Sidhuvudbild

Vårt område

Postgiro Lissma Tomtförening 259996-7
Postgiro Lissma (väg)Samfällighetsförening 403718-0

Resume
I denna lugna och vackra del av Lissmadalen bor vi ett antal bofasta och sommarboende. Ett för Stockholmsområdet mycket unikt boende. Här är det en lantlig miljö i direktkontakt med både betesmarker och skogsmarker - till stora delar skyddat av Lissma Naturreservat. Allt detta i kombination med närheten till huvudstaden förstärker verkligen det unika med Lissma Kvarntorp....inte konstigt att vi trivs här!

Karta
https://www.hitta.se/kartan?s=f95a580e

VÄDERPROGNOSEN
Se hur vädret blir i Lissma => väderprognosen

OBS!
Max 30 km/h gäller på samfällighetens vägar
Kör försiktigt. Visa extra hänsyn till barn, gående, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Parkera rätt - se till att du inte hindrar framkomligheten längs vårt vägnät. Parkera din och dina gästers bilar på tomten så förhindras inte framkomligheten när den väl behövs för t.ex utryckningsfordon som brandkår eller ambulans.

Om hemsidan
Lämna gärna din mailadress till thomas@zmw.se för eventuella framtida informationsbrev. Ange då också vilket tomtnr/gatuadress du har. Du kan också lämna förslag eller synpunkter på Tomt och Vägs verksamhet.

Aktuellt Tomt & Väg

220105 / TÖ
GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET !

ENSKILD VÄG - sedan 1/1 2022 är även Kvarntorpsvägen att betrakta som enskild väg då statsbidraget är uppsagt enligt årsmötesbeslutet. Kompletterande skyltar kommer att sättas upp successivt under våren.

SNÖKÄPPAR - vissa rasar efter en tid. Vi försöker åtgärda när tid finns.

ÖVRIGA MYNDIGHETSDIALOGER - för dig som vill ta del del av pågående projekt i Lissmadalen. Myndigheterna skickar ofta ut remisser/svar/beslut etc strax före jul för senast svar runt trettonhelgen. Så även i år. Har sammanfattat lite vad som hamnat i lådan sen dagarna före julen och hur föreningarna jobbar med frågorna, se länk Sammanfattning pågående myndighetsdialoger
Tilläggsnotering - Sjösänkningsföretaget har via dialog med Jordbruksverket fått Länsstyrelsen att rätta sina egna kartor så att dessa överensstämmer med markavvattningsdomen från 1917 (t.o.m byggmax-skylten). Rättning genomförd 15/12 2021.

NYINFLYTTAD? - några nya har flyttat in senaste året. Vi kommer att kontakta er för att erbjuda en infoträff i ladan i början på februari. Skicka gärna ett mail till thomas@zmw.se om du läser detta och är intresserad så spar vi lite kontaktförsök.
Hälsningar
Thomas

211210 / TÖ
SANDNING - idag har M sandat i princip hela området då det blivit riktigt halt. Ta det försiktigt.

PUMPHUSET/ELFÖRBRUKNING - Tack till Jesper E som hjälpte till att tömma vattensystemet så att vi kunde stänga av värmekablar och beredare då pumpen ändå är trasig. Enligt efterkoll av elförbrukningen så sparar vi 5 kwh per dygn på det som översatt till dagens elpriser är en kostnad på ca 1500-2000 kr vi slipper närmaste vintermånader och istället kan använda till annat. Till nästa vår ska vi gå igenom ny pumpinstallation samt se över hur vi kan vintersäkra med lägre elförbrukning än den som varit hitintills. Även toalettfunktionen vid ladan ses då över.

GRANNSAMVERKAN - det finns en ny app framtagen för att få snabbare input när något händer. Det är som tidigare Polisen som håller i Grannsamverkan. Jag har lagt upp en grupp men behöver kolla igenom funktionerna innan den går att sjösätta den hos oss. Återkommer inom någon vecka.

LISSMA SJÖSÄNKNINGSFÖRETAG - omfattande dialog sker just nu med Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket och Huddinge kommun då vi efter inköpta gps-mätningar, och under hösten gjort en genomgång av vattendomen från 1917, har vi, efter ett antal frågor till Länsstyrelsen och Jordbruksverket, kunnat konstatera att Lissmavägens vägtrumma ligger ca 63 cm för högt och Lagervägens vägtrumma ca 37 cm likaledes. Lövbergavägens vägtrumma ligger något högt men ändå inom en acceptabel felmarginal. Det innebär att de felaktiga vägtrummorna skapar ett dämme då de är för högt placerade utifrån de angivelser som fallhöjden skall vara vilket Jordbruksverket verifierat 2005/2021. Vattendomen säger att fallhöjden på utflödet skall vara 5 promille, dvs 0,5m per 1000m men trummornas felaktiga placering gör att bara 2 promilles fallhöjd (0,2m på 1000m) uppnås vilket gör att området runt Lissmasjön är betydligt vattensjukare än det behöver vara om vattendomen efterlevs. Vattendomen är skriven för att kunna markavvattna runt Lissmasjön och att marken därmed ska kunna brukas för t.ex betesdjur, hästar eller helt enkelt för att tomtägare närmast ån ska ha en torrlagd tomt att kunna gå på under största delen av året. Att vissa periodvisa översvämningar sker är naturligt med den topografi som råder men utflödet ska ske betydligt snabbare och effektivare än det gjort hitintills. Denna fråga/funktion har blivit än mer viktig då både Södertörnsleden och Gräsvretens industriområde planeras och då blir ett bra utflöde till Drevviken än viktigare eftersom Trafikverke/Huddinge kommunt vill tillföra än mer koncentrerade dagvattenflöden till Lissmasjön/Lissmaån. Återkommer när mer info finns.

211128 / TÖ
INBETALNING - postgironummer finns nu angivet för respektive tomt & vägförening på startsidans vänstra kolumn.

