Vårt område

Inbetalningsuppgifter
Plusgiro Lissma Tomtförening 259996-7
Plusgiro Lissma (väg)Samfällighetsförening 403718-0

Uthyrning av ladan
Ladan kan hyras och fotbollsplan kan bokas för större aktivitet av betalande medlem inom Lissma Kvarntorp tomtägareförening. Se lediga datum i kalendern. Hyra är f.n nedsatt till 200 kr per tillfälle/dag + faktisk elkostnad (f.n 3 kr/kwh).
OBS! Köksavloppet får ej användas. Vatten och toalett saknas. Rökning inomhus förbjuden.
Bokning sker via Margita Engebo, 070-5388464.

Resume
I denna lugna och vackra del av Lissmadalen bor vi ett antal bofasta och sommarboende. Ett för Stockholmsområdet mycket unikt boende. Här är det en lantlig miljö i direktkontakt med både betesmarker och skogsmarker - till stora delar skyddat av Lissma Naturreservat. Allt detta i kombination med närheten till huvudstaden förstärker verkligen det unika med Lissma Kvarntorp....inte konstigt att vi trivs här!

Karta
https://www.hitta.se/kartan?s=f95a580e

VÄDERPROGNOSEN
Se hur vädret blir i Lissma => väderprognosen

OBS!
Max 30 km/h gäller på samfällighetens vägar
Kör försiktigt. Visa extra hänsyn till barn, gående, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Parkera rätt - se till att du inte hindrar framkomligheten längs vårt vägnät. Parkera din och dina gästers bilar på tomten så förhindras inte framkomligheten när den väl behövs för t.ex utryckningsfordon som brandkår eller ambulans.

Om hemsidan
Lämna gärna din mailadress till thomas@zmw.se för eventuella framtida informationsbrev. Ange då också vilket tomtnr/gatuadress du har. Du kan också lämna förslag eller synpunkter på Tomt och Vägs verksamhet.

Aktuellt Tomt, Väg & Sjösnkftg

23-11-02 / väg / tomt / sjösnkftg /
Det har blivit lite hopp i informationen pga tidsbrist och annat varför det blev lite extra mycket att informera om denna gång.

SJÖSNKFTG - vattennivån i sjön har stigit från ca 20cm till 70cm på ca 14-20 dagar. Förhoppningsvis lite uppehåll i regnandet framöver så att det hinner rinna undan en del till Östersjön då Kvarntorpsvägens vägkropp inte mår bra av högt vattenstånd. I övrigt inget nytt på våra överklaganden till regeringskansliet och miljödomstolen avseende inledning av dagvatten/avloppsvatten till våra marker/tomter.

DAGSVERKE - genomfördes den 14/10 med representanter från 27 tomter. Mycket blev gjort och vårt område fick en uppsnyggning inkl borttag och eldning av mycket ris. Städades också välbehövligt i och runt ladan. Vägarna sladdades och fotbollsplanen blev klippt. Lunch serverades med tillhörande samkväm. Stort tack för alla medverkandes insats denna dag.

SANDLÅDOR- samtliga sandlådor blivit påfyllda inför vintersäsongen förutom Ollonvägen vilket görs närmaste dagarna

POTTHÅL - Ihållande regn har skapat många potthål i vägnätet. Bl.a Ollonvägen behöver lagas men också andra vägavsnitt- Lagning kommer att påbörjas närmaste dagarna. Kör extra långsamt när potthålen är fyllda så hinner gruset sätta sig i potthålet. För hög hastighet så försvinner "lagningsgruset" ur potthålen direkt.

FARTHINDER - krukorna kommer tas bort närmaste veckan. Kvar blir krukan med "Privat väg" närmast Lissma vägen samt fartguppet ovanför ladan. Max 30 gäller även utan farthinder......

SNÖKÄPPAR - kommer att sättas upp under november. Någon frivillig att hjälpa till? Brukar ta ca 2-3 timmar....

"FELAKTIGA" PARKERINGAR - Tack till er som hjälper till att upplysa "utomsocknes" att parkering inte är tillåten längs vårt vägnät. Detta för att ev utryckningsfordon alltid ska ha fri väg vid akuta incidenter. Senaste en dialog med Huddinge kommuns jaktlag att de måste parkera sina bilar på kommunens marker vid jakt i vårt närområde (dock ej inom tomtföreningens marker där vi har ett eget jaktlag). Allemansrätten gäller naturligtvis men det inbegriper inte motorfordon på privat väg. Vårt vägnät är avsett för vägföreningens medlemmar, gäster och leveranser.

VATTENFALL - nu aktuellt att återuppta planeringen av nya kablar i kraftledningsgatan som passerar genom vårt område. Tomtföreningen och berörda tomtägare har dialog med Vattenfall. Till föreningen utgår ersättning under 2024 för slitage på vägnätet och 2 upplagsplatser. Det mest intensiva arbetet kommer nog ske under september 2024 då kraftledningen är helt avstängd pga ombyggnationen. Mer om detta längre fram.

PUMPHUSET - vi stänger i dagarna av vattenutkastarna vid ladan och pumphuset samt tömmer ledningarna inför vintern. Då vi inte har ett fungerande kök i ladan blir det orimligt dyr elkostnad för att värma pumphus med tillhörande kablar då nästan alla tomtägare har egne borrad brunn idag. Vatten till ladan hänger ihop med hur vi går vidare med nästa 2 punkter.

LADAN, KÖK - Kommunen nu fastställt beslut om vite på 100.000 kr om vi diskar våra kaffekoppar med nuvarande lösning. Beslutet träder i kraft 18 månader efter fastställande vilket innebär att vi har hela 2024 på oss att hälla cement/fogskum i röret för att markera att avloppet är riktigt plomberat. Kan inte låta bli att än en gång nämna att det enligt nuvarande bestämmelser är helt ok att diska i en balja och hälla ut det utanför dörren (?) men inte låta samma kaffevatten rinna ut i ett rör till en grusad traktorplan. Vi kommer att kika lite på en eventuell enklare uteköksvariant till nästa sommarhalvår. Långsiktigt får vi fortsätta att sondera bland gällande bestämmelser och lösningar då det handlar om en investering på 50.000-100.000 kr och se om årsmötet vill satsa på det.

LADAN, TOALETT - det gamla utedasset (som inte använts på 10 år eller mer) har idag blivit plomberat med en skruvad tvärslå utöver tidigare hänglås. Detta för att vi inte ska få ett vite om någon obehörig möjligen kunnat smyga in och lägga en kabel.......
Skämt åsido, hitintills en bra dialog med kommunen. Vi jobbar på en enklare ombyggnation för att anpassa golvet för en förbränningstoalett som företrädesvis används under sommarhalvåret då vi också har sommarvatten påslaget vid ladan.

BELYSNING BREVLÅDOR - har inte fungerat på ett bra tag. Varit sporadisk felsökning pga tidsbrist. Idag dock checkat att lampor och rörelsesensor är ok och att det förmodligen är lagringsbatteriet som är trasigt (någon dålig cell el dyl). Ska söka och beställa nytt batteri anpassat till den solcell som finns monterad. Kan dock ta någon eller några veckor.

23-09-11 / väg / tomt /
DAGSVERKE - planerat till lördagen den 14 oktober med start kl 09:00. Samling vid ladan.

23-05-14 / väg / tomt /
DAGSVERKE -- genomfördes igår av 24 representerade medlemmar / andelar av totalt 66/76. Mycket jobb lades på att samla ihop och köra bort nedfallna/avverkade grenar i vägkanten. Dock glömdes ett antal högar längs svängen på Lillbergavägen vilket får ordnas när tid och frivilliga finns. Fotbollsplan och övriga gräsytor klipptes och området runt ladan och lekplatsen krattades och snyggades till. Skräp plockades, vägskyltar tvättades och vägtrummor kollades. Farthinder ställdes åter ut då det är en och annan bil som kör alldeles för fort. Övriga krukor kommer ställas ut vartefter. Till lunch bjöd Sofia och Lina med familj på wraps med dryck som var mycket uppskattat. Stort tack till alla deltagare som gör vårt område snyggare och trevligare att komma till.

ÅRSMÖTE . påminnelse om stundande årsmöten den 11/6 med start kl 13.00. Inbjudan på väg ut....

STÄNGSLINGEN - pågår i slutskedet: Bör inte dröja länge innan bufflarna kommer......

23-04-14 / Väg / Tomt /
DAGSVERKESDAG - planerad till lördagen den 13/5. Samling vid ladan kl 09.00.

STÄNGSLING LISSMASJÖN - Huddinge kommun avser fräscha upp stängslingen på föreningens sida av Lissmasjön för att bereda plats för ytterligare 4 (?) vattenbufflar. I samband med detta har vi dialog om den stängsling som sitter på Kvarntorpsvägens vägkropp och förhindrar maskinell dikesrensning samt hur avlastningszonerna för djuren vid "bron" ska utformas.

VATTENFALL 140 kV - den inställda ledningsdragningen av nya elkablar är nu åter aktuell och dialogen har återigen tagits upp avseende tomtföreningens gemensamma mark. Berörda enskilda fastighetsägare får brev direkt från Vattenfall.

ÅRLIGA VÄGAVGIFTEN - Flaggar redan nu för att styrelsen avser föreslå höjning av den årliga vägavgiften då kostnadsläget kraftigt förändrats det senaste åren samtidigt som ingen höjning skett på många år. Inför årsmötet kommer vi skicka ut förslaget med motivering så att vägföreningens medlemmar hinner ta ställning till förslaget inför årsmötet.

23-01-14 / Väg / Tomt / Sjösänkftg /

JAKT - enligt sent inkommen uppgift är det jakt idag i Lännaområdet

HÖGT VATTENSTÅND - senaste 14 dagarna har det varit hög vattentillrinning till Lissmasjön och mer är på väg. Kan stiga så högt som till Kvarntorpsvägens vägbana. Efter en enklare kontroll av Lissmaån har vi inte sett några stopp utan det är helt enkelt mycket vatten och vi får hoppas att tillrinningen avtar så snart som möjligt. Kör gärna lite extra lugnt då vägen blir mjukare och slits mer då vägkroppen utsätts för högt vattenstånd.

22-12-23 / Väg / Tomt / Sjösänkftg /
Lite summerad information om vad som händer i våra föreningar dagen före julafton. En hel del händer som inte alltid syns.

VÄG / MASKINER - mycket jobb har lagts på att anpassa den nya vikplogen och sandspridaren till vår traktor. Nu kan vikplogen ställas om helt efter önskemål och skapa betydligt mer flexibilitet. Sandspridaren är av typen "baklastare" vilket innebär att traktorföraren kan sitta kvar i hytten vid lastning av sandspridaren istället för att kämpa med lastluckan på tidigare "månlandare". Betydlig enklare och bekvämare då traktorföraren oftast är själv. Första sandningen skedde i veckan som var och behöver tränas in då det är lite annorlunda lägen mot föregående sandaggregat för att uppnå bästa täckyta med sanden. En genomgång och reviderad plan för plogning har också genomförts.

VÄG / TOMT / PARKERING - styrelsen har haft kontakt med bla skridsko- och sportfiskarförbundet och informerat om att de trafikfarliga parkeringarna runt Ansgarstugans närhet måste upphöra då säkerheten för de boende äventyras. Föreningen har bemötts på ett bra sätt och det verkar som att flertalet besökare nåtts av parkeringsinformationen och nu i större grad nyttjar kommunens parkeringar. Föreningen har också satt upp tilläggsskyltar vid bommarna vid Ansgarstugan och Sädesvägens slut som visar var kommunens parkeringar finns. Styrelsen har också ansökt om en s.k lokal föreskrift för förbud att parkera för att kunna skylta på sträckor som är extra trånga att passera.

