Informationsbrev Tomtföreningen okt 2011

Aktuellt från Tomtföreningen 2011-10-31

Ekonomi - Styrelsen har sedan det extra årsmötet jobbat med att se över ekonomin och de avgifter/lokalhyror som uteblivit från tidigare år. Vi har dock en förhoppning om att dessa eftersläpningar ska bli reglerade då vi för stunden behöver varenda krona för att klara verksamheten.
Pumphuset - Sensommarens problem med sommarvattnet blev kostbart men var oundvikligt. Det finns ett stort renoveringsbehov av hela pumphuset och dess funktioner. Bland annat måste fasad, tak, isolering samt en ny trappa ordnas på sikt.
Elkostnaderna har utretts då de visat sig stå för 75 % av föreningens totala årsbudget. Förutom att en ansenlig summa betalats för påminnelse, inkasso- och dröjsmålsavgifter visar kostnadsanalysen att våra tre separata el-abonnemang är orimliga att behålla enligt dagens modell. Styrelsen kommer undersöka möjligheterna med att på sikt ändra om till ett abonnemang med tre separata elmätare för att på så sätt få ner de fasta kostnaderna. Månatlig uppföljning sker nu per elmätare och vår målsättning är att dra ner elförbrukningen till ett minimum under vintern för att på så sätt spara de kronor som går.
Ladan har fått nya innerdörrar för att lokalen på så sätt ska bli mer energieffektiv. Sedan tidigare finns det behov av att fixa ett nytt golv och utvändigt börjar det bli dags för skrapning och målning. Vi tittar också på möjligheten att göra om rummet innanför köket till en liten möteslokal med ett ordnat föreningsarkiv. Styrelserna för tomt och väg kommer inte hålla några möten i lokalen under kommande vinter för att spara på elen. Med tanke på de höga elkostnaderna har styrelsen också beslutat att vinterhyran på festlokalen tillsvidare är 300 kr + faktisk elförbrukning (dvs avläsning före och efter gäller).
Försäkring - Styrelsen tittar över föreningens försäkringsskydd som behöver stärkas till att även innehålla lite fler parametrar som bl.a ansvar och egendom.
Budgetplan - Styrelsen har med tanke på ovanstående behov lagt en budgetplan med 4-5 års framförhållning för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna genomföra ett rimligt underhåll med vissa förbättringar över tid. Mycket troligt är att styrelsen till årsmötet juni 2012 ger förslag på en höjning av årsavgiften.

Kommunens avverkning pågår och föreningen har fått en förfrågan om ytterligare plats för virkesupplag då kommunen har begränsat med plats vid Ekbacken. Som vi informerat om tidigare kommer ett virkesupplaglag finnas längs Sandtagsvägen fram till mars. Styrelsen har dock en restriktiv hållning till ytterligare virkesupplag inom vårt tomtområde och vägnät.

Lissmasjön/Highland cattle - avtalet med arrendeuthyrningen gäller i tre år och går ut vid årsskiftet 2012/2013. Om inget görs så löper det vidare ett år i taget med ett års uppsägning. Styrelsen har därför tagit beslut att säga upp avtalet före årsskiftet 2011/2012 för att det nuvarande avtalet ska upphöra till årsskiftet 2012/2013. Korna kommer därför att kunna vara vid Lissmasjön även nästa sommar. Anledningen till uppsägningen är för att utröna om en fortsättning är intressant för djurägaren, kommunen och tomtföreningens medlemmar. Beslut om en eventuell fortsättning är tänkt att tas på årsmötet juni 2012 så att alla medlemmar får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Hitintills har styrelsen övervägande hört positiva omdömen om närvaron av korna. Förutsättningen för en fortsättning är naturligtvis att djurägaren och kommunen också vill det.

Thomas Ögren, ordförande