INFO FRÅN JAKTLAGET - Vi har en grupp vildsvin som rört sig i området en längre tid. Sugga med 4 kultingar från början, nu är det suggan med en kulting kvar bara. Grannlaget Skråvensborg har skjutit 2 st. Johan sköt en galt från gruppen i går kväll rätt nära Liselotte Bogårdhs mark efter åtskilliga dagar o timmars pyrshande. Förmodligen håller de sig borta en längre tid nu, men vi har full koll. Hälsar Hasse, Johan, Illka

211126 / TÖ
ÅRENSNING- 2900 meter åfåra har nu rensats ner till Länna köpcenter vilket förhoppningsvis ska lätta på vattentrycket på Kvarntorpsvägen och att översvämningsperioderna blir betydligt kortare. Mer rörlig vattennivå runt Lissmasjön ger också mindre utrymme för stickmyggor, vanligtvis förekommande i juni. Lissma sjösänkningsföretag har hållit i planering och utförande i samverkan med Gräsvretens gård.

211122 / TÖ
LADAN - idag påbörjas elarbete i ladan. Bla blir det utebelysning och strålkastare på traktorplanen.
SNÖKÄPPAR - började sättas ut igår, fortsättning i veckan.
ÅRENSNING - Lissmaån får en välbehövlig rensning från Lissmaån mot Länna med början idag.

211109 / TÖ
PUMPHUSET - vi har ju varit utan vatten vid pumphuset och ladan. I förra veckan gjorde en auktoriserad VVS-firma en omfattande genomgång på plats. Tyvärr visar det sig att sänkpumpen är slut och måste bytas. Mig veterligen har den inte bytts någon gång och i så fall har den ändå hållit många år. Blir en dyr historia som kommer beredas i styrelsen vid nästa möte. Tidpunkten när det görs kan bli på vårsidan då nyttjandet av pumphuset är minimalt vintertid.

211109 / TÖ
SANDFICKAN - nu börjar kylan och halkan komma och snart behovet att sanda. Vi kommer pröva att hyra en sandficka istället för att köpa så får vi utvärdera nästa år. Den hyrda sandfickan levereras imorgon onsdag 10/11 vilket känns mycket bra inför vintern.

211109 / TÖ
LADAN - Om allt går i lås kommer en behörig elfirma göra ett omtag på både uttag och belysning i samlingslokalen och den bristfälliga utebelysningen. Målet är att få bättre belysning på traktorplanen för att skapa ett säkrare arbetsområde samt även ett visst inbrottsskydd då strålkastare kommer styras av rörelsedetektorer. Även vid samlingslokalen och gavlarna kommer utebelysning vilket bör göra det trevligare även för alla er som brukar ta kvällspromenader förbi (idag becksvart)

211109 / TÖ
JAKT - Styrelsen har haft en dialog med vårt jaktlag och igår träffade jag även Huddinge jaktlag som jagar på angränsande marker. Har framfört önskemål om att få info när det har större aktiviteter som t.ex i lördags då jakt pågick vid Beijer och Nybygget. Omvänt så hoppas jag få input från er om ni ser skadade djur så att jag snabbt kan kontakta vårt jaktlag vid behov av skyddsjakt.

211109 / TÖ
NYINFLYTTAD? - vi har sen förra året börjat med att anordna en introduktionskväll för nyinflyttad för att bekanta oss och berätta lite om området och föreningarna. Så om du flyttat in relativt nyligen så skicka gärna ett mail till thomas@zmw.se då det ev blir en introkväll före jul. Omvänt kommer vi också försöka söka upp er som vi vet är nya ägare.

211109 / TÖ
ELABONNEMANG - föreningen har två abonnemang varav vi nu avser avsluta det ena då inget eluttag längre går via den mätaren. Behöver dock ske en sista koll innan avslut. I så fall en besparing på fasta elkostnader för föreningen på ca 4500 kr/år.

211024 / TÖ
NYA ELKABLAR - Vattenfall var på besök i veckan för att se förutsättningarna vid dragning av 2 nya 130 kv kablar i befintlig kraftledningspassage. De har behov av 1-2 materialplatser samt att komma till de två kraftledningstorn som ligger inom tomtföreningens mark. Ni tomtägare har, eller kommer säkert att få, någon propå från Vattenfall om detta. Vattenfall kommer att återkomma med förslag och då avser jag inbjuda er tomtägare som gränsar till kraftgatan för att vi tillsammans kan diskutera helheten och påverkan av det jobb som kommer ske (troligen) Q4 2022 t.o.m Q2 2023. Tidsperioden hänger på hur övriga delar i eldragningsprojektet lyckas genomföras enligt tidplan utanför vår sträckning.

211016 / TÖ
DIKESRÖJNING - idag har en entreprenör dikesröjt runt vägtrummorna vid Kvarntorpsvägen för att förbättra utflödet från Lissmasjön. 3 högar finns vid vägkanten vilka kommunen skall ta bort under veckan.

SANDFICKAN - eller månlandaren som den ofta kallas. Vi har idag tömt ur och besiktigat den inför vintern. Tyvärr var benställning sönderrostad och det var bara en tidsfråga innan den rasat. Vi kommer nu att leta efter ny eller begagnad alternativt hyra en eftersom sandfickan är en förutsättning för att klara vinterunderhållet.

211012 / TÖ
FORTSATT DIKESRÖJNING - på lördag den 16/10 kommer Lissma sjösänkningsföretag att dikesröja framför trummorna ("bron") på Kvarntorpsvägen för att förbättra utflödet från Lissmasjön. Arbetet beräknas pågå mellan ca 08.00-14.00 beroende på hur väl grävaren når fram. Iakttag försiktighet vid passage.

210927 / TÖ
Dikesröjning
Med kort varsel har vi fått en entreprenör att dikesrensa Kvarntorpsvägen (Lissmavägen till Lillbergavägen / ladan). Planerat att ske nu på måndag 27/9 från ca kl 8 till ca 11. Starta tidigt om du vill undvika väntetid och respektera entreprenör och ev funktionärer.

210920 / TÖ
Vägskyltar - 14 st har monterats ner då de saknar erforderligt tillstånd eller har felaktig funktion (har inget med statsbidrag eller inte att göra). Vi avser pröva att ansöka om "30 km/h" och "Förbud att parkera". I nuläget ser vi över vilka skyltar med liknande budskap som är möjliga att sätta upp.