TOMT / JAKTLAGET - vårt jaktlag meddelar att de sett en sugga med fem kultingar och de kommer att sitta på pass nu under helgerna. För en vecka sedan sköts en kulting på grannmark till oss.

SJÖSÄNKFTG / ÖVERKLAGAT DELEGATIONSBESLUT - Kommunen driver ett ärende som syftar till att sjösänkningsföretaget, där tomtföreningen ingår, skall hållas ansvariga för alla utsläpp som hamnar i Lissmaån. Ingen skillnad på varifrån som vägtrafik, industri eller privata hushåll. Sjäsänkningsföretaget har äverklagat till Länsstyrelsen då det är kommunens ansvar att ha en fungerande dagvattenhantering i Lissmadalen. En dom i Miljödomstolen i Växjö kom i veckan vars utfall stöder de argument som sjösänkninghsföretaget framfört ska gälla vid rensning av Lissmaån. Som jag nämnt förut, kommunen låter dagvatten som klassas som avloppsvatten, rinna orenat ner i Lissmaån vid t.ex Gräsvretens upplagsområde trots många påstötningar från oss. Trots det anför kommunen att ett av föroreningsproblemen i ån är gifter från privata altaner (ja, du läser rätt.....). Kommunen anför även att viss övergödning sker från privata hästar som betar 50 m från åfåran men att ingen påverkan sker från de kommunala bufflarna/kor som betar i direkt i å-fåran(!?). Utöver detta anför kommunen att sjösänkningsföretaget ska ta ansvar för alla gifter som kommer via dagvattnet från vägtrafiken. Det hela är mycket ologiskt och mycket tid går åt till överklagandeprocessen. I botten ligger en kostnad på ca 1-1,5 mSEK om bortforsling krävs av rensmassor vid årensning till deponi istället för att spridas längs ån som är vedertaget förfarande i övriga Sverige. Tomtföreningens andel är ca 2,5 % av sjösänkningsföretaget så vi jobbar för att inte behöva betala 25-35000 kr ur tomtkassan för att kommunen inte vill ta ansvar för de utsläpp de själva åstadkommer. Årensningen är nödvändig då vi annars inte har en farbar väg året runt till vårt område då vattnet vid stopp går över Kvarntorpsvägens vägbana.
Återkommer med mer info när sådan finns.

TOMT / VÄG / AVGIFTER 2023-2024 - stora kostnadsökningar sker vilket säkert inte undgått någon. Stundvis har dieseln varit dubbelt så dyr som vanligt efter att Ryssland anföll Ukraina i februari. Det påverkar självfallet föreningens kostnader och styrelsen kommer titta över och troligen föreslå väsentliga avgiftshöjningar vid kommande årsmöte i juni. Dock kommer medlemmarna få ta del av ett sådant förslag i god tid innan årsmötet för att bilda sig en uppfattning. Mer om det senare i vår.

God jul och gott nytt år
önskar
Styrelsen22-11-24 / Väg / Tomt /
FARTHINDER - igår togs en del av farthindren på Ollonvägen och Kvarntorpsvägen bort vilket inte hunnits med innan snön kom. Resterande tas bort så snart som möjligt men vi avvaktar då tövädret verkar hålla i sig några dagar.

PLOGNING - så snart ett par dåliga hydraulkablar är bytta på traktorn kommer snövallarna på framförallt Kvarntorpsvägen att tryckas ut mot dikeskanterna och ge mer plats. Förhoppningsvis kan vi göra det närmaste dagarna.

SANDNING - när samma ovanstående byte av hydraulkablar är klart har vi beredskap att sanda när så erfordras.

LEDNINGSPROBLEM - träd har rasat på ledningskablar på Lillbergavägen, Sädesv, Kvarntorpsv samt Vattenvägen. De två förstnämnda är åtgärdade medan de sistnämnda är anmälda till Telia då det är fast telefonkabel. Förhoppningsvis åtgärdas de närmaste dagarna.

22-11-17 / Väg / Tomt /
TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN - planen nu fastställd. Läs mer ....
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/nyheter-for-vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/vagplanen-ar-faststalld-for-vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/

SNÖKÄPPAR / FARTHINDER - vi avser sätta upp käppar och ta in farthinder närmaste 2 vekorna. Frivillig att hjälpa till får gärna höra av sig till thomas@zmw.se

PLOGNING & SANDNING - arbetet utförs av frivilliga funktionärer inom vägsamfälligheten. Därav är vägavgiften så låg som den är. Servicenivån är att vi börjar ploga när ca 7 cm fallit. Sandning görs vid behov och grad av halka. Samfällighetens sandlådor är fyllda om akut sandning erfordras för att komma upp vid de backar de står i. Parkera inte längs vägnätet så att plogning/sandning hindras.

22-10-23 / Väg / Tomt /
TRAKTORPLANEN - igår jämnades delar av traktorplanen av för att få en jämn yta att placera kommande betongblock som ska bilda sandfickor för flera olika sand- och gruskvaliteter. Samtidigt eldades rishögen efter dagsverkesdagen i september. Till våren är tanken att få draget sommarvatten ned till traktorgaraget.

RESPEKTERA PARKERINGSANMODAN - påminnelse om att ställa bilen på egen tomt eller överenskommen plats- Detta för de boendes och besökandes säkerhet ifall att utrycknings- eller andra servicefordon behöver komma fram snabbt utan hinder i vägen. Inte heller på vändplaner eller mötesplatser är det tillåtet att parkera. Max 30 km/h gäller i hela området på vägföreningens enskilda vägnät.

BOMMEN ANSGARSTUGAN - någon har avlägsnat låset vid bommen vilket omgående kommer ersättas med nytt lås. Om behov av tillträde med fordon, vänligen kontakta ordf Thomas eller ledamot Lasse G.

22-09-30 / Väg /
FARTHINDER OLLONVÄGEN - har tillfälligtvis flyttats på Ollonvägen då det går lite för fort när en pågående entreprenad jobbar med att borra ner fiberkabel under sjöområdet.

22-09-25 / Tomt / Väg / TÖ
NYINFLYTTAD? - välkommen på informationsmöte den 18/10 kl 19 i ladan. Om frågor, kontakta thomas@zmw.se.

DAGSVERKET - genomfördes igår av ca 30 personer som representerade 18 (av totalt 76) tomtägare & vägmedlemmar. Vädret var bra och mycket blev gjort. Förutom ordinarie gräsklippning fotbollsplanen, ogräsborttag och slyrensning vid ladan / brevlådor så blev även en mötesplats på Ollonvägen uppmärkt samtidigt som sikten förbättrades i kurvan vilket gav mycket ris att forsla bort. Även sikten vid utfarten på Lissmavägen har förbättrats något. Skräp plockades längs hela vägnätet och var glädjande betydligt mindre efter en bra insats i våras. Vägskyltar tvättades och snyggades till. Ladans fönster blev drevat och fick nytt foder så det ska målas till våren. Till lunch bjöd mästerchefen Sofia på hemlagad gulaschsoppa med hembakt bröd assisterad av familjen Agerstig. Mycket uppskattat och gott enligt matrecensioner som hördes runt bordet. Stort tack till allt jobb med lunch och medverkandes insatser under dagen som gör snyggt och håller fin ordning på vårt område

22-09-15 / Tomt / Väg / Sjösänkftg / TÖ

GRANNSAMVERKAN (tomt) - Läs infobladet från augusti under fliken "Grannsamverkan". Enligt den har det varit lugnt i vårt område. Men som tidigare kommer input med jämna mellanrum om möjlig "spaning" i vårt område. Bra då att ge sig till känna eller visa att man ser de som kör runt i området....

LADAN / TRAKTORGARAGE (tomt / väg) - vi kommer att öka uppsikten av traktorgaraget i förebyggande syfte då framförallt diesel är stöldbegärligt pga fortsatt högt pris.

PUMPHUSET (tomt) - vi kommer inte att ha pumphuset igång i vinter då det kräver mycket ström till frostvakt och värmekablar. Med tanke på aktuella elpriser avvaktar vi igångsättningen av pumpen till våren och hoppas då att elpriserna sjunkit till mer rimliga nivåer.

PLOG & SANDSPRIDARE (väg) - vi har köpt begagnat för att få mer justerbar plog och jämnare sandspridning i vinter. Viss justering återstår innan helt klart.

SANDFICKAN / "MÅNLANDAREN" (väg) - vi har sagt upp avtalet på sandfickan och den kommer att hämtas av uthyraren inom några veckor. Den nya sandspridaren är baklastad vilket ger oss möjlighet till annan lösning.

ÅRSMÖTE (sjösnkftg) - årsmötet genomfördes 14/9. Enstaka förändringar, i övrigt samma styrelse.22-08-29 / Tomt / Väg / Sjösänkftg
DAGSVERKESDAG Väg/Tomt - samling vid ladan 09.00 den 24/9. (Obs dagen framflyttad från tidigare plan 17/9)

PARKERING (Väg/Tomt) - påminner att egna och besökandes bilar ska parkeras på egen tomt eller i enlighet med överenskommelse med styrelsen. Inte i vägkanten eller på mötesplatser eller på föreningens gemensamma mark (såvida inte särskild överenskommelse finns med styrelsen). Detta för att det alltid ska finnas framkomlighet för utrycknings- / servicefordon och leveranser.

VÄGUNDERHÅLL (Väg) - dammbindning/saltning har genomförts för att minska damm och stärka vägkroppen. Skymmande kvistar som hänger ut över vägbanan kommer åtgärdas på dagsverkesdagen. Lagning av backen Sädesvägen på gång. Dikningsarbetet kommer fortsätta i höst.

MÖTESPLATSER (Väg) - mötesplatser på Ollonvägen och Sädesvägen kommer skyltas upp för att tydligare markera var de finns. Bägge mötesplatserna ligger på sträcka där det är trångt att mötas och skyltarna ger en tydligare anvisning var de ligger. Parkering är ej tillåten på mötesplats.

FIBERKABEL (Tomt/Väg/Sjösänkftg) - grävningen nu klar fram till vårt område. Kabeln kommer nu att borras ner på 5-10 m djup under föreningens mark, Kvarntorpsvägen samt Lissmaån. Detta för att vägunderhåll och dikesrensning ska kunna göras utan risk för att skada kabeln. Arbetet pågår på sträckan Ollonvägen till Wiklunds Åkeri vid Lissmavägen och beräknas klar i mitten september. Arbetsfordon ska ställas upp på kommunens mark och endast nyttja föreningens mark och vägar vid nödvändiga passager.

LISSMAÅN (Sjösänkftg) - under sommaren har nivån i ån varit låg. Dels pga av dikesrensning i nov -21 men också pga det torra vädret. De fixpunkter (höjder) som reglerar gällande vattendom för Lissmasjön och ån kommer att kontrollmätas denna vecka för att stämma av faktisk landhöjning sedan 1917. Viktigt att veta för att ån ska erhålla rätt djup vid årensningarna och därmed ge maximal avrinning under blöta väderperioder.

