Väg

Om

DSC_9749-1.jpg Lissma Kvarntorps Samfällighetsförening är väghållare för 5,1 km vägsträcka vid Lissmasjön, Huddinge. Samfällighetsföreningen bildades 3 maj 1966 i Lissma Skola. Totalt är 76 hushåll anslutna. Samfällighetsföreningen är medlem i Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV).

Servicenivå

2007-11-Vagansvarsomrade-LKV-1.jpg

Bilden nedan visar Samfällighetens vägnät och underhållsansvar

Samfällighetsföreningen har en målsättning på servicenivå för vägunderhållet enligt nedan. Dokumentet har delats ut vid årsmötet juni 2010 samt bifogats utskicket av årsavgiften augusti 2010.

2010-06-08

Information om underhåll och skötsel av samfällighetsföreningens vägnät

Vilka är uppdragsgivare?
Samfällighetsföreningens medlemmar via Samfällighetsföreningens styrelse. Beslut om styrelsens sammansättning tas vid samfällighetens årsmöte (vanligtvis början juni)

Vad är styrelsens uppdrag?
Att förvalta och administrera samfällighetsföreningens vägnät på bästa sätt utifrån den avgift som är fastslagen av årsmötet. Att upprätthålla en god säkerhet med tydlig skyltning längs hela vägavsnittet. Styrelsen delegerar visst ansvar av det löpande vägunderhållet till Teamledaren för en utsedd traktorgrupp. Teamledaren ska vid frånvaro mer än en vecka delegera ansvaret till annan medlem i Traktorgruppen och meddela Ordförande.

Vilken vägstandard skall upprätthållas?
Vägen skall vara farbar året runt för samfällighetens medlemmar, dess gäster, utryckningsfordon, sophämtning, lastbilsleveranser upp till max 30 ton.

Teamledare Traktorgruppen
Markuu L. Tel: 0763409594