem omgående åtgärda de farliga träden.

2011-12-19 Vinterföre
Igår sattes snökäpparna ut. Väderläget osäkert, kan bli både kallt och halt som fortsatt milt. I alla händelser, kör försiktigt.

2011-12-06 REV, månadsbrev dec
Klicka här

2011-12-01 Checklista inför jul från Södertörns Brandförsvar
Klicka här

2011-12-01 Grannsamverkan, månadsbrev dec
Klicka här

2011-11-23 Tillfälligt virkesupplag Ollonvägen
På förfrågan från Huddinge kommun har Tomtföreningens styrelse, efter samråd med de närmast boende, givit accept på ett tillfälligt virkesupplag vid Ollonvägen (sträckan mot Lissmasjön) i samband med kommunens skogsvård vid Ekbacken. Virkesupplaget fraktas bort med timmerbil och städning utförs under mars månad då vägen normalt är som mest frusen och hård. Som vi berättat tidigare kommer även ett virkesupplag finnas längs Sandtagsvägen som även det kommer att fraktas bort senast mars.

2011-11-20 Grannsamverkan, varningsutskick
klicka här

2011-11-08 Grannsamverkan, månadsbrev nov
Klicka här

2011-11-07 REV, månadsbrev nov
Klicka här

2011-10-31 Aktuellt från Tomtföreningen
Informationsbrev från styrelsen om den löpande verksamheten

2011-10-14 REV, månadsbrev okt
Klicka här

2011-10-13 Grannsamverkan, varningsutskick från Polisen till boende i Östra Huddinge
Klicka här

2011-10-09 Sommarvattnet stängs av nästa helg
Nästa vecka, 15-16 okt, stängs ordinarie sommarvatten av.

2011-10-03 Riksförbundet Enskilda Vägars förbundsstämma (REV)
I helgen hade REV sin förbundstämma som genomförs vartannat år. Förbundet har nu över 10000 medlemmar. Vi är medlemmar och kan därmed få praktisk, teknisk och juridisk hjälp. I medlemskapet ingår också en försäkring som är specifikt riktad mot vår verksamhet. Tyvärr kunde det konstateras att politikerna mer eller mindre "glömt bort" Sveriges 43000 mil enskilda vägar. Det ser dåligt ut med stadsstöden och inget nytt är att förvänta förrän möjligtvis 2014. REV kommer dock göra vad de kan för att lyfta fram den tunga ekonomiska situation som många föreningar brottas med. De senaste vintrarna samt de vår- och höstfloder som förekommer har ställt till med stora skador. Utdikningar är en prioriterad aktivitet, så också i vår vägsamfällighet.

2011-10-01 Grannsamverkan - inbrottsförsök vid Ekudden
Ett inbrottsförsök vid Ekudden har polisanmälts. Polisen har bl.a observerat spår efter en 4-hjuling. Se mer info på anslagstavlan.

2011-10-01 Trädaverkning Kvarntorpsvägen
Avslutades igår. Dock oklart om Kommunen avser ta ner ytterligare några träd.

2011-09-29 Skogsvårdsavverkning
Fr.o.m 3 okt fram till jul kommer kommunen att, i skogsvårdande syfte, avverka skog på kommunens mark mellan Sandtagsvägen och Ekbacken. Timmer kommer att läggas upp vid Sandtagsvägen för att hämtas senare i vinter då vägkroppen är som mest frusen (feb-mars). Då kommer det rensas lite vid det gamla sandtaget så att timmerbilarna kan vända.

2011-09-28 Kvarntorpsvägen tidvis avstängd efter 09.00 torsdag 29/9
Det blir ingen avverkning av träden idag 28/9 enl tidigare meddelande. Avverkningen sker istället imorgon torsdag 29/9 från 09.00. Efter 09,00 kommer det tidvis vara avstängt kortare perioder under dagen. Planera därför din in/utresa under morgondagen utifrån ovanstående information.