22-06-21 / Tomt / TÖ
HAR DU MÅNGA STRÖMABROTT? - Det är olika ledningar i vårt område och vi drabbas uppenbarligen olika mycket av ovälkomna strömavbrott. Efter dialog med Vattenfall så efterlyser de mer input om händelser, observationer etc när strömavbrotten inträffat. Du kanske har noterat hur många det varit eller sett något specifikt då? Utifrån vår dialog det senaste halvåret har Vattenfall startat upp ett projekt för att stabilisera det lokala nätet i vårt område med omnejd. Därav vill de ha så mycket input som möjligt även om du muntligt pratat med kundservice tidigare. Du kan maila några enkla rader till mig på thomas@zmw.se så sammanställer jag och skickar in till Vattenfall fvb till projektledaren.

22-06-15 / Tomt & Väg / TÖ
VATTENFALL - besökte igår ladan och redogjorde för förseningen av kabeldragningen av de två nya 145 kV ledningarna för styrelsen och berörda tomtägare. Oklart när det blir av, ev under 2024. Jobbet måste synkroniseras med att Svenska kraftnäts 400 kV ledningar, som sitter på samma stolpar, samtidigt underhålls och är avstängda. Positivt är att ett projekt startats för att stabilisera och modernisera upp det lokala elnätet i vårt tomtområde. Även det oklart när men vi/föreningen kommer att ligga på.....

22-06-13 / Tomt & Väg / TÖ
ÅRSMÖTEN - genomfördes igår i ladan. 26 medlemmar representerades. De nya/omvalda styrelserna finner du under fliken tomt respektive väg. När respektive årsmötesprotokoll är justerat kommer det anslås på respektive föreningssida. Ett stort tack till alla funktionärer som på olika sätt hjälpt till under avslutat verksamhetsår 2021-2022.

22-05-25 / Tomt & Väg / TÖ
NYA KABLAR 145 kV / VATTENFALL - sedan förra året har styrelsen haft dialog med Vattenfall för att få en så bra lösning som möjligt för berörda tomtägare och föreningens gemensamma mark/vägar när arbetet med de nya kablarna ska utföras. Fram till nu har planeringen varit att det skulle ske under 2023.

Det visar sig nu att för Vattenfall har de tekniska utredningarna för regionnätsledningen dragit ut på tiden och de kommer därför inte kunna anlägga den nya ledningen nästa år som planerat. Vattenfall kommer därför gå ut med information till alla berörda tomtägare om att man kan bortse från de markupplåtelseavtal Vattenfall har skickat ut och istället skriva nya när ledningen väl ska byggas (inom några år).

Tomtstyrelsen har legat på för att få ökad dialog mellan Vattenfall och berörda tomtägare längs kabelgatans sträckning genom vårt område. Dröjsmålet är bra för att kunna reda ut ett antal oklara frågor. Vattenfall kommer nu till vår samlingslokal i mitten av juni för att svara på frågor om bl.a förseningen, vilken kabelbredd som gäller, utmärkning av bredden, rensning efter röjning, avtalets omfattning samt påverkan i vårt område när väl arbetet ska göras. Kallelse till detta möte kommer via post till berörda fastighetsägare. Har du frågor så kontakta gärna mig thomas@zmw.se

22-05-25 / Tomt /
JAKTLAGET - meddelar att det just nu är ytterst få vildsvin i vårt område.

22-05-25 / Väg / TÖ
FARTHINDER - vi kommer placera ut fler krukor nästa vecka då ett fåtal tyvärr gasar lite för mycket.22-05-21 / Tomt & Väg / TÖ
PÅMINNELSE ÅRSMÖTE - 12 juni, start kl 13. Ladan

PUMPHUSET - ny pump beställd. Installation påbörjad. Mål som tidigare att ha möjlighet hämta vatten året om vid utkastare pumphuset. Sommarvatten ner till ladan med 1 eller 2 utkastare på gavel och traktorplan. Ev lösning för köksavlopp i senare skede.

VATTENFALL - fortfarande oklart hur bred tillgängligheten för kabelgatan skall vara i samband med utökning av de två 145 kV ledningarna (28, 32, 36 eller 46 meter). Skriftväxling pågår.

DAMMBINDNING - så snart som det är praktiskt möjligt. Förhoppningsvis under nästa vecka. Saltet minskar dammet men binder också ihop vägkroppen så den blir mer hållbar.

TRAKTORERNA - det klarnar mer och mer om vilken utrustning vi behöver uppgradera till för att klara framtida vägunderhåll. Offerter har inhämtats och kommer diskuteras i veckan.

FOTBOLLSPLAN - uppgrävd jord och rötter längs dikeskanten får torka någon vecka /10 dagar till för att lättare kunna skiljas åt. Därefter planar vi kanterna vid diket så att det ska vara möjligt att nå ända ut till kanten vid kommande gräsklippning.

22-05-14 / Tomt & Väg / TÖ
DAGSVERKESDAG - 30 representerade tomtägare deltog med mycket energi. Väldigt mycket blev gjort i form av städning i många utrymmen, skräpplockning, trumrensning, gräsklippning, dikesrensning, sladdning av vägen, uppsättning farthinder, grenklippning, pumphusgenomgång, uppstyckning fallna träd m.m samt till köket som bjöd på ärtsoppa/gulasch/goda mackor/kaffe med kakor. Tack till alla för en strålande insats.

PÅMINNELSE - DAGSVERKESDAG LÖRD 14/5, SAMLING VID LADAN 09.00

22-05-11 / Tomt / TÖ
NEDSKRÄPNING/DUMPNING - tidigare har föreningen uppmanat att anmäla detta till Miljötillsyn, Huddinge kommun. Vill bara informera att du som anmälare kan belastas med en avgift från Bygglovs/Miljötillsynsavdelningen då det avgörs från fall till fall. Jo, det är faktiskt sant.......
Avseende Dumpningen den 21/4 har ingen återkoppling skett från Miljötillsyn i detta ärende.

VÄGBOM ANSGARSTUGAN . Den är nu uppsatt och parkering hänvisas till kommunens parkering för naturreservaten vid Lissmavägen och Kastellet. Avsikten är att på sikt tillgängliggöra tillträde för fordon vid aktiviteter som hålls av Huddinge Pastorat, kontrakterat jaktlag samt för betalande medlemmar i Lissma Tomtägarförening (t.ex hundträning m.m). Ev frågor, hör av dig till thomas@zmw.se

VATTENFALL - pågår fortsatt dialog om att erhålla befintligt kontrakt för kabelgatan som går genom området. Anledningen är att det anges bredder från 28 till 46 m beroende på vem man frågar- Bredden har stor påverkan på angränsande tomtmark. Kopia av befintligt avtal är beställd hos Svenska kraftnät.

VATTENFALL 2 - de upprepade strömavbrotten i övre delen av tomtområdet är påtalat igen och feedback kommit att det ska åtgärdas. Dock ingen uppgift om när ännu.

22-05-11 / väg / TÖ - Dikningsarbetet kommer fortsätta. Ny skyltning försenad men snart på gång. Mycket mekande med maskinparken. Traktorplanen nu i princip utjämnad och iordningställd. Ska kompletteras med "cementblock" som ska hålla ihop grusmaterialet och lättare kunna lastas vid aktivitet.

22-05-11 / sjösnkftg / TÖ
Prover på uppgrävda högar längs Lissmaån, efter årensningen fram till Länna köpcenter i november förra året, är nu inlämnade för analys. Har betydelse för att veta om jorden kan spridas på plats eller behöver skickas på destruktion.22-04-21 / Tomt / TÖ
DUMPNING? - idag observerade 2 boende att en entreprenörsbil tömde vätska via en slang vid parkeringen infart/utfart Lissmavägen. En anmälan skickades till Miljötillsyn Huddinge med cc till entreprenörsfirman. Anledningen till att anmälan gjordes är att om fel typ av vätska dumpas så kan det resultera i stora skador i hela Lissmadalen. Än värre om det i närtid också regnar och/eller blir översvämning. Kort efter anmälan skickats ringde firmans ägare och meddelade att det bara var vanligt kranvatten som tömts pga att bilen blev onödigt tung att köra (?). Oavsett är det inte ett ställe att tömma en tank då det i princip rinner in i naturreservatet. Tack till de två boende som flaggade upp detta och dessutom tog bilder. Ingen feedback har ännu inkommit från Miljötillsyn Huddinge.

22-04-13 / Tomt & Väg / TÖ
ÅRSMÖTEN - vi avser nu återgå till "normalt" verksamhetsår med årsmöten i juni. Därmed nu en kallelse till årsmöte den 12 juni med start kl 13.00 i Ladan. Son vanligt inleder vi med vägsamfälligheten, därefter tomtföreningen. Senaste dag för inlämnande av skriftlig motion är den 8 maj ( skickas till thomas@zmw.se ). Årsmöteshandlingar skickas ut i mitten på maj.

22-04-13 / Tomt / TÖ
ELAVBROTT - Ett flertal (10-12) tomtägare längs övre delen av Kvarntorpsvägen och Sädesvägen har haft problem med elavbrott under flera år. Gemensam nämnare verkar var hård blåst. En projektansvarig har nu börjat undersöka just denna elkabel så får vi hoppas att det blir en åtgärd som gör denna sträcka mer stabil och färre elavbrott.

22-04-13 / Väg / TÖ
HASTIGHETSBEGRÄNSNINGEN - Nu anges även 30 Km/h på GPS:en (Google maps) när man kör på vårt vägnät.

22-04-13 / Väg-Tomt / TÖ
TRAKTORPLAN - maskingruppen jobbar med att snygga till och jämna ut själva traktorplanen. Det ska bli bättre cirkulationsmöjlighet samt fmer ordning på olika grusmaterial som används för vägunderhållet.

22-04-13 / Sjösnkftg / TÖ
AVRINNING LISSMAÅN - så här långt har höstens årensning givit mycket gott resultat. Avrinningen är ca dubbelt så snabb som tidigare vilket bör minska ev översvämningsperioder väsentligt. Bra för Kvarntorpsvägen och boende nära ån.

22-04-13 / TÖ - i övrigt GLAD PÅSK

22-04-05 / Väg / TÖ
SNÖKÄPPAR - om snön har smält bort imorgon avser vi ta in snökäpparna. Många av dem ligger redan på marken. Ta hänsyn till funktionärerna.

SANDSOPNING - Chrille med dotter gjorde ett jättefint jobb med att borsta tillbaka mycket grus till vägbanan på de avsnitt det varit möjligt. Av missförstånd plogades en del vägar med den defekta plogen idag varför vi tyvärr behöver upprepa sandsopningen så snart det är möjligt.

SKRÄP - dumpades vid infarten från Lissmavägen. Boende anmälde och miljotillsyn@huddinge.se har nu tagit bort det. Ser du något dumpat skräp så ta gärna en bild och skicka in.

DIKNING - Kjelle har hjälpt till att dika ut sista delen av Kvarntorpsvägen för att få bättre avrinning från vägen. På sikt ska vi bombera alla vägar som går att nå med maskin så att det blir bättre avrinning från vägbanan. Ni som har trummor under era infarter får gärna kolla och rensa så att vattnet passera så smidigt som möjligt. Gäller oavsett var du bor i området. Med bra avrinning i dikena så spar vi på vägkroppen och får därmed minskade kostnader för vägunderhållet.

