Vårt område

Inbetalningsuppgifter
Plusgiro Lissma Tomtförening 259996-7
Plusgiro Lissma (väg)Samfällighetsförening 403718-0

Uthyrning av ladan
Ladan kan hyras och fotbollsplan kan bokas för större aktivitet av betalande medlem inom Lissma Kvarntorp tomtägareförening. Se lediga datum i kalendern. Hyra är f.n nedsatt till 200 kr per tillfälle/dag + faktisk elkostnad (f.n 3 kr/kwh).
OBS! Köksavloppet får ej användas. Vatten och toalett saknas. Rökning inomhus förbjuden.
Bokning sker via Margita Engebo, 070-5388464.

Resume
I denna lugna och vackra del av Lissmadalen bor vi ett antal bofasta och sommarboende. Ett för Stockholmsområdet mycket unikt boende. Här är det en lantlig miljö i direktkontakt med både betesmarker och skogsmarker - till stora delar skyddat av Lissma Naturreservat. Allt detta i kombination med närheten till huvudstaden förstärker verkligen det unika med Lissma Kvarntorp....inte konstigt att vi trivs här!

Karta
https://www.hitta.se/kartan?s=f95a580e

VÄDERPROGNOSEN
Se hur vädret blir i Lissma => väderprognosen

OBS!
Max 30 km/h gäller på samfällighetens vägar
Kör försiktigt. Visa extra hänsyn till barn, gående, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Parkera rätt - se till att du inte hindrar framkomligheten längs vårt vägnät. Parkera din och dina gästers bilar på tomten så förhindras inte framkomligheten när den väl behövs för t.ex utryckningsfordon som brandkår eller ambulans.

Om hemsidan
Lämna gärna din mailadress till thomas@zmw.se för eventuella framtida informationsbrev. Ange då också vilket tomtnr/gatuadress du har. Du kan också lämna förslag eller synpunkter på Tomt och Vägs verksamhet.

Aktuellt Tomt, Väg & Sjösnkftg

24-01-08 / väg / tomt /
GRANNSAMVERKAN - intressant sammanställning från Polisen avseende brott i Huddinge under december. Läs infobrevet med dagens datum under fliken "Grannsamverkan". Direktlänk Infobrev januari .

23-12-18 / väg / tomt / sjösnkftg /
VÄG - besvärligt väglag i området. Sandat igår. Blöt väderprognos och blandad töväder och kyla. Kör försiktigt, håll ned hastigheten, halt även efter sandning.

VATTENFALL - nu är det uppskjutna projektet med nya kablar på gång igen. Servitut för vattenfalls ledning ligger inom samma kabelgata och servitut som SVK har sen tidigare. Arbetet utförs under 2024, troligen intensivast under september. Tomt och väg får ersättning till respektive föreningskassa för nyttjande av vägar samt för uppställningsplatser vid Sädesvägens och Sandtagsvägens slut 23-12-18 / väg/tomt. Ev väg- eller markskador under arbetet ersätts separat.

SJÖSÄNKNINGSFÖRETAGET - överklagande har nu inlämnats till Svea hovrätt för rätten att rensa Lissmaån enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Kontinuerlig årensning är nödvändig för att inte Kvarntorpsvägen ska stå i för högt vatten, eller t.o.m under vatten, då det påverkar bärigheten och underhållskostnader. Överklagandeprocessen har drivits av att Huddinge kommun plötsligt vill ha ett förfarande med provtagning och bortforsling av rensmassor till deponi som i värsta fall kan kosta 2,2 mkr vid varje återkommande rensning (vart 3-5 år). Ett normalt förfarande enligt naturvårdsverket är att rensmassorna planas ut längs aktuell åsträcka för att bibehålla åprofilen. Ingen av anslutna privata markägare är villiga att betala för att kommunen inte hållit efter utsläpp av föroreningar som kommunen haft kännedom om. Överklagandet bifogas med 10 bilagor som bl.a påvisar hur kommunen haft vetskap om föroreningar sedan 1990 men inte vidtagit några åtgärder. Juridiskt ombud och miljökonsult är inkopplade för att stödja sjösänkningsföretaget (där tomtföreningen har en liten andel). Vill någon veta mer, vänligen kontakta ordf Thomas Ö.

23-11-02 / väg / tomt / sjösnkftg /
Det har blivit lite hopp i informationen pga tidsbrist och annat varför det blev lite extra mycket att informera om denna gång.

SJÖSNKFTG - vattennivån i sjön har stigit från ca 20cm till 70cm på ca 14-20 dagar. Förhoppningsvis lite uppehåll i regnandet framöver så att det hinner rinna undan en del till Östersjön då Kvarntorpsvägens vägkropp inte mår bra av högt vattenstånd. I övrigt inget nytt på våra överklaganden till regeringskansliet och miljödomstolen avseende inledning av dagvatten/avloppsvatten till våra marker/tomter.

DAGSVERKE - genomfördes den 14/10 med representanter från 27 tomter. Mycket blev gjort och vårt område fick en uppsnyggning inkl borttag och eldning av mycket ris. Städades också välbehövligt i och runt ladan. Vägarna sladdades och fotbollsplanen blev klippt. Lunch serverades med tillhörande samkväm. Stort tack för alla medverkandes insats denna dag.