2011-09-28 Kvarntorpsvägen ev tidvis avstängd under sena eftermiddagen idag
Under sena eftermiddagen kan det bli tidvis avstängt vid in/utfart mot Lissmavägen. Orsaken är att fällning och rensning ska kunna ske av de dåliga träd som identifierats mellan Lissma vägen och "bron" på Kvarntorpsvägen

2011-09-27 Träd rasat
På morgonen har ett av träden rasat över Kvarntorpsvägen. Rensning med bla traktor pågår för att lösa framkomligheten. Kommunen är vidtalad och vi trycker på för att påskynda avverkningen. Så snart vi vet när meddelas detta här på hemsidan.

2011-09-26 OBS!! OBS!! OBS!! Vägen bitvis avstängd torsdag/fredag
Kommunen har nu inspekterat och markerat de farliga träd som måste tas bort. Kommunen har anlitat LGA Transportservice för avverkning och bortforsling. Kvarntorpsvägen kommer då behövas spärras av under vissa delar av dagen för att kunna utföra arbetet. Inga bilar kan då komma till eller ifrån området. Vi avvaktar nu så exakta tidsangivelser som möjligt när arbetet ska ske. Ett tips är att du redan nu planerar din in eller utfart tidigt på morgon eller sent på förmiddagen kommande torsdag och fredag.

2011-09-26 Grannsamverkan: varningsutskick östra Huddinge
"Det verkar vara så att inbrotten är på uppgång nu igen efter att ha varit en hittills lugn månad i övrigt. Från fredag 16/9 till idag har det varit 7 st..."
Insp Anna Schelin, Närpolisen Huddinge, Brottsförebyggare, 010-56 465 12

2011-09-26 Stubbfräsen.....
När väl stubbfräsen var lagad och på gång så blev vattenståndet för högt. I fredags sågade man manuellt ner ett antal av de stubbar som sticker upp. Oklart om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas just nu när vattnet är högt.

2011-09-26 Inspektion av riskabla träd
Kommunen är kontaktad och de kommer att inspektera påtalade träd under dagen och därefter se vilka åtgärder som krävs.

2011-09-25 OBS!!! - var vaksam vid körning i Kvarntorpsvägens allé
Vi har idag observerat att några träd lutar betänkligt över vägen. Att träden varit dåliga tidigare är känt men något har hänt senaste dagarna som förvärrat läget. Huddinge Kommun kommer kontaktas imorgon, måndag, för att snarast hitta en lösning för att undanröja den risk för trädras som finns. Så fort ny info finns meddelas det här på webbsidan. Tillsvidare, var vaksam när du kör de första 100 metrarna på Kvarntorpsvägen från Lissmavägen och fram till bron. Observerar du något ytterligare, vänligen ring ordförande 070-4501757.

2011-09-20 Skogsavverkning
Huddinge kommun planerar att idka skogsvård med viss avverkning på kommunens mark, nordväst om Sandtagsvägen. I nästa vecka kommer kommunens entreprenör ge mer information om i vilken omfattning arbetet beräknas påverka vår samfällighets vägar (med maskiner, tunga fordon m.m).

2011-09-17 Dikesklippning
Maskinell dikesklippning kommer att genomföras över hela området där det är görligt (enligt samma modell som i våras).

2011-09-08 Stubbfräsen.....?
Enligt info från Huddinge Kommun har ansvarig för stubbfräsningen i dagarna besiktigat Lissmasjön och konstaterat att en kraftigare maskin än beräknat behövs. Fortfarande oklart när stubbfräsningen kan ske.

2011-09-07 Månadsbrev från REV
REV kommer att ha förbundsmöte i Örebro. Framförallt kommer stadsbidragen och stödet till Enskilda Vägföreningar diskuteras. Vår vägsamfällighet kommer ha representant på plats. Läs mer

2011-09-03 Lyckad kräftfest
Dagen avslutades med kräftor, tilltugg och dryck. Nubbevisor och allsång löste av varandra till stor förnöjsamhet hos de 30 festsugna. Om sångerna blev lika uppskattade hos de boende närmast ladan är i nuläget okänt. Stort tack till den eminenta festkommittén Eva och Margita samt övriga som assisterade.