22-04-05 / Tomt / TÖ
BELYSNING BREVLÅDOR - efter många försök och kontakt med leverantören har nu apparaturen både börjat ladda och lysa. För att spara på batteriet kommer vi imorgon montera en rörelsesensor så att belysningen går på vid själva besöket till brevlådorna. Sen hoppas vi det ska fungera fullt ut.

VATTENFALL - får dåligt med återkoppling från Vattenfall om elavbrotten och dålig strömstyrka. Svårt att nå fram senaste veckan. Fortsätter att jaga info/åtgärder.

22-03-29 / Väg / TÖ
Under året kommer vi fortsätta med vägförbättringar och fokusera en hel del på diken. Vi kommer redan nu att börja dikningsförbättra från vändplanen Kvarntorpsvägen fram till "Kvarntorpsvägsbacken" (sandlådan). Syftet är att få bättre vattenavrinning till dikena och därmed spara på vägen samt också få upp en del grusmaterial på vägen. Iakttag försiktighet och ha ögonkontakt med grävarchauffören när du avser passera.

22-03-17 / Sjösnkftg / TÖ
"Dämmet" vid Kvarntorpsvägen togs igår planenligt bort. Mycket stök och bök innan ramen kunnat skäras av och lyftas upp. Dämmet är i strid mot den markavattningsdom som gäller i Lissmadalgången. Syftet med domen är att kunna markavattna för att kunna bruka marken för rekreation, djurhållning eller för att helt enkelt kunna gå torrskodd på sin tomt. Lissmasjön är ett historiskt tillrinningsområde och kommer fortsätta vara det men med höstens årensning och borttag av dämmet har förutsättningarna för brukande av marken/tomten avsevärt förbättrats.

22-03-15 / Väg / TÖ
NU OFFICIELLT 30 KM/H - äntligen har vårt tillstånd för hastighetsbegränsning blivit "officiellt" genom att kommunen (som huvudman för tillståndet) satt upp en gulröd 30-skylt vid infarten från Lissmavägen. Vi kommer komplettera med skyltar under våren. Så nu är det max 30 som gäller och inte längre som "rekommenderad" hastighet.

MASKINPARKEN - vår maskinutrustning är mycket sliten och vi ser nu över hela parken. Många reparationer och vi behöver förnya utrustningen och kanske även traktorparken. Senast reparerades traktorsladden där Kjelle upptäckte en spricka i dragbalken som Pelle sedan förtjänstfullt svetsat ihop. Tack för det.

KVARNTORPSVÄGEN ("bron") - imorgon förmiddag kommer det jobbas vid "bron". Ska inte vara några problem men ta det lite extra lungt vid passage.....

220304 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - läs Polisens info brev https://drive.google.com/file/d/1JSlPhvTeMhc3U_g52mdyAmh27-wsdSIe/view
Finns inget om ID-kapning i Lissma. Har du blivit utsatt för det nyligen så tipsa gärna Polisen på Grannsamverkan

220304 / TÖ
LADAN / TOA / KÖK - Föreningen har ett föreläggande från kommunen om att ordna godkänt diskavlopp och toalett. Kravet innehåller också godkänd reningsbrunn/tvåkammarbrunn och ev infiltrationsbädd. Styrelsen ska ta fram offert för en helhetslösning så får vi ta en dialog på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte för att avgöra om det är rimliga pengar för föreningen att investera. Alternativet är att plugga allt och inte ha dessa faciliteter. Just nu är ingendera funktion igång. Återkommer i frågan.

ELBESPARING - med tanke på ovanframtida kostnader är elbesparingen i ladan sedan 2dec nu uppe i 2245 kwh jämfört föregående år vilket är mer än 80% lägre.

HEMSIDAN - Efter förfrågan från sjösänkningsföretaget kommer de att få en flik på hemsidan för att beskriva sin verksamhet. Innebär att sjösänkningsföretaget också tar en 1/3 av kostnaden för hemsidan. På så vis blir det mer samlad information, enklare administrativt samt kostnadseffektivare för alla tre föreningarna. Anpassning kommer ske successivt under våren.

DÄMMET - Det finns en plan på att ta bort det ej legala dämmet vid Kvarntorpsvägens vägtrummor under v11. Om det går i lås kommer vattentrycket och undermineringen av vägsträckan längs sjön att minska. Arbetet ska inte innebära något problem för in- eller utfart.

INMÄTNING FELAKTIG VÄGTRUMMA - I nästa vecka kommer Trafikverket kontrollmäta Lissmavägens trumma i förhållande till fastställd vattendom. Sjäsänkningsföretaget har klagat på att trumman ligger ca 50 cm för högt vilket har stor påverkan på att markavvattna arealerna runt Lissmasjöns båtnadsområde.

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN - nästa vecka kommer Trafikverket att redovisa styrelserna väg/tomt/sjösnkftg om byggplanerna för Trafikplats Lissma och hur den kommer påverka buller och dagvattentillflöden till Lissmasjön.

EFTERSKÖRD PLOGNING - spåren efter en defekt och felinställd plog syns nu tydligare när snön smälter. Mycket av gruset i kanterna vid sidan av vägen. Just nu har vi ingen plan på hur vi kan få tillbaka gruset ut på vägen. Tar gärna emot tips. Vi tittar också på möjliga alternativ att byta vår traktorpark mot mer lämplig maskin som passar vår verksamhet. Återkommer om det.

220223 / TÖ
HASTIGHETSBEGRÄNSNING TILL 30
Polisen och kommunen har godkänt vår ansökan om 30 km/h (gulröda skyltar) på vårt enskilda vägnät. Eftersom det är ett legalt godkännande/tillstånd så är det också kommunen som monterar upp skyltarna vilket är utlovat till om några veckor. Återkommer om när. I samband med de nya 30-skyltarna kommer vi också sätta upp en del nya skyltar som Enskild väg, Mötesplats, Återvändsgata m.m.

220215 / TÖ
TRAKTORERNA - det har fortsatt reparerats. Senast en renoverad startmotor. Den gamla sandspridaren verkar vara utom räddning. Finns flera uppslag på inköp av ny eller begagnad sandspridare för att vi ska vara vara rustade till nästa år. Tack för allt nedlagt reparationsarbete till Anders, Lasse och Markku samt Krille som hjälpte till att sanda när det var som mest halka.

DUMPNING - jordmassor har dumpats på parkeringsfickan vid infarten Lissmavägen. Är anmält till miljötillsyn, Huddinge kommun. De ska ta bort massorna, som kan vara kontaminerade, men kan i nuläget inte säga när.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING - ingen återkoppling ännu från Huddinge kommun på vår ansökan om att få skylta 30 med gul/röda skyltar inom området.

220124 / TÖ
PLOGNING / SANDNING
Vi har idag ett upplägg med frivilliga som utför detta, dvs vi har inga anställda eller specifik entreprenör för att utföra jobbet. Hitintills har det inneburit att vi kunnat hålla ner vägavgiften till ca 1/3 jämfört andra vägföreningar i Huddinge. Inför nästa säsong tar vi gärna emot uppslag som kan skapa alternativ till dagens upplägg och/eller frivilliga som vill vara med och dela på sysslan. Hör av dig till mig eller annan i styrelsen.

ELBESPARING
Åtgärderna före jul att tömma ur pumphus/vattensystemet samt varmvattenberedare i ladan samt att styra traktorförvärmningen via en app gör att föreningen sparar ca 900 kwh enbart i jan jämfört föregående år. Väl till pass i dessa trista elpristider.....

ANSGARSSTUGAN
Dialog upptagen med verksamhetsansvarig på Huddinge Pastorat som förvaltar stugan. Syftet är att kunna briefa varandra om större aktiviteter, ha lite grannsamverkan samt att se över vilket avtal som gäller oss emellan. Om inget avtal finns så kan det vara på plats att få ner något på pränt.

ANSÖKAN 30 km/h
Föreningen har inlämnat ansökan till kommunen om tillstånd att begränsa hastigheten till 30 km/h inom tomtområdet (innebär gulröda skyltar med definitiv angivelse istället för blåvita med rek hastighet). Idag oklart om det är 50 eller 70 km/h inom vårt område då kommunen som väghållarmyndighet för enskilda vägar inom kommunen inte har det riktigt klart för sig vid förfrågan. Enligt kommunens hemsida så kan föreningen bestämma hastigheten själv vilket Trafikverket å det kraftigaste dementerar. Fortsättning följer......

SÖDERTÖRNSLEDEN
Styrelsen kommer i mars att träffa Trafikverket för att få höra om de senaste planerna kring Trafikplats Lissma. Vi har i tidigare remissomgång påtalat vikten av bullerdämpning samt hantering av dagvatten så att inte utflödet i Lissmasjön/Lissmaån påverkas,

LISSMASJÖN
Kommunen har frivilligt anmält sig för att ta bort dämmet vid Kvarntorpsvägen när det är görligt. Innebär att vattentrycket (och undermineringen) minskar på vägsträckan samt att förutsättningarna för tillväxt av stickmyggan försämras vilket i så fall ger hopp om utomhusvistelse även i juni.

LISSMAÅN / LISSMAVÄGEN
Dialog i full gång med Trafikverket utifrån sjösänkningsföretagets begäran att vägtrumman behöver sänkas 63cm för att vattendomen ska uppfyllas. Trafikverket har konstaterat att verkligt läge inte överensstämmer med ritningens (som är enl vattendomen) och att vägtrumman därmed inte uppfyller förutsättningarna för utflödet från Lissmasjön. Fortsättning följer......

LISSMAÅN / LAGERVÄGEN
Huddinge kommun medger nu att det finns ett flertal felaktigheter med befintlig vägtrumma (som ligger 37 cm för högt och har för liten dimension). Kommunen har dock inte meddelat någon plan för tillmötesgå sjösänkningsföretagets krav på åtgärd senast 30/6 2022. Fortsättning följer......

OMVANDLING / UTBYGGNAD AV GRÄSVRETENS UPPLAGSOMRÅDE
Föreningen har i omgångar efterfrågat information om hur långt planerna kommit. Projektgruppen för utbyggnaden har hitintills sagt att de inte har något nu men återkommer senare i vår. Fortsättning följer.......

220105 / TÖ
GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET !

ENSKILD VÄG - sedan 1/1 2022 är även Kvarntorpsvägen att betrakta som enskild väg då statsbidraget är uppsagt enligt årsmötesbeslutet. Kompletterande skyltar kommer att sättas upp successivt under våren.

SNÖKÄPPAR - vissa rasar efter en tid. Vi försöker åtgärda när tid finns.

ÖVRIGA MYNDIGHETSDIALOGER - för dig som vill ta del del av pågående projekt i Lissmadalen. Myndigheterna skickar ofta ut remisser/svar/beslut etc strax före jul för senast svar runt trettonhelgen. Så även i år. Har sammanfattat lite vad som hamnat i lådan sen dagarna före julen och hur föreningarna jobbar med frågorna, se länk Sammanfattning pågående myndighetsdialoger
Tilläggsnotering - Sjösänkningsföretaget har via dialog med Jordbruksverket fått Länsstyrelsen att rätta sina egna kartor så att dessa överensstämmer med markavvattningsdomen från 1917 (t.o.m byggmax-skylten). Rättning genomförd 15/12 2021.

NYINFLYTTAD? - några nya har flyttat in senaste året. Vi kommer att kontakta er för att erbjuda en infoträff i ladan i början på februari. Skicka gärna ett mail till thomas@zmw.se om du läser detta och är intresserad så spar vi lite kontaktförsök.
Hälsningar
Thomas

211210 / TÖ
SANDNING - idag har M sandat i princip hela området då det blivit riktigt halt. Ta det försiktigt.