SANDLÅDOR- samtliga sandlådor blivit påfyllda inför vintersäsongen förutom Ollonvägen vilket görs närmaste dagarna

POTTHÅL - Ihållande regn har skapat många potthål i vägnätet. Bl.a Ollonvägen behöver lagas men också andra vägavsnitt- Lagning kommer att påbörjas närmaste dagarna. Kör extra långsamt när potthålen är fyllda så hinner gruset sätta sig i potthålet. För hög hastighet så försvinner "lagningsgruset" ur potthålen direkt.

FARTHINDER - krukorna kommer tas bort närmaste veckan. Kvar blir krukan med "Privat väg" närmast Lissma vägen samt fartguppet ovanför ladan. Max 30 gäller även utan farthinder......

SNÖKÄPPAR - kommer att sättas upp under november. Någon frivillig att hjälpa till? Brukar ta ca 2-3 timmar....

"FELAKTIGA" PARKERINGAR - Tack till er som hjälper till att upplysa "utomsocknes" att parkering inte är tillåten längs vårt vägnät. Detta för att ev utryckningsfordon alltid ska ha fri väg vid akuta incidenter. Senaste en dialog med Huddinge kommuns jaktlag att de måste parkera sina bilar på kommunens marker vid jakt i vårt närområde (dock ej inom tomtföreningens marker där vi har ett eget jaktlag). Allemansrätten gäller naturligtvis men det inbegriper inte motorfordon på privat väg. Vårt vägnät är avsett för vägföreningens medlemmar, gäster och leveranser.

VATTENFALL - nu aktuellt att återuppta planeringen av nya kablar i kraftledningsgatan som passerar genom vårt område. Tomtföreningen och berörda tomtägare har dialog med Vattenfall. Till föreningen utgår ersättning under 2024 för slitage på vägnätet och 2 upplagsplatser. Det mest intensiva arbetet kommer nog ske under september 2024 då kraftledningen är helt avstängd pga ombyggnationen. Mer om detta längre fram.

PUMPHUSET - vi stänger i dagarna av vattenutkastarna vid ladan och pumphuset samt tömmer ledningarna inför vintern. Då vi inte har ett fungerande kök i ladan blir det orimligt dyr elkostnad för att värma pumphus med tillhörande kablar då nästan alla tomtägare har egne borrad brunn idag. Vatten till ladan hänger ihop med hur vi går vidare med nästa 2 punkter.

LADAN, KÖK - Kommunen nu fastställt beslut om vite på 100.000 kr om vi diskar våra kaffekoppar med nuvarande lösning. Beslutet träder i kraft 18 månader efter fastställande vilket innebär att vi har hela 2024 på oss att hälla cement/fogskum i röret för att markera att avloppet är riktigt plomberat. Kan inte låta bli att än en gång nämna att det enligt nuvarande bestämmelser är helt ok att diska i en balja och hälla ut det utanför dörren (?) men inte låta samma kaffevatten rinna ut i ett rör till en grusad traktorplan. Vi kommer att kika lite på en eventuell enklare uteköksvariant till nästa sommarhalvår. Långsiktigt får vi fortsätta att sondera bland gällande bestämmelser och lösningar då det handlar om en investering på 50.000-100.000 kr och se om årsmötet vill satsa på det.

LADAN, TOALETT - det gamla utedasset (som inte använts på 10 år eller mer) har idag blivit plomberat med en skruvad tvärslå utöver tidigare hänglås. Detta för att vi inte ska få ett vite om någon obehörig möjligen kunnat smyga in och lägga en kabel.......
Skämt åsido, hitintills en bra dialog med kommunen. Vi jobbar på en enklare ombyggnation för att anpassa golvet för en förbränningstoalett som företrädesvis används under sommarhalvåret då vi också har sommarvatten påslaget vid ladan.

BELYSNING BREVLÅDOR - har inte fungerat på ett bra tag. Varit sporadisk felsökning pga tidsbrist. Idag dock checkat att lampor och rörelsesensor är ok och att det förmodligen är lagringsbatteriet som är trasigt (någon dålig cell el dyl). Ska söka och beställa nytt batteri anpassat till den solcell som finns monterad. Kan dock ta någon eller några veckor.

23-09-11 / väg / tomt /
DAGSVERKE - planerat till lördagen den 14 oktober med start kl 09:00. Samling vid ladan.

23-05-14 / väg / tomt /
DAGSVERKE -- genomfördes igår av 24 representerade medlemmar / andelar av totalt 66/76. Mycket jobb lades på att samla ihop och köra bort nedfallna/avverkade grenar i vägkanten. Dock glömdes ett antal högar längs svängen på Lillbergavägen vilket får ordnas när tid och frivilliga finns. Fotbollsplan och övriga gräsytor klipptes och området runt ladan och lekplatsen krattades och snyggades till. Skräp plockades, vägskyltar tvättades och vägtrummor kollades. Farthinder ställdes åter ut då det är en och annan bil som kör alldeles för fort. Övriga krukor kommer ställas ut vartefter. Till lunch bjöd Sofia och Lina med familj på wraps med dryck som var mycket uppskattat. Stort tack till alla deltagare som gör vårt område snyggare och trevligare att komma till.

ÅRSMÖTE . påminnelse om stundande årsmöten den 11/6 med start kl 13.00. Inbjudan på väg ut....

STÄNGSLINGEN - pågår i slutskedet: Bör inte dröja länge innan bufflarna kommer......

Vattenfall-undersokningledningsdragningbeskur.jpg

Arkiv

Läs tidigare nyheter i vårt arkiv

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in