2011-09-03 Extra årsmöte
Efter dagsverket genomfördes ett extra årsmöte gällande ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Tomtföreningens nye kassör rapporterade de aktiviteter som utförts för att fastställa det ekonomiska läget. Ett antal tomt- och hyresavgifter från den senaste 3-års perioden har identifierats som ej betalda. De som är berörda kommer de närmaste veckorna få inbetalningskort för snarast betalning. Revisorerna godkände den ekonomiska redovisningen och rekommenderade årsmötet att bifalla ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011 vilket årsmötet också gjorde. Ett speciellt varmt tack till Pyret som lagt ner åtskilliga timmar för att reda ut de frågetecken som funnits.

2011-09-03 Genomfört dagsverke
På lördagen genomfördes dagsverke med god anslutning. 22 olika aktiviteter genomfördes. Fint väder kompletterade den goda grillade lunchmaten. Tack till alla som på olika sätt medverkade och hjälpte till

2011-09-01 Ännu en rekordmånad för hemsidan
Antalet besökare till vår hemsida ökar stadigt. I augusti besöktes hemsidan 219 ggr av 135 unika besökare. Ett snitt på 7 besök per dag.

2011-08-26 Sommarvattnet återigen reparerat
Flera fel har kommit efter varandra med dyrbara reparationer till följd. Nu får vi hålla tummarna att den senaste insatsen är tillräcklig, åtminstone höstsäsongen ut.

2011-08-23 Väginspektion utförd
Trafikverkets vägingenjör har idag inspekterat och (med visst beröm)godkänt standarden på Kvarntorpsvägens sträckning vilken är den sträckning vi får statsbidrag för. Vi fick också flera värdefulla råd om ytterligare förbättringsmöjligheter, främst rörande dikning och avrinning. Statsbidraget motsvarar ca 135 kr per samfällighetsandel (eller 6,75 kr per meter).

2011-08-15 Väginspektion
Trafikverkets vägingenjör kommer inom kort göra en inspektion av våra vägar för att se hur vi sköter dem utifrån det stadsbidrag vi erhåller (för Kvarntorpsvägens sträckning)

2011-08-15 Inget nytt om stubbfräsen
Har vid några tillfällen sökt kommunen avseende den stubbfräsning vid Lissmasjön som var aviserad i sommar. Dock råder fortfarande semestertider och ingen aktuell status har varit möjlig att få.

2011-08-04 Sommarvattnet reparerat
Pumpen till sommarvattnet är reparerad och normal cirkulation fungerar åter sedan igår.

2011-07-25 Sommarvattnet
Vid en första sondering att få teknisk hjälp för att felsöka pumpen visar det sig att i rådande semestertid är ytterst få yrkeskunniga i gång. Dessa är dessutom fullbelamrade av jobb. Där av kan det ta längre tid, kanske 2-3 veckor innan felet kan åtgärdas.

2011-07-24 Problem med sommarvattnet
Vi har för närvarande problem med pumpen till sommarvattnet. Automatsäkringen utlöses av okänd anledning. Det går endast att ta ut små mängder vatten för tillfället annars utlöses automatsäkringen vid längre belastning. Felsökning har startat men kan ta flera dagar, kanske någon vecka. Om du behöver vatten är det bästa att hämta mindre mängder ur kranen vid pumphuset.

2011-07-12 Utskick av årsavgifter
I dagarna har utskick gjorts av årsavgifterna för tomt- och vägsamfälligheten. Om du inte erhållit dessa närmaste dagarna kan du kontakta sekreterare eller kassör. Sista betalningsdag för vägsamfälligheten är sista augusti och för tomföreningen sista september. Det går dock alldeles utmärkt att göra inbetalningarna tidigare för den som vill.

2011-07-03 Välbesökt hemsida
I juni besöktes vår hemsida 204 ggr av 132 unika besökare vilket är rekord sedan starten sept 2010. Mycket glädjande då hemsidan nu är huvudkanal för information från Tomt- och Samfällighetsföreningen(väg). Varför inte göra hemsidan till din startsida så att du inte missar något?

2011-07-01 Highland cattle på rymmen
Ett flertal Highland cattle har varit på rymmen under dagen. Alla utom en hade observerats vid 16-tiden. Kl 18 observerades förmodligen den sista av dem vid Ollonvägen. Djurägaren är underrättad och kommer under kvällen försöka få dem åter in på rätt område/inhägnad. Vi får hoppas att alla kor mår bra och att alla till slut hittar "hem".