PUMPHUSET/ELFÖRBRUKNING - Tack till Jesper E som hjälpte till att tömma vattensystemet så att vi kunde stänga av värmekablar och beredare då pumpen ändå är trasig. Enligt efterkoll av elförbrukningen så sparar vi 5 kwh per dygn på det som översatt till dagens elpriser är en kostnad på ca 1500-2000 kr vi slipper närmaste vintermånader och istället kan använda till annat. Till nästa vår ska vi gå igenom ny pumpinstallation samt se över hur vi kan vintersäkra med lägre elförbrukning än den som varit hitintills. Även toalettfunktionen vid ladan ses då över.

GRANNSAMVERKAN - det finns en ny app framtagen för att få snabbare input när något händer. Det är som tidigare Polisen som håller i Grannsamverkan. Jag har lagt upp en grupp men behöver kolla igenom funktionerna innan den går att sjösätta den hos oss. Återkommer inom någon vecka.

LISSMA SJÖSÄNKNINGSFÖRETAG - omfattande dialog sker just nu med Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket och Huddinge kommun då vi efter inköpta gps-mätningar, och under hösten gjort en genomgång av vattendomen från 1917, har vi, efter ett antal frågor till Länsstyrelsen och Jordbruksverket, kunnat konstatera att Lissmavägens vägtrumma ligger ca 63 cm för högt och Lagervägens vägtrumma ca 37 cm likaledes. Lövbergavägens vägtrumma ligger något högt men ändå inom en acceptabel felmarginal. Det innebär att de felaktiga vägtrummorna skapar ett dämme då de är för högt placerade utifrån de angivelser som fallhöjden skall vara vilket Jordbruksverket verifierat 2005/2021. Vattendomen säger att fallhöjden på utflödet skall vara 5 promille, dvs 0,5m per 1000m men trummornas felaktiga placering gör att bara 2 promilles fallhöjd (0,2m på 1000m) uppnås vilket gör att området runt Lissmasjön är betydligt vattensjukare än det behöver vara om vattendomen efterlevs. Vattendomen är skriven för att kunna markavvattna runt Lissmasjön och att marken därmed ska kunna brukas för t.ex betesdjur, hästar eller helt enkelt för att tomtägare närmast ån ska ha en torrlagd tomt att kunna gå på under största delen av året. Att vissa periodvisa översvämningar sker är naturligt med den topografi som råder men utflödet ska ske betydligt snabbare och effektivare än det gjort hitintills. Denna fråga/funktion har blivit än mer viktig då både Södertörnsleden och Gräsvretens industriområde planeras och då blir ett bra utflöde till Drevviken än viktigare eftersom Trafikverke/Huddinge kommunt vill tillföra än mer koncentrerade dagvattenflöden till Lissmasjön/Lissmaån. Återkommer när mer info finns.

211128 / TÖ
INBETALNING - postgironummer finns nu angivet för respektive tomt & vägförening på startsidans vänstra kolumn.

INFO FRÅN JAKTLAGET - Vi har en grupp vildsvin som rört sig i området en längre tid. Sugga med 4 kultingar från början, nu är det suggan med en kulting kvar bara. Grannlaget Skråvensborg har skjutit 2 st. Johan sköt en galt från gruppen i går kväll rätt nära Liselotte Bogårdhs mark efter åtskilliga dagar o timmars pyrshande. Förmodligen håller de sig borta en längre tid nu, men vi har full koll. Hälsar Hasse, Johan, Illka

211126 / TÖ
ÅRENSNING- 2900 meter åfåra har nu rensats ner till Länna köpcenter vilket förhoppningsvis ska lätta på vattentrycket på Kvarntorpsvägen och att översvämningsperioderna blir betydligt kortare. Mer rörlig vattennivå runt Lissmasjön ger också mindre utrymme för stickmyggor, vanligtvis förekommande i juni. Lissma sjösänkningsföretag har hållit i planering och utförande i samverkan med Gräsvretens gård.

211122 / TÖ
LADAN - idag påbörjas elarbete i ladan. Bla blir det utebelysning och strålkastare på traktorplanen.
SNÖKÄPPAR - började sättas ut igår, fortsättning i veckan.
ÅRENSNING - Lissmaån får en välbehövlig rensning från Lissmaån mot Länna med början idag.

211109 / TÖ
PUMPHUSET - vi har ju varit utan vatten vid pumphuset och ladan. I förra veckan gjorde en auktoriserad VVS-firma en omfattande genomgång på plats. Tyvärr visar det sig att sänkpumpen är slut och måste bytas. Mig veterligen har den inte bytts någon gång och i så fall har den ändå hållit många år. Blir en dyr historia som kommer beredas i styrelsen vid nästa möte. Tidpunkten när det görs kan bli på vårsidan då nyttjandet av pumphuset är minimalt vintertid.

211109 / TÖ
SANDFICKAN - nu börjar kylan och halkan komma och snart behovet att sanda. Vi kommer pröva att hyra en sandficka istället för att köpa så får vi utvärdera nästa år. Den hyrda sandfickan levereras imorgon onsdag 10/11 vilket känns mycket bra inför vintern.

211109 / TÖ
LADAN - Om allt går i lås kommer en behörig elfirma göra ett omtag på både uttag och belysning i samlingslokalen och den bristfälliga utebelysningen. Målet är att få bättre belysning på traktorplanen för att skapa ett säkrare arbetsområde samt även ett visst inbrottsskydd då strålkastare kommer styras av rörelsedetektorer. Även vid samlingslokalen och gavlarna kommer utebelysning vilket bör göra det trevligare även för alla er som brukar ta kvällspromenader förbi (idag becksvart)

211109 / TÖ
JAKT - Styrelsen har haft en dialog med vårt jaktlag och igår träffade jag även Huddinge jaktlag som jagar på angränsande marker. Har framfört önskemål om att få info när det har större aktiviteter som t.ex i lördags då jakt pågick vid Beijer och Nybygget. Omvänt så hoppas jag få input från er om ni ser skadade djur så att jag snabbt kan kontakta vårt jaktlag vid behov av skyddsjakt.

211109 / TÖ
NYINFLYTTAD? - vi har sen förra året börjat med att anordna en introduktionskväll för nyinflyttad för att bekanta oss och berätta lite om området och föreningarna. Så om du flyttat in relativt nyligen så skicka gärna ett mail till thomas@zmw.se då det ev blir en introkväll före jul. Omvänt kommer vi också försöka söka upp er som vi vet är nya ägare.

211109 / TÖ
ELABONNEMANG - föreningen har två abonnemang varav vi nu avser avsluta det ena då inget eluttag längre går via den mätaren. Behöver dock ske en sista koll innan avslut. I så fall en besparing på fasta elkostnader för föreningen på ca 4500 kr/år.

211024 / TÖ
NYA ELKABLAR - Vattenfall var på besök i veckan för att se förutsättningarna vid dragning av 2 nya 130 kv kablar i befintlig kraftledningspassage. De har behov av 1-2 materialplatser samt att komma till de två kraftledningstorn som ligger inom tomtföreningens mark. Ni tomtägare har, eller kommer säkert att få, någon propå från Vattenfall om detta. Vattenfall kommer att återkomma med förslag och då avser jag inbjuda er tomtägare som gränsar till kraftgatan för att vi tillsammans kan diskutera helheten och påverkan av det jobb som kommer ske (troligen) Q4 2022 t.o.m Q2 2023. Tidsperioden hänger på hur övriga delar i eldragningsprojektet lyckas genomföras enligt tidplan utanför vår sträckning.

211016 / TÖ
DIKESRÖJNING - idag har en entreprenör dikesröjt runt vägtrummorna vid Kvarntorpsvägen för att förbättra utflödet från Lissmasjön. 3 högar finns vid vägkanten vilka kommunen skall ta bort under veckan.

SANDFICKAN - eller månlandaren som den ofta kallas. Vi har idag tömt ur och besiktigat den inför vintern. Tyvärr var benställning sönderrostad och det var bara en tidsfråga innan den rasat. Vi kommer nu att leta efter ny eller begagnad alternativt hyra en eftersom sandfickan är en förutsättning för att klara vinterunderhållet.

211012 / TÖ
FORTSATT DIKESRÖJNING - på lördag den 16/10 kommer Lissma sjösänkningsföretag att dikesröja framför trummorna ("bron") på Kvarntorpsvägen för att förbättra utflödet från Lissmasjön. Arbetet beräknas pågå mellan ca 08.00-14.00 beroende på hur väl grävaren når fram. Iakttag försiktighet vid passage.

210927 / TÖ
Dikesröjning
Med kort varsel har vi fått en entreprenör att dikesrensa Kvarntorpsvägen (Lissmavägen till Lillbergavägen / ladan). Planerat att ske nu på måndag 27/9 från ca kl 8 till ca 11. Starta tidigt om du vill undvika väntetid och respektera entreprenör och ev funktionärer.

210920 / TÖ
Vägskyltar - 14 st har monterats ner då de saknar erforderligt tillstånd eller har felaktig funktion (har inget med statsbidrag eller inte att göra). Vi avser pröva att ansöka om "30 km/h" och "Förbud att parkera". I nuläget ser vi över vilka skyltar med liknande budskap som är möjliga att sätta upp.

Sladdning - i mån av tid kommer sladdning att ske över i stort hela vägområdet fr.om nu och under oktober.

Maskinell dikesröjning - Dialog med entreprenör pågår. Målet är att röja sly i dikesdelen på samma vägsträckning vi brukar väghyvla. Ev kan det bli av nästa vecka. Därefter ska vi försöka få till kantklippning på övriga vägsträckor. Återkommer med mer info.

Tillsynsärende Länsstyrelsen - Dialog pågår mellan Lissma sjösänkningsföretag / Länsstyrelsen / Huddinge kommun om den undermåliga rensningen nedströms i Lissmaån som försvårar markavvattningen kring Lissmasjön. Många tillflöden av dagvatten har tillkommit under senaste decennier som gör att bl.a vattentrycket på Kvarntorpsvägen ibland är stort och bidrar till underminering som oftast resulterar i besvärande potthål. Den existerande vattendomen från 1917 som fortfarande gäller syftar till markavvattning för att kunna bruka jorden, djurhållning eller annat på ett så torrlagt område som möjligt. Stillastående vatten i maj/juni bidrar också till ett inbjudande klimat för den aggressiva s.k stickmyggan. Fortsättning följer.

210829 / TÖ
Tack till alla som deltog på lördagens dagsverke samt ni som deltog på söndagens årsmöten. Mycket att prata om denna gång. Protokollen från respektive årsmöte kommer att återfinnas här efter att de blivit skrivna och justerade samt skickas ut i samband med utdebitering av medlemsavgifterna. Kan ta någon eller några veckor. Den nya styrelsen kommer att samlas för ett konstituerande möte om ca 2-3 veckor. Styrelsejobbet och löpande åtgärder löper dock vidare enligt erforderligt underhållsbehov.