Sladdning - i mån av tid kommer sladdning att ske över i stort hela vägområdet fr.om nu och under oktober.

Maskinell dikesröjning - Dialog med entreprenör pågår. Målet är att röja sly i dikesdelen på samma vägsträckning vi brukar väghyvla. Ev kan det bli av nästa vecka. Därefter ska vi försöka få till kantklippning på övriga vägsträckor. Återkommer med mer info.

Tillsynsärende Länsstyrelsen - Dialog pågår mellan Lissma sjösänkningsföretag / Länsstyrelsen / Huddinge kommun om den undermåliga rensningen nedströms i Lissmaån som försvårar markavvattningen kring Lissmasjön. Många tillflöden av dagvatten har tillkommit under senaste decennier som gör att bl.a vattentrycket på Kvarntorpsvägen ibland är stort och bidrar till underminering som oftast resulterar i besvärande potthål. Den existerande vattendomen från 1917 som fortfarande gäller syftar till markavvattning för att kunna bruka jorden, djurhållning eller annat på ett så torrlagt område som möjligt. Stillastående vatten i maj/juni bidrar också till ett inbjudande klimat för den aggressiva s.k stickmyggan. Fortsättning följer.

210829 / TÖ
Tack till alla som deltog på lördagens dagsverke samt ni som deltog på söndagens årsmöten. Mycket att prata om denna gång. Protokollen från respektive årsmöte kommer att återfinnas här efter att de blivit skrivna och justerade samt skickas ut i samband med utdebitering av medlemsavgifterna. Kan ta någon eller några veckor. Den nya styrelsen kommer att samlas för ett konstituerande möte om ca 2-3 veckor. Styrelsejobbet och löpande åtgärder löper dock vidare enligt erforderligt underhållsbehov.

210825 / TÖ
Nu finns årsmöteshandlingar upplagda under fliken "Styrelser" https://www.lissmakvarntorp.se/lissmakvarntorp/extern/styrelser.htm

210809 / TÖ
Hej alla

1. Nu finns det ett infobrev avseende grannsamverkan Juli under fliken "grannsamverkan" på hemsidan (direktlänk https://www.lissmakvarntorp.se/lissmakvarntorp/extern/grannsamverkan.htm ). Peppar, peppar verkar vi ha klarat oss bra i Lissma-området. Bra jobbat alla, känns som om vi är observanta.
2. Det har regnat en hel del senaste dagarna (över 30 mm på min regnmätare). Tänkte därför ta en runda för att kolla ev vattenskador på gemensamma ytor/vägar/ladan. Om något sett något, vänligen hör av dig.
3. Påminner om dagsverkesdagen den 28/8 och årsmötet 29/8. Vi kommer göra eventen så covid-säkra vi kan utifrån föreningarnas möjligheter med lokalen i ladan. Återkommer med mer info.

210725 / TÖ
Idag är sista dag för inlämnande av motion till årsmöten den 29 augusti.

Nedan kan du läsa styrelsens motion om att att tillsvidare avstå från statsbidrag för Kvarntorpsvägen. Läs motionen via denna länk MOTION TILL VÄGSAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE 29 augusti 2021

Inför årsmötet kommer det finnas en blankett för röstning via ombudsförfarande om du avser att inte delta på årsmötet 29 augusti

210716 / TÖ
I veckan besökte Länsstyrelsen Lissmadalens sjösänkningsföretag (där Lissma tomtförening ingår) då den senare begärt att LS öppnar ett s.k tillsynsärende för att lösa översvämningsproblematiken i Lissmadalen.(översvämningarna har stor påverkan på bl.a översvämmade tomter, stickmyggor i maj/juni samt underminering av Kvarntorpsvägen vid bron). Denna dialog har pågått kontinuerligt från tomt- och vägförening, tillsammans med andra markägare i Lissmadalen, sedan 2008 mot Huddinge kommun, Länsstyrelsen, Stockholm vatten, Haninge kommun, Trafikverket m.fl men har så här långt inte gett något resultat. Förhoppningsvis kommer vi vi längre denna gång. Skam den som ger sig....
Vid besöket blev LS guidade längs Lissmaån från Kvarnsjön bort till Länna köpcenter. En första muntlig feedback är att man tog till sig synpunkterna om att en väsentligt bättre dagvattenhantering behövs längs sträckan där vårt optimala önskemål är ett bredare och djupare dike som är dimensionerat för bättre avrinning som resulterar i väsentligt kortare perioder med översvämningar. Nuvarande vattendom tillåter inte det. och behöver i så fall ändras. Fortsättning följer......

NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - har tidigare skrivit om en prejudicerande dom i Västra Götaland som går emot Huddinge kommuns beslut (som kan bli väldigt kostsamt för enskilda tomtägare). Nu kom uppgift om en annan dom från Norrland som istället stöder kommunens möjligheter till oskäliga kostnadsuttag vid ny detaljplan. Om detta stämmer är det ytterligare ett exempel på att du får olika förutsättningar beroende i vilken kommun du bor och även risk för olika beskaed av olika tjänstemän inom samma kommun. Precis som hanteringen av enskilda avlopp bedrivs just nu i Sverige. Vi medverkar fortsatt med andra föreningar i Huddinge för att bevaka nytt gatukostnadsreglemente. Fortsättning följer även här.

NEDRIVEN KONTAKTLEDNING? - en ledning, förmodligen telekabel/ev fiber, hittades nedriven på Gölvägen igår. Martin har koll. Om det finns fler som har störningar eller avbrott och inte har kontakt med operatören så vänligen hör av er till styrelsen. Annars förutsätter vi att allt fungerar eller reparation är på väg.

DIKESKLIPPNING - har utförts på vissa ställen. dock ej från Lissmavägen fram till Persbergsvägen. Beror på att där finns ett antal stubbar och märkesjärn som behöver märkas ut för att inte förstöra klippmaskinen. Det ska vi nog kunna ordna under augusti.

Ha en fortsatt bra sommar

210616 / TÖ
Informationsbrev Lissma Kvarntorp tomtförening och vägsamfällighet

210602 / TÖ
VATTENFALL - har meddelat att strömförsörjningen nu har åtgärdats och att rätt voltantal nu ska levereras till våra fastigheter. (kolla om pizzan blir klar snabbare....)