2011-07-01 Svart bil med märkligt uppförande
En svart kombi med tre personer observerades på fredagen då bilen framfördes långsamt på ett lite märkligt sätt samtidigt som personerna i bilen tittade specifikt mot husen längs vattenvägen. Kanske är det inget konstigt men det skadar inte att vara lite extra uppmärksam. Polisen har fått tipset i fall att bilen observeras på likartat sätt i något annat område.

2011-06-26 Falsklarm?
Flera gånger senaste veckan har ett larm utlöst, inom eller nära vårt område, och sedan pågått i många timmar. Förhoppningsvis har inget inbrottsförsök skett utan att larmet förmodligen är utlöst av annan anledning. Om du har larm, kontrollera att funktionaliteten är rätt inställd så att det inte utlöser av felaktiga orsaker.

2011-06-26 Stubbfräs på gång?
Vid samtal med kommunen före midsommarhelgen framkom att en stubbfräs är beställd för att fortsätta jämna till strandarean efter avverkningen. Enligt info kommer stubbfräsmaskinen från ett uppdrag i Norrland och kan tänkas dyka upp hos oss denna eller nästkommande vecka.

2011-06-22 Midsommarstädning
Idag har maskinell dikesrensning utförts längs de vägavsnitt som varit möjliga. Gräsklippning och slyrensning har också gjorts runt ladan och brevlådor i syfte att snygga upp lite inför midsommarhelgen. Tack för arbetsinsatsen => Eva och Sölve, Danne och Åsa, Loffe, Mia och Pyret.

2011-06-21 Mer Highland cattle
Nu har även Lissma Gårds beteskor kommit. Det lär vara ca 15 st.

2011-06-20 Lissmadalgången blir naturreservat
Läs Huddinge Kommuns planer för Lissmadalgången, se
info på kommunens hemsida och om Huddinges övriga naturreservat

2011-06-17 inför midsommar
På onsdag den 22/6 kl 18-20 kör vi en 2 timmars uppfräschning runt ladan och brevlådor för att snygga upp lite inför helgen. Du som vill vara med är välkommen - aktiviteten är frivillig och vi tar gärna hjälp av den som har lust att vara med.

2011-06-16 Varningsutskick Grannsamverkan
Polisen varnar för ökat antal inbrott i Huddinge. Läs nyhetsbrevet under fliken "Grannsamverkan" eller klicka på länken varningsutskick juni-11

2011-06-16 Highland Cattle
Våra nya grannar, de trevliga Highland Cattle, har ju kommit åter till Lissmasjön sedan några dagar. Djurägaren har även träffat avtal med Lissma Gård om viss betesmark på andra sidan sjön samt delar av hagen mot Länna (och Lissmavägen).

2011-06-16 Hemsidan omarbetas
Hemsidan kommer under sommaren att omarbetas något för att även Tomtföreningens verksamhet skall finnas med.

2011-06-15 Årsmöten genomförda
Årsmöten för tomt och vägsamfälligheten genomfördes den 10/.6. De nya styrelserna träffades för första gången den 15/6 för att planera det kommande verksamhetsåret. När det blir mer konkret kommer information här på hemsidan.

2011-06-10 Dammbindning
Igår utfördes dammbindning på vägarna. Syftet är att minska dammet men också för att göra vägkroppen fastare. För att få bästa verkan försöker vi tajma en något fuktig vägkropp och en prognos på några dagars regnuppehåll.

2011-06-08 Årsmöte
Påminnelse om årsmötet som går av stapeln söndagen den 12/6, kl 13.00 i ladan. Kaffe och kaka serveras efter mötet.

2011-06-08 REV
Månadsbrev Juni från REV

2011-05-18 Aktiviteter
En påminnelse om dagsverksdagen på lördag den 28/5. Samling 09.00 vid ladan. Tomföreningen organisatör.
Dammbindning av vägarna kommer ske vid lämpligt tillfälle närmaste veckorna.