210825 / TÖ
Nu finns årsmöteshandlingar upplagda under fliken "Styrelser" https://www.lissmakvarntorp.se/lissmakvarntorp/extern/styrelser.htm

210809 / TÖ
Hej alla

1. Nu finns det ett infobrev avseende grannsamverkan Juli under fliken "grannsamverkan" på hemsidan (direktlänk https://www.lissmakvarntorp.se/lissmakvarntorp/extern/grannsamverkan.htm ). Peppar, peppar verkar vi ha klarat oss bra i Lissma-området. Bra jobbat alla, känns som om vi är observanta.
2. Det har regnat en hel del senaste dagarna (över 30 mm på min regnmätare). Tänkte därför ta en runda för att kolla ev vattenskador på gemensamma ytor/vägar/ladan. Om något sett något, vänligen hör av dig.
3. Påminner om dagsverkesdagen den 28/8 och årsmötet 29/8. Vi kommer göra eventen så covid-säkra vi kan utifrån föreningarnas möjligheter med lokalen i ladan. Återkommer med mer info.

210725 / TÖ
Idag är sista dag för inlämnande av motion till årsmöten den 29 augusti.

Nedan kan du läsa styrelsens motion om att att tillsvidare avstå från statsbidrag för Kvarntorpsvägen. Läs motionen via denna länk MOTION TILL VÄGSAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE 29 augusti 2021

Inför årsmötet kommer det finnas en blankett för röstning via ombudsförfarande om du avser att inte delta på årsmötet 29 augusti

210716 / TÖ
I veckan besökte Länsstyrelsen Lissmadalens sjösänkningsföretag (där Lissma tomtförening ingår) då den senare begärt att LS öppnar ett s.k tillsynsärende för att lösa översvämningsproblematiken i Lissmadalen.(översvämningarna har stor påverkan på bl.a översvämmade tomter, stickmyggor i maj/juni samt underminering av Kvarntorpsvägen vid bron). Denna dialog har pågått kontinuerligt från tomt- och vägförening, tillsammans med andra markägare i Lissmadalen, sedan 2008 mot Huddinge kommun, Länsstyrelsen, Stockholm vatten, Haninge kommun, Trafikverket m.fl men har så här långt inte gett något resultat. Förhoppningsvis kommer vi vi längre denna gång. Skam den som ger sig....
Vid besöket blev LS guidade längs Lissmaån från Kvarnsjön bort till Länna köpcenter. En första muntlig feedback är att man tog till sig synpunkterna om att en väsentligt bättre dagvattenhantering behövs längs sträckan där vårt optimala önskemål är ett bredare och djupare dike som är dimensionerat för bättre avrinning som resulterar i väsentligt kortare perioder med översvämningar. Nuvarande vattendom tillåter inte det. och behöver i så fall ändras. Fortsättning följer......

NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - har tidigare skrivit om en prejudicerande dom i Västra Götaland som går emot Huddinge kommuns beslut (som kan bli väldigt kostsamt för enskilda tomtägare). Nu kom uppgift om en annan dom från Norrland som istället stöder kommunens möjligheter till oskäliga kostnadsuttag vid ny detaljplan. Om detta stämmer är det ytterligare ett exempel på att du får olika förutsättningar beroende i vilken kommun du bor och även risk för olika beskaed av olika tjänstemän inom samma kommun. Precis som hanteringen av enskilda avlopp bedrivs just nu i Sverige. Vi medverkar fortsatt med andra föreningar i Huddinge för att bevaka nytt gatukostnadsreglemente. Fortsättning följer även här.

NEDRIVEN KONTAKTLEDNING? - en ledning, förmodligen telekabel/ev fiber, hittades nedriven på Gölvägen igår. Martin har koll. Om det finns fler som har störningar eller avbrott och inte har kontakt med operatören så vänligen hör av er till styrelsen. Annars förutsätter vi att allt fungerar eller reparation är på väg.

DIKESKLIPPNING - har utförts på vissa ställen. dock ej från Lissmavägen fram till Persbergsvägen. Beror på att där finns ett antal stubbar och märkesjärn som behöver märkas ut för att inte förstöra klippmaskinen. Det ska vi nog kunna ordna under augusti.

Ha en fortsatt bra sommar

210616 / TÖ
Informationsbrev Lissma Kvarntorp tomtförening och vägsamfällighet

210602 / TÖ
VATTENFALL - har meddelat att strömförsörjningen nu har åtgärdats och att rätt voltantal nu ska levereras till våra fastigheter. (kolla om pizzan blir klar snabbare....)

GÖLVÄGEN - en vägtrumma har rostat sönder och kommer bytas samtidigt som delar av vägkroppen kommer att dikas ut. Iakttag försiktighet vid passage. Arbetet påbörjas förmodligen imorgon 3/6.

GRUSNING - har idag skett på Vattenvägen, Drängstigen och övre delar av Sädesvägen. Kan finnas lite grusgupp pga det stora antal ledningar vi har i vårt område (flaket måste tippas upp och ner vid ledningsövergångarna vilket skapar mer grus vid start och stopp)

ÅRENSNING - vattennivån sjunker sakta vid "bron" på Kvarntorpsvägen. Eventuellt har vi nu hittat en entreprenör som kan rensa Lissmaån för ett snabbare utflöde av dagvatten. En lägre vattennivå sparar vägkroppen och minskar hålbildning i vägbanan

210601 / TÖ
KOMPLETTERING FARTHINDER - ett farthinder, typ vägbula, har idag monterats på toppen av krönet mellan ladan och Gölvägen där vägskyltar om farthinder finns sedan tidigare. Syftet är att som övriga farthinder (blomkrukorna), att få ned hastigheten. Vi prövar nu och ser hur det fungerar. En påminnelse är att det gäller samma som på allmän väg - du som bilförare är ansvarig för din framfart på föreningens vägar. Om du har synpunkter eller har någon observation att delge så kontakta gärna någon i styrelsen.

210530 / TÖ
REGN, REGN, REGN.... Äntligen upphörde regnandet till slut. Ca 60 mm på några få dygn ger blöta konsekvenser på många ställen. Tillrinningen till bl.a Lissmasjön släpar ju alltid efter ett par dygn men det ser ut som att Kvarntorpsvägen klarar sig med några centimeters marginal denna gång från att översvämmas vid "bron". Denna gång blev tajmingen rätt att vi hann "bombera", dvs väghyvla, delar av sträckan så att det mesta regnet snabbt hamnade i diken istället för att stanna på vägbanan. Bl.a på Gölvägen behövs det dikas ut et avsnitt då stora mängder vatten kommer från naturreservatet. Dialog pågår med närmaste tomtägare. Väghindren är utplacerade och kommer justeras vartefter i syfte att hålla ner farten för att skydda alla trafikanter där det tenderar gasas för mycket. I övrigt hoppas jag att solen nu får bestå en lång tid framåt och att myggkläckningsperioden blir så skonsam för oss som möjligt .... stickmyggan är ibland ganska ihärdig....

210509 / TÖ
RESPEKTERA TOMTGRÄNSER - styrelsen kommer fram till midsommar att se över att tomtgränser kontra föreningsgemensam mark respekteras. Bilar parkeras på egen tomt såvida inte skriftlig överenskommelse finns med styrelsen. Detta för att säkerställa att utryckningsfordon, sop- och slambilar mm ska kunna ta sig fram på när det väl behövs. Påminner även om att trädfällning på föreningsmark inte är tillåtet utan skriftlig bekräftelse av styrelsen.

210509 / TÖ
STYRELSEFÖRÄNDRING - Helene Blohme har bett att få lämna styrelserna för tomtförening och vägsamfällighet av personliga skäl. Styrelserna utlyser inget fyllnadsval utan driver verksamheten på återstående styrelsemedlemmar fram till årsmöten den 29 augusti.

210425 / TÖ FRAMSKJUTET DAGSVERKE och ÅRSMÖTE

Information till medlemmar i Lissma Kvarntorps Tomtförening och Lissma Kvarntorps (väg)samfällighetsförening

Pandemin orsakar stora problem och otäcka livsöden genom den fortsatt stora smittspridning som pågår i Sverige. För några dagar sen förlängde regeringen mötesrestriktionerna efter inrådan av Folkhälsomyndigheten (FHM). Enligt ny plan ska Sveriges vuxna befolkning vara vaccinerade i augusti.
Av det skälet har styrelserna för tomt och vägsamfällighet tagit gemensamma beslut enligt följande för att kunna genomföra kommande aktiviteter på ett mer smittsäkert sätt:
1. Dagsverkesdagen, planerad till den 8/5, flyttas fram till den 28/8.
2. Årsmötet planerat till den 13/6 flyttas fram (som förra året) till den 29/8
3. 25/7 blir sista dag för inlämnade av motion till årsmötet
4. Redovisningen för verksamheten fortsätter att ske enligt perioden 1/5 – 30/4. Delredovisning av nytt verksamhetsår 2021-2022 (1/5 – 28/9) kommer avrapporteras på årsmötet 29/8 och lämnas över till ny styrelse.
5. Sittande styrelse kvarstår under sommaren fram till årsmötet 29/8 och verksamheten fortlöper som ”normalt”
6. Valberedning aktiveras i början av maj inför styrelsevalen på årsmötet 29/8

Om frågor, kontakta ordförande Thomas eller annan i styrelsen

210418 / TÖ
GRUSNING PÅ GÅNG - dagens väghyvling gick utmärkt. Tack för visad hänsyn för hyvelentreprenören. Vi följer upp hyvlingen med att på tisdag 20/4 att grusa samma sträckor som hyvlades. Kommande dagar fortsätter vi uppåt i vägsystemet. När väl grusningen är klar kommer vi avslutningsvis salta för att binda vägytan hårdare och minska dammbildning. Därefter placerar vi ut farthindren.

210416 / TÖ
OBS - planerad väghyvling på söndag 10-12. Avser Kvarntorpsvägen upp till ladan samt Lillbergavägen fram till kurvan

210416 / TÖ
DAGSVERKESDAG 8 MAJ - samling vid ladan kl 09.00

210414 / TÖ
Nytt infobrev/sammanställning mars med dagens datum under fliken "Grannsamverkan"

210410 / TÖ
Uppdatering 1 - vägunderhåll/hyvling framskjutet pga hård vägbana och kalla nätter. Nytt försök kommande vecka, 12-16 april. Tag lite extra tid på dig vid in- och utfart

Uppdatering 2 - fiberdragningen som kommunicerades som beslutet gällde bara internt för kommunen(?). Samråd ska ske med berörda markägare längre fram innan beslut är definitivt. Oklara besked i kommunikationen, återkommer när mer info finns.

210331 / TÖ
En påminnelse att vi efter påsk kommer "bombera" Kvarntorpsvägen upp till ladan, dvs fasa till den för bättre vattenavrinning, samt fortsätta grusa vägarna uppåt i området, bl.a delar av Lillbergavägen, Ollonvägen, Gölvägen, Drängstigen, Sädesvägen och kvarvarande på Kvarntorpsvägen. Tillfälligt kan det därför vara temporära stopp vid infart/utfart så ta till lite extra tid när du ska lämna eller komma till området.

210331 / TÖ
Huddinge kommun avser bygga fiberkabel över delar av tomtföreningens mark. Det kom idag. Har bara som hastigast tittat på detta som kom idag. Berör framförallt du som bor längs Persbergsvägen (dragning vid sidan av vägkroppen) samt föreningens mark mellan Ollonvägen och Lissmasjön. Läs och kom gärna med input. Ev överklagan skall vara inne senast om 3 veckor..