GÖLVÄGEN - en vägtrumma har rostat sönder och kommer bytas samtidigt som delar av vägkroppen kommer att dikas ut. Iakttag försiktighet vid passage. Arbetet påbörjas förmodligen imorgon 3/6.

GRUSNING - har idag skett på Vattenvägen, Drängstigen och övre delar av Sädesvägen. Kan finnas lite grusgupp pga det stora antal ledningar vi har i vårt område (flaket måste tippas upp och ner vid ledningsövergångarna vilket skapar mer grus vid start och stopp)

ÅRENSNING - vattennivån sjunker sakta vid "bron" på Kvarntorpsvägen. Eventuellt har vi nu hittat en entreprenör som kan rensa Lissmaån för ett snabbare utflöde av dagvatten. En lägre vattennivå sparar vägkroppen och minskar hålbildning i vägbanan

210601 / TÖ
KOMPLETTERING FARTHINDER - ett farthinder, typ vägbula, har idag monterats på toppen av krönet mellan ladan och Gölvägen där vägskyltar om farthinder finns sedan tidigare. Syftet är att som övriga farthinder (blomkrukorna), att få ned hastigheten. Vi prövar nu och ser hur det fungerar. En påminnelse är att det gäller samma som på allmän väg - du som bilförare är ansvarig för din framfart på föreningens vägar. Om du har synpunkter eller har någon observation att delge så kontakta gärna någon i styrelsen.

210530 / TÖ
REGN, REGN, REGN.... Äntligen upphörde regnandet till slut. Ca 60 mm på några få dygn ger blöta konsekvenser på många ställen. Tillrinningen till bl.a Lissmasjön släpar ju alltid efter ett par dygn men det ser ut som att Kvarntorpsvägen klarar sig med några centimeters marginal denna gång från att översvämmas vid "bron". Denna gång blev tajmingen rätt att vi hann "bombera", dvs väghyvla, delar av sträckan så att det mesta regnet snabbt hamnade i diken istället för att stanna på vägbanan. Bl.a på Gölvägen behövs det dikas ut et avsnitt då stora mängder vatten kommer från naturreservatet. Dialog pågår med närmaste tomtägare. Väghindren är utplacerade och kommer justeras vartefter i syfte att hålla ner farten för att skydda alla trafikanter där det tenderar gasas för mycket. I övrigt hoppas jag att solen nu får bestå en lång tid framåt och att myggkläckningsperioden blir så skonsam för oss som möjligt .... stickmyggan är ibland ganska ihärdig....

210509 / TÖ
RESPEKTERA TOMTGRÄNSER - styrelsen kommer fram till midsommar att se över att tomtgränser kontra föreningsgemensam mark respekteras. Bilar parkeras på egen tomt såvida inte skriftlig överenskommelse finns med styrelsen. Detta för att säkerställa att utryckningsfordon, sop- och slambilar mm ska kunna ta sig fram på när det väl behövs. Påminner även om att trädfällning på föreningsmark inte är tillåtet utan skriftlig bekräftelse av styrelsen.

210509 / TÖ
STYRELSEFÖRÄNDRING - Helene Blohme har bett att få lämna styrelserna för tomtförening och vägsamfällighet av personliga skäl. Styrelserna utlyser inget fyllnadsval utan driver verksamheten på återstående styrelsemedlemmar fram till årsmöten den 29 augusti.

210425 / TÖ FRAMSKJUTET DAGSVERKE och ÅRSMÖTE

Information till medlemmar i Lissma Kvarntorps Tomtförening och Lissma Kvarntorps (väg)samfällighetsförening

Pandemin orsakar stora problem och otäcka livsöden genom den fortsatt stora smittspridning som pågår i Sverige. För några dagar sen förlängde regeringen mötesrestriktionerna efter inrådan av Folkhälsomyndigheten (FHM). Enligt ny plan ska Sveriges vuxna befolkning vara vaccinerade i augusti.
Av det skälet har styrelserna för tomt och vägsamfällighet tagit gemensamma beslut enligt följande för att kunna genomföra kommande aktiviteter på ett mer smittsäkert sätt:
1. Dagsverkesdagen, planerad till den 8/5, flyttas fram till den 28/8.
2. Årsmötet planerat till den 13/6 flyttas fram (som förra året) till den 29/8
3. 25/7 blir sista dag för inlämnade av motion till årsmötet
4. Redovisningen för verksamheten fortsätter att ske enligt perioden 1/5 – 30/4. Delredovisning av nytt verksamhetsår 2021-2022 (1/5 – 28/9) kommer avrapporteras på årsmötet 29/8 och lämnas över till ny styrelse.
5. Sittande styrelse kvarstår under sommaren fram till årsmötet 29/8 och verksamheten fortlöper som ”normalt”
6. Valberedning aktiveras i början av maj inför styrelsevalen på årsmötet 29/8

Om frågor, kontakta ordförande Thomas eller annan i styrelsen

210418 / TÖ
GRUSNING PÅ GÅNG - dagens väghyvling gick utmärkt. Tack för visad hänsyn för hyvelentreprenören. Vi följer upp hyvlingen med att på tisdag 20/4 att grusa samma sträckor som hyvlades. Kommande dagar fortsätter vi uppåt i vägsystemet. När väl grusningen är klar kommer vi avslutningsvis salta för att binda vägytan hårdare och minska dammbildning. Därefter placerar vi ut farthindren.

210416 / TÖ
OBS - planerad väghyvling på söndag 10-12. Avser Kvarntorpsvägen upp till ladan samt Lillbergavägen fram till kurvan

210416 / TÖ
DAGSVERKESDAG 8 MAJ - samling vid ladan kl 09.00

210414 / TÖ
Nytt infobrev/sammanställning mars med dagens datum under fliken "Grannsamverkan"

210410 / TÖ
Uppdatering 1 - vägunderhåll/hyvling framskjutet pga hård vägbana och kalla nätter. Nytt försök kommande vecka, 12-16 april. Tag lite extra tid på dig vid in- och utfart

Uppdatering 2 - fiberdragningen som kommunicerades som beslutet gällde bara internt för kommunen(?). Samråd ska ske med berörda markägare längre fram innan beslut är definitivt. Oklara besked i kommunikationen, återkommer när mer info finns.