2011-04-10 Högt vattenstånd
Snösmältningen har nu gjort att vattenståndet i Lissmasjön och ån är mycket högt. Vägbanken har dock klarat sig bra och det känns skönt att vi har de nya brotrummorna på plats. De nya utdikningarna längs Kvarntorpsvägen har också förbättrat utflödet från området ner till Lissmasjön

2011-04-09 Grannsamverkan
Månadsbrev April Grannsamverkan Södertörn

2011-03-27 OBS!!! INBROTT
Vi har tyvärr haft ett inbrott inom området. Alla ombedes vara vaksamma på okända bilar och personer som rör sig i området. Om du tror dig ha uppgifter, kontakta samordnare grannsamverkan eller polisen direkt. Se kontaktuppgifter under fliken Grannsamverkan.

2011-03-09 Månadsbrev Mars från REV
Läs senaste informationen från Riksförbundet för Enskilda Vägar

2011-02-19 Grannsamverkan
I navigeringsraden ovan finner du en ny avdelning om Grannsamverkan mot brott inom Lissma Kvarntorp Tomtområde

2011-02-18 Sandning
Föreningens kassa är mycket ansträngd efter den tuffa vintern. Vi kommer därför inte sanda mer än där det är absolut nödvändigt.

2011-02-01
Den kalla och snörika vintern ger ansträngd ekonomi för enskilda vägföreningar. Läs Månadsbrev från REV

2010-12-19 Väderprognos
På startsidan hittar du en länk till en vädersajt med prognoser för Lissma

2010-12-01 Månadsbrev dec från REV
Läs mer

2010-11-04 Månadsbrev nov från REV
Läs mer

2010-11-01 Busshållplats projekteras denna vecka
Trafikverket har meddelat att entreprenören kommer att anlägga de nya busshållplatsfickorna denna vecka. Troligtvis sker arbeten vid Kvarntorpsvägen onsdag 3/11 och torsdag 4/11 vilket kan medföra ökad störning vid in och utfart mot Lissmavägen.

2010-10-31 Vinterförberedelser klara
Snökäppar är nu uppsatta, plogen reparerad, traktorn nyservad och traktorgruppen informerad. Förberedelserna inför vintern så klara som det går.

2010-10-28 Ny busshållplats
Trafikverket kommer att göra ett antal nya busshållplatser längs 709:ans nya sträckning fram till Länna ind.område. Vid korsningen Lissmavägen-Kvarntorpsvägen kommer busshållplatsen (709 från Länna) att placeras på "vår sida", mellan kommunens parkeringsficka och Lissmavägen. Motsvarande hållplats till Länna placeras vid uppfarten till Lissma Gård. Rent praktiskt innebär det att när bussen stannar till för att släppa av eller på passagerare kan det bli lite trångt för övriga bilister vid vår utfart. Dock innebär den nya hållplatsen en klar förbättring, bl.a ur säkerhetssynpunkt, för de som åker buss till och från vårt område varför några extra sekunders extra väntan någon gång då och då inte förväntas vara något problem. Arbetet med busshållplatsen, som innebär viss grusning och asfaltering, förväntas ske inom de närmaste två veckorna.

2010-10-21 Reflexer och skyltar
Ytterligare reflexer är nu uppsatta på broräcken samt farthindren längs Kvarntorpsvägen. Även ytterligare två 30-skyltar har satts upp då det fortfarande gasas för hårt på sträckan.

2010-10-13 Sommarens brobygge
Se bilder från sommarens brobygge

2010-10-11 Månadsbrev okt från REVriks
Månadsbrev från REVriks

2010-09-15
Arbetet med broövergången vid Kvarntorpsvägen är nu i det närmaste färdigt. Kvarstår uppsättning av del nya skyltar vilket kommer ske sep-okt.

2010-09-11
Dagsverkesdag genomförd med god anslutning. Mycket blev gjort under dagen. Tack till alla som medverkade. Dagen avslutades med kräftskiva i Ladan.

2010-08-18
Överfarten vid Lissmån öppnas ("Broinvigning")

2010-08-02
Ombyggnation av Kvarntorpsvägen vid Lissmaån påbörjas.