Beslut - skrivelse - berörda fastigheter
Beslut - tillstånd - dispens
Beslut - ansökan - dispens
Beslut - situationsplan

210306 / TÖ
GRANNSAMVERKAN VACCINATIONSBEDRÄGERIER - extra infobrev under fliken "Grannsamverkan"

210306 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - nytt infobrev finns att läsa under fliken "Grannsamverkan"

210306 / TÖ
UPPDATERING VÄGUNDERHÅLL - just nu delvis frusen vägbana vilket begränsar effekt av t.ex sladdning. Vi planerar grusa flera vägavsnitt så snart vi har varmare temperaturer igen och därmed mjukare vägbana som gör att gruset sätter sig. Målet är att försöka grusa i princip alla vägar fram till midsommar. Vi får se hur vi lyckas. Väghyvling är beställd till efter påsk vilket innebär att Kvarntorpsvägen (Lissmavägen till ladan) samt Lillbergavägen (brevlådor till skarpa kurvan) kommer att fasas för att få bättre vattenavrinning och därmed minska antalet potthål en tid framöver. I alla händelser, kör lugnt, då håller vägen längre perioder.

210225 / TÖ
STATUS VÄGUNDERHÅLL - omslaget i vädret har skapat ett riktigt tvättbräde på Kvarntorpsvägen. Det blir försök till sladdning idag eller imorgon så får vi hoppas det blir lite bättre. Allt lite avhängigt hur mjuk vägbanan hunnit bli.

210225 / TÖ
DIALOG MED HUDDINGE KOMMUN - som representant i sjösänkningsföretaget deltog jag i går i ett möte med den nye chefen för Naturvårdsenheten i Huddinge. Översvämningarna och otydliga vandringsleder samt den väsentligt högre besöksfrekvensen till naturskyddsområdena diskuterades. Målet är att få en tydligare kommunikation om vårt område och vad vi kan göra i samarbete med kommunen.

210225 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN - synpunkter på Södertörnsleden (trafikplats Lissma) lämnades in i början på veckan. I utbyggnadsplanen förväntas ett ökat vattentryck på Lissmasjön och därmed Kvarntorpsvägen. Vi har därför begärt en plan för hela Lissmaåns utflöde för att kunna hantera framtida översvämningar bättre. Vi får se vad som händer, målet är att få en dialog om vattenproblematiken.

210208 / TÖ
NYTT INFOBREV JANUARI - se under fliken "Grannsamverkan"

210204 / TÖ
SYNPUNKTER SÖDERTÖRNSLEDEN - En påminnelse till dig som vill lämna synpunkter om förslaget på utbyggnad av Södertörnsleden. Vi planerar lämna in synpunkter från tomtförening och vägsamfälligheten avseende den ökade volymen av dagvatten som tillförs Lissmasjön/Lissmaån beroende på väsentligt mer hårdgjorda ytor och minskat upptag i mark. Den ökade ansamlingen av dagvatten höjer nivån i Lissmasjön/Lissmaån vilket direkt påverkar Kvarntorpsvägens vägkropp med ett ökat slitage och underminering. Den ökade volymen dagvatten påverkar också några av Tomtföreningens medlemmar längs Persbergsvägen. Vi kommer också trycka på vikten av bullerskyddsåtgärderna och dagvattenreningen som finns beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Lissma sjösänkningsföretag planerar också att ge synpunkter som avser dagvattenproblematiken längs hela Lissmadalgången (från Lissmasjön till utloppet till Östersjön vid Vega). Det är mindre än 1cm fallhöjd längs hela sträckan och varje tillflöde av nytt dagvatten gör situationen kring Lissmasjön än värre under nederbördsrika perioder. Det pågår även utbyggnadsplaner för Gräsvretens upplagsområde (dubbelt så stort, även omvandling till industriområde) som innebär stora riktade flöden av dagvatten ner till Lissmaån.

Du som är boende har också möjlighet att lämna synpunkter på utbyggnaden utifrån vad som känns angeläget för dig och som inte hanteras av föreningarna enligt ovan beskrivning. Du kan läsa om utbyggnaden på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/

Skicka dina synpunkter på vägplanen senast tisdagen den 23 februari 2021 via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2017/27.

210127 / TÖ
PLOGNING/SANDNING - omväxlande väder + kylan ger flera utmaningar i underhållet av vägarna. Vi har försökt få hem leverans av mer sand idag men det ser ut att bli tidigt imorgon bitti. Denna gång saltblandat, vilket vi egentligen inte vill ha, men för att kunna hantera situationen får det bli så. För akut behov i någon backe så finns sand i boxarna vid ollonvägen/lillbergavägen/drängstigen/sädesvägen/kvarntorpsvägen. Under dagen imorgon beräknas det kunna sandas på de mest utsatta vägavsnitten. Till våren/sommaren ska vi renovera månlandaren samt förse den med torkat halkstopp som inte ska frysa vid köldgrader, förutsatt att månlandaren blir tät.

210126 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN UPPDATERING - har skummat igenom planen och här en kort sammanfattning:
Det projekteras en 4-filig väg mellan väg 73 Jordbro till E4 Fittja. Delvis i tunnel under Flemingsberg. Trafikökning på Södertörnsleden beräknas med 500% till år 2045. På Lissmavägen beräknas en 50% ökning. Det blir en stor trafikplats vid Lissma, med centrum placerat något mer östlig riktning än nuvarande. Det kommer finnas bullerdämpning i form av 2,5 m plank för att dämpa ljudet över bl.a Lissmasjön. Föreslagen hastighet vid Lissma är 80 km/h, i övrigt 100 km/h. Undergångar/gångstråk för vandrare och djur planeras på några ställen. Positivt är, som Anna skrev, är att det också blir en cykelväg längs hela sträckan. I kombo med den cykelväg som utlovats i (10 år?) av Huddinge kommun längs Lissmavägen till Länna köpcenter så blir det väsentligt säkrare framfart.
Det som oroar är hanteringen av dagvatten vilket jag ställt omgående fråga till Trafikverket. En reningsanläggning är med på skissen, vilket är bra ur miljösynpunkt, men volymen dagvatten till Lissmasjön kommer att öka då de hårdgjorda ytorna (asfalt) ökar väsentligt. Ansamlingen av dagvatten vid regnperioder blir då mer omedelbar och mindre del absorberas i mark. Vi har ju problem i vissa tidsperioder med mycket högt vattenstånd i Lissmasjön som kommer förvärras om inte hela dalgångens vattenutflöde förbättras.
Återkommer när mer info inkommer.

210125 / TÖ
SÖDERTÖRNSLEDEN - se ny publicerad information https://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn
Söker mer information och återkommer med mer info.

210123 / TÖ
VÄGARNA - just nu värsta tänkbara väder för grusvägar. Mycket regn och töväder på en delvis frusen vägyta skapar många nya gropar då vägen undermineras av allt vatten. Att lägga mer grus just nu är verkningslöst. Vi kommer försöka sladda så fort det isskorpan är borta, framförallt på Kvarntorpsvägen. Förhoppningsvis imorgon eller mån/tisd då det indikerar kallgrader i mitten nästa vecka.

210123 / TÖ
ÖVERKLAGANDE NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Förvaltningsrätten avslog vår önskan om "inhibering", dvs fördröjande av beslutet tills dess dialog med föreningarna kunnat ske. Avslaget togs av Förvaltningsrätten på en dag (måste vara rekord av en myndighet - förvaltningsrätten går i stort sett aldrig emot ett kommunbeslut.... myndigheten betraktas ofta som väldigt kollegial med kommunerna). Ev görs ett försök att överklaga till Kammarrätten, som är nästa instans. Återkommer när mer info finns.

210111 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - se nytt infobrev från Polisen under fliken "Grannsamverkan"

210104 / TÖ
POTTHÅL - imorgon gör vi ett försök att laga en del av potthålen på Kvarntorpsvägen. Vägen slits av mycket regn men framförallt av för höga hastigheter. Därav är det mest och störst hål där vägen är som rakast och mest inbjudande till att gasa på. Imorgon funktionärer på vägen så TAG HÄNSYN, tack.

210104 / TÖ
DIALOG - det pågår försök att få till möten med ledande personer inom Huddinge Kommun och Trafikverket gällande skötsel av naturskyddsområden, dagvattenhanteringen i Lissmadalen samt utbyggnadsplanerna på Gräsvretens upplagsområde samt ny, breddad, Södertörnsled. Återkommer när mer info finns.

210104 / TÖ
HÖG VATTENNIVÅ - Mycket regn och därmed stora tillflöden har höjt vattennivån väsentligt i Lissmasjön och ån. Lissmadalens sjösänkningsföretag jobbar med att få tag på lämplig entreprenör för rensning nedströms så att kapaciteten i vattenutflödet kan höjas. Förhoppningsvis blir det en del åtgärder under våren.

210104 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - UPPDATERING
Just nu slutjusteringar av det sista innan överklagandet skickas in till Förvaltningsrätten. Fantastiskt jobb av några eldsjälar i grannföreningarna. Den som vill kan få slutversionen per mail senare, hör av dig i så fall på mailen till mig.

201230 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Huddinge kommun har precis före julhelgen beslutat om ett nytt gatukostnadsreglemente. Mycket kortfattat är det ett andelsförfarande som upprättas för gatukostnader i samband med ny stads- eller detaljplan som innebär mycket dryga kostnader per fastighetsägare. Andelsförfarandet innebär att fastighetsägaren får ta i stort sett alla kostnader utan att i förväg veta vad den kan bli i slutändan . Andelsförfarandet är en teoretisk beräkning som inte behöver följa ett verkligt utfall av andelarna i ett område. Eventuella VA-kostnader är inte inräknade utan tillkommer utöver andelen/andelarna av vägkostnaden. Läs mer om beslutet i de två dokument som jag precis fått ta del av och bilda din egen uppfattning. Inte helt enkelt att förstå vidden och hur hårt det kan slå ekonomiskt. Överklagan av nytt gatukostnadsförslag ska ske före 12 januari. Enligt den info jag har är ett 20-tal föreningar, likt vår, berörda och intresserade av att överklaga.

Förslag till nytt kostnadsreglemente

Tjänsteutlåtande201230 / TÖ
I mån av tid och möjlighet under helgerna kommer vi att lappa en del av hålen på Kvarntorpsvägen mellan Lissmavägen - Persbergsvägen. Bästa sättet att ha en jämn slät väg är att köra lugnt i lägre hastighet så pålagt material får sätta sig i groparna. Ju högre fart desto snabbare försvinner materialet ur lagade gropar.
Så kör lugnt så spar du både på bil och väg.

201209 / TÖ
VATTENFALL UNDERSÖKER - ny dragning av 140 kV ledning längs befintlig högspänningsledning, se karta. Kan bli en del trafik när de undersöker förhållandena inför ev dragning. Återkommer när jag får ev mer input.

201209 / TÖ
DAMMEN - nu åter normal vattennivå efter senaste veckornas regn. Porlar trevligt vid de nyrenoverade luckorna (tack Danne och Benke). Till våren ska vi städa gångstigen längs bäcken, vid dämmet samt upp mot Kvarnsjön. Också ev fixa till övergången under kraftledningen.

201209 / TÖ
BELYSNING BREVLÅDOR - delar för belysning äntligen beställda. Inte varit helt enkelt att hitta något som kan passa för vår del. Vi får pröva oss fram och se hur det fungerar. Om allt går väl kan det bli montage nästa vecka......