210331 / TÖ
En påminnelse att vi efter påsk kommer "bombera" Kvarntorpsvägen upp till ladan, dvs fasa till den för bättre vattenavrinning, samt fortsätta grusa vägarna uppåt i området, bl.a delar av Lillbergavägen, Ollonvägen, Gölvägen, Drängstigen, Sädesvägen och kvarvarande på Kvarntorpsvägen. Tillfälligt kan det därför vara temporära stopp vid infart/utfart så ta till lite extra tid när du ska lämna eller komma till området.

210331 / TÖ
Huddinge kommun avser bygga fiberkabel över delar av tomtföreningens mark. Det kom idag. Har bara som hastigast tittat på detta som kom idag. Berör framförallt du som bor längs Persbergsvägen (dragning vid sidan av vägkroppen) samt föreningens mark mellan Ollonvägen och Lissmasjön. Läs och kom gärna med input. Ev överklagan skall vara inne senast om 3 veckor..

Beslut - skrivelse - berörda fastigheter
Beslut - tillstånd - dispens
Beslut - ansökan - dispens
Beslut - situationsplan

210306 / TÖ
GRANNSAMVERKAN VACCINATIONSBEDRÄGERIER - extra infobrev under fliken "Grannsamverkan"

210306 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - nytt infobrev finns att läsa under fliken "Grannsamverkan"

210306 / TÖ
UPPDATERING VÄGUNDERHÅLL - just nu delvis frusen vägbana vilket begränsar effekt av t.ex sladdning. Vi planerar grusa flera vägavsnitt så snart vi har varmare temperaturer igen och därmed mjukare vägbana som gör att gruset sätter sig. Målet är att försöka grusa i princip alla vägar fram till midsommar. Vi får se hur vi lyckas. Väghyvling är beställd till efter påsk vilket innebär att Kvarntorpsvägen (Lissmavägen till ladan) samt Lillbergavägen (brevlådor till skarpa kurvan) kommer att fasas för att få bättre vattenavrinning och därmed minska antalet potthål en tid framöver. I alla händelser, kör lugnt, då håller vägen längre perioder.

210225 / TÖ
STATUS VÄGUNDERHÅLL - omslaget i vädret har skapat ett riktigt tvättbräde på Kvarntorpsvägen. Det blir försök till sladdning idag eller imorgon så får vi hoppas det blir lite bättre. Allt lite avhängigt hur mjuk vägbanan hunnit bli.

210225 / TÖ
DIALOG MED HUDDINGE KOMMUN - som representant i sjösänkningsföretaget deltog jag i går i ett möte med den nye chefen för Naturvårdsenheten i Huddinge. Översvämningarna och otydliga vandringsleder samt den väsentligt högre besöksfrekvensen till naturskyddsområdena diskuterades. Målet är att få en tydligare kommunikation om vårt område och vad vi kan göra i samarbete med kommunen.

210225 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN - synpunkter på Södertörnsleden (trafikplats Lissma) lämnades in i början på veckan. I utbyggnadsplanen förväntas ett ökat vattentryck på Lissmasjön och därmed Kvarntorpsvägen. Vi har därför begärt en plan för hela Lissmaåns utflöde för att kunna hantera framtida översvämningar bättre. Vi får se vad som händer, målet är att få en dialog om vattenproblematiken.

210208 / TÖ
NYTT INFOBREV JANUARI - se under fliken "Grannsamverkan"

210204 / TÖ
SYNPUNKTER SÖDERTÖRNSLEDEN - En påminnelse till dig som vill lämna synpunkter om förslaget på utbyggnad av Södertörnsleden. Vi planerar lämna in synpunkter från tomtförening och vägsamfälligheten avseende den ökade volymen av dagvatten som tillförs Lissmasjön/Lissmaån beroende på väsentligt mer hårdgjorda ytor och minskat upptag i mark. Den ökade ansamlingen av dagvatten höjer nivån i Lissmasjön/Lissmaån vilket direkt påverkar Kvarntorpsvägens vägkropp med ett ökat slitage och underminering. Den ökade volymen dagvatten påverkar också några av Tomtföreningens medlemmar längs Persbergsvägen. Vi kommer också trycka på vikten av bullerskyddsåtgärderna och dagvattenreningen som finns beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Lissma sjösänkningsföretag planerar också att ge synpunkter som avser dagvattenproblematiken längs hela Lissmadalgången (från Lissmasjön till utloppet till Östersjön vid Vega). Det är mindre än 1cm fallhöjd längs hela sträckan och varje tillflöde av nytt dagvatten gör situationen kring Lissmasjön än värre under nederbördsrika perioder. Det pågår även utbyggnadsplaner för Gräsvretens upplagsområde (dubbelt så stort, även omvandling till industriområde) som innebär stora riktade flöden av dagvatten ner till Lissmaån.

Du som är boende har också möjlighet att lämna synpunkter på utbyggnaden utifrån vad som känns angeläget för dig och som inte hanteras av föreningarna enligt ovan beskrivning. Du kan läsa om utbyggnaden på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/

Skicka dina synpunkter på vägplanen senast tisdagen den 23 februari 2021 via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2017/27.

210127 / TÖ
PLOGNING/SANDNING - omväxlande väder + kylan ger flera utmaningar i underhållet av vägarna. Vi har försökt få hem leverans av mer sand idag men det ser ut att bli tidigt imorgon bitti. Denna gång saltblandat, vilket vi egentligen inte vill ha, men för att kunna hantera situationen får det bli så. För akut behov i någon backe så finns sand i boxarna vid ollonvägen/lillbergavägen/drängstigen/sädesvägen/kvarntorpsvägen. Under dagen imorgon beräknas det kunna sandas på de mest utsatta vägavsnitten. Till våren/sommaren ska vi renovera månlandaren samt förse den med torkat halkstopp som inte ska frysa vid köldgrader, förutsatt att månlandaren blir tät.