201126 / TÖ
VÄGARBETE - stora delar av Kvarntorpsvägen fram till ladan har nu fått en fast och hård yta inför vintern. Vi har dock ett antal hål som vi har försökt att reparera med jämna mellanrum, så också de närmaste dagarna. Du kan hjälpa till genom att hålla LÅG HASTIGHET för att det grova material som erfordras ska ha en chans att sätta sig i groparna. Hög hastighet gör att det grova materialet far ur gropen medan det finare materialet, som fungerar som bindemedel, blir kvar i gropen och försvinner vid kommande regn.
Låg hastighet innebär också säkrare tillvaro för de FUNKTIONÄRER som arbetar för att du ska ha en fin väg fram till din stuga. Ett alternativ är att stänga av vägen helt några timmar då vägarbete pågår för att skydda de föreningsmedlemmar som FRIVILLIGT JOBBAR med vårt gemensamma vägnät vilket är en lösning som kommer närmare och närmare om inte hastigheten på vårt vägnät sjunker. Ett annat alternativ är att låta groparna få vara kvar då det verkar vara mer effektfullt att skydda sin egen bil än oskyddade trafikanter. Ett tredje är placera ut ännu mer fartdämpande hinder vilket skapar mycket mer arbete vid vägunderhållsaktiviteter. Den övervägande majoriteten kör mycket hänsynsfullt men det räcker med en(1) fartdåre för att en funktionär, gående, hund, häst eller cyklist allvarligt kan skadas.
Antalet fordon på vårt vägnät har ökat väsentligt de senaste åren, även av fordonsägare utifrån som vill ut i skogen för att gå eller plocka svamp, så hjälp oss alla genom att fortsätta TA HÄNSYN när du framför ditt fordon. Har du tips på hur vi får ned hastigheten och ökad hänsyn mot oskyddade trafikanter så skicka gärna din idé till mig på thomas@zmw.se

201126 / TÖ
FYLLNADSVAL STYRELSEN - under hösten har styrelsen decimerats med en person. Valberedningen fick omgående uppdrag att hitta en ersättare. Normalt hade vi arrangerat ett extra årsmöte, då val till styrelsen är en årsmötesfråga, men med anledning av Corona och de restriktioner som råder så har styrelsen beslutat att hantera det digitalt denna gång. Valberedningen har tillfrågat Sofia Sandell som har tackat ja till att vara suppleant fram till ordinarie årsmöte juni 2021. Om det finns synpunkter på denna tillsättning meddela mig (ordförande) eller valberedningen inom 14 dagar.
Om du är intresserad att arbeta i styrelsen, kontakta valberedningen och lämna din intresseanmälan. Styrelsen ser gärna att fler tar möjligheten att vara med att utveckla vårt fina område.

201126 / TÖ
BREVLÅDOR - 3 brevlådor som helt saknade identifiering har plockats ned och finns hos mig för den som saknar sin låda. Lappar har satts upp med anmodan att meddela behov av brevlåda så att vi får koll på de lådor sätts upp i ett försök att mota olovligt utnyttjande. Dessutom är brevlådeplatsen föreningens varför en check säkerställer att medlemmar i tomtföreningen alltid har en plats.

201113 / TÖ
OBS!!!! FALSK BREVLÅDA - återigen har en falsk brevlåda upptäckts. Tacksam om alla kan ha en extra koll om ni ser någon ny låda eller adress som ser konstig ut. Kontakta i så fall gärna mig eller någon i styrelsen.

201111 / TÖ
UTSÄTTNING SNÖKÄPPAR - är planerat till kommande söndag 15/11. Kör lugnt och ta hänsyn till funktionärer och traktor. Arbetet beräknas pågå mellan ca. 9-13.

201024 / TÖ
SLADDNING AV VÄGARNA - planerat till imorgon söndag alternativt måndag

201021 / TÖ
FÅRSTÄNGSEL ÅTGÄRDAT - enligt återkoppling från Huddinge kommun är nu fårstängslet vid Kvarntorpsvägen/Lissmaån åtgärdat och förhoppningsvis "tätt".

201020 / TÖ
FÅR PÅ RYMMEN - enligt uppgift är staketet vid grinden vid bron Kvarntorpsvägen inte helt okej. Får har idag varit på rymmen. Meddelande är skickat till Huddinge kommun som ska kontakta ansvarig för åtgärd. Tillsvidare, var extra uppmärksam när du passerar.

201009 / TÖ
KONTAKTLEDNING LAGAD - enligt uppgift blev den nedrivna ledningen lagad igår kväll. Tack för snabbt agerande av involverade.

201008 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - idag grusades annonserad sträcka förutom sista biten till Gölvägen. Sladdat och avjämnat men lite gropigt en tid framöver tills materialet satt sig i vägbanan. Kör lugnt och försiktigt så sätter sig materialet ännu bättre i vägbanan och vi får bästa möjliga avkastning på vår "väginvestering".
Tyvärr blev en kontaktledning nedriven men det är anmält till Vattenfall och kommer åtgärdas relativt snabbt.
Om problem eller frågor, kontakta ordförande.

201007 / TÖ
GRUSNING AV KVARNTORPSVÄGEN - vi har med kort varsel fått möjlighet att imorgon, torsdagen den 8/10, grusa Kvarntorpsvägen från Lissmavägen upp till Gölvägen samt Lillbergavägen från brevlådor till kurvan. Start ca 07.00 och en bit in på förmiddagen. Varje grusningsmoment tar ca 10 min under vilket vägen ej är framkomlig. Ta därför till 10-15 extra imorgon om du ska till jobbet eller passa annan tid.
Anledningen att vi grusar nu och med ett grövre material är att vägbanan ständigt behöver fyllas på för att ha en bra bärkraft. Vi hoppas också att det ska ge lite mer bärighet vid årets svåraste period för vägen, dvs vid tjällossningen mars/april. Genom att göra det nu tror vi att det mesta av materialet kan sätta sig bra i vägbanan innan vinterns ankomst och kommande plogningsaktiviteter. Om frågor, hör av dig till ordförande som också avser vara på plats imorgon bitti.

201006 / TÖ
EJ TILLÅTET ATT DUMPA TRÄDGÅRDSAVFALL, SKROT ELLER ANNAT PÅ FÖRENINGENS GEMENSAMMA MARKOMRÅDEN
På förekommen anledning måste jag påminna om det som borde kännas självklart. Det är inte okej att slänga eller gräva ned skräp, skrot eller trädgårdsavfall på föreningens markområden. Inte heller löv eller annat organiskt material. Undantag om det är en gemensam aktivitet, tex dagsverke, som är beslutad via styrelsen och i så fall gäller med lika villkor för alla tomtägare. I Jordbro, ca 3 km dit, finns en utmärkt återvinningsanläggning som tar emot i princip alla typer av avfall, dessutom gratis för privatpersoner. Vill man elda sitt trädgårdsavfall så gör man det enligt de eldningsregler och tidsperioder som gäller för Huddinge kommun. I år v42 vilket innebär helgen före t.o.m helgen efter angiven vecka.

201006 / TÖ
MARKSKADOR PÅ FÖRENINGENS MARK - Fick igår uppgift att någon grävt på föreningens mark nära korsningen Persbergs- och Kvarntorpsvägen. Inget tillstånd har lämnats från styrelsen varför uppgifter om någon sett något är välkommet. Ska själv besiktiga på förmiddagen då foton indikerar på ganska rejäla markskador. Hör av dig gärna på sms eller epost om du sett någon maskin eller dylikt på platsen. Verkar ha hänt igår. Meddela helst via sms eller epost till mobil 070-4501757 eller epost thomas@zmw.se

200929 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - förmodligen en bredbandslina, vid toppen på sädesvägens backe sett från ladan. Skedde tyvärr i samband med grusning. Om problem, hör av dig till thomas@zmw.se

200929 / TÖ
GRUSNING GENOMFÖRD - på sädesvägen (just nu gropigt, ska jämnas till under dagen) samt på Persbergsvägens första del.

200927 / TÖ
HUNDBAJS - under dagsverkesdagen inkom flera klagomål på att det är hundbajshögar både på vägarna och traktorplanen. Det flesta hundägarna är duktiga och har plastpåse i beredskap men uppenbart missas det av någon. Visa hänsyn och ta upp efter din hund - det är ju så enkelt.....

200926 / TÖ
DAGSVERKESDAGEN - tack till alla dagsverkare, både fredag och lördag. På lördag morgon var känslan att bli själv vid ladan efter 10-12 mm regn under natten och morgontimmarna men kl 9.00 fanns det 30 härliga Lissmakvarntorpare på plats för att dagsverka. Detta skedde med bravur och mycket blev gjort, bl.a nya dammluckor, slyrensat runt ladan - traktorplatsen - vid brevlådor - bron, skräprensning längs diken, städat i gemensamma utrymmen, krokiga vägskyltar fick lodräta lägen, rensning av trummor för genomflöden, tvättning av brevlådor och farthinder, m.m. Till detta bjöds på lunch med superb varm korvsoppa, välspacklade mackor samt kaffe med goda tillbehör. Igen ett stort TACK till er som dagsverkade. Suveränt jobbat! Vårt område blir vad vi gör det till.....

200923 / TÖ
VÄGKANTSKLIPPNING - kommer att ske närmaste dagarna, kanske redan torsdag eller fredag. Kommer ske från ladan till Lissmavägen samt delar av Vatten-, Lillberga-, Persbergs- och Ollonvägen. Visa hänsyn och tålamod för entreprenören.

200922 / TÖ
GRUSNING - kommer att genomföras nästa vecka, troligen tisdag eller onsdag, på sädesvägen i backen ovanför ladan. Det kommer att bli grövre grusmaterial, blandat med finare, för att skapa bärighet, bindning och därmed högre hållbarhet mot höstregnen. När det grövre materialet väl har satt sig kommer det fyllas på med lite finare material. Det kan dock ta en tid innan dess.

200922 / TÖ
Styrelsemötet - första gången vi träffades. Vi pratade bl.a ekonomi, budgetplan med 3 års framförhållning, grusning, belysning brevlådor samt aktiviteter till dagsverkesdagen. Vi behöver också göra ett fyllnadsval senare i höst då en funktionär inte har möjlighet att delta. Återkommer om datum för det.

200921 / TÖ
Lissma sjösänkningsföretag, vilken Lissma tomtförening är andelsägare i, syftar till att upprätthålla en acceptabel markavvattning så att Kvarntorpsvägen och tomtägare närmast Lissmaån inte drabbas av långvariga översvämningar. Ett rörligt vattenflöde är också viktigt för att inte myggbeståndet ska bli för påtagligt i maj/juni. Just nu förs en dialog med Hudddinge kommun om den underdimensionerade vägtrumma som finns vid Lagervägen, Gräsvretens upplagsområde. Målet är att få en väsentligt bättre genomströmning där så att markavattningen kan ske snabbare uppströms vid större nederbördsmängder runt Lissmasjön.

200909 / TÖ
Kallelse till DAGSVERKESDAG den 26 september 2020. Start kl 9, samling vid ladan. Välkommen!

200909 / TÖ
Tack till avgående styrelse och de funktionärer/frivilliga som medverkat i gemensamma aktiviteter inom vårt område under det gångna verksamhetsåret. Den 22 sep träffas den nya styrelsen för första gången på det nya verksamhetsåret. Har du någon synpunkt, prata då gärna med någon i styrelsen eller skicka ett mail till thomas@zmw.se

Vattenfall-undersokningledningsdragningbeskur.jpg

Arkiv

Läs tidigare nyheter i vårt arkiv

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in