210126 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN UPPDATERING - har skummat igenom planen och här en kort sammanfattning:
Det projekteras en 4-filig väg mellan väg 73 Jordbro till E4 Fittja. Delvis i tunnel under Flemingsberg. Trafikökning på Södertörnsleden beräknas med 500% till år 2045. På Lissmavägen beräknas en 50% ökning. Det blir en stor trafikplats vid Lissma, med centrum placerat något mer östlig riktning än nuvarande. Det kommer finnas bullerdämpning i form av 2,5 m plank för att dämpa ljudet över bl.a Lissmasjön. Föreslagen hastighet vid Lissma är 80 km/h, i övrigt 100 km/h. Undergångar/gångstråk för vandrare och djur planeras på några ställen. Positivt är, som Anna skrev, är att det också blir en cykelväg längs hela sträckan. I kombo med den cykelväg som utlovats i (10 år?) av Huddinge kommun längs Lissmavägen till Länna köpcenter så blir det väsentligt säkrare framfart.
Det som oroar är hanteringen av dagvatten vilket jag ställt omgående fråga till Trafikverket. En reningsanläggning är med på skissen, vilket är bra ur miljösynpunkt, men volymen dagvatten till Lissmasjön kommer att öka då de hårdgjorda ytorna (asfalt) ökar väsentligt. Ansamlingen av dagvatten vid regnperioder blir då mer omedelbar och mindre del absorberas i mark. Vi har ju problem i vissa tidsperioder med mycket högt vattenstånd i Lissmasjön som kommer förvärras om inte hela dalgångens vattenutflöde förbättras.
Återkommer när mer info inkommer.

210125 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN - se ny publicerad information https://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn
Söker mer information och återkommer med mer info.

210123 / TÖ
VÄGARNA - just nu värsta tänkbara väder för grusvägar. Mycket regn och töväder på en delvis frusen vägyta skapar många nya gropar då vägen undermineras av allt vatten. Att lägga mer grus just nu är verkningslöst. Vi kommer försöka sladda så fort det isskorpan är borta, framförallt på Kvarntorpsvägen. Förhoppningsvis imorgon eller mån/tisd då det indikerar kallgrader i mitten nästa vecka.

210123 / TÖ
ÖVERKLAGANDE NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Förvaltningsrätten avslog vår önskan om "inhibering", dvs fördröjande av beslutet tills dess dialog med föreningarna kunnat ske. Avslaget togs av Förvaltningsrätten på en dag (måste vara rekord av en myndighet - förvaltningsrätten går i stort sett aldrig emot ett kommunbeslut.... myndigheten betraktas ofta som väldigt kollegial med kommunerna). Ev görs ett försök att överklaga till Kammarrätten, som är nästa instans. Återkommer när mer info finns.

210111 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - se nytt infobrev från Polisen under fliken "Grannsamverkan"

210104 / TÖ
POTTHÅL - imorgon gör vi ett försök att laga en del av potthålen på Kvarntorpsvägen. Vägen slits av mycket regn men framförallt av för höga hastigheter. Därav är det mest och störst hål där vägen är som rakast och mest inbjudande till att gasa på. Imorgon funktionärer på vägen så TAG HÄNSYN, tack.

210104 / TÖ
DIALOG - det pågår försök att få till möten med ledande personer inom Huddinge Kommun och Trafikverket gällande skötsel av naturskyddsområden, dagvattenhanteringen i Lissmadalen samt utbyggnadsplanerna på Gräsvretens upplagsområde samt ny, breddad, Södertörnsled. Återkommer när mer info finns.

210104 / TÖ
HÖG VATTENNIVÅ - Mycket regn och därmed stora tillflöden har höjt vattennivån väsentligt i Lissmasjön och ån. Lissmadalens sjösänkningsföretag jobbar med att få tag på lämplig entreprenör för rensning nedströms så att kapaciteten i vattenutflödet kan höjas. Förhoppningsvis blir det en del åtgärder under våren.

210104 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - UPPDATERING
Just nu slutjusteringar av det sista innan överklagandet skickas in till Förvaltningsrätten. Fantastiskt jobb av några eldsjälar i grannföreningarna. Den som vill kan få slutversionen per mail senare, hör av dig i så fall på mailen till mig.

201230 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Huddinge kommun har precis före julhelgen beslutat om ett nytt gatukostnadsreglemente. Mycket kortfattat är det ett andelsförfarande som upprättas för gatukostnader i samband med ny stads- eller detaljplan som innebär mycket dryga kostnader per fastighetsägare. Andelsförfarandet innebär att fastighetsägaren får ta i stort sett alla kostnader utan att i förväg veta vad den kan bli i slutändan . Andelsförfarandet är en teoretisk beräkning som inte behöver följa ett verkligt utfall av andelarna i ett område. Eventuella VA-kostnader är inte inräknade utan tillkommer utöver andelen/andelarna av vägkostnaden. Läs mer om beslutet i de två dokument som jag precis fått ta del av och bilda din egen uppfattning. Inte helt enkelt att förstå vidden och hur hårt det kan slå ekonomiskt. Överklagan av nytt gatukostnadsförslag ska ske före 12 januari. Enligt den info jag har är ett 20-tal föreningar, likt vår, berörda och intresserade av att överklaga.

Förslag till nytt kostnadsreglemente

Tjänsteutlåtande201230 / TÖ
I mån av tid och möjlighet under helgerna kommer vi att lappa en del av hålen på Kvarntorpsvägen mellan Lissmavägen - Persbergsvägen. Bästa sättet att ha en jämn slät väg är att köra lugnt i lägre hastighet så pålagt material får sätta sig i groparna. Ju högre fart desto snabbare försvinner materialet ur lagade gropar.
Så kör lugnt så spar du både på bil och väg.

201209 / TÖ
VATTENFALL UNDERSÖKER - ny dragning av 140 kV ledning längs befintlig högspänningsledning, se karta. Kan bli en del trafik när de undersöker förhållandena inför ev dragning. Återkommer när jag får ev mer input.

201209 / TÖ
DAMMEN - nu åter normal vattennivå efter senaste veckornas regn. Porlar trevligt vid de nyrenoverade luckorna (tack Danne och Benke). Till våren ska vi städa gångstigen längs bäcken, vid dämmet samt upp mot Kvarnsjön. Också ev fixa till övergången under kraftledningen.

201209 / TÖ
BELYSNING BREVLÅDOR - delar för belysning äntligen beställda. Inte varit helt enkelt att hitta något som kan passa för vår del. Vi får pröva oss fram och se hur det fungerar. Om allt går väl kan det bli montage nästa vecka......

201126 / TÖ
VÄGARBETE - stora delar av Kvarntorpsvägen fram till ladan har nu fått en fast och hård yta inför vintern. Vi har dock ett antal hål som vi har försökt att reparera med jämna mellanrum, så också de närmaste dagarna. Du kan hjälpa till genom att hålla LÅG HASTIGHET för att det grova material som erfordras ska ha en chans att sätta sig i groparna. Hög hastighet gör att det grova materialet far ur gropen medan det finare materialet, som fungerar som bindemedel, blir kvar i gropen och försvinner vid kommande regn.
Låg hastighet innebär också säkrare tillvaro för de FUNKTIONÄRER som arbetar för att du ska ha en fin väg fram till din stuga. Ett alternativ är att stänga av vägen helt några timmar då vägarbete pågår för att skydda de föreningsmedlemmar som FRIVILLIGT JOBBAR med vårt gemensamma vägnät vilket är en lösning som kommer närmare och närmare om inte hastigheten på vårt vägnät sjunker. Ett annat alternativ är att låta groparna få vara kvar då det verkar vara mer effektfullt att skydda sin egen bil än oskyddade trafikanter. Ett tredje är placera ut ännu mer fartdämpande hinder vilket skapar mycket mer arbete vid vägunderhållsaktiviteter. Den övervägande majoriteten kör mycket hänsynsfullt men det räcker med en(1) fartdåre för att en funktionär, gående, hund, häst eller cyklist allvarligt kan skadas.
Antalet fordon på vårt vägnät har ökat väsentligt de senaste åren, även av fordonsägare utifrån som vill ut i skogen för att gå eller plocka svamp, så hjälp oss alla genom att fortsätta TA HÄNSYN när du framför ditt fordon. Har du tips på hur vi får ned hastigheten och ökad hänsyn mot oskyddade trafikanter så skicka gärna din idé till mig på thomas@zmw.se

201126 / TÖ
FYLLNADSVAL STYRELSEN - under hösten har styrelsen decimerats med en person. Valberedningen fick omgående uppdrag att hitta en ersättare. Normalt hade vi arrangerat ett extra årsmöte, då val till styrelsen är en årsmötesfråga, men med anledning av Corona och de restriktioner som råder så har styrelsen beslutat att hantera det digitalt denna gång. Valberedningen har tillfrågat Sofia Sandell som har tackat ja till att vara suppleant fram till ordinarie årsmöte juni 2021. Om det finns synpunkter på denna tillsättning meddela mig (ordförande) eller valberedningen inom 14 dagar.
Om du är intresserad att arbeta i styrelsen, kontakta valberedningen och lämna din intresseanmälan. Styrelsen ser gärna att fler tar möjligheten att vara med att utveckla vårt fina område.

201126 / TÖ
BREVLÅDOR - 3 brevlådor som helt saknade identifiering har plockats ned och finns hos mig för den som saknar sin låda. Lappar har satts upp med anmodan att meddela behov av brevlåda så att vi får koll på de lådor sätts upp i ett försök att mota olovligt utnyttjande. Dessutom är brevlådeplatsen föreningens varför en check säkerställer att medlemmar i tomtföreningen alltid har en plats.

201113 / TÖ
OBS!!!! FALSK BREVLÅDA - återigen har en falsk brevlåda upptäckts. Tacksam om alla kan ha en extra koll om ni ser någon ny låda eller adress som ser konstig ut. Kontakta i så fall gärna mig eller någon i styrelsen.

201111 / TÖ
UTSÄTTNING SNÖKÄPPAR - är planerat till kommande söndag 15/11. Kör lugnt och ta hänsyn till funktionärer och traktor. Arbetet beräknas pågå mellan ca. 9-13.

201024 / TÖ
SLADDNING AV VÄGARNA - planerat till imorgon söndag alternativt måndag

201021 / TÖ
FÅRSTÄNGSEL ÅTGÄRDAT - enligt återkoppling från Huddinge kommun är nu fårstängslet vid Kvarntorpsvägen/Lissmaån åtgärdat och förhoppningsvis "tätt".

201020 / TÖ
FÅR PÅ RYMMEN - enligt uppgift är staketet vid grinden vid bron Kvarntorpsvägen inte helt okej. Får har idag varit på rymmen. Meddelande är skickat till Huddinge kommun som ska kontakta ansvarig för åtgärd. Tillsvidare, var extra uppmärksam när du passerar.

201009 / TÖ
KONTAKTLEDNING LAGAD - enligt uppgift blev den nedrivna ledningen lagad igår kväll. Tack för snabbt agerande av involverade.

201008 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - idag grusades annonserad sträcka förutom sista biten till Gölvägen. Sladdat och avjämnat men lite gropigt en tid framöver tills materialet satt sig i vägbanan. Kör lugnt och försiktigt så sätter sig materialet ännu bättre i vägbanan och vi får bästa möjliga avkastning på vår "väginvestering".
Tyvärr blev en kontaktledning nedriven men det är anmält till Vattenfall och kommer åtgärdas relativt snabbt.
Om problem eller frågor, kontakta ordförande.

201007 / TÖ
GRUSNING AV KVARNTORPSVÄGEN - vi har med kort varsel fått möjlighet att imorgon, torsdagen den 8/10, grusa Kvarntorpsvägen från Lissmavägen upp till Gölvägen samt Lillbergavägen från brevlådor till kurvan. Start ca 07.00 och en bit in på förmiddagen. Varje grusningsmoment tar ca 10 min under vilket vägen ej är framkomlig. Ta därför till 10-15 extra imorgon om du ska till jobbet eller passa annan tid.
Anledningen att vi grusar nu och med ett grövre material är att vägbanan ständigt behöver fyllas på för att ha en bra bärkraft. Vi hoppas också att det ska ge lite mer bärighet vid årets svåraste period för vägen, dvs vid tjällossningen mars/april. Genom att göra det nu tror vi att det mesta av materialet kan sätta sig bra i vägbanan innan vinterns ankomst och kommande plogningsaktiviteter. Om frågor, hör av dig till ordförande som också avser vara på plats imorgon bitti.

201006 / TÖ
EJ TILLÅTET ATT DUMPA TRÄDGÅRDSAVFALL, SKROT ELLER ANNAT PÅ FÖRENINGENS GEMENSAMMA MARKOMRÅDEN
På förekommen anledning måste jag påminna om det som borde kännas självklart. Det är inte okej att slänga eller gräva ned skräp, skrot eller trädgårdsavfall på föreningens markområden. Inte heller löv eller annat organiskt material. Undantag om det är en gemensam aktivitet, tex dagsverke, som är beslutad via styrelsen och i så fall gäller med lika villkor för alla tomtägare. I Jordbro, ca 3 km dit, finns en utmärkt återvinningsanläggning som tar emot i princip alla typer av avfall, dessutom gratis för privatpersoner. Vill man elda sitt trädgårdsavfall så gör man det enligt de eldningsregler och tidsperioder som gäller för Huddinge kommun. I år v42 vilket innebär helgen före t.o.m helgen efter angiven vecka.

201006 / TÖ
MARKSKADOR PÅ FÖRENINGENS MARK - Fick igår uppgift att någon grävt på föreningens mark nära korsningen Persbergs- och Kvarntorpsvägen. Inget tillstånd har lämnats från styrelsen varför uppgifter om någon sett något är välkommet. Ska själv besiktiga på förmiddagen då foton indikerar på ganska rejäla markskador. Hör av dig gärna på sms eller epost om du sett någon maskin eller dylikt på platsen. Verkar ha hänt igår. Meddela helst via sms eller epost till mobil 070-4501757 eller epost thomas@zmw.se

200929 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - förmodligen en bredbandslina, vid toppen på sädesvägens backe sett från ladan. Skedde tyvärr i samband med grusning. Om problem, hör av dig till thomas@zmw.se

200929 / TÖ
GRUSNING GENOMFÖRD - på sädesvägen (just nu gropigt, ska jämnas till under dagen) samt på Persbergsvägens första del.

200927 / TÖ
HUNDBAJS - under dagsverkesdagen inkom flera klagomål på att det är hundbajshögar både på vägarna och traktorplanen. Det flesta hundägarna är duktiga och har plastpåse i beredskap men uppenbart missas det av någon. Visa hänsyn och ta upp efter din hund - det är ju så enkelt.....

200926 / TÖ
DAGSVERKESDAGEN - tack till alla dagsverkare, både fredag och lördag. På lördag morgon var känslan att bli själv vid ladan efter 10-12 mm regn under natten och morgontimmarna men kl 9.00 fanns det 30 härliga Lissmakvarntorpare på plats för att dagsverka. Detta skedde med bravur och mycket blev gjort, bl.a nya dammluckor, slyrensat runt ladan - traktorplatsen - vid brevlådor - bron, skräprensning längs diken, städat i gemensamma utrymmen, krokiga vägskyltar fick lodräta lägen, rensning av trummor för genomflöden, tvättning av brevlådor och farthinder, m.m. Till detta bjöds på lunch med superb varm korvsoppa, välspacklade mackor samt kaffe med goda tillbehör. Igen ett stort TACK till er som dagsverkade. Suveränt jobbat! Vårt område blir vad vi gör det till.....

200923 / TÖ
VÄGKANTSKLIPPNING - kommer att ske närmaste dagarna, kanske redan torsdag eller fredag. Kommer ske från ladan till Lissmavägen samt delar av Vatten-, Lillberga-, Persbergs- och Ollonvägen. Visa hänsyn och tålamod för entreprenören.

200922 / TÖ
GRUSNING - kommer att genomföras nästa vecka, troligen tisdag eller onsdag, på sädesvägen i backen ovanför ladan. Det kommer att bli grövre grusmaterial, blandat med finare, för att skapa bärighet, bindning och därmed högre hållbarhet mot höstregnen. När det grövre materialet väl har satt sig kommer det fyllas på med lite finare material. Det kan dock ta en tid innan dess.

200922 / TÖ
Styrelsemötet - första gången vi träffades. Vi pratade bl.a ekonomi, budgetplan med 3 års framförhållning, grusning, belysning brevlådor samt aktiviteter till dagsverkesdagen. Vi behöver också göra ett fyllnadsval senare i höst då en funktionär inte har möjlighet att delta. Återkommer om datum för det.

200921 / TÖ
Lissma sjösänkningsföretag, vilken Lissma tomtförening är andelsägare i, syftar till att upprätthålla en acceptabel markavvattning så att Kvarntorpsvägen och tomtägare närmast Lissmaån inte drabbas av långvariga översvämningar. Ett rörligt vattenflöde är också viktigt för att inte myggbeståndet ska bli för påtagligt i maj/juni. Just nu förs en dialog med Hudddinge kommun om den underdimensionerade vägtrumma som finns vid Lagervägen, Gräsvretens upplagsområde. Målet är att få en väsentligt bättre genomströmning där så att markavattningen kan ske snabbare uppströms vid större nederbördsmängder runt Lissmasjön.

200909 / TÖ
Kallelse till DAGSVERKESDAG den 26 september 2020. Start kl 9, samling vid ladan. Välkommen!

200909 / TÖ
Tack till avgående styrelse och de funktionärer/frivilliga som medverkat i gemensamma aktiviteter inom vårt område under det gångna verksamhetsåret. Den 22 sep träffas den nya styrelsen för första gången på det nya verksamhetsåret. Har du någon synpunkt, prata då gärna med någon i styrelsen eller skicka ett mail till thomas@zmw.se

Vattenfall-undersokningledningsdragningbeskur.jpg

Arkiv

Läs tidigare nyheter i vårt arkiv

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in